Szanowni Państwo,

 

na prowadzone przeze mnie kolejne ćwiczenia z prawa handlowego proszę opracować zagadnienia:

 1. Część ogólna prawa cywilnego oraz część ogólna prawa zobowiązań.

 2. Pojęcie, charakter prawny i funkcje firmy.

 3. Zasady prawa firmowego.

 4. Ochrona prawa do firmy.

 5. Prokura – pojęcie, charakter prawny, rodzaje.

 6. Prokura – legitymacja czynna i bierna.

 7. Zakres umocowania prokurenta.

 8. Wygaśnięcie prokury.

Polecam uwadze: uchwałę SN z 30.1.2015r., III CZP 34/14 z glosami do uchwały:

 • Wiśniewski Andrzej, Opalski Adam, OSP 2015 nr 10, poz. 92, str. 1357

 • Kędzierski Piotr, MoP 2016 nr 5, str. 269.

 

Jak również artykuł: J. Grygiel, „Prokura łączna po nowelizacji”, MoP 2017, Nr 4 Kazusy do opracowania:

 

 

KAZUS 1

Marian Krzak prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Moje Ogrody” w 2017 roku udzielił Janowi Sprytnemu prokury samodzielnej. Jan Sprytny w dniu 4 maja 2018 roku zawarł w imieniu Mariana Krzaka umowę sprzedaży dużej partii drzewek owocowych. Kontrahent zwlekał z płatnością ceną. W odpowiedzi na wezwanie do zapłaty podniósł, że umowa jest bezwzględnie nieważna, ponieważ jednoosobowy przedsiębiorca nie może działać przez prokurenta i odmawia zapłaty. Marian Krzak – osobiście - wytoczył powództwo o zapłatę przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Jaki wyrok może zapaść w sporze? KAZUS 2

 Zarząd spółki PROXY SA udzielił kilku prokur. Oceń poprawność czynności:

 

 1. udzielono prokury dla A, B, C i D, z tym że A musi działać zawsze z B, B może działać z drugim dowolnym prokurentem, natomiast C może działać wyłącznie z B lub D;

 2. udzielono prokury dla A, B i C, z tym że każdy z nich może działać samodzielnie w zakresie czynności zwykłego zarządu, a przy czynnościach przekraczających taki zarząd, wymagane jest działanie łączne;

 3. udzielono A, B, C i D prokury łącznej trzyosobowej, z tym że zawsze musi działać A;

 4. udzielono łącznej prokury dla A i B, z tym że A może działać również z członkiem zarządu;

 5. udzielono prokury A, z tym zastrzeżeniem, że nie może on dokonywać czynności polegających na zbywaniu majątku ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł.

 

 

KAZUS 3

 

Jeden z prokurentów łącznych przed ujawnieniem prokury w rejestrze sądowym zawarł umowę najmu nieruchomości należącej do spółki AD REM sp. z o.o. w Warszawie. Nazajutrz, drugi z prokurentów, indagowany przez kontrahenta, odmówił złożenia oświadczenia woli, podnosząc po pierwsze, że umowa powinna być zawarta w obecności obydwu prokurentów działających łącznie, a po drugie, że prokura nie obejmuje umocowania do zawarcia umowy najmu nieruchomości, a po trzecie, że prokurent nie może działać przed wpisem do rejestru. Oceń stan prawny.

 

 KAZUS 4

Prokurent spółki OMEGA sp. z o.o. w Hrubieszowie zawarł umowę przedwstępną sprzedaży przedsiębiorstwa. Umowa została zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Mimo spełnienia warunków spółka uchylała się od zawarcia umowy przyrzeczonej. Kontrahent wytoczył powództwo o nakazanie złożenia przez spółkę oświadczenia woli o przeniesieniu własności przedsiębiorstwa. Spółka broni się, podnosząc że umowa przedwstępna była nieważna.

Czy sposób dochodzenia praw przed sądem był prawidłowy? Czy obrona spółki zasługuje na uwzględnienie?KAZUS 5

 

Członkowie zarządu TUR SA w Lublinie wnieśli o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców, wnosząc między innymi o ujawnienie prokury łącznej, jakiej udzielili przed rejestracją. Zażądali, by sąd wpisał prokurentów Jana, Kazimierza i Wacława, określając sposób wykonywania prokury jako „prokura łączna”. Sąd rejestrowy odmówił wpisania prokury, wskazując że została ona udzielona przez podmiot nieuprawniony, a po drugie, że sposób wykonywania prokury został błędnie oznaczony. Oceń stanowisko sądu rejestrowego.

 

 

KAZUS 6

Spółka Mączne spółka z o.o. w organizacji w Lublinie wniosła o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców. W toku postępowania okazało się, że w rejestrze zarejestrowanych jest 5 spółek: Produkty mączne sp. z o.o. w Warszawie; Tylko z mąki, Zofia Kapusta sp. jawna w Zielonej Górze; Mączne smaki z o.o. w Lublinie.

Spółka, która wniosła o rejestrację jako przedmiot przeważający działalności wskazała wyrób ciastek. Pośród pozostałych jest także produkcja wyrobów mącznych i sprzedaż hurtowa samochodów.

Czy sąd zarejestruje spółkę? Oceń stan faktyczny z punktu widzenia zasad prawa firmowego. 

 

 

 

Piotr Kędzierski

 

 

Autor: Piotr Kędzierski
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2018, godz. 22:46 - Piotr Kędzierski