INFORMACJE O ZALICZENIU ĆWICZEŃ I EGZAMINIE

 

Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń z prawa umów handlowych:

 1. uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność  -  druga i każda następna musi być usprawiedliwiona);
 2. uzyskanie co najmniej 21 p.  z kolokwium zaliczeniowego.

Po ostatnich zajęciach merytorycznych zostanie przeprowadzone kolokwium zaliczeniowe. Kolokwium składać się będzie z testu jednokrotnego wyboru oraz zadania praktycznego. Test składać się będzie z dwudziestu pytań, za prawidłową odpowiedź student  uzyskuje się jeden punkt, za odpowiedź błędną zero punktów (nie ma "punktów ujemnych"). Zadanie praktyczne polegać będzie na rozwiązaniu kazusu. Do opisanego w kazusie stanu faktycznego zostanie zadane Państwu 10 pytań, zaś do każdego z pytań zaproponowane zostaną trzy potencjalne odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź student uzyskuje dwa punkty, za odpowiedź błędną zero punktów (nie ma "punktów ujemnych").

 

Przygotowanie do bieżących zajęć będzie sprawdzane poprzez krótki sprawdzian (w formie pytania otwartego lub w formie testu), który będzie oceniany jako zaliczony lub niezaliczony, a także poprzez odpytywanie w toku zajęć. Niezaliczenie sprawdzianu lub stwierdzenie nieprzygotowania podczas zajęć skutkować będzie odjęciem jednego punktu z puli uzyskanej podczas zaliczenia.

 

Osoby, które nie uzyskają 21 punktów będą mogły uzyskać zaliczenie poprzez przystąpienie do  testu "wyrównawczego". Aby zaliczyć ten test wymagana będzie uzyskanie 21 p. W przypadku nieuzyskania  minimalnej liczby punktów z testu wyrównawczego student podchodzi do zaliczenia ustnego. W razie braku zaliczenia także w tym trybie student otrzyma ocenę niedostateczną.

 

Prowadzący ma prawo podwyższyć ocenę o pół stopnia studentom szczególnie wyróżniającym się pod względem aktywności i systematyczności. Wyklucza się podwyższenie oceny w sytuacji gdy student nie uzyskał minimalnej liczby 21 punktów z przeprowadzonych testów.

 

Prowadzący podwyższa (z wyjątkiem sytuacji, o których mowa powyżej) o pół stopnia ocenę studentom aktywnie zaangażowanym w podejmowane przez Katedrę przedsięwzięcia o charakterze naukowym.  

 

Warunki egzaminu z prawa umów handlowych:

 

Egzamin odbywa się w formie ustnej.

 

Wykaz pytań egzaminacyjnych (2017/2018):

 

 1. Pojęcie obrotu handlowego i umowy handlowej. Źródła prawa umów handlowych
 2. Pojęcie oferty
 3. Skutki złożenia oferty
 4. Odwołanie oferty
 5. Przyjęcie oferty – pojęcie, sposoby
 6. Czas i miejsce zawarcia umowy handlowej w trybie ofertowym
 7. Pojęcie i rodzaje negocjacji
 8. Zawarcie umowy handlowej w trybie negocjacji
 9. Skutki prowadzenia negocjacji z naruszeniem dobrych obyczajów
 10. Naruszenie obowiązku zachowania poufności informacji udostępnionych w toku negocjacji
 11. Zawarcie umowy handlowej w trybie aukcji
 12. Zawarcie umowy handlowej w trybie przetargu
 13. Zawarcie umowy handlowej przy użyciu wzorca umowy
 14. Niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne) – pojęcie, skutki stosowania
 15. Pojęcie umowy zawartej na odległość oraz umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
 16. Przedkontraktowe obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta
 17. Obowiązki przedsiębiorcy w związku z zawarciem umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość
 18. Prawo konsumenta odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość
 19. Pojęcie i funkcje kary umownej
 20. Treść klauzuli kary umownej
 21. Odpowiedzialność z tytułu kary umownej
 22. Miarkowanie kary umownej
 23. Umowne prawo odstąpienia od umowy handlowej
 24. Odstępne – pojęcie, skutki prawne
 25. Zadatek – pojęcie, skutki prawne
 26. Pojęcie i rodzaje odsetek
 27. Terminy zapłaty w transakcjach handlowych
 28. Pojęcie i charakter prawny umowy sprzedaży
 29. Obowiązki sprzedawcy
 30. Obowiązki kupującego
 31. Rękojmia – pojęcie, charakter prawny odpowiedzialności
 32. Pojęcie wady przedmiotu sprzedaży
 33. Przesłanki odpowiedzialności sprzedawcy w ramach rękojmi
 34. Uprawnienia kupującego w ramach rękojmi
 35. Terminy na realizację uprawnień kupującego w ramach rękojmi
 36. Roszczenie sprzedawcy wobec poprzednich sprzedawców w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej
 37. Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy sprzedaży
 38. Gwarancja przy sprzedaży
 39. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej
 40. Prawo odkupu
 41. Prawo pierwokupu
 42. Zakres zastosowania konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
 43. Pojęcie i charakter prawny umowy agencyjnej
 44. Obowiązki agenta
 45. Odpowiedzialność del credere agenta
 46. Obowiązki dającego zlecenie w ramach umowy agencyjnej
 47. Prawo agenta do wynagrodzenia
 48. Skutki działania agenta jako rzekomego pełnomocnika
 49. Przyczyny rozwiązania umowy agencyjnej
 50. Wypowiedzenie jako przyczyna rozwiązania umowy agencyjnej
 51. Roszczenia agenta o świadczenie wyrównawcze
 52. Zakaz konkurencji agenta po rozwiązaniu umowy agencyjnej
 53. Pojęcie i charakter prawny umowy komisu
 54. Obowiązki komisanta
 55. Obowiązki komitenta
 56. Rękojmia przy sprzedaży komisowej
 57. Rozwiązanie umowy komisu
 58. Stosunki własnościowe przy komisie
 59. Pojęcie i charakter prawny umowy dystrybucyjnej
 60. Obowiązki stron umowy dystrybucyjnej
 61. Rozwiązanie umowy dystrybucyjnej
 62. Umowa dystrybucyjna a prawo konkurencji
 63. Pojęcie i charakter prawny umowy leasingu
 64. Obowiązki korzystającego w ramach umowy leasingu
 65. Obowiązki finansującego w ramach umowy leasingu
 66. Odpowiedzialność za wady rzeczy będącej przedmiotem umowy leasingu
 67. Przyczyny i skutki rozwiązania umowy leasingu
 68. Pojęcie i charakter prawny umowy rachunku bankowego
 69. Obowiązki stron umowy rachunku bankowego
 70. Rodzaje rachunków bankowych
 71. Rozwiązanie umowy rachunku bankowego
 72. Skutki śmierci posiadacza rachunku bankowego. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
 73. Pojęcie i charakter prawny umowy pożyczki
 74. Obowiązki stron umowy pożyczki
 75. Pojęcie i charakter prawny umowy kredytu
 76. Umowa kredytu a umowa pożyczki
 77. Zdolność kredytowa
 78. Obowiązki stron umowy kredytu
 79. Wypowiedzenie umowy kredytu
 80. Pojęcie i charakter prawny umowy poręczenia
 81. Powstanie stosunku poręczenia
 82. Akcesoryjność poręczenia
 83. Przedmiot poręczenia
 84. Zobowiązanie poręczyciela – zakres, wymagalność, zarzuty
 85. Skutki zaspokojenia wierzyciela przez poręczyciela
 86. Wielość poręczycieli
 87. Pojęcie i charakter prawny gwarancji bankowej
 88. Udzielenie gwarancji bankowej
 89. Potwierdzenie gwarancji. Regwarancja
 90. Samodzielność gwarancji bankowej
 91. Pojęcie i charakter prawny umowy ubezpieczenia
 92. Rodzaje umów ubezpieczenia
 93. Zawarcie umowy ubezpieczenia
 94. Obowiązki stron umowy ubezpieczenia
 95. Odpowiedzialność ubezpieczyciela
 96. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia
 97. Pojęcie i charakter prawny umowy o roboty budowlane
 98. Obowiązki stron umowy o roboty budowlane
 99. Rękojmia w ramach umowy o roboty budowlane
 100. Odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom robót budowlanych
 101. Gwarancja zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane
 102. Wybrane klauzule w umowach inwestycyjnych: lock-up, drag-along, tag-along
Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2018, godz. 13:59 - Dariusz Bucior