Szanowni Państwo, 

 

na kolejne zajecia bardzo proszę  o przygotowanie rozwiązania następujących kazusów:

 

KAZUSI

            Inwestor A i główny wykonawca B zawarli umowę o wykonanie zespołu hal sportowych składających się z czterech obiektów (1, 2, 3, 4) w mieście J. Łączną wartość robót określono na kwotę 20.000.000 zł. Strony podpisały stosowny kontrakt, dopuszczając przy tym możliwość wykonania świadczenia również przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. W niedługim czasie B podpisał umowę z podwykonawcą C na wykonanie obiektu 1, określając również możliwość zatrudnienia dalszych podwykonawców. Podwykonawca C został przedstawiony inwestorowi, który pisemnie nie zgłosił w tym względzie sprzeciwu. C w terminie tygodnia od dnia sporządzenia protokołu wejścia na budowę i przekazania frontu robót, dokonał ustnych ustaleń z dalszym podwykonawcą D w zakresie wykonania przez niego prac polegających na malowaniu konstrukcji stalowej obiektu 1. D, wraz z dwoma innymi pracownikami, został następnego dnia wpuszczony na teren budowy nadzorowanej przez A i B i przystąpił do wykonania prac. Faktu swojej obecności na budowie nie zgłaszał inwestorowi ani głównemu wykonawcy, nikomu nie przedstawił badań lekarskich pracowników oraz dokumentów świadczących o zrealizowaniu kursów BHP. D nie podejmował również wobec C jakichkolwiek czynności mających ustalić czy został zgłoszony A i B jako podwykonawca. Po zakończeniu prac, D uzyskał podpis na protokole odbioru robót pracownika firmy C (kierownika robót).

W niedługim czasie po rozpoczęciu prac, C podpisał umowę z przedsiębiorcą E mającą za przedmiot wyprodukowanie ściśle określonych płyt stalowych o wymiarach 10 m x 12 m o klasie jakości M i dostarczanie ich na budowę inwestora A w okresie od marca do września 2013 r. co dwa tygodnie, w ilości pięćdziesięciu sztuk, chyba, że C zażąda dostarczenie większej ilości wskazanych przedmiotów i w określonym dniu przy uwzględnieniu trzydniowego okresu wyprzedzającego. Umowa pomiędzy C i E została zgłoszona A i B (uzyskanie prezentaty na umowie było konieczne dla przyznania miejsca postoju dla pojazdów E, którymi dysponował kierownik budowy B, a które były ograniczone z uwagi na przebywanie na budowie znacznej liczby pracowników różnych wykonawców – dziennie na budowie przebywało ok 400 osób), którzy pominęli wskazaną okoliczność milczeniem.

            Po wykonaniu świadczeń przez D i E, wymienione podmioty zwróciły się do C o zapłatę. C odmówił wskazując, że obecnie nie ma środków na zapłatę, firma jest w trudnej sytuacji finansowej i prawdopodobnie w ciągu kilku dni złoży wniosek o upadłość. Wobec powyższego D i E zgłosili się do A i B z roszczeniem o zapłatę jako dalsi podwykonawcy. A i B zgodnie i kategorycznie odmówili uczynienia zadość żądaniu twierdząc, że nie są zobowiązani do zapłaty.

Oceń przedmiotowy stanfaktyczny, wkontekście zasadnościroszczeń wobec B, trafności stanowiska B przez pryzmat przez przepisów umowy o roboty budowlane, innych umów nazwanych oraz ogólnych przepisów prawa zobowiązań.Zaproponuj rozstrzygnięcie przedmiotowego stanu faktycznego.

 

 

 

KAZUSII

            A i B podpisali umowę na mocy, której B zobowiązał się wobec A do wyprodukowania elementów rusztowań budowlanych i dostarczenia ich do czterech miejscowości w województwie mazowieckim, wskazanych przez A, w ilości po 1000 sztuk, w odstępach miesięcznych przez okres czterech miesięcy.  Łączna wartość kontraktu była równa kwocie 160.000 zł. A zastrzegł w umowie, że wyprodukowanie wskazanych elementów ma nastąpić z określonego stopu surowców przy uwzględnieniu ściśle określonych proporcji (ze względu na konieczność częstego użytkowania elementów rusztowań w szczególnych warunkach i przez długi czas) oraz przy uwzględnieniu określonego procesu produkcji. B  - choć nie miał ugruntowanego doświadczenia w zakresie produkcji elementów rusztowań z określonych stopów (a jedynie z materiałów będących w zwykłej sprzedaży hurtowej) przyjął zobowiązanie. B, nie będąc w stanie zakupić materiału do produkcji rusztowań o określonej proporcji surowców (nie mając przy tym wiedzy gdzie należy przedmioty te zakupić) dokonał ustnych ustaleń z C, że ten wykona wskazany stop, którym posłuży się B do produkcji elementów rusztowań. C zaznaczył, że tak duże i skomplikowane zlecenie wykonuje pierwszy raz ale czyni to wyłącznie z przyjaźni łączącej go z B.

            Podczas rozmowy A z B, B wspomniał odbiorcy, że zlecił C wykonanie określonego stopu. Zaniepokojony A pospiesznie uzyskał adres firmy C celem sprawdzenia sposobu i procesu stapiania surowców. Po dotarciu na miejsce, pomimo okazania stosownych dokumentów (w tym umowy pomiędzy A i B) A odmówiono wstępu na teren firmy C ze względu na to, że A nie jest stroną umowy a proces produkcji jest tajny. Zdenerwowany A opuścił teren firmy C i udał się do siedziby własnego przedsiębiorstwa. Po upływie dwóch tygodni B skontaktował się telefonicznie z A, że przystępuje do produkcji elementów rusztowań z dostarczonego stopu i w każdej chwili możliwe jest dokonanie oględzin procesu produkcyjnego. A odparł, że wszystko jest w przekazanej dokumentacji i nie widzi potrzeby poświęcania swojego czasu. Po upływie czterech miesięcy B wykonał swoje zobowiązanie za otrzymał od stosowne wynagrodzenie. A cały czas korzystał z przekazanych elementów rusztowań na wskazanych czterech budowach.

            W okresie września (tj. po upływie dwóch miesięcy od dnia przekazania ostatniej partii elementów rusztowań) warunki atmosferyczne uległy znacznemu pogorszeniu. Wobec wykorzystania przez A rusztowań podczas skrajnych zmian pogodowych, poszczególne elementy rusztowań dostarczone do czterech opisanych miejsc zaczęły ulegać uszkodzeniom, poprzez wystąpienie licznych pęknięć na wskazanych elementach metalowych oraz powstanie korozji. W czasie używania jednej z partii przekazanych elementów, złożone przez wykwalifikowaną firmę rusztowanie, uległo trwałemu uszkodzeniu w wyniku jego zwalenia spowodowanego powstaniem licznych pęknięć na wskazanych elementach metalowych. Powyższe zdarzenie spowodowało jednocześnie trwałe i nieodwracalne uszkodzenie urządzeń budowlanych będących własnością A a znajdujących się na rusztowaniu, o wartości 30.000 zł.

            Względem opisanych zdarzeń A niezwłocznie zwrócił się do B o wyjaśnienie wskazanej sytuacji. B stwierdził, że nie widzi winy po swojej stronie bowiem wykonał prace zgodnie z dokumentacją. Wobec stanowiska B, A zlecił instytutowi naukowemu poddanie elementów rusztowań szczegółowej ekspertyzie. Specjaliści stwierdzili, że przyczyną pęknięć było nieprawidłowe wykonanie stopu poprzez niezachowanie odpowiedniej kolejności czynności łączenia określonych surowców oraz nieściśle przyjęcie określonych proporcji. Łączenie konkretnych materiałów w jeden element rusztowania było wykonane prawidłowo. Wyniki badań A przekazał od razu B celem ustosunkowania. B odpowiedział, że to nie on wykonywał stop, jego zakres prac był wykonany prawidłowo i ewentualne pretensje należy kierować jedynie wobec C.

Oceń rzedmiotowy stanfaktyczny kontekście ewentualnego istnieniaroszczeń wobec C ,wobec oraz ich zakresu, wtym podstawprawnychtych roszczeń.

 

KAZUS III

           

            W dniu 1 kwietnia 2013 r. A i B podpisali umowy na mocy, której A zobowiązał się wobec B do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności na rzecz B. Umowa została sporządzona w odpowiedniej formie. W tym samym dniu, po dokonaniu dogłębnej analizy rozległej umowy, powtórnej prospektu informacyjnego i załączników oraz nieruchomości, B zauważył istotną różnicę pomiędzy treścią wskazanych dokumentów a stanem faktycznym. Wobec powyższego, B zdecydował się odstąpić od umowy, co uczynił w formie pisemnej w dniu 30 kwietnia 2013 r. Po skierowaniu wskazanego oświadczenia woli, B przypomniał sobie, że w związku z zawartą umową został złożony stosowny wniosek o wpis jego roszczenia umownego do księgi wieczystej. B, w dniu 2 maja 2013 r., dokonał uzupełnienia swojego stanowiska wobec A.

            W odpowiedzi na pismo B, A stwierdził, że nie przyjmuje złożonego oświadczenia i dodatkowo nalicza karę umowną za próbę niezasadnego wypowiedzenia umowy w wysokości 5.000 zł. Dodatkowo A przypomniał B, że jeśli ten będzie nadal chciał wypowiedzieć umowę to musi pamiętać o konieczności uiszczenia odstępnego w wysokości 40.000 zł.

 

 

Bardzo proszę zapoznać sie również z artykułem Pani  B. Syty,  zamiesczonym na LawBlog Forum Prawa Handlowego

 

http://www.lawblog.pl/category/prawo-umow/

 

 

mgr Michał Hałasa

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2014, godz. 11:45 - Michał Hałasa