Szanowni Państwo

 

na kolejne zajęcia bardzo proszę o przygotownaie projektu umowy w oparciu o poniższe założenia oraz pisemne opracowanie kazusów. 

 

 

 

Sporządź umowę licencyjną przy następujących założeniach:

 

 1. Spółka komandytowa – Licencjodawca zawiera umowę licencyjną z spółką z o.o. – Licencjobiorcą.
 2. Sposób reprezentacji  Licencjodawcy jest zgodny z regulacją ustawową.
 3. Licencjobiorcę reprezentuje pełnomocnik.
 4. Przedmiot umowy – znak towarowy słowno – graficzny BARBARA.
 5. Licencjobiorca nie ma prawa do przenoszenia uprawnienia do korzystania ze Znaku Towarowego.
 6. Licencjobiorca zobowiązany jest do utrzymania wysokiej jakości asortymentu dla oznaczania którego przeznaczony jest Znak Towarowy.
 7. Wynagrodzenie roczne uzależnione od przychodu osiągniętego przez Licencjobiorcę z tytułu sprzedaży towarów oznaczonych znakiem towarowym. Przychód szacunkowy.
 8. Termin zapłaty: do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, na rachunek bankowy Licencjodawcy, wskazany na fakturze VAT.
 9. Po zakończeniu roku, do końca pierwszego kwartału nastąpi weryfikacja przychodu.
 10. Umowa zawarta na czas określony 5 lat.
 11. Istnieje możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy.
 12. Spory wynikłe w związku z umowy, w razie nieosiągnięcia porozumienia przez same Strony, będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Licencjodawcy.
 13. Strony podpisały klauzulę o zachowaniu poufności.

 

Sporządzenie umowy następuje na zlecenie Licencjodawcy.

Projektowaną umowę można wzbogacić o obrane samodzielnie postanowienia dodatkowe.

Niewymagane jest sporządzenie załączników do umowy.

 

KAZUSY

 

1.    Daniel S. prowadził działalność gospodarczą polegającą na hurtowym handlu słodyczami. Do transportu sprzedawa­nych przez siebie towarów korzystał z samochodu ciężarowe­go marki IVECO, który został mu oddany do używania na pod­stawie umowy leasingu zawartej z Towarzystwem Leasingo-wym „Partner" sp. z o.o. Zgodnie z umową, Daniel S. płacił co miesiąc z góry, do pierwszego dnia miesiąca, raty w wysoko­ści 3000 zł, przy czym zastrzeżono, że od przeterminowanych płatności będzie on uiszczał umowne odsetki w wysokości 2% zaległości dziennie. Dalej umowa przewidywała, że Towarzy­stwo Leasingowe ubezpieczy samochód w Zakładzie Ubez­pieczeń „Super" S.A. w zakresie odpowiedzialności autocas-co. W sytuacji, gdyby samochód został uszkodzony albo zniszczony, Daniel S. miał otrzymać wypłaconą przez zakład ubezpieczeń kwotę odszkodowania, leasingodawca miał pra­wo jednak potrącić z niej sumę nie zapłaconych, zaległych rat leasingowych, a w wypadku całkowitego zniszczenia samo­chodu, także rat przyszłych. Leasingnbiorca był ponadto zobo­wiązany terminowo dokonywać płatności, nawet jeśli pojazd wskutek wypadku byłby niezdatny do użytku - czasowo albo w ogóle.

Po 8 miesiącach korzystania z pojazdu zatrudniony przez Daniela S. kierowca, jadąc z nadmierną prędkością, wpadł w poślizg, uderzył w przydrożny słup i uszkodził samochód. Daniel S., któremu zależało na możliwie szybkim przywróce­niu sprawności ciężarówce, uzgodnił z Zakładem Ubezpie­czeń, że on sam wyłoży kwotę 7000 zł potrzebną na pokrycie kosztów naprawy, a po wypłacie odszkodowania przez Zakład Ubezpieczeń Towarzystwu Leasingowemu, rozliczy się z tym ostatnim.

Ponieważ według umowy ubezpieczenia odszkodowanie miało być wypłacone najpóźniej w 30 dni po zgłoszeniu szko­dy, czyli w danym przypadku do 31 maja, Daniel S. wystoso­wał do Towarzystwa Leasingowego pismo, w którym poprosił, żeby nie zwracać mu mającego być wypłaconym odszkodo­wania, gdyż owe 7000 zł potrąca z ratą czerwcową, lipcową i sierpniową, z tym, że do tej ostatniej dopłaci jeszcze bra­kujące 2000 zł.

Tymczasem Zakład Ubezpieczeń dokonał likwidacji szko­dy dopiero z pierwszym dniem sierpnia. W związku z powyż­szym Towarzystwo Leasingowe, na dzień 1 sierpnia, naliczyło Danielowi S. karne odsetki za ratę czerwcową za 62 dni, tj. na kwotę 3720 zł i za ratę lipcową za 32 dni, tj. na kwotę 1920 zł. Według Towarzystwa, po uwzględnieniu wypłaconej z ubez­pieczenia sumy 7000 zł, Daniel S. winny jest mu kwotę 2720 zł tytułem raty lipcowej, kwotę 1920 zł tytułem odsetek od tej raty oraz kwotę 3000 zł jako ratę za sierpień.

Daniel S. uważa, że w swoim wcześniejszym piśmie doko­nał potrącenia i że jest winien jedynie dopłatę 2000 zł do raty sierpniowej, gdyż opóźnienie w wypłacie odszkodowania jest ryzykiem ubezpieczającego, tj. Towarzystwa Leasingowego.

Czy Daniel S. mógł dokonać potrącenia odszkodowania z rata­
mi leasingowymi?

            Czy odsetki za opóźnienie z zaplata rat zostały naliczone pra­widłowo?

Czy Zakład Ubezpieczeń jest odpowiedzialny za nieterminowe wypłacenie odszkodowania?

 

2.    Korzystający nie zapłacił raty leasingowej za miesiąc maj, jest już 5 czerwiec, a termin płatności przypadał na 10 czerwca,

Jak może postąpić finansujący?

 

3.    Przedmiot leasingu przestał być już potrzebny Korzystającemu. Do końca umowy pozostał jeszcze rok. Korzystający chciałby rozwiązać umowę i nie płacić więcej rat leasingowych,

Co może zrobić Korzystający?

 

4.    Przedmiot leasingu (samochód) uległ zepsuciu, Korzystający skorzystał z gwarancji i go do serwisu, samochód został naprawiony, po tygodniu uległ jednak ponownej awarii, usterka została usunięta, jednak po tygodniu pojazd znów był niezdatny do jazdy, Korzystający chciałby go wymienić,

Czy Korzystający może skorzystać z tego uprawnienia?

W serwisie poinformowano Korzystającego, że zaprzestano produkcji tego modelu niemożliwa jest więc wymiana auta na wolne od wad.

Czy Korzystający  może więc odstąpić od umowy?

 

5.    Korzystający dokonał zmian w przedmiocie leasingu bez zgody Finansującego (przyciemniono szyby w samochodzie),

Czy mógł tak postąpić?

Czy Korzystający może ponieść konsekwencje swojego działania, jeśli tak jakie?

 

 

mgr Michał Hałasa

 

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2014, godz. 11:50 - Michał Hałasa