Prawo w biznesie

– studia uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Nowy kierunek studiów od 2014/2015

 

Przejdź do:

Opis kierunku

Program studiów

Korzyści

Case study
Praktyki studenckie
Praca po studiach
Rekrutacja

 

1. Opis kierunku

Na kierunku Prawo w biznesie kształci się  specjalistów w zakresie regulacji prawnej obrotu gospodarczego i organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Program studiów został opracowany przez wykładowców KUL oraz przez przedsiębiorców, ekonomistów, adwokatów i radców prawnych, co powoduje, że program studiów uwzględnia rzeczywiste potrzeby związane z obsługą prawną przedsiębiorstw i ich prowadzenia.

Studia Prawo w biznesie dostarczają wiedzy i przede wszystkim praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w aspekcie prawnym oraz biznesowym. Celem studiów jest przygotowanie  przyszłych pracowników do wykonywania czynności związanych z obsługą przedsiębiorcy i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadał podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauk prawniczych i ekonomicznych w zakresie szeroko pojętej przedsiębiorczości. Uzyskana podczas studiów wiedza i nabyte umiejętności będą odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy. Absolwenci będą posiadali między innymi umiejętności w zakresie całościowego procesu zawierania i realizowania umów gospodarczych, współpracy biznesu z organami administracji publicznej i samorządowej, zarządzania i obsługi organizacyjnej podmiotu gospodarczego. Nabędą również kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów prawnych, w tym polubownych sposobów rozwiązywania sporów gospodarczych,  oraz nauczą się jak w sposób efektywny i kompetentny wspierać prawnika odpowiedzialnego za całościową obsługę dużej firmy lub korporacji.

Zapraszamy absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich pragnących po dwuletnim cyklu kształcenia podjąć pracę zawodową w obrocie gospodarczym, a także osoby zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej. Ofertę kierujemy też do przedsiębiorców, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa, oraz osób które pracują już w firmach, ale chciałyby rozwinąć wiedzę w zakresie obsługi prawnej biznesu i stworzyć perspektywę awansu zawodowego.

Uwaga: Absolwenci Prawa w biznesie uzyskają stopień magistra w zakresie prawa w biznesie. Ukończenie studiów nie będzie uprawniało do aplikowania na aplikacje prawnicze!

Liczba miejsc: 40 osób

 

2. Program studiów

Aktualne wymagania rynku pracy związane są z potrzebą dostosowywania oferty dydaktycznej uwzględniającej specyfikę globalizacji i wzrostu zagranicznej wymiany dóbr i usług. Coraz wyższy poziom obrotu międzynarodowego wpływa na pojawianie się nowych problemów, a także wymaga ciągłego poszerzania wiedzy i kształtowania pożądanych umiejętności. Obecnie nie jest wystarczająca podstawowa wiedza z określonej dziedziny, zaś prowadzenie działalności gospodarczej wymaga z jednej strony konieczności ciągłego rozwoju przedsiębiorcy, z drugiej zaś łączenia wiedzy z zakresu różnych dziedzin, w szczególności prawa i ekonomii.

Do podstawowych zakresów objętych programem nauczania należy zaliczyć między innymi prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo karne gospodarcze, prawo administracyjne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, finanse i podatki w działalności gospodarczej, prawo polubownego rozwiązywania sporów, umowy handlowe, mikroekonomię, makroekonomię, controlling i rachunkowość zarządcza oraz IT w biznesie. Ważnym elementem programu studiów są języki obce: Doing Business in English - język angielski biznesowy (obowiązkowy, 120 godzin) i do wyboru Język chiński lub Język rosyjski (120 godzin).

Zajęcia dydaktyczne będą miały również charakter praktycznego przygotowywania do realizowana zadań związanych między innymi ze sporządzaniem biznesplanu, wydatkowaniem środków publicznych, zarządzaniem przedsiębiorstwem, tworzeniem podstawowej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia działalności gospodarczej, umów handlowych, budowaniem wartości dodanej przedsiębiorstwa poprzez cechy i jakość produktów, cechy i jakość usług, jakość obsługi, wizerunek marki.

 

3. Korzyści

Specjalnie przygotowany program studiów zapewnia podczas czterech semestrów zdobycie przekrojowej wiedzy z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania w stopniu niezbędnym dla osób prowadzących działalność gospodarczą, czy chcących pracować w szeroko rozumianej obsłudze biznesu.

Studenci poznają biznesowy język angielski oraz język chiński lub język rosyjski.

Dzięki znakomitej kadrze program studiów został wzbogacony o kompetencje miękkie m.in. radzenie sobie z sytuacjami konfliktu, umiejętność pracy w grupie, prowadzenie negocjacji, mediacji, arbitrażu.


Nowością i obligatoryjnym elementem programu studiów
są zajęcia Case study (40 godzin) – analiza pojedynczego przypadku, tj. szczegółowy opis rzeczywistego przypadku, pozwalający wyciągnąć wnioski co do przyczyn i rezultatów jego przebiegu oraz szerzej do danego modelu biznesowego, cech rynku, itp. Celem studium przypadku jest pokazanie koncepcji wartych skopiowania, jak i potencjalnych błędów, których należy unikać.

Zajęcia poprowadzą między innymi znakomici profesorowie KUL: dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL; dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL; dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL; dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL; prof. dr hab. Tomasz Mickiewicz., Head of Economic & Strategy Group, Aston Business School, Aston University. 

Zajęcia Case study poprowadzą: doświadczeni praktycy prawa (Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki; mec. Marcin Waląg, Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości; dr Marcin Asłanowicz, Kancelaria Baker&Mckenzie; Bogdan Dudzewicz, PKN Orlen S.A.; Roman Rewald, Kancelaria Weil,Gotshal&Manges) i przedsiębiorcy (Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty S.A.; dr Zenon Pokojski, Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.; Marek Tarnowski, Prezes Zarządu Mokate S.A.; Małgorzata Góra-Dubiela, Prezes Zarządu Union Investment TFI S.A.; Tomasz Michalak, Dyrektor w Union Investment TFI S.A.; Krzysztof Wójtowicz, Prezes Zarządu Port Lotniczy Lublin S.A.; Paweł Rymarczyk, Netrix Group sp. z o.o.; Tomasz Hofman, właściciel Icta Consulting; Andrzej Klesyk, Prezes PZU S.A., Paweł Szewczyk, Prezes Zarządu Kredyt Inkaso S.A., Marek Goluch, Prezes PGE Dystrybucja). [zob. relacje ze spotkań z przedsiębiorcami i praktykami prawa]

 

4. Praktyki studenckie

Wszyscy studenci kierunku Prawo w biznesie są zobowiązani do odbycia praktyk studenckich. Najlepsi studenci odbędą praktyki między innymi w następujących instytucjach: Najwyższa Izba Kontroli, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Sprawiedliwości, Grupa Azoty S.A., Mokate S.A., Kredyt Inkaso S.A., PKN Orlen S.A., SKOK; PZU S.A..

 

5. Praca po studiach

Prawo w biznesie przygotowuje do pracy w obsłudze biznesu: m.in. jako asystent zarządu spółki, pracownik w dziale finansowo-księgowym, personalnym, prawnym oraz jako osoba samodzielnie prowadząca małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Osoby takie odnajdą się w organizacjach pozarządowych, zwłaszcza prowadzących działalność gospodarczą. Będą mogły także znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, również w działach urzędów miast czy gmin, które przeprowadzają przetargi publiczne lub dokonują rejestracji działalności gospodarczej.

 

6. Rekrutacja

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich w zakresie administracji lub studiów I stopnia/magisterskich na innych kierunkach (w tym w szczególności z dziedzin: nauki ekonomiczne, nauki o polityce, nauki o zarządzaniu, europeistyka, stosunki międzynarodowe, administracja).

 

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia zostały zamieszczone w serwisie DLA KANDYDATÓW

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2015, godz. 07:28 - Monika Spuz-Szpos