PRAWO WIECZYSTOKSIĘGOWE I HIPOTECZNE 

dr Paweł Zdanikowski 

semestr letni roku akadem. 2015/2016

 

 

 

TEMATYKA WYKŁADÓW

 

 

Wykład I (22 lutego 2016 r.) - lectio brevis

 

1. prawo wieczystoksięgowe i hipoteczne: pojęcie, źródła, ewolucja regulacji;

2. literatura i inne źródła wiedzy;

3. miejsce i znaczenie w systemie prawa.

 

Wykład II (29 lutego 2016 r.)

 1. pojęcie i funkcje ksiąg wieczystych;
 2. zasada powszechności ksiąg wieczystych;
 3. księgi wieczyste a ewidencja gruntów i budynków.

 

Wykład III (7marca 2016 r.)

 

 1. ustrój i prowadzenie ksiąg wieczystych;
 2. elektroniczna księga wieczysta;
 3. migracja ksiąg wieczystych;
 4. zasada jawności formalnej ksiąg wieczystych;
 5. struktura księgi wieczystej;
 6. założenie i zamknięcie księgi wieczystej;
 7. księga wieczysta a zbiór dokumentów; 
 8. księga wieczysta a akta księgi wieczystej.

 

Wykład IV (14 marca 2016 r.)

 

 1. przedmiot ksiąg wieczystych;
 2. pojęcie nieruchomości;
 • pojęcie nieruchomości gruntowej;
 • pojęcie nieruchomości lokalowej;
 • pojęcie nieruchomości budynkowej;
 1. części składowe i przynależności nieruchomości;
 2. podstawowe pojęcia i zasady obrotu nieruchomościami;
 3. nieruchomość gruntowa a działka ewidencyjna.

 

 

Wykład V (21 marca 2016 r.)

 

 1. pojęcie i charakter prawny wpisu do ksiąg wieczystych;
 2. rodzaje wpisów w księgach wieczystych;
 3. wpis a wzmianka;
 4. moc wpisu; 
 5. domniemania związane z wpisami (pojęcie, rodzaje, funkcje);
 6. zakres domniemań wynikających z wpisu;
 7. wzruszenie domniemań związanych z wpisem.

 

Wykład VI (4 kwietnia 2016 r.)

 

 1. rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych: pojęcie, przesłanki, zakres, skutki i okoliczności wyłączające;
 2. pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych wpisanych do księgi wieczystej (pojęcie, zasady, wyjątki);
 3. rozszerzona skuteczność praw osobistych i roszczeń ujawnionych w księdze wieczystej;
 4. niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
 5. legitymacja czynna i bierna w procesie o usunięcie niezgodności.

 

Wykład VII (11 kwietnia 2016 r.)

 

 1. postępowanie wieczystoksięgowe;
 2. wszczęcie postępowania;
 3. wniosek o wpis: forma i skutki;
 4. wnioskodawca i uczestnicy postępowania;
 5. legitymacja do złożenia wniosku o wpis;
 6. zakres kognicji sądu;
 7. rozstrzygnięcie sprawy i zaskarżanie orzeczeń.

 

Wykład VIII (18 kwietnia 2016 r.)

 

 1. istota i funkcje hipoteki;
 2. podstawowe zasady hipoteki:
 • zasada akcesoryjności hipoteki,
 • szczegółowości hipoteki; 
 • zasada niepodzielności hipoteki.

 

Wykład IX (25 kwietnia 2016 r.)

 

 1. przedmiot hipoteki:
 • nieruchomość;
 • udział we współwłasności;
 • użytkowanie wieczyste; 
 • własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu; 
 • prawo do domu jednorodzinnego; 
 • wierzytelność zabezpieczona hipoteką;
 1. waluta hipoteki;
 2. zakres hipoteki;
 3. roszczenie o zmniejszenie sumy hipoteki;
 4. podział hipoteki (istota i konsekwencje).

 

 

Wykład X (2 maja 2016 r.)

 

 1. rodzaje hipoteki:
 • hipoteka umowna;
 • hipoteka łączna;
 • hipoteka przymusowa; 
 1. powstanie hipoteki;
 2. wygaśnięcie hipoteki;
 3. administrator hipoteki;
 4. zaspokojenie wierzytelności hipotecznej.

 

 

Wykład XI (9 maja 2016 r.)

 

 1. rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym;
 2. hipoteka a ograniczenia odpowiedzialności dłużnika wynikające z prawa spadkowego;
 3. hipoteka a przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką;
 4. zbycie nieruchomości zabezpieczonej hipoteką; 
 5. przelew wierzytelności hipotecznej.

 

Wykład XII (16 maja 2016 r.)

 

 1. hipoteka w postępowaniu egzekucyjnym;
 2. hipoteka w postępowaniu upadłościowym;
 3. egzekucja z nieruchomości obciążonej hipoteką przez innego wierzyciela.

 

Wykład XIII (23 maja 2016 r.)

 

Konstrukcja aktów notarialnych obejmujących umowę rozporządzającą nieruchomością i ustanowienie hipoteki oraz wniosek wieczystoksięgowy.

 

Wykład XIV (30 czerwca 2015 r.)

 

Wniosek o wpis prawa własności do księgi wieczystej – studium przypadku; rozwiązywanie kazusów.

 

Wykład XV (6 czerwca 2016 r.)

 

Powództwo o usunięcie niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – studium przypadku.

 

 

Warunki zaliczenia egzaminu z prawa wieczystoksięgowego i hipotecznego:

 

Zaliczenie odbywa się w formie pisemnej (30 pytań testowych układanych na podstawie wykazu pytań egzaminacyjnych). Do uzyskania zaliczenia konieczne jest udzielenie odpowiedzi na co najmniej 15 pytań.

 

 

pytania egzaminacyjne 

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2016, godz. 06:07 - Paweł Zdanikowski