prof. dr hab. Zyta Gilowska

 

prof. dr hab. Zyta Gilowska

 

    Absolwentka ekonometrii na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego, profesor doktor habilitowany, członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Autorka ponad 250 publikacji naukowych. Ekspert i jeden z twórców samorządu terytorialnego w Polsce. Uczestniczka tzw. wydarzeń marcowych 1968, usunięta z uczelni i ponownie przyjęta na studia. W latach 1972-1981 wykładowca na Uniwersytecie Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie, 1996-2000, profesor nadzwyczajny w Europejskim Instytucie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW. W 2001 roku została powołana na stanowisko profesora zwyczajnego KUL. W latach 2001-2005 posłanka na Sejm RP. W Sejmie IV kadencji pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, autorka założeń poselskiego projektu ustawy o finansach publicznych. Zwyciężyła m.in. w rankingu na najlepszych posłów tygodnia "Polityka" (2002 rok), laureatka siódmej edycji plebistcytu Srebrne Usta, organizowanego przez Program III Polskiego Radia oraz nagrody "Gazety Polskiej" (2002 rok). Głosami czytelników "Twojego Stylu" wybrana "Kobietą Roku 2002". 7 stycznia 2006 roku Prezydent Lech Kaczyński powołał Zytę Gilowską na stanowisko Ministra Finansów. Objęła ona jednocześnie funkcję Wicepremiera. 6 września 2007 roku, po kulkutygodniowej walce o dobre imię, po oskarżeniu o kłamstwo lustracyjne, zostaje, wyrokiem Sądu Lustracyjnego, oczyszczona z zarzutów. Z dniem 22 września 2006 roku, profesor Zyta Gilowska została ponownie powołana na stanowisko Wicepremiera i Ministra Finansów. Obecnie Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz członek Rady Polityki Pieniężnej.

 

 

dr hab. prof. KUL Tomasz Gruszecki

 

dr hab. prof. KUL Tomasz Gruszecki

 

        Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk zarządzania i doktor habilitowany nauk ekonimicznych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Polski ekonomista i menedżer. Autor wielu artykułów i prac poświęconych prawnym i ekonomicznym problemom przedsiębiorstw państwowych, prywatyzacji i transformacji ustrojowej. Opublikował kilkadziesiąt prac dotyczących własności sektora państwowego i teorii własności przedsiębiorstw.  Do 1989 roku pracował w Polskiej Akademii Nauki. 1989 roku bierze czynny udział w pracach nad programem reformy gospodarczej. W latach 1989 - 1991 był doradcą Ministra Finansów Leszka Balcerowicza (praca nad koncepcją prawną i ekonomiczną Skarbu Państwa), a w 1992 roku pełnił funkcję kierownika byłego Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w rządzie Jana Olszewskiego. W latach 1992-1993 przebywa w Londynie, gdzie jest asystentem dyrektora reprezentującego Polskę w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Następnie, jako ekspert i konsultant, bierze udział w rozmaitych pracach praktycznych. W lutym 1998 roku powałany do Rady ds. Reform Ustrojowych przy Premierze Rady Ministrów. Od 1987 roku jest pracownikiem naukowym i wykładowcą przedmiotów ekonomicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie pełnił takżę funkcję Dyrektora Instytutu. Był członkiem Rad Nadzorczych m.in. Centrum Bankowo-Finansowego S.A., Polskich Sieci Energetycznych S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego oraz członkiem rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W 2007 roku został powłany na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU S.A.

 

 

prof. dr hab. Marian Żukowski

 

             Absolwent Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie (1994); Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Sankt Petersburgu (praca doktorska 1978 r.); Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie (praca habilitacyjna 1989 r.). Pełnił funkcje: Dyrektora Instytutu Ekonomii UMCS, Prodziekana Wydziału Ekonomicznego UMCS, Kierownika Centrum Badań Wschodnich UMCS. Obszar badawczy: Transformacja systemu bankowego w Polsce i w Europie Środkowej i Wschodniej; Zmiany gospodarcze i społeczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Rosji. W latach 1993–2002 pełnił funkcje kierownicze w Banku Depozytowo-Kredytowym w Lublinie i w Banku Pekao SA. Współdziałał przy założeniu Banku Depozytowo-Kredytowego LTD (Ukraina) w Łucku na Ukrainie, a także Przedstawicielstw polskich banków w Rosji, na Łotwie i Białorusi. Był członkiem Zespołu doradczego przy Premierze RP. Organizator 15 Międzynarodowych Sympozjum Banków krajów Europy Środkowej i Wschodniej, organizowanych w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i w Rosji. Autor i współautor wielu książek. Redaktor i współautor monografii, w tym wydanych w językach obcych: „Банковская система в Польше” (j. rosyjski), „Еволюція банківської системи Польщі” (j. ukraiński), „The Banking System In Poland” (j. angielski) oraz kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w Polsce, Rosji i na Ukrainie w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak

 

           Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Profesor nauk ekonomicznych w Katedrze Bankowości SGH. W swojej pracy badawczej i dydaktycznej związany właśnie z tą uczelnią. Odbył staże w bankach USA, Włoch i Polski. Członek Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów oraz Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Członek Rad Nadzorczych różnych banków: w latach 1991 - 1993 Powszechnego Banku Kredytowego S.A.,  uczestniczył w pracach Rady Ekonomicznej przy Prezesie NBP (1992-1997), a w 1997 r. członek Rady Banku PEKAO S.A. W latach 1998-2005 wchodził w skład Rady Społeczno-Gospodarczej przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych a od 1999 r. pełnił funkcję eksperta NIK do spraw polityki pieniężnej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych m.in. z teorią pieniądza, polityką pieniężną, rynkiem pieniężnym a celem działalności banku centralnego, integracją walutową z Unią Europejską, instrumentami i celami polityki pieniężnej, finansami międzynarodowymi. Autor ponad 100 rozpraw naukowych, ekspertyz oraz  podręczników akademickich m. in. "Polityka pieniężna w gospodarce otwartej", "Monetary Policy in Market Economy" . Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006). W 2009 doradca w Kancelarii Prezydenta RP. Od 16 lutego 2010 r. członek Rady Polityki Pieniężnej.

 

 

 

prof. dr hab. Krzysztof Rybiński

 

       Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Pracował jako informatyk w firmie komputerowej w Japonii, konsultant Banku Światowego, Uniwersytetu Środkowo-Europejskiego oraz dyrektorem administracyjnym w Centrum Badań Ekonomicznych Europy Środkowej i Wschodniej. W 1997 został głównym ekonomistą Warszawskiego Oddziału ING Banku, od 2001 zajmował stanowisko głównego ekonomisty Banku Zachodniego WBK, w latach 2002–2004 był głównym ekonomistą Banku BPH. Pełnił funkcję prezesa Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Biznesu oraz członka Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. W latach 2004-2008 wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, w latach 2008-2010 partner w firmie Ernst & Young, gdzie kierował zespołem strategii ekonomicznej. Obecnie profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Alior Banku i współwłaściciel spółki SanNao, która wdraża innowacyjne rozwiązania internetowe. Od 2010 sprawuje stanowisko rektora Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie.

 

 

dr hab. Robert Gwiazdowski

 

dr hab. Robert Gwiazdowski


       Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1984 roku ukończył studia z wyróżnieniem i jednym z najlepszych wyników w historii Wydziału. Polski prawnik i ekonomista, komentator gospodarczy, ekspert w dziedzinie podatków w Centrum im. Adama Smitha, doktor habilitowany nauk prawnych. W okresie stanu wojennego był przewodniczącym samorządu studentów. Pracownik Naukowy Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją w zakresie historii myśli politycznej i prawnej. W roku 1994 na tym samym wydziale obronił pracę doktorską z zakresu nauk prawnych pod tytułem: Milton Friedman i Russell Kirk a style polityczne myślenia w amerykańskiej filozofii konserwatywnej. Szef Komisji Podatkowej Centrum im. Adama Smitha oraz arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Ponadto prowadzi własną działalność w zakresie doradztwa ekonomiczno-prawnego. Od marca 2006 do września 2007 roku jako przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej przewodniczył Radzie Nadzorczej ZUS. Znany ze swoich komentarzy na tematy społeczno-gospodarcze w prasie, radiu i telewizji. Częsty gość popularnego programu TVP (obecnie TVP INFO) o tematyce gospodarczej PLUS MINUS, oraz programu Bilans nadawanego przez TVN 24. W swoich komentarzach i artykułach często prezentuje poglądy wolnorynkowe, podkreśla rolę wolnego rynku w kształtowaniu procesów gospodarczych oraz wpływ wysokiego opodatkowania pracy i źle zorganizowanego systemu świadczeń socjalnych jako źródeł bezrobocia. Pracuje w firmie Gwiazdowski - Consulting sepcjalizującej się w doradztwie podatkowym oraz prawnym. Jest też Prezesem Zarządu spółki SPORT MEDICA S.A. będącej właścielem prywatnej kliniki medycznej w Warszawie, Carolina Medical Center.

 

 


mgr Tomasz Urbaś

 

       Absolwent finansów i bankowości Uniwersytetu Gdańskiego, które ukończył z wyróżnieniem. W czasie studiów wstąpił do Unii Polityki Realnej, gdzie rozwijał swoje zainteresowanie makroekonomią, finansami publicznymi, budżetowaniem i prognozowaniem. Sporządził program gospodarczy oparty o model finansów publicznych, został mianowany członkiem sygnatariuszem UPR. Podjął pracę w Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG S. A. jako analityk kredytowy. W 1995 otrzymał wyróżnienie w konkursie „Rzeczpospolitej” oraz Coopers & Lybrands na artykuł o kierunkach rozwoju gospodarki polskiej do 2005. W 1998 wstąpił do Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości w Gdyni. Wystąpił z propozycją zmian w zakresie przekształceń organizacji z lokalnej w ogólnopolską. Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości. Inicjator Ruchu Wolność i Godność. Od 2009 r. prowadzi blog internetowy o tematyce społecznej, ekonomicznej i naukowej, cieszący się ogromnym zainteresowaniem wśród internautów.

 

 

Michał Karnowski

 

       Absolwent socjologii i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, dziennikarz, publicysta, komentator polityczny zajmujący się bieżącymi wydarzeniami. Karierę dziennikarską rozpoczął jako reporter Gazety Olsztyńskiej. W latach 2001 - 2006 był dziennikarzem działu krajowego redakcji tygodnika Newsweek Polska. W czerwcu 2010r. założył serwis informacyjno - publicystyczny w Polityce.pl, którego jest redaktorem naczelnym i wydawcą. Zastępca redaktora naczelnego tygodnika "Uważam Rze". Od lutego 2010r ponownie prowadzi w Programie III Polskiego Radia Salon Polityczny.

 

 


 

 

Autor: Anna Zięba
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2012, godz. 15:00 - Anna Mizak