Zanim artykuł zostanie dopuszczony do recenzji merytorycznej, jest poddawany przez redakcję recenzji formalnej, której zadaniem jest usprawnienie prac redakcyjnych nad tekstem. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji w przypadku recenzji formalnej są następujące:

 

– artykuł zawiera imię i nazwisko autora;

– artykuł opatrzono poprawnym tytułem w języku polskim;

– artykuł opatrzono poprawnym tytułem w języku angielskim;

– do artykułu dołączono poprawne streszczenie w języku polskim;

– do artykułu dołączono poprawne streszczenie w języku angielskim;

– do artykułu dołączono kompletną notę biograficzną (dotyczy nowych autorów);

– w artykule wskazywane są strony źródeł przywoływanych w przypisach;

– w artykule wskazywani są tłumacze przekładów książek i artykułów z języka obcego (dotyczy przypisów i bibliografii);

– w artykule wskazywani są wydawcy książek (dotyczy bibliografii);

– w artykule wskazywane są daty dostępu do przywoływanych stron internetowych (dotyczy przypisów i bibliografii);

– w artykule wskazywany jest dzień wydania (o ile istnieje) i numer porządkowy przywoływanych czasopism (dotyczy przypisów i bibliografii);

– korpus artykułu zawiera pełny zapis (a nie inicjał) pierwszego imienia przywoływanych autorów.

 

Po pomyślnym przejściu recenzji formalnej artykuł przedłożony redakcji kwartalnika "Społeczeństwo i Rodzina" jest poddawany procedurze recenzji merytorycznej. Procedura ta jest następująca:

 

1. Do oceny każdej publikacji powoływanych jest dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji;

 

2. W przypadku wyraźnych rozbieżności ocen dokonanych przez obu recenzentów, redakcja zastrzega sobie prawo powołania w trybie specjalnym trzeciego recenzenta;

 

3. Przynajmniej 75% recenzentów zgłoszonych publikacji stanowią recenzenci zewnętrzni, czyli osoby niebędące członkami rady naukowej kwartalnika "Społeczeństwo i Rodzina", pochodzące spoza jego redakcji i niezatrudnione w Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli;

 

4. Autor/autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości zgodnie z procedurą "double-blind review" (podwójnie ślepa recenzja);

 

5. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane;

 

6. Co roku w ostatnim wydaniu kwartalnika podawana jest do publicznej wiadomości lista recenzentów publikacji zgłaszanych do druku w kończącym się roku kalendarzowym; identyczna lista udostępniana jest na stronie internetowej czasopisma;

 

7. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia;

 

8. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji w przypadku recenzji merytorycznej są następujące:

 

– treść publikacji odpowiada profilowi kwartalnika;

– praca jest oryginalna;

– tytuł pracy odpowiada jej treści;

– praca posiada logiczną i przejrzystą strukturę;

– przedmiot badań (dociekań) i przyczyny ich podjęcia są poprawnie sformułowane;

– założenia sformułowane w celu pracy zostały zrealizowane;

– wnioski są poprawnie sformułowane oraz znajdują uzasadnienie w treści i wynikach pracy;

– prezentowane wyniki są nowe;

– język i styl pracy są poprawne;

– dobór źródeł jest wystarczający i adekwatny do problematyki pracy;

– praca jest samodzielna.

 

Polskojęzyczny formularz recenzji merytorycznej

 

Anglojęzyczny formularz recenzji merytorycznej

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2013, godz. 23:00 - Mirosław Rewera