Do 34 tomu „Studiów Polonijnych” materiały przeznaczone do publikacji poddawane były ocenie przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, będących samodzielnymi pracownikami naukowymi i powoływanych osobno dla każdego tomu. Lista recenzentów publikowana była w każdym tomie periodyku. Lista recenzentów współpracujących w latach 2008-2013 z redakcją zamieszczona została na stronie internetowej czasopisma.

Obecnie przyjęcie artykułu do publikacji dokonuje się według poniżej procedury.

 

Procedura recenzowania artykułów naukowych w „Studia Polonijne”

 

1. Zgłoszenie artykułu do Redakcji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody autora/autorów na proces recenzji.

 

2. Proces recenzji jest zgodny z wytycznymi zawartymi w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r.

 

3. Redakcja czasopisma dokonuje wstępnej oceny nadesłanych materiałów z punktu widzenia zgodności z profilem pisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego.

 

4. Teksty spełniające kryteria formalno-naukowe są przekazywane do oceny wyznaczonym dwóm niezależnym recenzentom spoza jednostki.

 

5. Publikacje są recenzowane zgodnie z modelem double-blind review proces, czyli autor/autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

 

6. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

 

7. Formularz recenzji znajduje się na stronie internetowej czasopisma.

 

8. W przypadku recenzji zawierających sprzeczne oceny, powoływany jest trzeci recenzent.

 

9. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie otrzymanych recenzji i końcowej wersji artykułu.

 

10. Nie ujawnia się nazwisk recenzentów w poszczególnych tomach, a lista recenzentów współpracujących z Redakcją jest podawana na stronie internetowej czasopisma.

 

Autor: Paweł Janowski
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2019, godz. 13:58 - Maria Furtak