Zespół Redakcyjny „Internetowego Przeglądu Nauk o Administracji" wraz z Radą Naukową czasopisma dokonuje wstępnej oceny nadesłanych materiałów z punktu widzenia zgodności z profilem pisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego.

 

 

Następnie artykuły przekazywane są do oceny recenzentów będących samodzielnymi pracownikami naukowymi i powoływanych osobno dla każdej publikacji. 

Nazwiska recenzentów nie są ujawniane w poszczególnych tomach periodyku. Lista recenzentów współpracujących podawana jest na stronie internetowej czasopisma.

 

 

Przesyłając artykuły do recenzji redakcja przestrzega reguły podwójnej anonimowości (autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości, tzw. "double-blind review proces").

Recenzje sporządzane są w formie pisemnej i zawierają jednoznaczne wnioski co do dopuszczenia artykułów do publikacji lub ich odrzucenia.

Przy ocenie publikacji złożonych do druku brane są pod uwagę:

- oryginalność pracy;

- wartość merytoryczna;

- baza źródłowa;

- cytowana literatura i orzecznictwo;

- warsztat naukowy.

 

Recenzenci sporządzają recenzje zgodnie ze zwyczajowymi zasadami ich sporządzania, w oparciu o formularz recenzji (formularz_recenzji_ipna).

 

Recenzowanie przebiega w oparciu o stanowisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawarte w opracowaniu: Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

 

 

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2017, godz. 09:15 - Małgorzata Ganczar