Życiorys naukowy

 • 1986-1990 - studia magisterskie na Wydziale Teologii KUL,
 • 1988-1992 - studia magisterskie na Wydziale Filozofii KUL,
 • 1990-1992 - podyplomowe studia licencjackie z teologii moralnej na Wydziale Teologii KUL,
 • 1992-1995 - studia doktoranckie na Wydziale Filozofii KUL,
 • 1995 - asystent w Katedrze Etyki Szczegółowej KUL,
 • 1996 - doktorat z filozofii: Zamiar i skutki. Filozoficzna analiza zasady podwójnego skutku,
 • 1997 - adiunkt w Katedrze Etyki Szczegółowej KUL,
 • 2000 - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii - etyki: Bioetyka i ryzyko. Argument "równi pochyłej" w dyskusji wokół osiągnięć współczesnej genetyki, Lublin: TN KUL 2000,
 • 2002 - kierownik Katedry Etyki Szczegółowej,
 • 2002 - profesor nadzwyczajny KUL,
 • 2010 - tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

Udział w organizacjach naukowych i redakcjach czasopism

 • od 1997 - członek Towarzystwa Naukowego KUL,
 • od 1999 - 2003 sekretarz 2 zeszytu "Roczników Filozoficznych",
 • od 2003 - członek redakcji "Roczników Filozoficznych",
 • od 2000 - członek ESPMH (The European Society for Philosophy of Medicine and Health Care),
 • od 2001 - członek CEEAB (Central & East European Association of Bioethics),
 • od 2001 - członek Papieskiej Akademii Pro Vita,
 • od 2001 - członek Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL,
 • od 2001 - członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Ethos",
 • od 2001 - członek Görres Gesellschaft,
 • od 2004 - członek Rady Naukowej Internetowego Czasopisma Filozoficznego Diametros,
 • od 2004 - członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego,
 • od 2007 - członek (założyciel) Polskiego Towarzystwa Bioetycznego,
 • od 2007 - członek Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk,
 • od 2008 - członek Rady Redakcyjnej czasopisma "Logos i Ethos",
 • od 2008 - redaktor naczelny "Roczników Filozoficznych".

Pełnione funkcje

 • od 2002 - kierownik Katedry Etyki Szczegółowej KUL,
 • 2002 - członek Komisji Akredytacyjnej Akademii Artes Liberales,
 • 2006 - 2008 - wiceprzewodniczący Wydziału Filozofii Towarzystwa Naukowego KUL,
 • od 2007 - członek zarządu Polskiego Towarzystwa Bioetycznego,
 • 2008/2009 - członek Zespołu do Spraw Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny przy Prezesie Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej,
 • 2009 - członek Zespołu ds. Rekomendacji Etycznych w Perinatologii.

Odznaczenia i nagrody

 • Srebrny Krzyż Zasługi - 2002,
 • Nagroda I stopnia Rektora KUL - 2005,
 • Nagroda Znaku i Hestii im. Józefa Tischnera - 2009.


Autor: Barbara Chyrowicz
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2010, godz. 10:32 - Andrzej Zykubek