Bibliografia

 

książki

autorskie

 1. Byt i znak. Filozoficzne podstawy semiotyki u Jana od św. Tomasza, RW KUL,Lublin 1981.
 2. Mit – symbol rozwinięty. W kręgu platońskiej hermeneutyki mitów (cz. II), RW KUL, Lublin 1989.
 3. Mimetyka i mitologia Platona. U początków hermeneutyki filozoficznej,TN KUL, Lublin 1994.
 4. Próby filozoficzne. W kręgu wybranych zagadnień „filozofii wieczystej” i współczesnej antropologii, Wyd. Znak, Kraków 1997.
 5. Rozważania wokół Kanta. Prolegomena do filozofii kultury jako krytyki władz podmiotu, TN KUL, Lublin 2002.

inne

 1. Wobec sztuki. Historia – krytyka – teoria,red. (z P. Kosiewskim), Wyd. FIS, Lublin 1991.
 2. Czas i wyobraźnia. Studia nad plastyczną i literacką interpretacją dziejów, red. (z M. Kitowską-Łysiak), TN KUL, Lublin 1995.
 3. Miejsce rzeczywiste – miejsce wyobrażone. Studia nad kategorią miejsca w przestrzeni kultury,  red. (z M. Kitowską-Łysiak), TN KUL, Lublin 1999.
 4. Prawda natury – prawda sztuki, red. (z R. Kasperowiczem), TN KUL, Lublin 2002.
 5. Myśl, oko i ręka artysty. Studia nad genezą procesu tworzenia, red. (z R. Kasperowiczem), TN KUL, Lublin 2003.
 6. Biografia – historiografia wczoraj i dziś. Biografia nowoczesna – nowoczesność biografii, red. (z R. Kasperowiczem), TN KUL, Lublin 2005.

rozprawy, artykuły

 1. Symbolizm „Czystej Formy” w pismach estetycznych St. I. Witkiewicza,„Znak” 1969, nr 7-8, s. 933-961.
 2. Człowiek poznający i poznanie człowieka, „Znak” 1969, nr 12, s. 1619-1626.
 3. Estetyka metafizyczna St. I. Witkiewicza, „Studia Philosophiae Christianae” 1969, nr 2, 1969, s. 157-177.
 4. Zagadnienie „śmierci Boga” w myśli współczesnej – XIV „Tydzień Filozoficzny” w KUL, „Zeszyty Naukowe KUL” 1971, nr 4, s. 89-90.
 5. Bezdroża subiektywizmu, „Więź” 1971, nr 6, s. 125-130.
 6. Implikacje filozoficzne symbolicznej interpretacji zjawisk kulturowych,„Roczniki Filozoficzne” 1972, z. 1, s. 65-99.
 7. Filozofia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1972, nr 1, s. 15-23.
 8. W kręgu zagadnień filozofii człowieka, „Więź” 1972, nr 7-8, s. 271-274.
 9. Studium filozofii teoretycznej w KUL w latach: 1968-1972,„Roczniki Filozoficzne” 1973 z. 1, s. 94-106.
 10. XVI „Tydzień Filozoficzny” w KUL: człowiek i religia, „Zeszyty Naukowe KUL” 1973, nr 3-4, s. 176-179.
 11. O niektórych problemach kodyfikacji „języków sztuki”. Na marginesie książki N. Goodmana „Languages of Art”,„Roczniki Filozoficzne” 1974, z. 1, s. 201-212.
 12. Aktualność tomizmu: XVII „Tydzień Filozoficzny” w KUL,„Zeszyty Naukowe KUL” 1974, nr 4, s. 39-52.
 13. Teoriopoznawcze aspekty pojęcia „imago” u św. Tomasza i u św. Bonawentury,„Roczniki Filozoficzne” 1975, z. 1, s. 119-137.
 14. Koncepcja prawdziwości u Jana od św. Tomasza, „Summarium” 1975, nr 4, s. 31-34.
 15. Hermeneutyka „imago” w tekstach św. Bonawentury, w: Bonawentra – życie i myśl, pod red. S. C. Napiórkowskiego i E. I. Zielińskiego, Niepokalanów – Warszawa 1976, s. 184-194.
 16. Zagadnienie istnienia w „De ente et essentia” św. Tomasza (z P. Pachciarkiem), „Roczniki Filozoficzne” 1976, z. 1, s. 123-136.
 17. Notion of Truth in the Epistemology of John of St. Thomas,„The New Scholasticism” 1979, nr 1, s. 96-106.
 18. Znakowy charakter uczestnictwa,Zeszyty Naukowe KUL” nr 1-3, 1979, s. 109-122.
 19. Uczestnictwo we wspólnocie, „Więź” 1979, nr 2-3, s. 54-63.
 20. Biblijny archetyp człowieka, w: Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich,cz. 2: O Jana Pawła II teologii ciała, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano-Lublin 1981, s. 159-183.
 21. Biblijny archetyp człowieka w „teologii ciała” Jana Pawła II [skrócona wersja], „Znak” 1981, nr 3, s. 268-288.
 22. Participation in Community: Wojtyla’s Social Anthropology,„Communio” Summer 1981, s. 108-118.
 23. Etos wolności i nadziei, „Znak” 1982, nr 4, s. 67-183.
 24.  „Jaki  też jest cel słowa?”, „Znak” 1983, nr 10, s. 1593-1597.
 25. W poszukiwaniu pierwocin mowy, „Znak” 1984, nr 2-3, s. 343-347.
 26. Domysły w czasie teraźniejszym (1), „Spotkania”  1984, nr 26, s. 62-67 [wyd. drugiego obiegu]; przedruk: „Spotkania” 1985 (Paryż), nr 26, s. 96-103 (sygn.: C. Z.).
 27. Domysły w czasie teraźniejszym (2), „Spotkania” 1984, nr 27-28, s. 20-24 [wyd. drugiego obiegu]; przedruk: „Spotkania” 1985 (Paryż), nr 27-28, s. 133-138 (sygn.: C. Z.).
 28. Lekcja św. Tomasza, „Znak” 1985, nr 6, s. 21-36.
 29. Kołakowskiego kłopoty z religią, „Znak” 1985, nr 7-8, s. 86-99.
 30. Mimetyka – noetyka – retoryka. W kręgu platońskiej wizji początków języka i sztuki wymowy, „Studia Semiotyczne” 1986, nr 14-15, s. 59-81.
 31. Mit – symbol – alegoria. W kręgu platońskiej hermeneutyki mitów (cz. I),„Studia Semiotyczne” 1986, nr 14-15, s. 83-103.
 32. Obecność mitu – wczoraj i dziś, „Zeszyty Naukowe KUL” 1986, nr 2, s. 31-46.
 33. „Obrazy są korzeniami myśli”, Znak” 1986, nr 7-8, s. 3-22.
 34. W kontrapunkcie ideologicznego myślenia – czyli kłopotów z Kołakowskim ciąg dalszy,„Znak” 1986, nr 11-12, s. 159-166.
 35. Aktualne i ostateczne. Rozważania o przeżywaniu czasu,„Roczniki Filozoficzne” 1987-1988, z. 2, s. 5-22.
 36. Symbolika i hermeneutyka. Kilka uwag o sztuce obrazowania i jej wykładni u Platona,w: Entre cour et jardin czyli pomiędzy mecenasem i artystą. Księga ku czci Profesora Andrzeja Ryszkiewicza, „Roczniki Humanistyczne” 1987, t. XLI, z. 4 – Historia Sztuki, s. 41-48.
 37. Głos w sprawie „kryzysu sztuki sakralnej”,„Zwrot. Półrocznik Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki KUL” 1987, nr 1, s. 23-26.
 38. Kilka uwag na temat wartości i wartościowania w historii sztuki,w: Sztuka i wartości. Materiały XI Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Nieborów 26-28 czerwca 1986, red. M. Poprzęcka, Zakład Wydawnictw Sztuka Polska [b.m.w] 1988, s. 54-71.
 39. O różnych typach wyobraźni symbolicznej,„Zwrot. Półrocznik Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki KUL” 1988, nr 2, s. 48-56.
 40. Podróż do ziemi Świętej, „W drodze” 1988, nr 8, s. 89-94.
 41. O różnych typach wyobraźni symbolicznej i co z nich wynika dla sztuki sakralnej,„W drodze” 1989, nr 3, s. 72-84.
 42. Wiara i czas. Przyczynek do chrześcijańskiej hermeneutyki dialogu,„Znak” 1989, nr 4, s. 34-45.
 43. Znak niewyrażalnego. Filozofia religii według A. J. Heschela,„W drodze” 1989, nr 1, s. 47-58.
 44. Olivier Clément o źródłach kryzysu cywilizacji europejskiej,„W drodze” 1989, nr 8, s. 22-24.
 45. Mit i zabawa – dwa źródła kultury,w: Fermentum massae mundi. Jackowi Woźniakowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. N. Cieślińskiej i P. Rudzińskiego, Agora, Warszawa 1990, s. 183-191.
 46. Teatr wyobraźni,w: Teatr bezsłownej prawdy. „Scena Plastyczna” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod red. W. Chudego, RW KUL, Lublin 1990, s. 31-39.
 47. Paradoks człowieka i próby jego wyjaśnienia w myśli filozoficzno-religijnej,„W drodze” 1990, nr 5, s. 3-14.
 48. Modele antropologiczne a „człowiek ewangelii”,„Znak” 1990, nr 7-8, s. 43-61.
 49. Pamięć i czas,„Znak” 1990, nr 10-11, s. 121-136.
 50. Pytanie filozofa, w: Zawierzyć człowiekowi. Księdzu Józefowi Tischnerowi w sześćdziesiąte urodziny,Wyd. Znak, Kraków 1991, s. 381-390.
 51. Sacrum i sztuka – punkty zapalne sporu, „Znak” 1991, nr 12, s. 43-48; przedruk w: Triennale plastyki „Sacrum I” [kat. wyst.], Częstochowa 1991; przedruk w: Sztuka miejscem znalezienia się [kat. wyst.], Kraków, wrzesień 1993, 208-211; tamże przekłady: The Sacred and the Profane: Flare-up Points, 244-248; Sacrum et art – les points sensibles de la querelle, s. 280-283; das Sacrum und die Kunst – Brandherde einer Auseinandersetzung,s. 317-320.
 52. Największa spośród zagadek,„Kresy” 1991, nr 8, s. 168-169.
 53. Wizerunki kapryśne, „Znak” 1991, nr 7, s. 54-64.
 54. „Sztuka wolności” czy „sztuka rezygnacji”?,„Znak” 1991, nr 8, s. 27-34.
 55. Komunikacja literacka jako źródło samowiedzy, w: Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, pod red. S. Sawickiego i A. Tyszczyka, RW KUL, Lublin 1992, s. 173-194.
 56. Nauki o sztuce wśród dyscyplin humanistycznych,w: Wobec sztuki. Historia – krytyka – teoria, pod red. E. Wolickiej i P. Kosiewskiego, Wyd. FIS, Lublin 1991, s. 5-10; tamże, głos w dyskusji: ss. 52, 56, 58, 95-96, 150-152, 152-153, 176-178, 179.
 57. Człowiek w świetle Bożego zamysłu, „W drodze” 1992, nr 1, s. 5-13.
 58. Abraham Joshua Heschel – żarliwy świadek ukrytej prawdy,„W drodze” 1992, nr 8, s. 39-40.
 59. Odyseja – Politeja. Szkic o homerycko-platońskim rodowodzie idei „człowieka-pielgrzyma”,„Znak” 1992, nr 1, s. 14-33.
 60. Pod urokiem idei wolności, „Znak” 1992, nr 5, s. 68-82; przedruk w: Kosmopolityzm i sarmatyzm. Antologia powojennego eseju polskiego, wybór i oprac. D. Heck,Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków 1991, s. 528-541.
 61. Spojrzenie w kierunku „jutra”,„Tygodnik Literacki” 1992, nr 0, s. 78.
 62. Kim jesteś, filozofie? (Wokół fragmentów V i VI księgi Politei Platona – próba interpretacji),w: Wartość bycia. Władysławowi Stróżewskiemu w darze, Kraków-Warszawa 1993, s. 389-397.
 63. O sposobach „odzyskiwania żywej mowy” w dialogach Platona,w: Platon – nowa interpretacja. Materiały z sympozjum, KUL, 30 listopada-2 grudnia 1992,pod red. A. Kijewskiej i E. I. Zielińskiego OFMConv., RW KUL, Lublin 1993, s. 133-144.
 64. Homo narrator, „Logos i Ethos” 1993, nr 2, s. 237-248.
 65. Wśród swoich obcy. Problem stosunków żydowsko-polskich w utworach Izaaka Bashevisa Singera, „Krytyka” 1993, nr 40, s. 211-224.
 66.  „Kształt, jakby zaprojektowany, życia...”,„Kresy” 1993, nr 14, s. 104-113.
 67. Historia sztuki w nurcie historii kultury,„Znak” 1993, nr 11, s. 3-15.
 68. Glosarium biblijne (1),„W drodze” 1993, nr 1, s. 6-15.
 69. Glossarium biblijne (2),„W drodze” 1993, nr 2, s. 40-52.
 70. Glossarium biblijne (3),„W drodze” nr 3, 1993, s. 48-66.
 71. Trzej świadkowie – trzy wykładnie idei „klasyczności” w kulturze europejskiej, w: Klasycyzm i klasycyzmy. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, listopad 1991,PWN, Warszawa1994, s. 25-43.
 72. Lekcja św. Tomasza,„Znak” 1994, nr 4, s. 28-42.
 73. Kim jesteś, Kościele?,„Znak” 1994, nr 5, s. 33-41.
 74. Maria z Betanii, „W drodze” 1994, nr 3, s. 48-67.
 75. Metafizyka na rozdrożu, „Znak – Idee” 1995, nr 7, s. 5-18.
 76. Chrześcijaństwo po zniżonej cenie, czyli dlaczego ateizm jest nam dziś do zbawienia koniecznie potrzebny, „Znak” 1995, nr 2, s. 40-45.
 77. Człowiek otwarty na transcendencję,w: Katechizm kościoła katolickiego – Wprowadzenie,RW KUL, Lublin 1995, s. 9-20.
 78. Gnoza – gnostycyzm – „neognostycyzm” nowych czasów (próba rewizji pojęć), „Vox Patrum” 1991-1992, nr 11-12, s. 387-397.
 79. Filozofia a nauka o literaturze. Paula Ricoeura próba nowej interpretacji kategorii „mimesis”, „Teksty Drugie” 1995, nr 5, s. 62-81.
 80. Obraz i słowo w obszarze języka religijnego, „Znak” 1995, nr 12, s. 64-75.
 81. Między teorią a historią. Ważny epizod rozważań o metodzie interpretacji humanistycznej, w: Czas i wyobraźnia. Studia nad plastyczną i literacką interpretacją dziejów, pod red. M. Kitowskiej-Łysiak i E. Wolickiej-Wolszleger, TN KUL, Lublin 1995,s. 11-45.
 82. O potrzebie rytuału, „Znak” 1996, nr 5, s. 4-13.
 83. Wiara i wyobraźnia. W poszukiwaniu źródeł współczesnego kryzysu obrazowania wiary, „Roczniki Humanistyczne” t. XLIV, z. 4 – Historia Sztuki, s. 17-35.
 84. Un eretico tra i prigionieri della caverna (leggendo Chiaromonte),„Ou. Rifflessioni e provocationi” 1996, vol. V, n. 2, s. 53-59.
 85. Dwie niesprzeczne racje – rozum czy serce?, „Znak” 1997, nr 6, s. 4-13.
 86. Podzwonne dla Mnemozyne?,w: Christianitas et cultura Europae. Księga Jubileuszowa prof. Jerzego Kłoczowskiego, red. H. Gapski, Lublin 1998, cz. 1, s. 745-749.
 87. Zło wyobrażone – zło rzeczywiste,„Znak” 1998, nr 3, s. 41-57.
 88. „Posługa myślenia” powołanie środowisk akademickich, w: Ziarno czynu. Refleksje po V pielgrzymce Jana Pawła II do Ojczyzny, red. F. Kampka, Wyd. WAM, Kraków 1998, s. 35-44.
 89. Kultura wobec orędzia Chrystusa, „Teofil. Pismo filozoficzno-teologiczne Kolegium o.o. dominikanów w Krakowie” 1998, nr 2, s. 71-76.
 90. Kilka uwag wstępnych, w: K. Jaspers, Wiara filozoficzna wobec Objawienia, Wyd. Znak, Kraków 1999, s. 9-23.
 91. „Marzenie to niedziela myśli”,„Roczniki Humanistyczne” 1999, t. XLVII, z. 4 – Historia Sztuki (specjalny – ded. prof. J. Lileyce), s. 389-393.
 92. Historia jako genealogia. Fryderyka Nietzschego projekt przezwyciężenia nędzy XIX-wiecznych historyzmów, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1999, nr 3, s. 30-36.
 93. Historia jako genealogia. Fryderyka Nietzschego projekt przezwyciężenia nędzy dziewiętnastowiecznych historyzmów,w: Już się ma pod koniec starożytnemu światu... Zmierzch, schyłek, upadek w historii sztuki. Materiały Seminarium Metodologicznego SHS Nieborów  5-7 listopada 1998, Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego, Warszawa 1999, s. 87-103.
 94. Zamiast wprowadzenia, w: Miejsce wyobrażone – miejsce rzeczywiste. Studia nad kategorią miejsca w przestrzeni kultury, pod red. M. Kitowskiej-Łysiak i E. Wolickiej, TN KUL, Lublin 1999, s. 5-17.
 95. „Sens i smak Nieskończoności” – Henryka Elzenberga via negativa, w: Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Polscy pisarze religijni XX wieku, pod red. P. Nowaczyńskiego, TN KUL, Lublin 2001, s. 65-88.
 96. Realizm jako kategoria hermeneutyczna. Na marginesie lektury „Temps et récit” Paula Ricoeura, w: Rzeczywistość – realizm – reprezentacja, Materiały seminarium metodologicznego SHS w Nieborowie, 26-28 października 2000, pod red. M. Poprzęckiej, Wyd. NERITON, Warszawa 2001, s. 27-42.
 97. Antynomiczność pojęć natury i sztuki w systemie filozofii krytycznej Immanuela Kanta, w: Prawda natury – prawda sztuki, pod red. R. Kasperowicza i E. Wolickiej-Wolszleger, TN KUL, Lublin 2002, s. 207-236.
 98. Przymierza Łuk” – o sztuce w pismach Cypriana Norwida, „Studia Norwidiana” 2001, nr 19, s. 31-55; przedruk w: Norwid a chrześcijaństwo,pod red. J. Ferta i P. Chlebowskiego, TN KUL, Lublin 2002.
 99. Rzut oka na dzieje klasyfikacji sztuk rozmaitych, w: Marmur dziejowy. Studia z historii sztuki, Wyd. TPN, Poznań 2002, s. 13-19.
 100. Odkrywanie tożsamości „Ja” – hermeneutyka Paula Ricoeura „w drodze” ku fenomenologii osoby, w: Horyzonty interpretacji. Wokół myśli Paula Ricoeura, pod red. A. Grzegorczyk, M. Loby i R. Koschanego, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2003, s. 99-111.
 101. Opowieść – między opisem a przepisem. Aksjologiczne wyznaczniki narratologii Paula Ricoeura,w: Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji,pod red. A. Tyszczyka, E. Fiały i R. Zajączkowskiego, Wyd. KUL, Lublin 2003, s. 269-289.
 102. Czytanie księgi,w: Wokół „Tryptyku Rzymskiego” Jana Pawła II,pod red. ks. A. M. Wierzbickiego, TN KUL, Lublin 2003, s. 151-155.
 103. Czy współczesny homo viator jest ascetą?, „Studia Bobolanum” 2003, nr 3, s. 7-18.
 104. Święty obraz – objawienie czy opowieść?,„Znak” 2004, nr 6, s. 43-57.
 105. Anatomia człowieka masowego. Uwagi na marginesie lektury „Buntu mas” José Ortegi y Gasseta,w: Pamięć przyszłości. Stefanowi Wilkanowiczowi na początek dziewiątej dekady,red. J. Poniewierski, Wyd. Znak, Kraków 2005, s. 219-230.
 106. Sztuka w przestrzeni semiosfery. Notatki na marginesie spóźnionej lektury,w: Mowa i moc obrazów. Prace dedykowane Marii Poprzęckiej,Wyd. UW, Warszawa 2005, s. 324-328.
 107. Piękno pozoru, „Znak” 2006, nr 1, s. 122-131.

hasła leksykograficzne

 1. Blaustein Leopold, w: Encyklopedia Katolicka,t. II, Lublin 1976 (wyd. 2: 1989), szp. 658.
 2. Brzydota estetyczna,j.w., szp. 1141.
 3. Carlyle Thomas,j.w., szp. 1337.
 4. Cassirer Ernst,j.w., szp. 1353-1355.
 5. Coleridge Samuel, j.w., t. III, Lublin 1979 (wyd. 2: 1989), szp. 537-538.
 6. Ehrenfels Christian von, j.w., t. IV, Lublin 1983 (wyd. 2: 1989), szp. 751-752.
 7. Elzenberg Henryk,j.w., szp. 907-908.

glosy, recenzje

 1. L. A. Reid, Meaning in the Arts [rec.], „Roczniki Filozoficzne” 1971, z. 1, s. 137-143.
 2. W kręgu współczesnej refleksji o teatrze [rec.], „Znak” 1980, nr 11, s. 1507-1513.
 3. Obszary pokrewieństwa sztuk [rec.], „Znak” 1982, nr 5, s. 443-448.
 4. Co odsłania zasłona w rajskie ptaki? [rec.], „Projekt”  1982, nr 1, s. 76-77.
 5. W mateczniku kolekcjonerów, miłośników i ciekawskich [rec.], „Krytyka” 1991, nr 37, s. 228-234.
 6. Dopuśćmy do głosu nadzieję [rec.], „Znak” 1991, nr 2, s. 109-117.
 7. Rozmowy w drodze [rec.], „Tygodnik Powszechny” 1991, nr 4, s. 6-7.
 8. Pochwała prywatności [rec.], „Tygodnik Literacki” 1991, nr 16, s. 15.
 9. Sąsiedzkie spotkania, „Tygodnik Powszechny” 1991, nr 20, s. 2.
 10. Hermeneuta troszczy się o kulturę [rec.], „Krytyka” 1993, nr 41-42, s. 291-296.
 11. Powrót. Jubileusz Schulza we Lwowie i Drohobyczu,„Tygodnik Powszechny” 1993, nr 2.
 12. Słowo i obraz [rec.], „Tygodnik Powszechny” 1993, nr 30.
 13. Odnaleźć siebie w nadziei [rec.], „Tygodnik Powszechny” 1994, nr 10, s. 7.
 14. Ewangelia Anny [rec.], Tygodnik Powszechny“  1994, nr 25, s. 11.
 15. Princeps serenissima [rec.], „Tygodnik Powszechny” 1994, nr 44, s. 12.
 16. Najśmielsza przygoda [rec.], „Znak” 1994, nr 12, s. 117-120.
 17. „Zamknięte słońce” Michela Foucaulta, czyli Tadeusza Komendanta przygoda z „Władcą dyskursu” [rec.], „Kresy” 1994, nr 20, s. 168-170.
 18. Zapoznane święto istnienia [rec.], „Krytyka” 1994, nr 44-45, s. 215.
 19. Dlaczego i jak wierzy Stefan Wilkanowicz [rec.], „Gazeta Świąteczna” 1994, nr 30 [sobotnio-niedzielne wyd. „Gazety Wyborczej”], s. 19.
 20. Dwie sprzeczne racje, [rec.]„Znak” 1995, nr 2, s. 99-107.
 21. „Roczniki Humanistyczne” [nota „od redakcji” – współred.], 1995, t. XLIII, z. 4 – Historia Sztuki, s. 5-7.
 22. Rasowy krytyk musi być stronniczy [rozmowa z R. Rogozińską],„Art and Business” 1995, nr 9, s. 43-45.
 23. Na stromych zboczach sztuki [rec.], „Kresy” 1995, nr 4, s. 225-228.
 24. Jaspersowe „jeśli Boga nie ma...” [rec.], „Znak”1996, nr 4, s. 140-148.
 25. Pomiędzy logosem a „mową wyznania” [rec.], „Tygodnik Powszechny” 1996, nr 20, s. 10.
 26. Cóż po filozofie w czasie marnym? [rec.], „Znak” 1996, nr 6, s. 112-117.
 27. Plato redivivus w kostiumie virtuoso [rec.], „Znak” 1996, nr 8, s. 132-138.
 28. Kiedy jeszcze malowano obrazy... [rec.], „Tygodnik Powszechny” 1996, nr 44, s. 13.
 29. Tadeusz Chrzanowski – jak Go widzę, lub widzieć mniemam,„Znak” 1996, nr 10, s. 216-220.
 30. Heretyk i jego prawda,[rec.], „Przegląd Polityczny” 1996, nr 32, s. 99-104.
 31. Wizerunek artysty – uwagi wprowadzające, w: Wizerunek artysty. Studia z dziejów sztuki XIX i XX wieku,TN KUL, Lublin 1996, s. 7-10.
 32. Część druga niedokończonej trylogii [rec.: H. Arendt, Wola], „Znak” nr 2, 1997, s. 109-118.
 33. Katolicy wyznania selektywnego, „ResPublica Nowa” 1997, nr 3, s. 9-11.
 34. Człowiek o mocnym istnieniu. Wspomnienie o Edwardzie Zwolskim (1932-1997), „Tygodnik Powszechny” 1997, nr 41, s. 15.
 35. Spis prawd trudnostrawnych [rec.: J. Tischner, W krainie schorowanej wyobraźni], „Znak” 1997, nr 11, s. 183-190.
 36. „Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb”, „Ethos” 1998, nr 41-42, s. 269-272.
 37. Miejsce rzeczywiste – miejsce wyobrażone, „Na przykład” 1998, nr 6-7, s. 27-28.
 38. Lektura obowiązkowa, „Znak” 1998, nr 10, s. 145-151.
 39. Odzyskać wymiar mądrościowy [rec.: R. Niebhur, Chrystus a kultura], „Znak” 1999, nr 4, s. 89-93.
 40. Teologia rzeczywistej obecności. „Sztuka ikony” Pawła Evdokimova, „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 30, s. 11.
 41. Czyści sercem, „Więź” 1999, nr 8, s. 17-19.
 42. Czas epilogu? [rec.: G. Steiner, Rzeczywiste obecności], „Znak” 1999, nr 8, s. 154-160.
 43. Prawda religii. Uwagi laika do tekstu filozofa religii, „Teofil. Pismo filozoficzno-teologiczne Kolegium o.o. dominikanów w Krakowie” 1999, nr 3, s. 23-26.
 44. Podróż do ziemi szczęśliwej – o „Dialogach filozoficznych” Św. Augustyna, „Tygodnik Powszechny”  2000, nr 3, s. 11.
 45. Przedmowa,w: o. K. Wencel e.c., Oswajanie lwa. Kontemplacja w życiu codziennym, Biblioteka „Więzi”,  Warszawa 2000.
 46. Dżingis Chan z duszą świętego Franciszka [rec.: D. Sosnowska, Seweryn Goszczyński],„Znak” 2000, nr 11, s.128-132.
 47. Humanitas” – zapomniana cnota humanistyki?,„Więź” 2001, nr 1, s. 24-39.
 48. Humanizm now!, „Azymut” (dod. religijno-społeczny do „Gościa Niedzielnego”, red. przez Instytut Tertio Millenio) 2001, nr 6, s. 5-6.
 49. Niemy krzyk Marsjasza, w: Jacek Sempoliński, Władztwo i służba, oprac. M. Kitowska-Łysiak, Lublin 2001, s. 7-8.
 50. Pytanie o Boga postmodernistów [rec.: Abp J. Życiński, Bóg postmodernistów. Wielkie pytania filozoficzne we współczesnej krytyce moderny], „Znak” 2001, nr 9, s. 129-136.
 51. „Ładnie wyglądamy!” [rec.: W. Galewicz, Sokrates i Kirke. Sceny z etyki antycznej], „Znak” 2001, nr 10, s. 102-106.
 52. Współczesne wizje człowieka [wywiad], w: Chrześcijaństwo i kultura w XXI wieku,pod red. A. Jarmusiewicz, Wyd. M, Kraków 2002, s. 11-20.
 53. Pytanie o miejsce religii w epoce świeckiej [rec.: Ch.Taylor, Oblicza religii dzisiaj, „Znak”, Kraków 2002], „Znak” 2002, nr 10, s. 129-135.
 54. Opowieść w bieli, w: Marian Warzecha – nowe obrazy [kat. wyst.], Starmach Gallery, Kraków 2002, s. 7-10.
 55. Wprowadzenie (z R. Kasperowiczem), w: Prawda natury – prawda sztuki,pod red. R. Kasperowicza i E. Wolickiej-Wolszleger, TN KUL, Lublin 2002, s. 5-9.

przekłady

 

książki

 1. Abp A. Bloom, Odwaga modlitwy, Wyd. „W drodze”, Poznań 1987, 2004 (wyd. 2).
 2. P. Evdokimov, Kobieta i zbawienie świata, Wyd. „W drodze”, Poznań 1991.
 3. E. Ettinger, Hannah Arendt – Martin Heidegger, Wyd. Znak, Kraków 1998.
 4. G. Thibon, Płodne złudzenie, Wyd. „W drodze”, Poznań 1998.

artykuły

 1. O. Clément, Chrystus ukrzyżowany po raz wtóry?,„W drodze” 1989, nr 8, s. 24-36.
 2. P. Evdokimov, Kościół w świecie i rzeczy ostateczne,„W drodze” 1989, nr 11-12, s. 14-26.
 3. J. Hersch, Czy byt zachorował na anemię? Opis objawów i próba diagnozy,„Znak” 1990, nr 10-11, s. 110-120.
 4. Losy Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego,„W drodze” 1991, nr 3, s. 91-97.
 5. S. Awierincew, L’enfer, c’est les autres,„Kresy” 1991, nr 4-5, s. 5.
 6. T. Todorov, Postmodernizm, „Kresy” 1991, nr 6, s. 126-128.
 7. A. J. Heschel, Dwaj nauczyciele,„W drodze” 1992, nr 8, s. 40-49.
 8. U. Eco, Irracjonalizm – wczoraj i dziś (z M. Tarnowską),  „Kresy” 1992, nr 12, s. 124-131.
 9. L. Bouyer, Od Starego do Nowego Testamentu (z W. Buchnerem), „Znak” 1992, nr 2, s. 26-38.
 10. Abp A. Bloom, Cel podróży, Krzyż i Zmartwychwstanie,w: Jan Paweł II, Mężczyzna i niewiastą stworzył ich. O Jana Pawła II teologii ciała,RW KUL, Lublin 1993, s. 83-91.
 11. P. Ricoeur, Życie w poszukiwaniu opowieści,„Logos i Ethos” 1993, nr 2, s. 225-236.
 12. F. Haskell, Malarz i muzeum,„Kresy” 1993, nr 15, s. 204-211.
 13. O. Clément, Bunt Ducha i tragedia podziału. Kryzys chrześcijaństwa zachodniego,„Znak” 1993, nr 2, s. 25-38.
 14. E. Panofsky, Sztuka – między pięknem a naturą,„Znak” 1993, nr 11, s. 55-67.
 15. W. Hoffmann, Temat śmierci w malarstwie austriackim,„Kresy” 1994, nr 4, s. 90-99.
 16. J. Hick, Wiara chrześcijańska w świetle koncepcji „doświadczenia-jako”,„Znak” 1994, nr 1, s. 66-80.
 17. Via crucis. Rozmyślania i modlitwy Ekumenicznego Patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I napisane dla Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji obrzędu Drogi Krzyżowej w rzymskim Collosseum w roku 1994,„Tygodnik Powszechny” 1995, nr 16, s. 8-9.
 18. A. Schönle, Mutacje wzniosłości w dziełach Brunona Schulza, „Kresy” 1996, nr 3(27), s. 111-120.
 19. E. Wind, Pogańskie misteria w dobie odrodzenia, „Znak” 1997, nr 5, s. 96-111.

udział w ankietach, dyskusjach

 1. Człowiek w świetle sumienia [głos w dyskusji], „Roczniki Filozoficzne” 1980, z. 2, s. 166-167.
 2. Sztuka świadectwa i wierność sztuce [głos w dyskusji],  „Znak” 1986, nr 2-3, s. 34-36.
 3. Sacrum i sztuka [głos w dyskusji], oprac. N. Cieślińska, Wyd. Znak, Kraków 1989, s. 57-58.
 4. Język i metafizyka [głos w dyskusji],„Znak – Idee” 1990, nr 2, ss. 35-36, 36-37, 37-38, 50, 51, 53.
 5. O mentalności posttotalitarnej [odp. na ankietę: Czy przetrwamy upadek komunizmu?] „Znak” 1991, nr 3, s. 104-108; przedruk w: Spór o Polskę 1989-1999. Wybór tekstów prasowych, wstęp, wybór i układ P. Śpiewak, PWN, Warszawa 2002, s. 56-57.
 6. Trudne wyzwanie dla Kościoła [odp. na ankietę: Czy Polsce grozi klerykalizm?], „Znak” 1991, nr 6, s. 132-136.
 7. Kościół polski w życiu publicznym [odp. na ankietę: Czy Polsce grozi klerykalizm?] „Znak” 1991, nr 7, s. 153-155; przedruk w: Spór o Polskę 1989-1999. Wybór tekstów prasowych, wstęp, wybór i układ P. Śpiewak, PWN, Warszawa 2000, s. 450.
 8. Glosa [głos w dyskusji nt. książki W. Giertycha OP, Rola prawa stanowionego według Summy Teologii Św. Tomasza], „Teofil. Pismo filozoficzno-teologiczne Kolegium oo. dominikanów w Krakowie” 1993, nr 1, s. 16-19.
 9. Artyści i masa. Glosa w sprawie „Dylematów romantycznego dziedzictwa”,„Znak” 1994, nr 6, s. 96-99.
 10. Dylematy romantycznego dziedzictwa [głos w dyskusji], „Znak” 1994, nr 6, ss. 103-104, 109-110.
 11. Życie artysty. Problemy biografii artystycznej [głos w dyskusji], pod red. M. Poprzęckiej, Warszawa 1995, s. 89-90.
 12. Kryzys Uniwersytetu [głos w dyskusji], „Czas Kultury” 1994, nr 4, s. 51-56.
 13. Między chaosem a porządkiem [głos w dyskusji],„Znak” 1996, nr 5, s. 14-29.
 14. Znaki dobre i złe [odp. na ankietę], „Tygodnik Powszechny – Apokryf” 1997, nr 11, s. 2.
 15. Nasze zło powszednie [głos w dyskusji], 1998, nr 3, s. 84-99.
 16. Autokomentarz bezgraniczny? [głos w dyskusji], „Kresy” 1998, nr 33, s.166-170.
 17. „Moi mistrzowie duchowi” [odp. na ankietę], „Więź” 2000, nr 9, s. 150-153.
 18. Natura natury – Spotkania malarskie [głos w dyskusji], w: Natura natury 3., [red. U. Ślusarczyk], Muzeum Nadwiślańskie, Kazimierz Dolny 2001, s. nlb.
 19. W co wierzy ten, kto nie wierzy?” [ankieta], „Życie Duchowe” (o.o. jezuici, Kraków) 2001, nr 27, s. 67-74.
 20. Komentarz na temat świata [glosa o Tolkienie], „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 8, s. 9.
 21. Co nas łączy? Dialog z niewierzącymi [głos w debacie], Wyd. WAM, Kraków 2002, s. 157-163.
 22. Sedno sprawy [głos w debacie], „Znak” 2002, nr 11, s. 106-108.
 23. Uwiedzeni Śródziemiem [odp. na ankietę] „Znak” 2004, nr 9(592), s. 75-79.
 24. W poszukiwaniu przesłanek metafizycznych u źródeł moralności [głos w dyskusji], „Diametros. Internetowe Czasopismo Filozoficzne” 2004, nr 2, s. 132-136;
 25. www.diametros.iphils.uj.edu.pl
 26. Między żądzą odwetu a społeczną amnezją [odp. na ankietę: O lustracji],„Znak” 2004, nr 3, s. 27-31.
 27. Kościół polski dla nowej Europy – czas zadań i nowej nadziei [głos w dyskusji panelowej], w: Misja Kościoła w Nowej Europie, pod red. ks. J. R. Marczewskiego, Gaudium, Lublin 2005, s. 104-109, 130-131.

udział w konferencjach, wykłady publiczne

 1. Miejsce rzeczywiste – miejsce wyobrażone, Seminarium Metodologiczne Katedry Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych KUL, Kazimierz Dolny, czerwiec 1998 roku.
 2. Historia jako genealogia. Fryderyka Nietzschego projekt przezwyciężenia nędzy dziewiętnastowiecznych historyzmów,Seminarium Metodologiczne, Nieborów, listopad 1998 roku.
 3. Spotkanie rozumu z wiarą, Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa, 22 stycznia 1999 roku.
 4. Wyzwania postmodernizmu,j.w., 7 maja 1999 roku.
 5. Przymierza łuk. Myśl o sztuce w pismach Cypriana Kamila Norwida, Sesja naukowa „Norwid a chrześcijaństwo”, KUL, październik 1999 roku.
 6. Antynomiczność pojęć natury i sztuki w systemie filozofii krytycznej Immanuela Kanta, Seminarium Metodologiczne Katedry Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych KUL, Kazimierz Dolny, czerwiec 2000 roku.
 7. Realizm jako kategoria hermeneutyczna. Na marginesie lektury „Temps et recit” Paula Ricoeura,Seminarium metodologiczne, Nieborów, listopad 2000 roku.
 8. Czy żyjemy w epoce posthumanizmu?,Seminarium „Szkoły Zimowej” Instytutu Tertio Millenio, Jarosław, luty 2001 roku.
 9. Natura natury, udział w dyskusji poświęconej Piotrowi Potworowskiemu w ramach Spotkań malarskich ZPAP Okręgu Lubelskiego, 9 września 2001 roku.
 10. Opowieść – między opisem a przepisem. Aksjologiczne wyznaczniki narratologii Paula Ricoeura, Sympozjum Katedry Teorii Literatury KUL, Lublin  październik 2001 roku.
 11. Odkrywanie tożsamości. Hermeneutyka Paula Ricoeura w drodze ku fenomenologii osoby, konferencja pt. Horyzonty interpretacji. Wokół myśli Paula Ricoeura, zorganizowana przez Instytut Kulturoznawstwa oraz Instytut Filologii Romańskiej UAM w Poznaniu, 14-15 lutego 2002 roku.
 12. Do czego potrzebna jest nam filozofia? – głos w debacie panelowej konferencji pt. Przekraczać mury. Tischner: filozofia – praca – Kościół,zorganizowanej przez Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” oraz Dominikańską Fundację „Ponad Granicami” im. świętego Jacka Odrowąża w Lublinie, 6-7 marca 2002 roku.
 13. Święty obraz – objawienie czy opowieść? – wykład w ramach sesji MISH w KUL pt. Lublin – spotkanie wyznań i religii,20 lutego-7 marca 2002 roku.
 14. Teologia wobec sztuki i literatury – głos w debacie panelowej w ramach sesji MISH – j.w.
 15. Zorganizowanie i prowadzenie VIII ogólnopolskiego seminarium metodologicznego w Kazimierzu Dolnym pt. Myśl, oko i ręka artysty,31 maja-2 czerwca 2002 roku.
 16. Udział w seminarium metodologicznym pt. Twarzą w twarz z obrazem,Nieborów, 24-26 październik 2002 roku.
 17. Konferencja pt. Asceza drogą do pełni życia;referat: Czy współczesny „homo viator” jest ascetą? zorganizowana 29 kwietnia 2003 roku przez Katedrę Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego „Bobolanum” w Warszawie.
 18. Wykład pt. Anatomia człowieka masowego wygłoszony w ramach cyklu wykładów otwartych pt. Dominikańska Szkoła Współczesności, organizowanego przez Dominikańskie DA „Beczka” w Krakowie 13 grudnia 2003 roku.
 19. Udział w konferencji pt. Kant wobec problemów współczesnego świata, zorganizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 21-22 maja 2004 roku; odczyt pt. Kultura jako gra. Recepcja pojęć Kantowskiej „Krytyki władzy sądzenia” w „Prawdzie i metodzie” H. G. Gadamera.
 20. Organizacja i prowadzenie IX ogólnopolskiego seminarium metodologicznego w Kazimierzu Dolnym pt. Biografia nowoczesna – nowoczesność biografii,3-5 czerwca 2004 roku.
 21. Duszpasterskie Wykłady Akademickie 27-28 sierpnia 2004 roku. Lublin: Misja Kościoła w nowej Europie;głos w dyskusji panelowej: Wyzwania dla Kościoła w Polsce.
 22. Obraz zapośredniczony,Seminarium Metodologiczne, Nieborów, 23-25 listopada 2005 roku; udział w dyskusjach.
 23. „Dni Tischnerowskie” – 5-7 maja 2005 roku. Kraków – PAT; odczyt: Piękno pozoru. O dekonstrukcji pojęć estetycznych w hermeneutyce H. G. Gadamera.

 

Autor: Edyta Klinger
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2013, godz. 10:51 - Ireneusz Marciszuk