Książki autorskie:

 1. Średniowieczne chrzcielnice kamienne w Polsce. Katalog, RW KUL, Lublin 1984.
 2. Wstęp do historii sztuki. Nauki pomocnicze. Historia architektury (Skrypt dla studentów historii sztuki), RW KUL, Lublin 1988.
 3. Mosiężne misy norymberskie, RW KUL, Lublin 1991.
 4. Mosiężne misy niemieckie między gotykiem a renesansem, RW KUL, Lublin 2000.
 5. Kościół farny św. Michała w Lublinie, TN KUL, Lublin 2004.

rozprawy, artykuły:

 1. Gotycka chrzcielnica brązowa w kościele katedralnym w Lublinie”, „Roczniki Humanistyczne” 1970, t. XVIII, z. 4 – Historia Sztuki, s. 19-34 (jako: J. Kuczyńska-Mędrek).
 2. Późnogotyckie chrzcielnice kamienne Ziemi Kieleckiej o liściastej ornamentyce trzonu, „Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego” 1971, t. VII, s. 224-254 (jako: J. Kuczyńska-Mędrek).
 3. Wpływ wzorów architektonicznych na kompozycje średniowiecznych chrzcielnic kamiennych, „Roczniki Humanistyczne” 1975, t. XXIII, z. 5, s. 92-102.
 4. Chrzcielnica w świetle myśli liturgicznej i przepisów kościelnych średniowiecza, „Roczniki Humanistyczne” 1981, t. XXIX, z. 4 – Historia Sztuki, s. 49-66.
 5. Średniowieczne chrzcielnice kamienne w Polsce, „Rocznik Historii Sztuki” 1984, t. XIV, z. 4 – Historia Sztuki, s. 5-79.
 6. Mosiężna misa ze sceną Zwiastowania z Pałacu biskupiego w Pelplinie, „Zeszyty Naukowe KUL” 1984, R. XXVII, nr 2(106), s. 71-75.
 7. Przyczynek do dziejów kultu jednostki w zaraniu doby nowożytnej, „Vox Patrum” 1991-1992, z. 20-23, s. 73-79.
 8. Uwagi o pierwotnym przeznaczeniu dwóch późnoromańskich kropielnic krakowskich, „Roczniki Humanistyczne” 1991-1992, t. XXXIX-XL, z. 4 – Historia Sztuki, s. 35-43.
 9. Czy norymberskie misy mosiężne w mieszczańskich domach XVI-XVIII w. były świadectwem zamożności?, w: Nędza i dostatek na ziemiach polskich od średniowiecza po wiek XX, Materiały sesji zorganizowanej przez IHKM PAN 22 maja 1991 r. w Warszawie, red. J. Sztetyłło, Warszawa 1992, s. 163-169.
 10. Błogosławiona Jadwiga królowa Polski, „Rota” 1992, nr 3/4, s. 41-42.
 11. Święta Jadwiga Śląska, „Rota” 1993, nr 1/9, s. 44-46.
 12. Aprobata i negacja kobiety w sztuce mieszczańskiej późnego średniowiecza, „Roczniki Humanistyczne”, 1993, t. XLI, z. 4 – Historia Sztuki, s. 21-40.
 13. Postscriptum do warsztatu budowlanego Marcina Proszko, „Roczniki Humanistyczne” 1993, t. XLI, z. 4 – Historia Sztuki, s. 133-141.
 14. Cycero wzorem dla norymberskiej Rady?, „Roczniki Humanistyczne” 1994, t. XLII, z. 4 – Historia Sztuki: Sztuka i Humanizm. Księga pamiątkowa ku czci profesora Antoniego Maślińskiego, s. 109-113.
 15. Erotyka we wnętrzu domu mieszczańskiego z czasów Odrodzenia, w: Sztuka a erotyka, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódź, listopad 1994, Warszawa 1995, s. 195-202.
 16. A Besztercebányai Keresztelömedencérõl és Mesterérl, „Művészettörténeti Értesítö” 1996, t. XLV, nr 1-2, s. 61-68.
 17. Einige Dekorationsmotive der Nürnberger Messingschüsseln, „Roczniki Humanistyczne” 1997, t. XLV, z. 4 – Historia Sztuki, s. 167-177.
 18. Les fonts baptismaux de Banska Bystrica en Slovaquie, w: Iconografica, Mélanges offerts a Piotr Skubiszewski, Professeur à l’Université de Poitiers et à l’Université de Varsovie, Poitiers 1999, s. 135-141.
 19. Zabytki sztuki baptyzmalnej we wczesnopiastowskiej Polsce, „Zeszyty Naukowe KUL” 2000, R. XLIIII, nr 1-2(169-170), s. 41-52.
 20. Identité des goûts esthétique à la fin du Moyen Age et au début de la Renaissance concernant l’art du cuivre, „Acta Mediaevalia” 2005, R. XVIII (RW KUL), s. 287-295.
 21. Niedostrzeżone arcydzieło mistrza śląskiego Jodoka, „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. LIII, z. 4 – Historia Sztuki, s. 149-163.
 22. Kielich z Kij - z badań nad późnogotyckim złotnictwem lubelskim, w: Gaudium in litteris. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskupa profesora Stanisława Wielgusa, Lublin 2009, s. 767-776.

hasła leksykograficzne:

 1. Ambroży, Ambrosius Aurelius, w ikonografii, cz. 4 hasła, w: Encyklopedia Katolicka, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, t. I, TN KUL, Lublin 1973, szp. 416 (jako: J. Kuczyńska-Mędrek).
 2. Andrzej Ap., w ikonografii, cz. 2 hasła, jw., szp. 533-534 (jako: J. Kuczyńska-Mędrek).
 3. Chrzcielnica, aspekt artystyczno-symboliczny, cz. II, 1, 2 hasła, jw., red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, t. III, TN KUL, Lublin 1979, szp. 348-350.
 4. Graduały polskie, ikonografia, cz. 2 hasła, jw., red. J. Walkusz, t. VI, TN KUL, Lublin 1993, szp. 28-29.
 5. Jadwiga Andegaweńska, w ikonografii, cz. 4 hasła, jw., przew. Redakcji Naczelnej S. Wielgus, red. nacz. J. Duchniewski, t. VII, TN KUL, Lublin 1997, szp. 661-662.
 6. Kropielnica, jw., przew. Redakcji Naczelnej A. Szostek, red. nacz. B. Migut, t. IX, TN KUL, Lublin 2002, szp. 1317-1318.

 

glosy, recenzje:

 1. Chrzcielnica gotycka w katedrze w Lublinie. Na marginesie książki Barbary Trelińskiej, „Biuletyn Historii Sztuki” 1993, R. LX, nr 1, s. 85-87.
 2. Arcydzieła złotnictwa brugijskiego. Brugia, 7 lipca-10 października 1993 roku, „Biuletyn Historii Sztuki”, 1994, R. LVI, nr 3, s. 310-311

przekłady:

 1. P. Skubiszewski, L’art européen du VI au IX siècle – Sztuka Europy łacińskiej od VI do IX wieku, J. Kuczyńska, E. Zwolski, TN KUL, Lublin 2001.
 2. J. Goossens, Types de pélerinages au Moyen Age – Typy pielgrzymek w średniowieczu (streszczenie), „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. LIII, z. 4 – Historia Sztuki, s. 224-226.
Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2013, godz. 13:04 - Ireneusz Marciszuk