Prof. dr hab. Jerzy Flaga

Kierownik Katedry Historii Administracji w latach 1999-2008

 

Prof. Jerzy Flaga z Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji związany jest od roku 1999. Początek działalności naukowej Prof. Flagi przypada jednak na rok 1962 roku i ma on związek z rozpoczęciem pracy w Instytucie Geografii Historycznej Kościołów w Polsce. Swoje zainteresowania badawcze Prof. Flaga skierował początkowo ku bibliografii kartografii historycznej, a szczególnie opracowywaniu map obrazujących stosunki religijne w Polsce w latach 1851-1968. Wyniki tych badań zostały opublikowane w języku francuskim w pracy pt. "Bibliographie des cartes concernant les repports religieux dans les annes 1851-1968" (Leiden 1971). Na podkreślenie zasługują fakty, iż jest to jedyna tego typu bibliografia w historiografi polskiej, i powstała ona pod patronatem Commisoon Internationale d'Historie Eccclesiastigue Comparee.

Kolejnym etapem w działalności naukowej Prof. Flagi, było niewątpliwe podjęcie badań w sferze działalności duszpasterskiej oraz naukowej wszelkiego rodzaju form stowarzyszeń kościelnych na terytorium I Rzeczypospolitej. Efektem tych badań była praca pt. „Działalność duszpasterska zakonów drugiej połowie XVIII wieku", która została opublikowana w 1986 roku przez Towarzystwo Naukowe KUL. Praca ta została nagrodzona w roku akademickim 1986/87 nagrodą Rektora KUL oraz nagrodą  im. Franciszka Skowyry, przyznaną przez Instytut Badań nad Polonią  i Duszpasterstwem Polonijnym KUL.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że Prof. Flaga w latach 1966-1967 przebywał we Włoszech jako stypendysta, prowadząc kwerendę źródłową w Archiwum Watykańskim w Rzymie. Obok wspomnianego pobytu we Włoszech Prof. Flaga odbył stypendium naukowe na Uniwersytecie Genewskim oraz Uniwersytecie Louvain-la-Neuve w Belgii oraz katolickim Uniwersytecie w Leuven.

Druga połowa lat 80 w karierze naukowej Prof. Flagi to ciągłe pogłębianie badań nad problematyką zakonną, i poszerzanie jej o problematykę duszpasterską oraz problematykę rozwoju nauczania i edukacji w zakonach w XVII i XVIII wieku. Efektem tych badań była nowa publikacja „Formacja i kształcenie duchowieństwa zakonnego w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku."

Praca podjęta na WPPKiA jest dla Prof. Flagi niewątpliwie nowym etapem w rozwoju naukowym, i wiąże z powrotem do problematyki bractw religijnych. Efektem tej pracy jest unikalna publikacja książkowa ujmująca całość problematyki pt. „Bractwa religijne w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w." Przedmiotowa praca posłużyła do wystąpienia do Centralnej Komisji o nadanie tytułu naukowego profesora. Prof. Flaga otrzymał tytuł profesora z rąk Prezydenta RP w dniu 12. X. 2005 roku.

Poza typowymi pracami badawczymi, oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych, Prof. Flaga bierze udział w posiedzeniach naukowych, w egzaminach oraz przewodach doktorskich. Efektem tej pracy jest wypromowanie dwóch doktorów oraz ponad 100 magistrów.

Prof. Flaga należy do wielu towarzystw naukowych w kraju i na świecie. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Radomskiego Towarzystwa Naukowego, Centra Europeen de Recherches sur les Congregations et Orders Religieux.. Dodatkowo jest członkiem Polskiej Akademii Nauk oddział w Lublinie.

Poza otrzymaniem wskazanej powyżej nagrody im. Franciszka Skowyry, Prof. Flaga jest wielokrotnym laureatem nagrody Rektora KUL (1986 z prace doktorską, 1999 za pracę habilitacyjną, 2000 za twórcze osiągnięcia naukowe oraz 2004 nagroda I stopnia za szczególne osiągnięcia w organizowaniu i realizacji programu studiów na Sekcji Administracji).

Wykaz publikacji (chronologicznie):

                                                                      

1963

    1. Analiza źródłoznawcza lubelskiej księgi konsystorskiej z lat 1452-1466, w: Sprawozdania z czynności wydawniczej i posiedzeń naukowych oraz kronika Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 13 (1962), Lublin 1963, s. 106-109.  

   2. (notka) Bolesław Kumor, Rozwój sieci dekanalnej w południowej części diecezji krakowskiej do r. 1772. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 9 (1962), z. 1, s. 77-98; Józef Szymański, Początki prepozytur w diecezji krakowskiej. Tamże, s. 65-67, „Revue d'Histoire Ecclésiastique" (dalej: RHE) 58 (1963),  nr 3-4, p. 1138.

   3. (notka) Walenty Wójcik, Procedura w załatwianiu spraw małżeńskich w oficjalacie okręgowym w Sandomierzu. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 9 (1962), z. 1, s. 99-127, „RHE" 58 (1963), nr 3-4, p. 1145-1146.

                                                               

1965

   4. (not). Alfred Świerk, Z problematyki badań nad dziejami Śląskich bibliotek klasztornych. „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka" 18 (1963), s. 14-15, „RHE" 60 (1965),  nr 1, p. 379.

   5. (not.) Jadwiga Krzyżaniak, Mateusz z Krakowa. Działalność w Pradze w latach 1355-1394. „Roczniki Historyczne" 29 (1963), s. 9-58, „RHE" 60 (1965),  nr 1, p. 382.

   6. (not.) Roman Heck, Zjazd głogowski w 1462 r. „Acta Universitatis Vratislaviensis, 7. Historia, VII". Warszawa-Wrocław 1962, „RHE" 60 (1965),  nr 1, p. 382-383.

   7. (not.) Księgi sądowe wiejskie klucza łąckiego. I:1528-1739. Wyd. A. Vetulani. Wrocław -Warszawa-Kraków 1962, „RHE" 60 (1965),  nr 1, p. 384.

   8. (not.) Józef Szymański, Z zagadnień „vita canonica" w Polsce XII-XIII wieku. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 10 (1963), z. 4, s. 143-152, „RHE" 60 (1965), nr 2, p. 748.

   9. (not.) Walenty Wójcik, Organizacja i działalność oficjalatu okręgowego w Kielcach w latach 1551-1635. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 10 (1963), z. 3, s. 29-37, „RHE" 60 (1965), nr 2, p. 751.

  10.            (not.) Bronisław Panek, Dzieje Bractwa Szkaplerza świętego przy kościele OO. Karmelitów w Krakowie na Piasku do końca XVII wieku. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 10 (1963), z. 3, s. 39-59, „RHE" 60 (1965), nr 2, p. 751.

  11.            (not.) Zenon Nowak, Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego do roku 1411. „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu" T. 69, z. 1. Toruń 1964, „RHE" 60 (1965), nr 3-4, p. 1095-1096.

    

1970

  12.            Kwerenda w Archiwum Watykańskim od 1 X 1966 do 30 IV 1967, w: Sprawozdania z czynności wydawniczej i posiedzeń  naukowych oraz kronika TN KUL, 18 (1969), Lublin 1970, s. 134-136.             

 

1971

  13.            Ludomir Bieńkowski, Jerzy Flaga, Zygmunt Sułowski, Bibliographie de carthographie ecclésiastique. Fasc. II: Pologne. Carthographie historique de la Pologne. Bibliographie des cartes concernant les rapports religieux parues dans les années 1851-1968. Leiden

  14.            (not.) Jan Kowalski, Nauka Mikołaja z Mościsk o modlitwie wewnętrznej „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 16 (1969), z. 3, s. 24-39; Franciszek Greniuk, Stan badań nad Tomaszem Młodzianowskim TJ, 1622-1686. Tamże, s. 41-48; Mieczysław Brzozowski, Homilia wielkanocna Marcina Białobrzeskiego. Analiza teologiczna. Tamże, s. 117-132, „RHE" 66 (1971), nr 2,  p. 814-815.

                                              

1972

  15.            Bractwa religijne w archidiakonacie lubelskim w drugiej połowie XVIII wieku., „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie" 46 (1972), nr 6,  s. 137-143.                                  

  16.            (not.) Grażyna Karolewicz, Kult św. Marcina w Polsce do schyłku XVI w., „Studia Theologica Varsoviensia" 8 (1970), nr 1, s. 421-445, „RHE" 67 (1972), nr 3-4,  p. 1077.

 

1973

  17.            Bractwa religijne w archidiakonacie lubelskim do początku XVII wieku (1604), „Roczniki Humanistyczne" 21 (1973), z. 2, s. 141-169.

  18.            Bractwa religijne w archidiakonacie lubelskim do początku XVII w. (1604), „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie" 47 (1973), nr 6,  s. 143-146.

  19.            Informacje o bractwach religijnych w relacji biskupa żmudzkiego Antoniego Tyszkiewicza z roku 1748, w: Sprawozdania z czynności wydawniczej i posiedzeń naukowych oraz kronika TN KUL,  20 (1971),  Lublin 1973,  s. 42-47.

  20.            Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, „Biuletyn Informacyjny KUL" 2 (1973),  nr 1-3, s. 21-31.        

  21.            (not.) Paweł Pałka, Powstanie katedralnej kapituły obrządku łacińskiego w Chełmie i przeniesienie jej do Krasnegostawu, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 17 (1970),  z. 3?, s. 15-26, „RHE" 68 (1973),  nr 2,  p. 706-707.

  22.            (not.) Piotr Hemperek, Sprawy małżeńskie w oficjalacie okręgowym w Lublinie w XV wieku,  „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 17 (1970), z. 3?, s. 27-44, „RHE" 68 (1973), nr 2, p. 709.    

  23.            (not.) Zdzisław Młynarski, Formacja intelektualna alumnów seminarium duchownego w Janowie Podlaskim 1818-1828. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 17 (1970), z. 3, s. 58-81; Stanisław Kotowski, Nauczanie w Sandomierskim Seminarium Diecezjalnym w okresie pierwszego dwudziestolecia, 1820-1841. Tamże, s. 27-52, „RHE" 68 (1973),  nr 2, p. 713.

  24.            (not.) Tadeusz Śliwa, Działalność reformacyjna Stanisława Mateusza Stadnickiego w diecezji przemyskiej. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 18 (1971), s. 86-111, „RHE" 68 (1973), nr 3-4, p. 1052.

  25.            (not.) „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 14 (1967), z. 4, s. 93-102; 16 (1969), z. 4, s. 5-23; 17 (1970), z. 4, s. 5-37, 39-58, 83-105; 18 (1971), z. 4, s. 5-25, 53-86, „RHE" 68 (1973), nr 3-4, p. 1062.

                                                               

1974

  26.            Confréries de l'archidiaconé de Lublin dans la seconde moitié du XVIIIe s., w: Miscellanea Historiae Ecclesiasticae, V, Colloque de Varsovie, 27-29 octobre 1971. Louvain 1974, p. 335-339.

  27.            Członkowie bractwa św. Barbary w Czemiernikach w latach 1728-1770, „Summarium. Sprawozdania TN KUL", 1(21):1972. Lublin 1974, s. 38-42.

  28.            Dochody bractwa różańcowego przy klasztorze dominikańskim w Wysokim Kole w latach 1825-1861, w: Materiały do dziejów społeczno-religijnych w Polsce. Red. Z. Sułowski, E. Wiśniowski. Lublin 1974, s. 213-222.

  29.            (rec.) Wiesław Franciszek Murawiec OFM, Bernardyni warszawscy. Dzieje klasztoru św. Anny w Warszawie 1454-1864. Kraków 1973, s. 212 + 4 nlb + 33 fot., „Zeszyty Naukowe KUL", 17(1974),  nr 3 (67), s. 130-134.

  30.            (not.) Piotr Hemperek, Oficjalaty okręgowe w Polsce. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 18 (1971),  z. 5, s. 51-73, „RHE" 69 (1974),  nr 1, p. 359.

  31.  (not.) „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 19 (1972),  z. 4, „RHE" 69 (1974),  nr 3-4,  p. 986.

 

 1975

  32.            Członkowie bractwa Matki Boskiej Wspomożycielki Chrześcijan w Lublinie w latach 1723-1773, „Summarium"  2 (22) (1973),  Lublin 1975, s. 207-213.

  33.            (rec.) Kult maryjny i wspólnoty chrześcijańskie w XVIII-wiecznej Polsce. Krystyna Kuźmak, Bractwa Matki Boskiej Wspomożycielki Chrześcijan na ziemiach polskich w XVIII stuleciu. Studium z dziejów kultu maryjnego i wspólnot chrześcijańskich w dawnej Polsce. Rzym 1973, ss. XL + 249 + 2 nlb. + mapa. Papieski Instytut Studiów Kościelnych, „Zeszyty Naukowe KUL" 18 (1975),  nr 1(69), s. 79-84.            

  34.            (rec.) Stefania Kamińska, Klasztory brygidek w Gdańsku, Elblągu i Lublinie. Założenie i uposażenie. Gdańsk 1970, ss. 231 + 1 nlb., „Prawo Kanoniczne" 18 (1975),  nr 3-4, s. 345-350.    

  35.            (not.) Krystyna Dębowska, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w latach 1882-1952. „Prawo Kanoniczne" 15 (1972),  s. 152-229, „RHE" 70 (1975),  nr 3-4, p. 974.

 

   1976

  36.            (rec.) Ks. Piotr Hemperek, Oficjalat okręgowy w Lublinie XV-XVIII w. Studium z dziejów organizacji i kompetencji sądownictwa kościelnego. Lublin 1974, s. 255 + 1nlb., „Prawo Kanoniczne" 19 (1976),  nr 1-2, s. 290-295.                     

  37.            Bractwa i przejawy ich życia religijnego w 2. poł. XVIII wieku na przykładzie diecezji płockiej, „Roczniki Humanistyczne" 24 (1976),  z. 2, s. 35-67.

  38.            (hasło) Bolesław [miejscowość], w: Encyklopedia Katolicka. T. 2. Pod red. F. Gryglewicza, R. Łukaszyka,  Z. Sułowskiego,  Lublin 1976, kol. 745.

  39.            Wizyty gości zagranicznych (na KUL-u), „Biuletyn Informacyjny KUL" 5 (1976), nr 1, s. 57-58.

  40.            (not.) Lech Szczucki, W kręgu myślicieli heretyckich. Wrocław 1972, „RHE" 71 (1976), nr 3-4, p. 679.

  41.            (not.) Lech Szczucki, Myśl filozoficzno-religijna reformacji XVI wieku. Warszawa 1972, „RHE" 71 (1976),  nr 3-4, p. 680.

  42.            (not.) Józef Długosz, Mecenat kulturalny i dwór Stanisława Lubomirskiego wojewody krakowskiego. Wrocław 1972, „RHE" 71 (1976),  nr 3-4, p. 680-681.

 

1977

  43.            (not.) Wiesław F. Murawiec, Bernardyni warszawscy. Dzieje klasztoru św. Anny w Warszawie 1454-1864. Kraków 1973, „RHE" 72 (1977),  nr 3-4, p. 826.

  44.            (not.) Marceli Kosman, Reformacja i kontrreformacja w Wielkim Księstwie Litewskim z punktu widzenia propagandy wyznaniowej. Wrocław 1973, „RHE" 72 (1977),  nr 3-4 , p. 827-828.

  45.            (not.) Zbigniew Wit, Śpiew religijny w procesjach i rytuale polskim po soborze Trydenckim. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 21 (1974), z. 6, s. 113-127; Jan Śrutwa, Edukacja religijna i moralna w Collegium  Nobilium, 1740-1773. Tamże, s. 5-18, „RHE" 72 (1977),  nr 3-4, p. 829.

  46.            (not.) „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 20 (1973), z. 4; 20 (1973), z. 6; 22 (1975), z. 5, „RHE" 72 (1977),  nr 3-4, p. 830-832.

        

 1978

  47.            Bractwa i sodalicje jezuickie w Polsce w 2. połowie. XVIII wieku, „Summarium" 3 (23) (1974), Lublin 1978, s. 144-148.        

  48.            Plan wydawniczy: Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Część 2: Duszpasterstwo i szkolnictwo, „Summarium" 4 (24) (1975),  Lublin 1978, s. 217-221.                                  49.           Tradycja-historia-kultura (konferencja prasowa na KUL-u), „Biuletyn Informacyjny KUL" 1(13) (1978),  s. 31-37.      

  50.            Geografia kościelna,  „Gość Niedzielny" 33 (1978),  s. 3.  

  51.            Liczba członków bractw bernardyńskich w Lublinie w latach 1752-1853,  „Summarium" 7(27) (1978),  s. 202-207.                  

  52.            Jerzy Flaga, Krzysztof Grygajtis, Prace nad bibliografią map historycznych Kościoła w Polsce za lata 1969- 1978,  „Summarium"  7(27) (1978),  s. 248-249.  

  53.            Travaux d'histoire et carthographie de l'Institut de Géographie Historique de l'Eglise de Pologne, de l'Université Catholique de Lublin, pendant les anneés 1972-1978, w: (Section V. Géographie historique  des Eglises. Carthographie ecclésiastique. Congres a Varsovie, 25 VI-1 VII 1978), p. 26-29.              

  54.            (not.) Juliusz A. Chrościcki, Pompa funebris. Z historii  kultury staropolskiej. Warszawa 1974, „RHE" 73 (1978),  nr 1,  p. 271- 272.

  55.            „Summarium" 22 (1973),  nr 2, „RHE" 73 (1978),  nr 1,  p. 273.

 

1979                       

56.  Udział zakonów w duszpasterstwie parafialnym około roku 1772, „Roczniki Humanistyczne" 27 (1979),  z. 2,  s. 107-147 + 3 mapy.

  57.            Wkład jezuitów w budzenie powołań do stanu duchownego w latach 1767-1770, „Summarium" 8 (28) (1979),  s. 258-264.

 

1980

  58.            (rec.) St. K. Olczak, Szkolnictwo parafialne w Wielkopolsce w XVII i XVIII w. (w świetle akt wizytacji kościelnych). Lublin 1978, s. 179, „Prawo Kanoniczne" 23 (1980), nr 1-2, s. 252-256.

  59.            (rec.) H. Zaremska, Bractwa w średniowiecznym Krakowie. Studium form społecznych życia religijnego. Wrocław 1977, ss. 190 + 3 nlb, Ossolineum,  „Zeszyty Naukowe KUL" 23 (1980),  nr 1(89), s. 78-84.

  60.            (not.) „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 21 (1974),  z. 4, „RHE"  75 (1980),  nr 2, p. 510-511.

 

1981

  61. Jezuickie misje ludowe w latach 1754-1770 w świetle liczb, „Roczniki Humanistyczne"  29 (1981),  z. 2,  s. 173-198.

  62.            Bractwa religijne w archidiakonacie lubelskim do końca XVIII wieku. Chronologia i terytorialne rozmieszczenie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne"  42 (1981),  s. 293-344.

  63.            (not.) Stanisław K. Olczak, Szkolnictwo parafialne w Wielkopolsce w XVII i XVIII w., Lublin 1978,  „RHE" 76 (1981),  nr 3-4,  p. 778-779.

 

  1982

  

  64. Atlas Historyczny Chrześcijaństwa w Polsce - koncepcja i stan realizacji, „Polski Przegląd Kartograficzny" 14 (1982),  nr 2,  s. 88-90.                                       

  65. L'activité pastorale des réguliers en Pologne à la lumière de l'enquête du nonce apostolique Giuseppe Garampi (1773-1774),  „RHE" 77 (1982),  nr 3-4,  p. 454-461.

  66. Duszpasterstwo zakonów w Rzeczypospolitej u progu epoki Oświecenia. Służba parafiom i kapelanie dworskie, „Zeszyty Naukowe KUL" 25 (1982),  nr 1(97),  s. 39-57.

  67.            Z problematyki jezuickich ćwiczeń duchownych w XVIII wieku, „Roczniki Humanistyczne" 30 (1982),  z. 2,  s. 81-102.

 

1983   

  68.            (rec.) Stanisław Litak, Struktura terytorialna Kościoła łacińskiego w Polsce w 1772 roku. Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce (=Structure territoriale de l'Eglise latine en Pologne en 1772. Matériaux pour l'Atlas historique du christianisme en Pologne). T. IV. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1980, p. 528 + une chemise de cartes, „RHE" 78 (1983), nr 2,  p. 544-548.

  69.            Bractwa religijne w archidiakonacie lubelskim do końca XVIII w., „Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Folia Societatis Scientiarum Lublinensis. Humanistyka" 25 (1983),  nr 1, s. 71-78.

  70.            (not.) Jan Pasiecznik, Działalność klasztoru Franciszkanów-Reformatów w Krakowie, 1625-1978. Kraków 1980, „RHE" 78 (1983),  nr 2,  p. 709.

  71.            (not.) Ludwik Królik, Organizacja dekanalna diecezji łuckiej i brzeskiej w XVII i XVIII wieku. Lublin 1981, „RHE" 78 (1983),  nr 2,  p. 709-710.

  72.            (not.) Józef Wanat, Kult świętego Józefa Oblubieńca NMP u Karmelitów Bosych w Krakowie. Kraków 1981, „RHE" 78 (1983),  nr 2,  p. 710.

  73.            (not.) Jerzy Pawlik, Ks. Andrzej Zogłówek kaznodzieja polski na Opolszczyźnie. Pomnik kaznodziejstwa śląskiego z przełomu XVIII i XIX wieku. Warszawa 1981, „RHE" 78 (1983),  nr 2, p. 710-711.

  74.            Zenon Pięta, Polskie klaryski pod zaborami i w Księstwie Warszawskim 1772-1815. Warszawa-Rzym 1981,  „RHE" 78 (1983),  nr 2,  p. 711-712.

  75.            (not.) Wojciech Góralski, Statuty kapituły katedralnej w Płocku z 1784 r. Lublin 1982, „RHE"  78 (1983),  nr 2,  p. 712.

  76.            (not.) Męka Chrystusowa  wczoraj i dziś. Pod red. H. D. Wojtyski i  J. J. Kopcia. Lublin 1981, „RHE"  78 (1983),  nr 2,  p. 712-713.

  77.            (not.) Walenty Wójcik, Ze studiów nad synodami polskimi. Lublin 1982, „RHE" 78 (1983), nr 3-4, p. 1009-1010.

  78.            Zbigniew Góralski, Szpitale na Lubelszczyźnie w okresie przedrozbiorowym. Warszawa -Łódź 1980, „RHE" 78 (1983),  nr 3-4,  p. 1010.

  79.            „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 28 (1981), "RHE" 78 (1983),  nr 3-4, p. 1011-1012.

 

  

1984

  80. Kaznodzieje i spowiednicy zakonni w Polsce około r. 1772, w: Z badań nad dziejami zakonów i stosunków wyznaniowych na ziemiach polskich. Red. E. Wiśniowski, Lublin 1984, s. 7-43.

  81. Les effets de l'activité pastorale des jésuites en Pologne dans les années 1767-1770, „RHE" 79 (1984),  nr 2,  p. 416-429. 

  82.(not.) Jerzy Misiurek, Chrystologia Braci Polskich. Okres przedsocyniański. Lublin 1983, „RHE" 79 (1984),  nr 1, p. 306-307.

  83.(not.) Wojciech Góralski, Reformistyczne synody płockie na przełomie XVI i XVII wieku. Płock 1983, „RHE" 79 (1984),  nr 1,  p. 307-308.

  84.(not.) Studia i materiały do dziejów jezuitów polskich. Kraków 1983, „RHE" 79 (1984),  nr 1,  p. 308-309.

  85.(not.) Pijarzy w kulturze dawnej Polski. Ludzie i zagadnienia. Kraków 1982, „RHE" 79 (1984),  nr 1,  p. 309-310.

      86.(not.) „Studia Płockie" T. 9. Płock 1981, „RHE" 79 (1984),  nr 1,  p. 310. 

 

1985

  87.            Geografia misji ludowych w diecezji krakowskiej w pierwszej połowie XVIII wieku w świetle Tabel bpa A. S. Załuskiego, „Analecta Cracoviensia" 17 (1985),  s. 437-451 + mapa.

  88.            Udział zakonów w duszpasterstwie w świetle materiałów ankiety zakonnej nuncjusza Giuseppe Garampiego z lat 1773-1774, „Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Folia Societatis Scientiarum Lublinensis. Humanistyka" 27 (1985),  nr 1,  s. 69-77.

  89.            (not.) Gach P. P., Mienie polskich zakonów i jego losy w XIX w. Rzym 1979 [=Les bien des ordres polonais et leur destin au XIX siècle. Rome 1979 pp. 84], „Citeaux. Commentarii Cistercienses" 36 (1985),  p. 218-219.

  90.            (not.) Gach P. P., Szkice z dziejów kasat zakonnych na ziemiach polskich. „Novum" 12 (1979), s. 69-104 [= Esquisse de l'histoire de la suppression des ordres religieux en territoire polonais aux XVIIIe et XIXe siècles],  „Citeaux. Commentarii Cistercienses" 36 (1985), p. 219.  

  91.            (not.) Gach P. P., Geografia strat zakonów polskich w końcu XVIII i w wieku XIX.. Rzym 1980 [=Géographie des pertes des ordres religieux polonais à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle. Rome 1980, pp. 80],  „Citeaux. Commentarii Cistercienses" 36 (1985),  p. 219. 

         

   1986

92.  Z problematyki jezuickich bractw i sodalicji w XVIII wieku, w: Państwo - Kościół -Niepodległość. Pod  red. Jana Skarbka i  Jana Ziółka, Lublin 1986, s. 171-187. 

93.  Działalność duszpasterska zakonów w drugiej połowie XVIII wieku, 1767-1772. Lublin 1986,  ss. 376 + 3  mapy w tekście i 7  poza tekstem.                   

94.    (rec.) Władysław Bochnak, Religijne stowarzyszenia i bractwa katolików

     świeckich w diecezji wrocławskiej od XVI do 1810 r. [=Associations religieuses et confréries de laics catholiques dans le diocese de Wrocław du XVI s. à 1810]. Wrocław 1983, In-8, XXX + 306 p., „RHE" 81 (1986),  nr 3-4,  p. 580-581.

95. Rezultaty działalności duszpasterskiej jezuitów w latach 1767-1770, „Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Folia Societatis Scientiarum Lublinensis". Humanistyka 28 (1986),  nr 1,  s. 41-47.

96. Likwidacja zakonów na ziemiach polskich i na Śląsku w XIX w., „Zeszyty Naukowe KUL" 29 (1986),  nr 3-4 (115-116),  s. 153-158.

97.  Z problematyki rekolekcji księży w pierwszej połowie XVIII wieku (na przykładzie diecezji krakowskiej), „Roczniki Humanistyczne" 34 (1986),  z. 2,  s. 155-162.

98.(not.) Ludwik Piechnik, Dzieje Akademii Wileńskiej. T. 1: Początki Akademii Wileńskiej 1570-1599. Rzym 1984,  „RHE" 81 (1986),  nr 3-4,  p. 767-768.

    

1987

99. Działalność duszpasterska cystersów na ziemiach Rzeczypospolitej w trzeciej ćwierci XVIII w. na tle działalności innych zakonów mniszych, w: Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki, Poznań 1987,  s. 493-513 + 2 mapy.

100.Rekrutacja do bractw religijnych w XVII i XVIII wieku na przykładzie archidiakonatu lubelskiego, „Roczniki Humanistyczne" 35 (1987),  z. 2,  s. 101-114.

101.(not.) Tadeusz Zasępa, Emigracyjni katecheci Godziny Różańcowej. Buffalo 1984, „RHE" 82 (1987),  nr 1, p. 153.

102.(not.) Józef Symeon Barcik, Kalwaria Pacławska. Warszawa 1987, „RHE" 82 (1987),  nr 2, p. 495-496.

 

1988

103.Le destin des abbayes cisterciennes et leurs proprietés en territoire polonais au XIX s., „Citeaux. Commentarii Cistercienses" 39 (1988),  nr 1-2, p. 157-159.          

104.(not.) Wojciech Góralski, Andrzej Chryzostom Załuski biskup płocki 1692-1698. Wkład w dzieło recepcji reformy trydenckiej. Warszawa 1987,  „RHE"  83 (1988),  nr 2, p. 591.

105.(not.) Tadeusz Zasępa, Katecheza emigracyjna Radiowej Godziny Różańcowej O. Justyna w USA, 1931-1981. Lublin 1987, „RHE"  83 (1988),  nr 2, p. 592-594.

106.(not.) Michał Marian Grzybowski, Szkolnictwo elementarne na Mazowszu Północnym na przełomie XVIII i XIX wieku w świetle wizytacji kościelnych (1764-1830). Płock 1987, „RHE" 83 (1988),  nr 2, p. 592.

                                                                         

    1989

107.(hasło) Franciszek Ksawery Bianchi, w: Encyklopedia Katolicka. T. 5. Lublin 1989, kol. 457.   

108.(rec.) Studia Liturgiczne. T. 5. Praca zbiorowa pod red. Jerzego Józefa Kopcia CP. Lublin 1988. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rozprawy Wydziału Teologiczno-Kanonicznego, 67, ss. 328,  „Ruch Biblijny i Liturgiczny" 42 (1989),  nr 2, s. 153-154.                       

109.Ankieta zakonna nuncjusza Giuseppe Garampiego z lat 1773-1774 jako podstawa źródłowa do badań nad studiami zakonnymi i ich organizacją, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 36 (1989),  z. 4, s. 35-44.

110.(not.) Grzegorz Błaszczyk, Żmudź w XVII i XVIII wieku. Zaludnienie i struktura społeczna. Poznań 1988, „RHE" 84 (1989),  nr 1, p. 286-287.

111.(not.) Ludwik Piechnik T. J., Dzieje Akademii Wileńskiej. T. 3: Próby odnowy Akademii Wileńskiej po klęskach Potopu i okres kryzysu 1655-1730. Rzym 1987,  „RHE" 84 (1989), nr 1, p. 266-267.

112.(not.) Józef Styk, Ksiądz Ignacy Kłopotowski, 1866-1931. Społecznik, publicysta i wydawca. Warszawa 1987, „RHE" 84 (1989),  nr 1, p. 290-291.

 

    1990

113.Z prac Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL. Atlas historii społeczno-religijnej Europy Środkowo-Wschodniej, „Przegląd Uniwersytecki" 2 (1990), nr 1-2 (3-4), s. 11.

114.Formacja kandydatów do zakonów w XVII i XVIII wieku, „Roczniki Humanistyczne" 38 (1990),  z. 2, s. 79-117.   

115.(not.) Wojciech Góralski, Reforma trydencka w diecezji i prowincji kościelnej mediolańskiej w świetle pierwszych synodów kard. Karola Boromeusza. Lublin 1988, „RHE"  85 (1990), nr 1, p. 269-270.

116.(not.) Maria Pidłypczak-Majerowicz, Bazylianie w Koronie i na Litwie. Szkoły i książki w działalności zakonu. Warszawa-Wrocław 1986,  „RHE"  85 (1990),  nr 1, p. 270-271.

117.(not.) Zakony Franciszkańskie w Polsce. Red. J. Kłoczowski. T. IV. Lublin 1987, „RHE" 85 (1990),  nr 1,  p. 272-273.

 118.(not.) Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki. Poznań 1987, „RHE"  85 (1990),  nr 1, p. 274-276.

119.(not.) Studia Liturgiczne. T. 5. Praca zbiorowa pod red. Jerzego Józefa Kopcia CP. Lublin 1988, „RHE"  85 (1990),  nr 1,  p. 276-280.

120.(not.) Józef Krętosz, Organizacja archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego od XV w. do 1772 roku. Lublin 1986, „RHE"  85 (1990),  nr 2,  p. 609-611.

121.(not.) Mieczysław Brzozowski, Kulturowe i historyczne uwarunkowania kaznodziejstwa Tomasza Młodzianowskiego. Lublin 1988,  „RHE"  85 (1990),  nr 2,  p. 611-613.

122.(not.) Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce, 1939-1947. Studia i Materiały do historii Chrześcijaństwa w Polsce. T. 5. Lublin 1989, „RHE"  85 (1990),  nr 3-4,  p. 898-900.

123. Z prac Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL (2): Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce w okresie okupacji i pierwszych lat po wojnie, „Przegląd Uniwersytecki" 3 (1991),  nr 1(9),  s. 8.                                        

124. L'activité pastorale des Cisterciens sur le territoire de la Res Publica (Pologne) au troisième quart du XVIII-e siècle par rapport à l'activité des autres ordres de moines, w: Naissance et fonctionnement des résaux monastique et canoniaux. Actes du Premier Colloque International du C.E.R.C.O.R. Saint-Etienne, 15-18 septembre 1985. Publications de l'Université de Saint-Etienne, 1991,  s. 313-320.

125.Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. T. 2, cz. 1: Duszpasterstwo, w: Materiały do

Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce. T. 8. Kom red. J. Kłoczowski, S. Litak, W. Müller, Z. Sułowski, E. Wiśniowski,  Lublin 1991,  ss. 224 + 6 map.

126.Sergiusz Matiunin, Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. „Przegląd Uniwersytecki", 5 (1993),  nr 2(23),  s. 24.

   2.Tenże, Jerzy Flaga, Zakony męskie w 1772 roku. T. 2, cz. 1: Duszpasterstwo [= Les ordres masculins  en Pologne en 1772. T. 2, vol. 1: La pastorale]. (Materiały do atlasu historycznego chrześcijaństwa w Polsce [= Matériaux pour l'Atlas historique du christianisme en Pologne], 8]. Lublin, Ed. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1991. In-8, 224 p. + 6 cartes - „RHE"  92 (1997),  nr 3-4,  s. 1088.

   126.(rec.) Stanisław K. Olczak, Duchowieństwo parafialne diecezji poznańskiej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku. Lublin 1990, Redakcja Wydawnictw KUL, ss. 319, „Zeszyty Naukowe KUL" 34 (1991),  nr 3-4 (135-136),  s. 157-159.            

   127.(notka) Wizyta Profesora Andrzeja Ehrenkreutza, „Przegląd Uniwersytecki" 3 (1991),  nr 4-6 (12-14), s. 2.

   128.(notka) /Ambasador Węgier z wizytą w Instytucie/, „Przegląd Uniwersytecki" 3 (1991),  nr  2-3 (10-11),  s. 2

   129.(not.) Anzelm Janusz Szteinke OFM, Kościół św. Antoniego i klasztor Franciszkanów-Reformatów w Warszawie, 1623-1987. Kraków 1990, „RHE"  86 (1991),  nr 3-4,  p. 611-614.

   130.(not.) Stanisław K. Olczak, Duchowieństwo parafialne diecezji poznańskiej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII w. Lublin 1990, „RHE"  86 (1991),  nr 3-4,  p. 609-611.

  

 1992

131.Z prac Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce. (3): Struktury parafialne i

zakonne na ziemiach polskich, „Przegląd Uniwersytecki" 4 (1992),  nr 1(5),  s. 8-9.

132.Z prac Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce. (4): Problematyka społeczno-religijna, „Przegląd Uniwersytecki" 4 (1992),  nr 5(19),  s. 15.                   

133.(rec.) Anzelm Janusz Szteinke OFM, Kościół świętego Antoniego i klasztor Franciszkanów-Reformatów w Warszawie 1623-1987. Kraków 1990, Wydawnictwo Prowincji Franciszkanów-Reformatów, 592 s., 35 tabl., „Studia Franciszkańskie" T. 5. Poznań 1992, s. 356-360.                                    

134.Z problematyki funkcjonowania studiów zakonnych w XVII i XVIII wieku, „Roczniki Humanistyczne" 39/40 (1991/92),  z. 2,  s. 81-96.                                 

135.Z problematyki formacji intelektualnej kandydatów do zakonów w XVIII wieku. Organizacja i funkcjonowanie studiów retoryki, „Zeszyty Naukowe KUL" 35 (1992), nr 1-2 (137-138),  s. 63-84.

 

1993

136.            (notka) Międzynarodowa współpraca /o pobycie dr Vincenc Rajsp'a z Lublijany w Lublinie/, „Przegląd Uniwersytecki" 5 (1993),  nr 3(23), s. 2.                                         

137.            Der Anteil der Franziskanerorden an der Seelsorge in der Adelsrepublik um 1772, „RHE" 88 (1993),  nr 2, p. 399--415 (z mapką na p. 400).               

138.            Z życia i działalności studenckich kół naukowych w latach 1968-1993, „Przegląd Uniwersytecki" 5 (1993),  nr 5(25),  s. 20-21.

139.            Z prac Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce. (5): Kontakty i współpraca z ośrodkami za granicą ,"Przegląd Uniwersytecki" 5 (1993),  nr 2 (22),  s. 21-22.

140.            A Lublini Katolikus Egyetem Lengyel egyháztörténeti-földrajzi intézete, „Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. Essays in Church History in Hungary" 5 (1993), nr 3-4, s. 201-212.

141.            (not.) Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce, 1939-1947. Studia i Materiały do historii Chrześcijaństwa w Polsce. T. 6. Lublin 1991, „RHE"  88 (1991),  nr 3-4,  p. 609-611.

 

1994

142.            Z dziejów miłosierdzia i opieki społecznej Kościoła, „Przegląd Uniwersytecki" 6 (1994),  nr 1(27),  s. 24.             

143.            Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, w: Księga pamiątkowa w 75 lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993. Red. ks. Marian Rusecki. Lublin 1994, s. 596-603.                      

144.            Studenckie koła naukowe, w: Księga pamiątkowa w 75 lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993. Red. Ks. Marian Rusecki. Lublin 1994, s. 706-713.

145.            Parafia flisaków w Puławach - Włostowicach , „Niedziela" 23 (36) (1994), s. 10.      

146.            (rec.) Marian Surdacki, Opieka społeczna w Wielkopolsce Zachodniej w XVII i XVIII wieku. Lublin 1992, ss. 356, Towarzystwo Naukowe KUL, „Roczniki Nauk Społecznych" 22 (1994),  z. 2,  s. 123-126.                                     

147.            „Jeżeli szukasz cudów, idź do św. Antoniego". Sanktuarium św. Antoniego Cudotwórcy w Radecznicy, „Niedziela" 37 (1994),  nr 38(51),  s. 10.

148.            Organizacja zakonnych studiów filozoficzno-teologicznych w XVII i XVIII wieku, „Roczniki Humanistyczne" 42 (1994),  z. 2,  s. 97-122.

149.            Błogosławiony Rafał Chyliński, jałmużnik i opiekun chorych, na tle charytatywnej działalności Kościoła w czasach saskich, w: Świat, w którym żył bł. Rafał Chyliński. Materiały z Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Łodzi-Łagiewnikach, 10-16 listopada 1991 roku. Pod red. Stanisława Celestyna Napiórkowskiego OFMConv., Wiesława Koca OFMConv, Niepokalanów 1994,  s. 7-20.

 

1995

150.            Organisation et fonctionnement des studia réguliers philosophico-théologiques en Pologne dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle., w: Foi, Fidelité, Amitié  en Europe à la période moderne.  Mélanges offerts à Robert Sauzet.  T. 1, Tours 1995. Publication de l'Université de Tours,  p. 171-176.

151.            Parafia papieska, „Niedziela" 38 (1995),  nr 1(66),  s. 10.

152.            Sposób powoływania lektorów w studiach zakonnych w XVII i XVIII wieku oraz przysługujące im przywileje, „Roczniki Teologiczne" 42 (1995),  z. 4,  s. 43-63.          

153.            (notka) Promocja poezji, „Przegląd Uniwersytecki" 7 (1995),  nr 4 (36),  s. 26.

154.            (notka) Gość z Leuven, „Przegląd Uniwersytecki" 7 (1995),  nr 4 (36),  s. 28.

155.            Męczennicy polscy XIX wieku (1), „Niedziela" 38 (1995) [z 17.09], nr 38 (103), s. 13; Męczennicy polscy XIX wieku (2), „Niedziela" 38 (1995) [z 24.09],  nr 39 (104),  s. 10.

156.            Formacja duchowieństwa greckokatolickiego na przełomie XVIII i XIX wieku, „Przegląd Uniwersytecki" 7 (1995),  nr 5 (37),  s. 27.

157.            Kontakty z Katolickim Uniwersytetem w Leuven, „Przegląd Uniwersytecki" 7 (1995),  nr 5 (37),  s. 18-19.

158.            (rec.) Formacja duchowieństwa greckokatolickiego na przełomie XVIII i XIX wieku. Ks. Janusz Kania. Unickie seminarium diecezjalne w Chełmie w latach 1759-1833. Lublin 1993. Redakcja Wydawnictw KUL, ss. 359 + mapa + ilustracje, „Zeszyty Naukowe KUL" 37 (1994) [druk 1995],  nr 1-2 (145-146),  s. 143-147.

159.            (rec.) Schematismen des Fürstbistums Breslau 1724 und 1738. Hrsg von Józef Pater. (Forschungen und Quellen zur Kirchen-und Kulturgeschichte Ostdeutschlands, 26). Köln-Weimer-Wien, Böhlau Verlag, 1994. 24,5x17,5 cm, XLV-428 p. DEM 112, „RHE" 90 (1995),  nr 3-4,  p. 552-555. 

160.            Bożogrobcy w Polsce, „Przegląd Uniwersytecki" 7 (1995),  nr 6 (38), s. 27.

161.            (notka) Z badań nad zakonami, „Przegląd Uniwersytecki" 7 (1995),  nr 6 (38),  s. 2.

162. Bożogrobcy w Polsce , „Niedziela" 38 (1995),  nr 52-53A [z 24-31 XII],  s.13.

163.            (not.) Henryk Karbownik, Ofiary iura stolae na ziemiach polskich w latach 1285-1818. Studium historycznoprawne, Lublin 1995,  „RHE"  90 (1995),  nr 3-4,  p. 536-537.

                                                                             

1996

164.(1) (rec.) Janusz Kania, Unickie seminarium diecezjalne w Chełmie w latach 1759-1833. [=Le séminaire diocésain uniate de Chełm dans les années 1759-1833]. Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL, 1993. In-8, 359 p. + carte + 23 ill., „RHE" 91 (1996),  nr 1,  p. 204-207.

165.(2) Początki parafii rzymskokatolickiej Suchowola Zamojska, „Roczniki Teologiczne" 43 (1996),  z. 4,  s. 101-111.

166.(3) Sanktuarium Krasnobrodzkiej Szafarki Łask, „Niedziela" 39 (1996),  nr 19 (137)F [z 12.O5],  s. I (Niedziela Lubelska).

167.(4) Śladami św. Wojciecha, „Niedziela" 39 (1996),  nr 16 (133) F [z 21.O4],  s. I (Niedziela Lubelska).

168.(5) Świadectwo żywej wiary, „Nasze Czuby" 6 (1996),  nr 2 (45) [z marca 1996],  s. 2 i 5.

169.(6) (rec.) Stanisław Litak, Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Wspólnoty Religijne i Narodowe w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku. T. I. Pod red. Stanisława Litaka, Lublin 1996. Instytut Europy Środkowo Wschodniej, ss. 640 + 2 mapy, „Kwartalnik Historyczny" 103 (1996),  nr 3,  s. 137-139.

170.(7) Kościół łaciński w Rzeczypospolitej u schyłku XVIII w., „Przegląd Uniwersytecki" 8 (1996),  nr 5 (43),  s.30 i 32.

171.(8) Pijarskie szkoły polskie, „Przegląd Uniwersytecki" 8 (1996),  nr 4 (42),  s. 20.

172.(9) (rec.) Diecezja wrocławska w I połowie XVIII wieku. Rec. Schematismen des Fürstbistums Breslau 1724 und 1738. Hrsg. von Józef Pater. Böhlau Verlag, Köln Weimar Wien, 1994, „Forschungen und Quellen zur Kirchen-und Kulturgeschichte Ostdeutschlands" Hrsg. von Paul Mai, 26, „Zeszyty Naukowe KUL" 38 (1995) [druk 1996], nr 1-2 (149-150),  s.132-135.

173.(10) 700 lat istnienia Bożogrobców w Polsce, „Zeszyty Naukowe KUL" 38 (1995) [druk 1996],  nr 3-4 (151-152),  s. 179-181.

174.(11) (not.) Mieczysław J. Adamczyk, Szkoły pijarskie w Podolinie i ich związki z Polską 1643-1848. [= Les écoles piaristes a Podoline et ses rapports avec la Pologne, 1643-1848]. (Prace Pedagogiczne CXI. Acta Universitatis Wratislaviensis). Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995. In-8, 172 p. + Zusammenfassung. Ill., „RHE" 91 (1996),  nr 3-4,  p. 1042-1043.

 

1997

175.(1) Śladami św. Wojciecha, „Przegląd Uniwersytecki" 9 (1997),  nr 2(46),  s. 18.

176.(2) Sanktuarium Krasnobrodzkiej Szafarki Łask (lub Matki Bożej Roztoczańskiej), „Jasna Góra" 4 (1997),  s. 26-28.

177.(3) Śladami świętego Wojciecha, „U świętego Wojciecha". (Pismo parafii św. Wojciecha BM. Lublin-Łęgi, kwiecień 1997). Nr 1(2) (1997),  rok II,  s. 1-2.

178.(4) (rec.) Grzegorz Błaszczyk, Diecezja żmudzka od XV do początku XVII w. Ustrój. [=Le diocèse de Samogitie à partir du XVe jusqu'au début du XVIIe siècle. Son organisation]. (Série: Histoire, 180). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1993. In-8, 369 p. + Summary + Abstract, „RHE" 92 (1997),  nr 1,  p. 329-330.

179.(5) (rec.) Maria Pidłypczak-Majerowicz, Biblioteki i bibliotekarstwo zakonne na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej w XVII-XVIII wieku. [=Les bibliotheques et la bibliotheconomie religieuses sur les territoires de l'ancienne République de Pologne aux XVIIe-XVIIIe siècles]. (Bibliotekoznawstwo. XX. Acta Universitatis Vratislaviensis, nr 1815). Wrocław. Ed. de l'Université de Wrocław, 1996. In-8, 193 p.+ résumé en russe + abtract en anglais + 2 cartes, „RHE" 92 (1997),  nr 1,  p. 333-334.

180.(6) (rec.) Ludwik Piechnik, S.J., Dzieje Akademii Wileńskiej. T. IV: Odrodzenie Akademii Wileńskiej, 1730-1773. [=Histoire de l'Académie de Vilna. T. IV: Renaissance de l'Académie de Vilna, 1730-1773]. Rome, Apud Institutum Historicum Societatis Jesu, 1990. In-8, 307 p., résumé, „RHE" 92 (1997),  nr 1,  p. 334-335.

181.(7) (rec.) Stanisław Litak, Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku. [= Eglise latine dans la Res Publica autour de 1772]. Wspólnoty Religijne i Narodowe w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku. [= Communautés religieuses et nationales en Res Publica dans la seconde moitié du XVIIIe siècle]. T. 1. Sous la direction de Stanisław Litak. Lublin, Institut de l'Europe du Centre-Est, 1996. In-8, 640 p. + 2 cartes, „RHE" 92 (1997),  nr 2,  p. 689-690.

182.(8) Maryjne sanktuaria Polski. Kalwaria Zebrzydowska Karola Wojtyły, „Niedziela" 25(195) F Rok XL [wersja Lubelska] (22 VI 1997),  s. I.

183.(9) Polskie sanktuaria św. Antoniego. Sanktuarium i wspólnota klasztorna, „Posłaniec św. Antoniego z Padwy" 2(1997),  nr 6,  s. 26-27.

184.(10) (rec.) Ks. Edward Walewander, Kapłani Zamojszczyzny okresu okupacji. Oddział Lubelski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska", Lublin 1996, „Homo Dei". Przegląd Teologiczno-Duszpasterski  67 (1997),  nr 4 (245),  s. 151-153.

185.(11) (rec.) Wspólnoty franciszkańskie na ziemiach polskich  w XIX wieku, „Zeszyty Naukowe KUL" 40 (1997),  nr 1-2 (157-158),  s. 203-209.

186.(12) Stan liczebny studentów i zakres programu nauczania w studiach filozoficzno-teologicznych w zakonach franciszkańskich w Polsce w XVIII wieku, „Roczniki Teologiczne" 44 (1997),  z. 4,  s. 53-69.

187.(13) Z działalności duszpasterskiej jezuitów w drugiej połowie XVIII wieku (1767-1770), w: Mistrz i Przyjaciel. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Marka Tomasza Zahajkiewicza. Red. ks. Jerzy Pałucki. Lublin 1997,  s. 43-54.

188.(14) Uczoność  zakonów w II połowie XVIII wieku, w: Christianitas et cultura Europae. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Kłoczowskiego. Cz. 1. Red. Henryk Gapski. Lublin 1998, s. 265-271.  

189.(15) Studia philosophico-théologiques franciscains en Pologne au 18e siècle (données numériques concernant les éleves et l'étendue de leur formation intellectuelle), „RHE" 92 (1997),  nr 3-4,  p. 851-863.

190.(16) (rec.) Acta Nuntiaturae Polonae. T. XXXIV: Opitius Pallavicini (1680-1688). Vol. 2: III 1681-15 VII 1681. Ed. Maria Domin-Jacov. (Institutum Historicum Polonicum Romae, 24/2). Rome, Insitutum Historicum polonicum Romae, 1997. 24x17 cm, xv-395 p., „RHE" 92 (1997),  nr 3-4,  p. 1075-1076.

191.(17) (rec.) Piotr Mielczarek, Sanktuarium św. Antoniego w Łagiewnikach. [= Sanctuaire de S. Antoine de Łagiewniki]. Niepokalanów. Editions des Peres Franciscains, 1996. In-8, 343 p + 105 ill. coul. + 3 cartes, „RHE" 92 (1997),  nr 3-4,  p. 1081-1083.

192.(18) (rec.) Franciszkanie w Polsce XIX wieku. Zakony Franciszkańskie w Polsce. Red. Jerzy Kłoczowski. T. 3 [=Les franciscains en Pologne au XIXe siècle. Les familles religieuses franciscaines en Pologne sous la direction de Jerzy Kłoczowski. T. 3]. Niepokalanów. Ed. des franciscains, 1996, In-8, 335 p.,  „RHE" 92 (1997),  nr 3-4,  p. 1114-1116.

 

1998

193.(1) Formacja i kształcenie duchowieństwa zakonnego w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku. Lublin 1998, ss. 365 + 3 mapki w tekście.

Rec.:

•1.                  Stanisław LITAK, Jerzy FLAGA, Formacja i kształcenie duchowieństwa zakonnego w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku [=La formation et l'éducation du clergé régulier dans l'ancienne République de Pologne aux 17e-18e siècles], Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL, 1998,  24 x 17 cm, 365 p. + résumé + Zusammenfassung, „RHE" 93 (1998), nr 3-4,  p. 545-548.

•2.                  Ryszard Skrzyniarz, (Przegląd bibliograficzny), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 68 (1998),  s. 475-476.

•3.                  Kalina Bartnicka:  Jerzy Flaga,  Formacja i kształcenie duchowieństwa zakonnego w XVII i XVIII wieku. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1998, ss. 365, w: Rozprawy z Dziejów Oświaty. [Wyd.]. Polska Akademia Umiejętności. T. 39,  Wrocław 2000, s. 151-153.

   194.(2) Działalność duszpasterska zakonów franciszkańskich na ziemiach Rzeczypospolitej w trzeciej ćwierci XVIII wieku (w świetle ankiety zakonnej nuncjusza Giuseppe Garampiego z lat 1773-1774), w: Franciszkanie w Polsce XVI-XVIII wieku, cz. 1.  Zakony franciszkańskie w Polsce. Red. Jerzy Kłoczowski. T. II, Zespół redakcyjny tomu II: Henryk Gapski, Celestyn Stanisław Napiórkowski OFMConv, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1998, s. 339-384 (+ 2 mapy w tekście na  s. 380 i 381).

   195.(3) (rec.) Katolicki Uniwersytet Lubelski a Polonia, „Duszpasterz Polski Zagranicą" 49 (1998), nr 1/206, s. 78-81.

   196.(4) (rec.) Kapłani Zamojszczyzny okresu okupacji, „Duszpasterz Polski Zagranicą" 49 (1998), nr 2/207, s. 291-296.

   197.(5) (rec.) Ks. Edward Walewander, Nagroda polonijna im. Skowyrów. Oddział Lubelski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska", Lublin 1997, ss. 247, ilustracje, Oddział Lubelski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska", „Studia Polonijne", t. 19, Lublin 1998, s. 202-205.

   198.(6) (rec.) Antoni Pacyfik Dydycz, OFM Cap., Kapucyni na Litwie (1756-1993) [=Les capucins en Lituanie (1756-1993)]. Rzym, Orzeł Biały, 1994. In-8, 223 p., „RHE" 93 (1998), nr 1-2,  p. 218-219. 

   199.(7) (rec.) Ludwik Gawroński, Muzyka religijna w Lublinie w latach 1574-1794. [=La musique  religieuse à Lublin dans les années 1574-1794]. Lublin, Ed. Louis Gawroński, 1996. In-8, 135 p., „RHE" 93 (1998), nr 1-2, p. 286-287.

   200.(8) Kolejne tomy serii wydawniczej Akta Nuncjatury Polskiej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 70 (1998), s. 399-403.

  201.(9) [Recenzja] Stanisław Obirek SJ, Jezuici w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1564-1668, Kraków [Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy] 1996, in-8, 417 s. + summary, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 70 (1998), s. 405-406.

   202.(10) Księgi Jubileuszowe dla Księdza Profesora Bolesława Kumora, „Przegląd Uniwersytecki" 10 (1998),  nr 4(54),  s. 14.   

   203.(11) Sprawy i ludzie sądzeni w konsystorzu lubelskim w latach 1452-1466, w: Historia et Ius. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Henryka Karbownika. Redaktorzy Antoni Dębiński, Grzegorz Górski,  Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin 1998, s. 43-52.

   204.(12) Muzyka religijna w dawnym Lublinie, „Zeszyty Naukowe KUL" 41(1998), nr 1-2(161-162), s. 225-228.

   205.(13) Święty Eugeniusz de Mazenod - biskup Marsylii i założyciel Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, „Zeszyty Naukowe KUL" 41(1998), nr 1-2 (161-162), s. 198-202.

   206.(14) Fundacja Jana Pawła II w Lublinie, „Akcent" 19 (1998), nr 3, s. 261-263.

   207.(15) (rec.), (współautor Cz. Mazurek) Acta Nuntiaturae Polonae. Tomus XLI: Iulius Piazza (1706-1708). Vol. 2: 1 IV 1707 - 31 VIII 1707. Ed. Joannes KOPIEC, Institutum Historicum Polonicum Romae. Sumptibus Fundationis de Brzezie Lanckoroński, 1997. 24 x 17 cm, VII-399 p., „RHE" 93 (1998),  nr 3-4,  p. 548-551.

   208.(16) Stanisław OBIREK, S.J., Jezuici w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1564-1668 [=Les jésuites en République Polonaise de Deux Nations dans les années 1564-1668]. Kraków, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1996. In-8, 417 p. + Summary, „RHE" 93 (1998),  nr 3-4,  p. 680.

   209.(17) (rec.) Piotr Tadeusz Mielczarek, Franciszkańska wspólnota klasztorna i sanktuarium św. Antoniego w Łagiewnikach, „Studia Franiszkańskie" 9 (1998), Poznań 1998,  s. 393-396.

  

1999           

210.(1) Działalność duszpasterska bożogrobców na ziemiach Rzeczypospolitej u schyłku XVIII wieku, w: Bożogrobcy w Polsce. Praca zbiorowa, Miechów-Warszawa 1999, Miechowskie Towarzystwo 1163 roku, Instytut Wydawniczy PAX, s. 99-111.

211.(2) Z dziejów wychowania i edukacji dziewcząt w Polsce w latach 1627-1918, „Przegląd Uniwersytecki" 11(1999),  nr 2(58),  s. 21.

212.(3) Renata GĄSIOR et Teresa MATUŁA, Szkoła Sióstr Prezentek w Krakowie w latach 1627-1918. [= L'Ecole des Soeurs de la Présentation de la Vierge à Cracovie dans les années 1627-1918]. (Société Scientifique de l'Université Catholique de Lublin. Sources et monographies, 166. Travaux d'histoire de l'instruction publique en Pologne sous la direction de Stanisław Litak, 1). Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1998. 24 x 17 cm, 456 p., ill., „RHE" 94(1999),  nr 2,  p. 666-667.

213.(4) Małgorzata BORKOWSKA, Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII-XVIII wieku.[= La vie quotidienne des couvents féminins polonais aux 17e-18e siècles]. Varsovie, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1996, In-8, 376 p., „RHE" 94(1999),  nr 1,  p. 299.  

214.(5) (rec.) Akta wizytacji generalnej diecezji inflanckiej i kurlandzkiej czyli piltyńskiej z 1761 roku (Acta visitationis generalis dioecesis Livoniae et Curlandiae seu Piltinensis anno 1761 peractae), wyd. Stanisław Litak, seria: Fontes 86, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 1998, s. XCVI, 334, mapa, „Przegląd Historyczny" 90 (1999),  zesz. 3,  s. 375-376.

215.(6) (sprawozd.) Myśl pedagogiczna i wychowanie w Polsce międzywojennej, „Przegląd Uniwersytecki" 11(1999),  nr 5 (61),  s. 25.

216.(7) Akta wizytacji generalnej diecezji inflanckiej i kurlandzkiej czyli piltyńskiej z 1761 roku. Ed. Stanisław LITAK. Toruń, Société Scientifique de Toruń, 1998. (Société Scientifique de Toruń. Fontes, 86). [Acta visitationis generalis dioecesis Livoniae et Curlandiae seu Piltinensis anno 1761 peractae. Editionem curavit Stanisław Litak, Torunii, 1998. Societatis Scientiarum Torunensis. Fontes, 86]. In-8, xcvi-334 p. + carte, „RHE" 94(1999),  nr 3-4,  p. 1089-1090.

217.(8) Franciszkanie w Polsce XVI-XVIII wieku. Cz. 1. Zakony franciszkańskie w Polsce. Dir. Jerzy KŁOCZOWSKI. T. II: éd. par Henryk GAPSKI et Celestyn Stanisław NAPIÓRKOWSKI [= Les franciscains en Pologne aux XVIe-XVIIIe siècles. Part. 1. Les familles religieuses franciscaines en Pologne. Sous le dir. de Jerzy KŁOCZOWSKI. T. II: éd. par Henryk GAPSKI et Celestyn Stanisław NAPIÓRKOWSKI]. Niepokalanów, Ed. des franciscains, 1998. In-8, 392 p. + résumé, „RHE" 94(1999),  nr 3-4,  p. 1105-1106.

218.(9) Wkład międzywydziałowych jednostek KUL w prace badawcze, w: Nauka i wiara. 80 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Redaktor Andrzej Szostek MIC, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin 1999,  s. 161-185.

219.(10) [Recenzja] Renata Gąsior, Teresa Matuła, Szkoła Sióstr Prezentek w Krakowie w latach 1627-1918, Lublin 1998, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 71(1999), s. 437-439.

220.(11) [Recenzja] Małgorzata Borkowska, Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII-XVIII wieku, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1996, 376 ss., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 71(1999), s. 439-440.

221.(12) Najnowsze jesuitica polskie, „Zeszyty Naukowe KUL" 42 (1999), nr 1(165),  s. 190-195.

222.(13) Myśl pedagogiczna i wychowanie w Polsce międzywojennej - sprawozdanie z sympozjum w Lublinie, 24-25 maja 1999 roku, „Kwartalnik Pedagogiczny" 44(1999), nr 2(172),  s. 168-173, Warszawa 2000.

223.(14) [rec.] Zakony franciszkańskie w Polsce. Red. Jerzy Kłoczowski. T. II, cz. 1: Franciszkanie w Polsce XVI-XVIII wieku. Zespół redakcyjny tomu II: Henryk Gapski, Celestyn Stanisław Napiórkowski OFMConv., Niepokalanów 1998, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 1998, In-8, ss. 392 + résumé, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 72 (1999),  s. 489-490.

224.(15) [rec.] Paweł Kras, Husyci w piętnastowiecznej Polsce, Lublin 1998, Towarzystwo Naukowe KUL, ss. 361 + summary, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 72 (1999), s. 490-492.

225.(16) [rec.] Teresa Podgórska, Stowarzyszenie Patriotyczno-Religijne Eleusis w latach 1902-1914, Lublin 1999, Redakcja Wydawnictw KUL, ss. 157 + ill., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 72 (1999), s. 495-496.

226.(17) Ks. Józef Szczypa, Jan Paweł Woronicz - kerygmat narodowy i patriotyczny , Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999, ss. 163, „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej Memoranda" 73(1999), nr 4,  s. 1035-1036.

227.(18) Działalność charytatywna Kościoła w Polsce w czasach saskich, „Zeszyty Naukowe KUL" 42 [powinno być 43] (1999),  nr 3-4 (167-168),  s. 63-72.

 

2000 

228.(1) [hasło] Kaniów, Kaniw,  w: Encyklopedia Katolicka. T. 8, Lublin 2000, kol. 565.

229.(2) [hasło] Kęty,  w: Encyklopedia Katolicka. T. 8,  Lublin 2000, kol. 1384-1385.

230.(3) Nauczanie prawa w studiach zakonnych w Polsce w XVII i XVIII wieku, „Prawo -Administracja - Kościół" 2-3 (2000), s. 85-99.

231.(4) Biskup lubelski Stefan Wyszyński, „Przegląd Uniwersytecki" 12 (2000),  nr 3 (65), s. 22-23.

232.(5) Nowe czasopismo, „Przegląd Uniwersytecki" 12 (2000),  nr 3 (65),  s. 24 i 26.

233.(6) Średniowieczne dzieje Kościoła, „Przegląd Uniwersytecki" 12 (2000, nr 5 (67), s. 25.

234.(7) (rec.) Ks. Edward Walewander, Kościół katolicki a środowiska emigracyjne, „Studia Polonijne" T. 21, Lublin 2000, s. 308-312

235.(8) (rec.) Ks. Stanisław TYLUS, Fundacje kościołów parafialnych w średniowiecznej archidiecezji lwowskiej [= Les fondations des églises paroissiales dans l''archidiocèse de Lvov au moyen âge]. Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL, 1999,  s. ... + Zusammenfassung + resume en russe, „RHE" 95 (2000),  nr 1-2,  p. 232-234.

236.(9) (not.) Teresa PODGÓRSKA, Stowarzyszenie patriotyczno-religijne Eleusis  w latach 1902-1914 [= L'association patriotique et religieuse Eleusis dans les années 1902-1914]. Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL, 1999 , p. 157+ ill., „RHE" 95 (2000),  nr 1-2,  p. 366.

237.(10) (not.) Józef SZCZYPA, Jan Paweł Woronicz  kerygmat narodowy i patriotyczny [= Jean Paul Woronicz „kerygma" (keryssein) national et patriotique]. Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL, 1999, p. 164, „RHE" 95 (2000),  nr 1-2,  p. 355.

238.(11)  Święty Krzyż na tle działalności benedyktynów w drugiej połowie  XVIII wieku, w: Klasztor na Świętym Krzyżu w polskiej kulturze narodowej. Pod red. Ks. Daniela Olszewskiego i Ryszarda Gryza, Kielce 2000,  s. 139-151.

239.(12) Rzecz o Lubelskim Lipcu 1980, w: Biuletyn Związkowy NSZZ Solidarność. Komisja Uczelniana Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin,  nr 1(16) październik 2000, s. 83-85.

240.(13)  Wokół jubileuszu męczeństwa pierwszego patrona Polski (Rec.: Michał Machejek: Śladami Świętego Wojciecha na tysiąclecie męczeństwa 997-1997. Kraków 1995), „Zeszyty Naukowe  KUL" 44 [na okładce jest pomyłkowo podany nr 43] (2000), nr 1-2 (169-170), s. 82-85.

241.(14) Z problematyki szkolnictwa publicznego zakonów w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku, „Roczniki Humanistyczne. Historia. Cursus Mille Annorum. Prace ofiarowane Profesorowi Eugeniuszowi Wiśniowskiemu" 48 (2000), zesz. 2. Zeszyt specjalny, Lublin 2000,  s. 133-144.

242.(15) Wspólnoty franciszkańskie na ziemiach polskich w XIX wieku, „Przegląd Kalwaryjski" 6(2000), Kalwaria Zebrzydowska 2000, s. 11-17. - por. poz. 185.

 

2001

243.(1) Lignum vitae. Rocznik Teologiczny - WSD OO. Franciszkanów Łódź-Łagiewniki. [=Lignum Vitae. Annuaire théologique - Grand Séminaire ecclésiastique des Franciscains de Łódź-Łagiewniki]. T. 1. Lublin, Ed. WSD Franciszkanów Łódź-Łagiewniki, 2000, 416 p. „RHE" 96(2001),  nr  1-2,  p. 231-232.

     244.(2) Abp Bolesław PYLAK, Stefan Wyszyński biskup lubelski [Stefan Wyszyński évêque de Lublin]. Lublin, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000, 24 x 17 cm, 252 p., il. „RHE" 96(2001),  nr 1-2,  p. 285-286.

     245.(3)  Marek Tomasz ZAHAJKIEWICZ, Stanisław TYLUS, Średniowieczny Kościół polski. Z dziejów duszpasterstwa i organizacji kościelnej. [L'Église médiévale en Pologne. De  l'histoire de la prêtrise et de l'organisation ecclésiastique. Sous la dierection de l'abbé Marek Tomasz Zahajkiewicz et l'abbé Stanisław Tylus SAC]. Lublin, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999. 24 x 16 cm, 230 p., „RHE"  96(2001),  nr 1-2,  p. 237-238.

     246.(4) Divina et Humana. Księga Jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, red. A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ss. 822, "Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej Memoranda" 75(2001),  nr 2,  s. 530-535.

     247.(5) Antoni DĘBIŃSKI, Prawo w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Historia i współczesność. [= Le droit à l'Université catholique de Lublin. Histoire et temps présent.] Lublin, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999. 14,5 x  20,5 cm, 155 p. Zusammenfassung. ISBN 83-228-0612-4, „RHE"  96(2001), nr 3-4,  p. 652-654.

     248.(6) Historia nauczania prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Zeszyty Naukowe KUL" 44 [2001] nr 1-2 (173-174),  Lublin 2001,  s. 131-135.

     249.(7) Opactwo benedyktynów na Świętym Krzyżu w świetle ostatnich prac, „Zeszyty Naukowe KUL" 44 [2001] nr 1-2 (173-174) ,  Lublin 2001,  s. 127-130.

     250.(8) Losy  jezuitów polskich po kasacie zakonu w 1773 roku, w: Grzegorz Piramowicz i jego epoka. Pod red. Krzysztofa Andrzeja Boreczka, Adama Andrzeja Witusika, Kurów 2001, s. 29-61.

     251.(9) „Solidarność" UMCS przypomina swoje początki, „Biuletyn Związkowy NSZZ Solidarność". Komisja Uczelniana Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, R. 10 (2001), nr 1(17), s. 192-194.

     252.(10) Formacja osób konsekrowanych według uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego, w: Dzieło II Synodu Plenarnego w Polsce. Red.  Stanisław Tymosz. Materiały z ogólnopolskiej sesji naukowej zorganizowanej 24 października 2001 r. w Lublinie, Lublin  2001, s. 107-122.

     253.(11) I Francescani in Polonia dal XVI fino al XVIII secolo. P. 1. Gli Ordini francescani in Polonia. A cura  di Jerzy Kłoczowski. Vol. II A cura di Henryk Gapski e Celestyn Napiórkowski OFMConv., Niepokalanów 1998, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów (Edizione dei Padri Francescani), 1998. In-8, pp. 392 + resumé, „Miscellanea Francescana" 101(2001), fasc.1-2, Roma, p. 419-420.

     254.(12) Nowe czasopismo teologiczne, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 75 (2001), s. 453-455.

     255.(13) Prace z historii Kościoła, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 75 (2001), s. 455-458.               

   

 2002

     256.(1) Z problematyki nauczania prawa kanonicznego u jezuitów w XVII i XVIII wieku, „Roczniki Nauk Prawnych" 12 (2002), z. 2, s. 37-57.

     257.(2) Bractwa religijne w diecezji kamienieckiej w połowie XVIII wieku, w: Religia, edukacja, kultura. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Litakowi. Pod red. Mariana Surdackiego, Lublin 2002, s. 613-623.

     258.(3) Rodzaje i terytorialne rozmieszczenie bractw religijnych w diecezji krakowskiej w połowie XVIII wieku, w: Ius et lex. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza. Red. A. Dębiński, A. Grześkowiak, Krzysztof  Wiak. Lublin 2002, s. 563-589.

     259.(4) Formacja seminaryjna i wykształcenie intelektualne plebanów archidiakonatu lubelskiego w I połowie XVIII wieku, w: Ku prawdzie w miłości. Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu Biskupowi Profesorowi Janowi Śrutwie. Lublin 2002, s.  139-148.

     260.(5) (rec.) Paweł KRAS, Husyci w piętnastowiecznej Polsce [Les Husites en Pologne du 15e s.]. (Źródła i Monografie, 174). Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998. 24x17,5 cm, 357-[4] p. PLZ 15. ISBN 83-87703-21-4, „Revue d'Histoire Ecclésiastique" (dalej RHE)  97(2002), nr 1,  p. 227-228.

     261.(6) Konrad LUTYŃSKI, Kapituła katedralna w Poznaniu w XVI wieku: organizacja i majątek. De capituli ecclesiae cathedralis Posnaniensis ordinatione atque bonis ad saec. XVI perttinentibus. [= Le chapitre  cathédral de Poznań au 16e s. L'organisation et les biens]. (Studia i Materiały, 30). Poznań, Université Adam Mickiewicz WT Redakcja Wydawnictw, 2000. 23,5 x 16,5 cm, 271 p. PLZ 30. ISBN 83-86360-45-3, „RHE" 97(2002), nr 2, s. 649-651.

     262.(7) (rec.) Piotr Paweł GACH, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914 [= Les structures et l'activité pastorale des ordres masculins sur les terres de l'ancienne République et en Silésie dans les années 1773-1914]. Lublin, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskicgo, 1999. 24 x 17 cm, 675 p., ill., facs., photos, cartes. PLZ 25. ISBN 83-228-0644-2, „RHE" 97 (2002), nr  2, s.  669 - 671.

     263.(8) Klasztor na Świętym Krzyżu w polskiej kulturze narodowej [Le couvent de La Sainte Croix dans la culture nationale de Pologne]. Réd. Daniel OLSZEWSKI et Ryszard GRYZ. Kielce, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2000. 24 x 17 cm, 368 p., ill. PLZ 35. ISBN 83-860006-41 - 2, „RHE" 97 (2002), nr  2, s. 731-733.

     264.(9) Ryszard SKRZYNIARZ, Kazania świętokrzyskie. Przepowiadanie w XIII wieku [Les sermons de Święty Krzyż. La prédication au 13e s.]. Lublin, Redakcja Wydawnictw K. U. Lubelskiego, 2001. 24 x 17 cm, 201 p., [ Summary] + Zusammenfassung. PLZ 18,70. ISBN 83-228-0825-9., „RHE" 97 (2002), nr 2, s. 752-753.

     265.(10) Stanisław TYMOSZ, Synod archidiecezji Lwowskiej z 1765 roku [Le synode de l'archidiocese de Lvov de 1765]. Redakcja Wydawnictw K. U. Lubelskiego, 1998. 20 x 14,5 cm, 199 p., „RHE" 97 (2002), nr  2, s. 766.

     266.(11) (rec.) Polacy na Uniwersytecie w Innsbrucku. Pod redakcją ks. Edwarda Walewandra, Lublin 2001, ss. 87, zdjęcia,  „Studia Polonijne" 23 (2002), s. 294-297.

      267.(12) Le sort des Jésuites Polonais apres la suppression de l'ordre en 1773, „RHE" 97 (2002), nr 3-4, p. 892-908.

     268.(13) Stanisław SALATERSKI, Kapituła kolegiaty św [iętej]. Małgorzaty P. M. [Panny i Męczennicy]  w Nowym  Sączu  (1448-1791). [=  La collegiale et le chapitre Ste -Marguerite  Vierge Martyre a Nowy Sącz - Sandecia- , 1448-1791]. Nowy Sącz: Tarnów. Parafia Katedralna, 1997. 20,5 x 14,5 cm, 348 p., 2 cartes, 1 pl. ISBN 83-906016-1-3. „RHE" 97(2002), nr 3-4, p. 959-961.

    269.(14) Marian RADWAN, Carat wobec Kościoła Greckokatolickiego w zaborze rosyjskim 1796-1839 [= Le tsarisme  a l'égard de l'Église uniate dans la zone russe, 1796-1839] Rome-Lublin, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej,2001, 24x16,5 cm, 504 p., „RHE" 97(2002), nr 3-4, p. 1007-1009.

     270.(15) Stanisław K. OLCZAK, Daniel OLSZEWSKI, Parafia Skalbmierz. Zarys dziejów  [La paroisse de Skalbmierz.  Essai historique]. Kielce, Wydawnictwo „Jedność", 2000. 20,5 x 14,5 cm, 260 p., 91 ill., „RHE" 97 (2002), nr 3-4, p. 1072-1074.

     271.(16) Grzegorz Piramowicz i jego epoka.. Pod red. Krzysztofa Andrzeja BORECZKA, Andrzeja Adama WITUSIKA [= Grégoire Piramowicz et son époque. Sous la dir. de Krzysztof Andrzej BORECZEK et Adam Andrzej WITUSIK]. Kurów, 2001. 20,5 x 14,5 cm, 146 p., „RHE" 97 (2002), nr 3-4 , p. 1125-1126.

     272.(17) Sprawy boskie i ludzkie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. [Rec.: Divina et Humana. Księga Jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, red. Antoni Dębiński, Wiesław Bar, Piotr Stanisz, RW KUL, Lublin 2001, ss. 822], „Zeszyty Naukowe KUL" 45(2002) nr 1-2(177-178), Lublin 2002, s. 112-118.

 

 2003

 273.(1) Kształt formacji intelektualnej oraz przejawy działalności duszpasterskiej zakonów w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w., w: Patrimonium Marianorum. Ojciec Kazimierz Wyszyński (1700-1755) w kontekście swej epoki. (Red.) Kazimierz Pek MIC. Lublin 2003, s. 41-64.

 274.(2) Podstawy prawne wymagane przy organizowaniu i zaprowadzaniu instytucji bractw religijnych, „Roczniki Nauk Prawnych" 13(2003), z 2, s. 35-50.

  275.(3) Typy źródeł przydatnych do badania instytucji bractw religijnych w XVII i XVIII wieku, w: Iustitia Civitatis Fundamentum. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Chrzanowskiego. Redakcja Henryk Cioch, ks. Antoni Dębiński, Jacek Chaciński. Lublin 2003, s. 141-165.

 276.(4) Ks. Stanisław Tylus SAC, Fundacje kościołów parafialnych w średniowiecznej archidiecezji lwowskiej, Lublin 1999, ss. 284 + mapa, Zusammenfassung i Rezjume, „Roczniki Teologiczne". Historia Kościoła. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Grażyny Karolewicz  50 (2003), z. 4, s. 292-294.

 277.(5) Kościół katolicki w Małopolsce w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym. Pod red. Waldemara KOWALSKIEGO, Jadwigi MUSZYŃSKIEJ [= ......], 2001, Kielce-Gdańsk, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Officina Ferberiana, 17 x 24 cm, ss. 498, RHE 98(2003), nr 1-2, s. 222-224.

     278.(6) Henryk Misztal, Świeccy święci i błogosławieni, wydanie uzupełnione i poszerzone, Lublin-Sandomierz 2002, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu (+sommario), „Prawo- Administracja-Kościół" 4(12) 2002. Lublin 2003, s. 123-126.

      279.(7) Ks. Henryk MISZTAL, Świeccy święci i błogosławieni [= ...] Wyd. II uzupełnione i    poszerzone,  Lublin-Sandomierz, Wydawnictwo Diecezjalne w  Sandomierzu, 2002, s. 527, 16,5 x  24 cm + sommario, RHE 98(2003), nr 1-2, s. 139-141.

 280.(8) Kościół katolicki na pograniczu małopolsko-mazowieckim w epoce

przedrozbiorowej [= ...]. Pod red. Sebastiana Piątkowskiego i Zdzisława Pietrzyka, Radom, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Teologiczny w Radomiu i Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2002, s. 149, 16,5 x 22,5 cm, ISBN 83-88100-03-3, RHE 98(2003), nr 1-2, s. 261-262

 281.( 9) Święci nie przemijają. Materiały z sympozjum naukowego o błogosławionej Jolencie z okazji 700-lecia jej śmierci. (Gniezno, 8-9 października 1999 roku), red. Paweł Blok [Les saints ne passent pas. Actes du Colloque de Gniezno, 8-9 octobre, à l'occasion du 700e anniversaire de la mort de la bienheureuse Yolande. Sous la direction de Paweł Blok] (Histoire). Gdańsk. Kuria Prowincjalna OO. [Ojców]  Franciszkanów, 2002. 21x15 cm, 187 p. ISBN 83-905807-3-X, „RHE" 98(2003), 3-4, p. 574-579.

  282.(10) (rec.) Z dziejów administracji w Małopolsce w XVI-XX wieku. Red. Dariusz Kupisz. Radom 2003, „Prawo - Administracja - Kościół". Numer specjalny poświęcony profesorowi Władysławowi Rostockiemu  4 (15)(2003), Lublin 2004, s. 249-254.

 

2004

283.(1) (rec.) Studia z prawa wyznaniowego, red. ks. Artur Mezglewski, ks. Piotr Stanisz, t. 6, Lublin 2003, „Prawo - Administracja - Kościół" 1-2 (16-17) (2004). Lublin 2004, s. 273-278.

284.(2) Kaniów, w: Dictionnaire d'histoire et de geographique  Ecclesiastiques, fasc. 165 (2003), p. ..........

285.(3) Ustrój i struktura wewnętrzna bractw religijnych w XVII i XVIII w., „Roczniki Nauk Prawnych" 14(2004), z. 3, s.  9-37.

     286.(4) Działalność pastoralna oraz edukacyjno-kulturalna jezuitów na Lubelszczyźnie w epoce przedrozbiorowej, „Roczniki Teologiczne" 51(2004) z. 4, s. 111-127.

     287.(5) Świętość na dworze książąt polskich w XIII w., „Roczniki Teologiczne" 51 (2004), z. 4, s. 252-257.

     288.(6) Zakony franciszkańskie w Polsce, red. Jerzy Kłoczowski, tom 2, zespół redakcyjny tomu 2: Henryk Gapski, Celestyn Stanisław Napiórkowski OFMConv.: Franciszkanie w Polsce XVI-XVIII wieku, cz. 2. Niepokalanów 2003, s. 334, résumé, ISBN 83-87638-54-4, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 81(2004), s. 447-449.

     289.(7) Działalność charytatywna bractw religijnych w XVII i XVIII wieku, w: Ecclesia et Status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego. Redakcja Antoni Dębiński, Krzysztof Orzeszyna, Mirosław Sitarz, Lublin 2004, s. 377-399.

     290.(8) System kształcenia we franciszkańskich studiach zakonnych w  XVII i XVIII wieku, „Lignum Vitae" 5(2004), s. 85-109.

     291.(9) Krótko opowiedziana historia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Informator, „Prawo - Administracja - Kościół"  3(18)(2004), s. 214-216.

     292.(10) Bractwa religijne w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, s. 308  (Summary, Résumé, Riassunto) - ISBN 83-7363-203-4.

           Recenzja: Czesław Mazurek, „RHE" 100 (2005), nr 3-4, p. 1018-1020.                  

     293.(11) (rec.) Kościół katolicki w Małopolsce w średniowieczu i w czasach nowożytnych, pod red. Waldemara Kowalskiego i Jadwigi Muszyńskiej. Kielce-Gdańsk 2001, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Officina Ferberiana, ss. 498, „Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu" 1(2004), s. 346-349.

     294.(12) (rec.) Z dziejów administracji w Małopolsce w XVI-XVIII wieku, pod red. Dariusza Kupisza, Radom 2003, Wyższa Szkoła Handlowa, ss. 167, „Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu" 1(2004), s. 349-355.

     295.(13) Działalność duszpasterska i kształt formacji intelektualnej zakonów województwa sandomierskiego w XVIII w., w: W służbie Bogu i Ojczyźnie. Zakony na ziemiach polskich w XVI-XIX wieku, Radom 2004, s. 67-82.

     296.(14) Nowa książka o Zgromadzeniu Marianów w Polsce. Rec.: Jan Kosmowski, Marianie w latach 1787-1864, Warszawa-Lublin 2004, Wydawnictwo Księży Marianów, 318 s. + 2nlb + mapa - ISBN 83-7119-475-7, „Zeszyty Naukowe KUL" 47(2004), nr 4 (188), Lublin 2004, s. 121-124.

     297.(15) Wspomnienia z działalności Koła Naukowego Historyków Studentów KUL, w: Koło Naukowe Historyków Studentów KUL 1919-2004, Księga Jubileuszowa. Pod red. Ewy M. Ziółek, Lublin 2004, TN KUL, s. 251-256,  ISBN 83-7306-234-3.                          

     298.(16) Zakony franciszkańskie w Polsce. Réd. Jerzy Kłoczowski. T. II: Zespół redakcyjny tomu II: Henryk Gapski, Celestyn Stanisław Napiórkowski OFMConv., Franciszkanie w Polsce XVI-XVIII wieku, cz. 2 [= Les familles religieuses franciscaines en Pologne. Réd. Jerzy Kłoczowski. Vol. II: Redacteurs de vol. II: Henryk Gapski, Celestyn Stanisław Napiórkowski OFMConv., Les franciscains en Pologne XVI-XVIII siècles. part 2], Niepokalanów, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2003, p. 334, résumé, ISBN 83-87638-54-4, „RHE" 99(2004), nr..... (lub 100(2005), nr 1)

      299.(17) Leszek WOJCIECHOWSKI, Drzewo Przenajszlachetniejsze. Problematyka Drzewa Krzyża w chrześcijaństwie zachodnim (IV - połowa XVII wieku). Od legend do kontrowersji wyznaniowych i piśmiennictwa specjalistycznego [=l'Arbre le plus généreux. La problématique de l'Arbre de la Croix dans la chrétienté occidentale (IVe - moitié du XVIIe  siècle). Des légendes aux polémiques religieuses et à la littérature spécialisée]. Lublin, Wydawnictwo KUL, 2003. 17x24 cm, 599 p + 52 p. ill. ISBN 83-7363-028-7. „RHE" 99(2004), nr .....(lub 100(2005), nr 1)

 

2005

      300.(1) Jan KOSMOWSKI MIC, Marianie w latach 1787-1864 [=Les mariens dans les années 1787-1864]. Warszawa-Lublin, Wydawnictwo Księży Marianów, 2004, pp. 318 + 2 nlb. + carte, ISBN 83-7119-475-7, „Revue d'Histoire Ecclesiastique" 100(2005), nr 2, s. 641-643.

      301.(2) Stanisław K. OLCZAK, Kościoły parafialne w archidiakonacie włocławskim XVI-XVIII w. [=Les églises paroissiales dans l'archidiaconé de Włocławek aux XVIe-XVIIIe siècles]. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 2004, 265 p. + 3 nlb, Zusammenfassung + il., 17x24 cm, ISBN 83-7306-182-7, „RHE" 100(2005), nr 2, s. 606-607.

     302.(3) Dziś romanistyki prawniczej w Polsce. Rec.: Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce. Pod red. Antoniego Dębińskiego, Moniki Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, ss. 385+4s. il., „Zeszyty Naukowe KUL" 48(2005), nr 2(190), s. 112-115.

      303.(4) Leszek Wojciechowski, Drzewo Przenajszlachetniejsze. Problematyka Drzewa Krzyża w chrześcijaństwie zachodnim (IV- połowa XVII wieku). Od legend do kontrowersji wyznaniowych i piśmiennictwa specjalistycznego (Lublin 2003, Wydawnictwo KUL, ss. 599 + 52 ss. il. - ISBN 83-7363 - 082-7) „ABMK" 83(2005), s. 443-446.

      304.(5) Budownictwo sakralne w Rzeczypospolitej w epoce staropolskiej. Rec.: Stanisław K. Olczak, Kościoły parafialne w archidiakonacie włocławskim XVI-XVIII w., Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, ss. 265 + 16 il. [ISBN 83-7306-182-7], „Zeszyty Naukowe KUL" 48(2005), nr 3 (191), s. 97-100.               

      305.(6) Wczoraj i dziś Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Rec.: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Informator, red. A. Dębiński, E. Szczot, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, ss. 228, „Zeszyty Naukowe KUL" 48(2005), nr 3 (191), s. 100-105.

      306.(7) [Głos w dyskusji], w: Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 26-27 października 2004), Lublin 2005, Wydawnictwo KUL, s. 305.

 

   2006

      307.(1) Stowarzyszenia i bractwa religijne przy kościołach bernardyńskich do końca  XVIII wieku, w: Pięćset pięćdziesiąt lat obecności 00. Bernardynów w Polsce (1453-2003). Pod red. Wiesława F. Murawca OFM, Damiana A. Muskusa OFM, Kalwaria Zebrzydowska 2006, s. 545-562.

      308. (2) L'abbé Szymon TRACZ, Bractwa religijne w dekanacie żywieckim (1598-1772) [= Les confréries de dévotion dans le doyenné de Żywiec (1598-1722)]. Kraków, Wydawnictwo UNUM, 2005. 20,5 x 14,5 cm, 148  p. PLZ 18. ISBN 83-89256-41-X, „RHE" 101(2006), nr 1, s.276-279.

      309.(3) Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce. [= La science juridique romaine aujourd'hui en Pologne]. Sous la rédaction d'Antoni DĘBIŃSKI et Monika WÓJCIK. Lublin, Wydawnictwo KUL, 2004. 25 x 16 cm,  385 p., 4  p. il. PLZ  40. ISBN 83-7363-221-2, „RHE" 101(2006), nr 1, s. 158-160.

      310.(4) Szymon Tracz,  Bractwa religijne w dekanacie żywieckim (1598-1772), Kraków 2005, Wydawnictwo UNUM, ss. 148, „Prawo-Administracja-Kościół" 3(22)(2005), s. 244-249.  ISBN 83-89256-41-X.

      311.(5) Profesorowie prawa na KUL, „Przegląd Uniwersytecki" R. VIII (lipiec-sierpień 2006), nr 4(102), s. 14.

      312.(6) Rec.: Henryk Misztal, Le cause di canonizzazione. Storia e procedura, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005, ss. 590, „Zeszyty Naukowe KUL" 49(2006), nr 1(193), s. 108-113.

      313.(7) Formy organizacji i funkcjonowania korporacji rzemieślniczych w dawnej Polsce, w: Hominum causa omne ius consitutum est. Księga jubileuszowa ku czci Profesor Alicji Grześkowiak. Redakcja Antoni Dębiński, Małgorzata Gałązka, Radosław G. Hałas, Krzysztof Wiak, Lublin 2006, s. 535-555.

      314.(8) Pavel KRAFL, Synody a statuta olomoucke dieceze obdobi stredoveku [= ......], Praha, Historycky ustav AV CR, 200, ss. 272. „RHE" 101(2006), nr 2, s. 791-793.

      315.(9) Barbara Flaga, Jerzy Flaga, Działalność bibliotekarska biskupa Józefa Andrzeja Załuskiego, w: Historia świadectwem czasów. Księdzu  Profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi. Redakcja Włodzimierz Bielak, Stanisław Tylus SAC, Lublin 2006, s. 219-232.

      316.(10) Ks. Henryk MISZTAL, Le cause di canonizzazione. Storia e procedura. Traduzione Anna Maria MARTINELLI, Roman CHOWANIEC. Revisione Grzegorz EBERLACH. (Congregazione delle cause dei santi. Sussidi per lo studio delle cause dei sancti). Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2005. 25 x 17,5 cm, 590 p. E 47,80. ISBN 88-209-7781-8, „RHE" 101(2006), nr 3-4, p. 1163-1166.

      317.(11) Czesław GIL ocd., Karmelici bosi w Polsce 1605-2005. Księga jubileuszowa [ Les carmes déchaux en Pologne 1605-2005. Le livre de commémoration]. (Historia zakonu). Kraków, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2005. 24x17 cm, 512 p. ISBN 83-7305-137-6.  Cztery wieki Karmelitów Bosych w Polsce 1605-2005 [Quatre siècles des carmes déchaux en Pologne 1605-2005]. (Historia zakonu). Sous. la red. Andrzej RUSZAŁA, ocd.. Kraków, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2005. 24x17 cm, 336 p. PLZ  30. ISBN 83-7305-167-8, „RHE" 101(2006), nr 3-4, p. 1252-1254.

      318.(12) Profesorowie miarą wielkości Uniwersytetu, „Zeszyty Naukowe KUL" 49(2006), nr 3 (195), s.. 121-123. (29 06 2006 było wysłane do „Niedzieli", ale nie zostało wydrukowane.

      319.(13) Życie religijne korporacji rzemieślniczych w dawnej Polsce, „Roczniki Nauk Prawnych" 16(2006),nr 2, s. 335-366.

      320.(14) Historia w badaniach naukowych prawników i kanonistów [rec.:] Magdalena Pyter, Nurt historycznoprawny w kanonistyce polskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, ss. 174. „Roczniki Nauk Prawnych" 16(2006)nr 2, s. 517-522.

      321.(15) (rec.) Pavel Krafl, Synody a statuta olomoucke dieceze obdobi stredovecku, Praha, Historycky ustav CR, 2000, ss. 272, „Prawo-Administracja-Kościół" numer specjalny 26(2006), Lublin 2006, s. 287-289.

       322.(16) [Jerzy Flaga - promotor, Rafał Biskup - recenzent], Historia i kształtowanie się administracji AM w Lublinie, w latach 1950-2005. Praca licencjacka, Bernadetta Dolecka, Lublin 2006, ss. 97, w: „Alma Mater" Akademia Medyczna im. Profesora Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie, Rok XVI, Nr 4/61 (październik-grudzień 2006), s. 269.

 

2007

      323. (rec.) Leszek Ćwikła, Polityka władz państwowych wobec Kościoła prawosławnego i ludności prawosławnej w Królestwie Polskim, Wielkim Księstwie Litewskim oraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1344-1795, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 372, „Studia Prawnicze KUL" 1(29/2007), s. 201-204.

      324. (rec.) Najnowsza historiografia bernardyńska, w: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. VI. Red. Jan Walkusz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 209-219.

      325. Magdalena PYTER, Nurt historycznoprawny w kanonistyce polskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego [= .........], Lublin, Wydawnictwo KUL, 2006, ss. 174, ISBN 83-7363-381-2., RHE 102(2007), nr 2, s. ...

      326. (not.) Leszek ĆWIKŁA, Polityka władz państwowych wobec Kościoła prawosławnego i ludności prawosławnej w Królestwie Polskim, Wielkim Księstwie Litewskim oraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1344-1795 [= .......], Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 272, ZMICT, ISBN 83-7363-350-2, RHE 102(2007) nr 2, s. ...

     327. Pięćset pięćdziesiąt lat obecności oo. Bernardynów w Polsce (1453-2003). Pod redakcją Wiesława F. Murawca, Damiana A. Muskusa, Kalwaria Zebrzydowska [= ......], Wydawnictwo Calvarianum, 2006, ss. 740, ISBN 83-89432-47-1, RHE  102(2007), nr 2, s. ...

      328. O. Aleksander Krzysztof SITNIK OFM, Bernardyni lwowscy. Historia klasztoru i kościoła pod wezwaniem świętych Bernardyna ze Sieny i Andrzeja Apostoła we Lwowie (1460-1785) [= Les bernardins de Lvov. L'histoire du couvent et de l'église des saints Bernardin de Sienne et d'André Apôtre de Lvov (1460-1785)], Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2006, Zusammenfassung, 503 p., ISBN 83-89432-44-7, RHE 102(2007) nr 2, s. .

     329. Moje związki z katolickim Uniwersytetem Lubelskim, w: Medal za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ,[Lublin 2007], s. 102-112.

                                    

Artykuły,  recenzje i notki  złożone do druku.

 

        1.(330) Les associations religieuses auprès des églises des frères mineurs „de l'observance" jusqu'à la fin du XVIII siècle - 14 s. i  resume, wysłane do RHE 8 06 2006 .

        2.(331) Najnowsze publikacje książkowe o Karmelitach Bosych w Polsce - złożyłem do Roczników Teologicznych dnia 4 04 2006.

        3.(332) Prawo kościelne w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie II RP. - 12, 5 s. tekst zamówiony przez p. dr M. Pyter.

        4.(333) Bractwo miłosierdzia i św. Łazarza w Lublinie - 12 s. złożone do księgi S. Olczaka  (31 I 2007).

        5.(334) System kształcenia i formy działalności duszpasterskiej bernardynów w XVII-XVIII wieku -  15,5 s. przeznaczone do księgi O. W. Murawca bernardyna z Krakowa,  wysłałem wraz z dyskietką dnia 28 XII 2006.

        6.(335) Rola i funkcje bractw religijnych w Polsce w XVII i XVIII wieku - tekst referatu (17 s.), referat wygłoszony 24 maja 2006 r. na sympozjum w Lublinie.

        7.(336) Cechy - 21 ss., tekst przeznaczony do RHE.

         8.(337) (rec.) Najnowsze publikacje z zakresu romanistyki przygotowane w środowisku prawniczym KUL - złożone 15 06 2007 do studiów Prawniczych (t. 2).

         9.(338) (not.) Antoni DĘBIŃSKI, Kościół i prawo rzymskie, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2007, s....., ISBN .......  - napisane 22 06 2007; dałem do tłumaczenia 29 06 2007.

         10.(339) (not.) Walery Koszewierski, Dominikanie klasztorów ruskich połowa XV-XVI wiek, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 2007, ss. 291, ISBN 83-7306-301-3.

 

 

 

Autor: Sebastian Kwiecień
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2012, godz. 22:30 - Marta Ordon