Prace wykonane przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego

Publikacje naukowe

 

I. Książki:


Tomasz Oskar Sosnowski 1810-1886, rzeźbiarz polski w Rzymie. Red. Wyd. KUL, Lublin  1997,
ss. 339, il. 152 (rozprawa habilitacyjna).

    Rec.: M. Kwiatkowska, "BHS" R. LX 1998, nr 3-4, s. 522-525, il.;
    T. Chrzanowski, Tomasz Oskar Sosnowski według Lechosława  Lameńskiego, "Akcent"  2000,
    nr  3 (81), s. 170-171.II. Prace redakcyjne:


Entre cour et jardin czyli pomiędzy mecenasem i artystą. Księga ku czci Profesora Andrzeja Ryszkiewicza, „Roczniki Humanistyczne” T. XXXV 1987, z. 4, ss. 378, nlb. 4
(razem z T. Chrzanowskim, T. Jaroszewskim i  J. Woźniakowskim).III. Rozprawy i artykuły:


Szczep Rogate Serce, "Biuletyn Historii Sztuki" R. XXXVI  1974, nr 3, s.303-322, il.

Stanisław Szukalski - życie i twórczość, "Biuletyn Historii Sztuki" R. XXXVIII 1976, nr 4,
s. 308-328, il.

Korespondencja Tadeusza Stryjeńskiego z Józefem Mehofferem w latach 1891-1900,
"Roczniki Humanistyczne ", T. XXVII 1979, z.4, s.77-118.

Dzieje dwóch konkursów na projekt nowego teatru w Krakowie, "Kwartalnik Architektury
i Urbanistyki", T. XXIV 1979, z. 3, s.267-297, il.

Tadeusz Stryjeński, "Znak" 1980, nr 318 (grudzień), s.1694-1703.

Tadeusz Stryjeński i jego kooperatywy mieszkaniowe, "Teka Komisji Urbanistyki i Architektury",
T. XX 1986, s.85-90, il. (część 1); T. XXI 1987, s.69-79, il. (część 2).

Tadeusz Stryjeński i Józef Czajkowski [w:] Entre cour et jardin, czyli pomiędzy mecenasem
 i artystą. Księga ku czci Profesora Andrzeja Ryszkiewicza, "Roczniki Humanistyczne ",
T. XXXV 1987, z. 4, s.323-336, il.

Stanisław Szukalski (1893-1987), rzeżbiarz znany i nie znany, "Rzeźba Polska" R. II 1987,
s.328-345, il.

Stach z Warty Szukalski, "Sztuka" 1987, nr 4, s. 35-41, 57, il.

Restauracja kościoła mariackiego w Krakowie (1889-1891), "Rocznik Krakowski"   T. LIV 1988,
s. 179-199, il.

Sny i fantazje Ziemina z Książa Żechowskiego. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom 1988,
ss. nlb. 10.

Kilka uwag o portretach Tadeusza Stryjeńskiego [w:] Fermentum massae mundi. Jackowi Woźniakowskiemu w siedemdziesiatą rocznicę urodzin, Warszawa 1990, s.482-492, il.

Tadeusz Stryjeński i krakowskie realizacje "Spójni Budowlanej Stryjeński - Mączyński - Korn"
w latach 1919-1932, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki" T. XXXV 1990, z.3-4, s. 161-178, il.

"Twórcownia" Stacha z Warty Szukalskiego [w:] Sztuka lat trzydziestych. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Niedzica 1988, Warszawa 1991, s.131-144.

Z dziejów środowiska architektonicznego Krakowa w latach 1879-1932. Tadeusz Stryjeński i jego współpracownicy, [w:] Architektura XIX i początku XX wieku, pod red. Tomasza Grygiela,
Wrocław 1991, s.23-37, il.

Muzeum Narodowe i lapidarium na wzgórzu wawelskim w przeistoczonym gmachu poszpitalnym,
"Studia do dziejów Wawelu" T. V 1991, s.505-530, il.

Tadeusz Stryjeński (1849-1943) - architekt, konserwator i przemysłowiec krakowski. Biografia, "Prace Humanistyczne" [Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie, Wydział Nauk Humanistycznych
 i Społecznych] 1991, Seria 1, z. 30, s.59-101, il.

Wielki przegrany. Rzecz o Stanisławie Szukalskim [w:] Między Polską a światem. Kultura emigracyjna po 1939 roku, pod red. Marty Fik, Warszawa 1992, s.69-77.

Szukalski w Zachęcie i w Instytucie Propagandy Sztuki [w:] Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, pod red. Joanny Sosnowskiej, Warszawa 1993, s.75-86, il.

"Pracowit z Ryglic" Boratyński (1908-1939). Szkic do portretu, "Grabonoskie Zapiski Regionalne" R. 3 1993, s.19-30.

Tomasz Oskar Sosnowski. Biografia [w:] Materiały XV Sesji Stałej Konferencji Archiwów, Bibliotek
i Muzeów Polskich na Zachodzie, 23-26.09.1993, Rzym 1994, s.158-183, il.

Antoni Michalak jako pejzażysta, "Akcent" 1996, nr 2 (64), s.153-161, il.

Architekt i jego willa [w:] De Gustibus. Studia ofiarowane przez przyjaciół Tadeuszowi Stefanowi Jaroszewskiemu z okazji 65 rocznicy urodzin, Warszawa 1996, s.164-176, il.

Antoni Michalak - malarz mistycznego światła, "Biuletyn Historii Sztuki" R. LVIII 1996, nr 1-2,
s. 71-81, il.IV. Recenzje, sprawozdania, bibliografie, przyczynki:


Szokujący Szukalski, "Kamena" 1974, nr 13, s.5, il.

Miłować i walczyć ?, "Tygodnik Powszechny" 1978, nr 22, s. 6, il. (rec. z wystawy Szukalskiego
i Szczepu Rogate Serce w TPSP).

"Duchtynia " Szukalskiego, "Tydzień Polski" (New York) 1978, nr 385, s. 6a-7a, il.

"Twórcownia" Stacha z Warty, czyli jeszcze raz o Stanisławie Szukalskim, "Tydzień Polski"
(New York) 1978, nr 387, s.6a-7a, il.

Z rodzimej gleby, "Polska" 1979, nr 4, s.30-31, 34-35, il.

O duchakach, nowym teatrze i radnych Królewskiego Miasta Krakowa, "Tygodnik Powszechny" 1979, nr 40, s.6, il.

Restauracja kościoła Mariackiego w Krakowie (1889-1891). "Biuletyn Historii Sztuki" R. XLIII,
1981, nr 2, s.232-236, il. (streszczenie referatu wygłoszonego na posiedzeniu naukowym Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki).

Wzgórze wawelskie w latach 1900-1939, "Tygodnik Powszechny" 1982, nr 32, s.8, 7, il.

Cztery "zamachy" na wzgórze wawelskie, "Biuletyn Historii Sztuki" R. XLV 1983, nr 1, s.109-113, il.
(streszczenie referatu wygłoszonego na posiedzeniu naukowym Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki).

"Sacrum i sztuka" (18-20. X. 1984 Rogożno k/Lublina), "Biuletyn Historii Sztuki" R. XLVII 1985,
nr 1-2, s.169-171, il.

Juliusz Pol (1878-1921) - artysta nieznany. Katalog wystawy, Muzeum Okręgowe,
Oddział Dworek Wincentego Pola w Lublinie, Lublin 1986, s.3-6 (wstęp), s.7-9 (katalog prac).

Samotnik z Książa Wielkiego [w:] Stefan Żechowski. Katalog wystawy, BWA Miechów - Galeria
"U Jaksy", maj-czerwiec 1986, s.nlb. 3.

Wykaz prac doktorskich i magisterskich z zakresu historii sztuki za lata 1960-1983.
Katolicki Uniwersytet Lubelski,

"Biuletyn Historii Sztuki" R. XLVIII 1986, nr 2-4, s. 391-398 (razem z Elżbietą Cencorą).

Kryzysy w sztuce, "Akcent" 1986, nr 2 (24), s.172-174 (recenzja z ogólnopolskiej sesji naukowej organizowanej przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki w Lublinie).

Rzemiosło artystyczne a sztuka ludowa, "Akcent" 1986, nr 4 (26), s.173-178.

Bibliografia prac Andrzeja Ryszkiewicza [w:] Entre cour et jardin, czli pomiędzy mecenasem
 i artystą. Księga ku czci Profesora Andrzeja Ryszkiewicza, "Roczniki Humanistyczne " T.XXXV 1987, z. 4, s. 7-35.

Mgr inż. Henryk Gawarecki członkiem honorowym SHS. Uroczystość w Lublinie, "Biuletyn Historii Sztuki", R. L 1988, nr 1-2, s.180-182, il.

Rec. z (Ireneusz J. Kamiński, Gorące malarstwo Kononowicza, Wyd. Lubelskie, Lublin 1984,
ss. 262, tabl. 10, il. 71), "Region Lubelski" 3/5 1988, s.268-273.

Autoportret w pękniętym lustrze. Marian Konarski i jego sztuka [w:] Marian Konarski "Marzyn"
rysunek - malarstwo - rzeżba. Katalog wystawy, Warszawa "Zachęta" Plac Małachowskiego 3, Warszawa 1989;

Chicago, The Polish Museum of America, 984 North Milwauke Avenue, Chicago 1990, ss. nlb. 8, il.
Tekst równolegle w j. polskim i angielskim.
    Ten sam tekst przedrukowany po raz pierwszy pod tytułem: Marian Konarski i jego sztuka
    [wstęp w:] Marian Konarski "Marzyn" z Krzeszowic, Galeria Krzeszowicki Ośrodek Kultury,
    Krzeszowice luty 1998, ss. nlb. 5.
    Ten sam tekst - z dopisanym nowym zakończeniem - przedrukowany po raz drugi pod tytułem:
    Wspominając przyjaciela [wstęp w:] Marian Konarski (1909-1998). Katalog wystawy pośmiertnej
    w TPSP w Krakowie, styczeń 1999, s. 3-7.

Od koszar świetokrzyskich do kolegium  im. Jana Pawła II [w:] Katolicki Uniwersytet  Lubelski Kalendarz 1990, ss. nlb.2.

Zakończenie prac konserwatorskich nad freskami Michała Anioła na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej, "L’Osservatore Romano" (Watykan) 1990, nr 2-3, s.16-17, il. (edycja polska).

Berthel Thorvaldsen (1770-1844), rzeźbiarz duński w Rzymie, "Akcent" 1990, nr 4 (42), s.173-176
(recenzja z wystawy monograficznej artysty w Rzymie).

Po prostu Stach z Warty Szukalski, "Życie Warszawy" 1991, nr 258  (dodatek: "Kultura i Życie" R. IV 1991, nr 22 z 2-3 listopada ).

"Pracowit z Ryglic" Boratyński [w:] Artysta malarz "Pracowit z Ryglic" Wacław Boratyński 1908-1939. Szkic do portretu, Gostyń 1992, s.3-7.

Młoda Polska w Muzeum Lubelskim, "Kronika Zamojska" 1992, nr 1, s. 8 (recenzja z wystawy
w Muzeum na Zamku w Lublinie).

Jesteśmy, "Akcent" 1992, nr 1 (47), s.160-165 (recenzja z wystawy w "Zachęcie" w Warszawie).

Zbiory Tadeusza i Stanisławy Witkowskich w Muzeum Uniwersyteckim KUL,
 "Przegląd Uniwersytecki" 1992, nr 5, s,16-17, il.

Polak we Włoszech Witolda Zahorskiego. W trzecią rocznicę śmierci autora, "Kronika Rzymska" 1992, nr 92, s.27-29 (recenzja).

Z dziejów pomnika  Adama Mickiewicza w Wilnie, "Rota" 1992, nr 3/4, s.17-18, il.

O polskiej sztuce religijnej (rec. z: Wojciech Skrodzki, Polska sztuka religijna 1900-1945, Warszawa 1990, ss.163, il.), "Kresy" 1993, nr 14 (wiosna), s.189-192.

W kręgu miniatur i rysunków Kazimiery Kingi Dąbrowskiej, "Kronika Rzymska" 1993, nr 95,
 s.23-25, il.

O Rafale Malczewskim (1892-1965), "Akcent" 1993, nr 3 (53), s.202-210, il.

Polacy w świecie (rec. z: Zbigniew Judycki, Polacy w świecie, "Kwartalnik Biograficzny Polonii"
Paris 1992-1993, z.1-4), "Akcent" 1994, nr 2 (56), s.193-195.

Polskie ślady w Rzymie (1), "Głos Katolicki" (Paryż) 1994, nr 2, s.8-9, il. (o Tomaszu Oskarze Sosnowskim).
    Ten sam tekst przedrukowany pod tytułem: Tomasz Oskar Sosnowski,
    "Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska"1994, nr 2, s.26-27, il.

Madonny Tomasza Oskara Sosnowskiego, "Kronika Rzymska" 1994, nr 98, s.23-25.
    Ten sam tekst przedrukowany pod tytułem: Madonny Sosnowskiego,     
    "Przegląd Akademicki" 1994, nr 13-14, s.51-53, il.

Polskie ślady w Rzymie (2), "Głos Katolicki" (Paryż) 1995, nr 17, s.11-12, il. (o Wiktorze Brodzkim).

Polskie ślady w Rzymie (3), "Głos Katolicki" (Paryż) 1994, nr 42, s.13, il. (o Piusie Welońskim).

Sztuka i Historia (rec. z: Sztuka i Historia. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, listopad 1988,

Warszawa 1992, ss.398, il.), "Roczniki Humanistyczne " R.XLIII 1995, z. 4, s.168-172.

Polskie ślady w Rzymie (4), "Głos Katolicki" (Paryż) 1995, nr 17, s.11-12, il. (o Antonim Madeyskim).

Ci co przeżyli, o życiu 1945-1995 (rec. z wystawy: Ewa Choung - Fux, The Survivors on Live 1945 1995.

Państwowe Muzeum na Majdanku, maj - czerwiec 1995), "Art & Business" 1995 , nr 10, s.56-57, il.
    To samo w j. angielskim jako: The Survivors on Live 1945 1995, Art & Business" 1995, Autumn 95, s.51-53, il.

Z pracowni w Kazimierzu (rec.wystawy: Antoni Michalak 1902-1975. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, maj - pażdziernik   1995), "Art & Business" 1995, nr 10, s.62-63, il.
    To samo w j. angielskim jako: A studio in Kazimierz, "Art & Business" 1995, Autumn 1995,
    s.58-59, il.

Z dziejów rzeźby pomnikowej w Polsce (rec. z: Irena Grzesiuk-Olszewska, Polska rzeźba pomnikowa w latach 1945-1995, Warszawa 1995, ss.347, il.), "Znak" 1996, nr 492, s.163-168.

Galeria sztuki socrealizmu w Kozłówce, "Biuletyn Historii Sztuki" R. LVIII 1996, nr 1-2, s.177-179, il.

Malarstwo a literatura - wspólne miejsce w historii (rec. z: Czas i wyobrażnia. Studia nad plastyczną i literacką interpretacją dziejów, pod red. M. Kitowskiej-Łysiak i E. Wolickiej,
Lublin 1995, ss.335, il.), "Ethos" 1996, nr 35-36, s.271-274.

Z dziejów polskiej kolonii artystycznej w XIX-wiecznym Rzymie, "Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska" 1997, nr 9, s.7-10, il.

Z dziejów środowiska graficznego Lublina [w:] Wschodni Salon Sztuki. Grafika. Rysunek. Laureaci wystaw ogólnopolskich i międzynarodowych.Wystawa z okazji jubileuszu 680 rocznicy nadania prawa miejskiego Lublinowi, BWA Lublin wrzesień 1997, ss. nlb. 8.V Hasła do Encyklopedii Katolickiej:


Czyżewski Tytus [w:] Encyklopedia Katolicka, T. 3, Wyd. TN KUL, Lublin 1979, szp. 960.

Denis Maurice [w:] Tamże, szp. 1170.

Desvallieres George-Olivier [w:] Tamże, szp. 1201.

Dunikowski Xawery [w:] Encyklopedia Katolicka, T. 4, Wyd. TN KUL, Lublin 1983, sz. 350-351.

Ekielski Władysław [w:] Tamże, szp. 767.

Gerson Wojciech [w:] Encyklopedia Katolicka, T. 5, Wyd. TN KUL, Lublin 1989, szp. 1020-1021.

Grottger Artur [w:] Encyklopedia Katolicka, T. 6, Wyd. TN KUL, Lublin 1993, sz. 196-198.

Idżkowski Adam [w:] Tamże, szp. 1436-1437.

Impresjonizm [w:] Encyklopedia Katolicka, T. 7, Wyd. TN KUL, Lublin 1997, szp. 96-98.

Jakimowicz Mieczysław [w:] Tamże, sz. 684-685.

Jarocki Władysław [w:] Tamże, szp. 1040-1041.

Jezus Chrystus (sztuka nowoczesna) [w:] Tamże, szp. 1416-1419.

 

 


VI Krytyka artystyczna:Malarstwo Jerzego Dudy-Gracza, "Akcent" 1982, nr 2 (8), s. 116-118, il.

Kobiety w malarstwie, "Tygodnik Zamojski" 1983, nr 13, s.5.

Fascynacje Marka Terleckiego (wstęp do katalogu wystawy:) Marek Terlecki. Malarstwo,
KMPIK w Zamościu, kwiecień 1984, Zamość 1984, ss. nlb.

Dzieci, bajki, ilustracje, "Sztuka" 1984, nr 4, s. 32-35, il.

Painting of Jerzy Duda-Gracz [w:] Jerzy Duda-Gracz. (Album). Wstęp Krzysztof Teodor Toepliz, wyd. I Warszawa 1985, ss.122; wyd. II Warszawa 1992, s.137.

Wieloaspektowe malarstwo Marka Rzeźniaka (wstęp do katalogu wystawy:) Marek Rzeźniak. Malarstwo, Galeria Sztuki Współczesnej w Zamościu, czerwiec - lipiec 1984, Zamość 1985,
ss. nlb.

Czy artysta może być dobrym krawcem ?, "Akcent" 1985, nr 1 (19), s.150-153, il.

Artysta nieprofesjonalny, czyli krótko o Henryku Długoszu, "Akcent" 1985, nr 4 (22), s.172-173, il.

[Wstęp w:] Jan Popek 1942-1980. Wystawa retrospektywna, Muzeum Okręgowe w Lublinie, Lublin 1986, s.5-15.

Andrzej Wajda - Notes 1985 (rysunki), "Tygodnik Powszechny" 1986, nr 15, s.6, il.

Rzeźby Magdaleny Abakanowicz, "Tygodnik Powszechny" 1986, nr 28, s.6, il.

Adam Manyoki i jego portrety, "Akcent" 1986, nr 1 (23), s.133-134, il.

Dziewczyny z serigrafii Krzysztofa Kępki, "Akcent" 1986, nr 3 (25), s.164-165, il.

50 lat minęło, "Akcent" 1987, nr 2 (28), s.162-166, il.

I Bialskie prezentacje plastyczne, "Akcent" 1987, nr 2 (28), s.169-171 (pod pseudonimem:
Ewa Wójtowicz).

Roman Cieślewicz - kolaże i plakaty, "Tygodnik Powszechny" 1987, nr 29, s.6.

Lebenstein - Apokalipsa, "Tygodnik Powszechny" 1988, nr 5, s.4.

Kto to jest Szczepan Sadurski ?, "Akcent" 1988, nr 1 (31), s.157-162, il.

Paweł Trybalski - wizjoner, "Akcent" 1988, nr 2 (32), s. 164-165, il.

Metal we współczesnej plastyce polskiej. Twórczość Jerzego Jarnuszkiewicza, "Akcent" 1988,
nr 4 (34), s.162-165, il.- zob. również s.41, poz.3.

Budujemy nowy dom ..., "Sztuka" 1988, nr 2, s.21-23, il.

Polska tkanina dekoracyjna i użytkowa, "Almanach Polonii" 1988, s.73-80, il.

[Wstęp do:] Zofia Kopel-Szulc. Katalog wystawy, BWA Lublin, listopad 1989, wersja polska
i francuska, ss. nlb.2.

[Wstęp do:] Henryk Szulc. Katalog wystawy, BWA Lublin, listopad 1989, wersja polska
i francuska, ss. nlb.2.

Alina Szapocznikow (1926-1973), "Tygodnik Powszechny" 1989, nr 14, s.5.

Edward Dwurnik - malarstwo, "Tygodnik Powszechny" 1989, nr 25, s.5.

"Szary" świat Winicjusza Borowskiego, "Akcent" 1989, nr 1 (35), s.153-155, il.

Wśród litografii i rysunków Zofii Kopel-Szulc, "Akcent" 1989, nr 3 (37), s.156-163, il.

[Wstęp w:] III Ogólnopolskie Triennale Akwareli, Lublin 1990, Katalog wystawy, ss. nlb.2.

O polskich wystawach w Rzymie, "Kronika Rzymska" 1990, nr 82, s,.24-27, il.

Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL, "Przegląd Uniwersytecki" 1990, nr 3-4, s.14.

Barwne linoryty Henryka Szulca, "Akcent" 1990, nr 3 (41), s.199-203, il.

Scenografia Krystyny Zachwatowicz. Galeria Sceny Plastycznej KUL, "Art & Business" 1991,
nr 6, s.53-54, il.

Malarstwo Konrada Szurowskiego, [wstęp w:] Malarstwo Konrada Szurowskiego. Katalog wystawy, TPSP Lublin, listopad-grudzień 1991, ss. nlb.3.

Wielka wystawa w niewielkim mieście, "Gazeta w Lublinie" 1991, nr 206, s.3 (dodatek do "Gazety Wyborczej" 1991, nr. 285).

Zamojskie środowisko plastyczne, "Kronika Zamojska" 1991, nr 34, s.9, il.

"Kolorowe jarmarki" Henryka Szkutnika, "Akcent" 1991, nr 4 (46), s.183-187, il.

Sny i marzenia Krystyny Głowniak [wstęp w:] Krystyna Głowniak pejzaże mistyczne i zwyczajne. Katalog wystawy, BWA Lublin, luty 1992, ss. nlb.4 .

Henryk Waniek - malarstwo, "Kronika Tygodnia" 1992, nr 1, s.9, il.

Natura natury, "Kronika Tygodnia" 1992, nr 2, s.8, il.

Krystyna Głowniak - pejzaże mistyczne i zwyczajne, "Kronika Tygodnia" 1992, nr 5, s.5, il.

Obrazy Zdzisława Beksińskiego, "Kronika Tygodnia" 1992, nr 11, s.9, il.

Szulcowie w Warszawie, "Kronika Tygodnia" 1992, nr 13 a, s.8.

Z życia artystycznego Nałęczowa, "Kronika Tygodnia" 1992, nr 17, s.8, il.

Józef Czapski - malarstwo, "Kronika Tygodnia" 1992, nr 18, s.8, il.

Pejzaże mistyczne i zwyczajne Krystyny Głowniak, "Autobiografia". Lubelski Informator Kulturalny, 1992, marzec, s.18, il.

"Cegłowanie świata" Tomka Kawiaka, "Akcent" 1992, nr 1 (47), s.181-183.

"Człowiek z popiołu i światła, "Akcent" 1992, nr 4 (50), s.219-220.

Graficy Lublina 92. Katalog wystawy, BWA Lublin, czerwiec - lipiec 1992 (tam krótkie teksty o: Stanisławie Bałdydze, Marku Piątkowskim, Barbarze Sosnowskiej - Bałdydze oraz przedruki fragmentów tekstów o: Zofii Kopel - Szulc i Henryku Szulcu).

Z przeszłości w przyszłość, [wstęp w:] Katalog wystawy malarstwa Ambarcuma Gukasjana (Dworek Chrzanowskich), Lublin 1993. Tekst równolegle w języku polskim i angielskim,
ss. nlb.7.

Dokąd zmierzasz akwarelo ? [wstęp w:] IV Ogólnopolskie Triennale Akwareli. Katalog wystawy, BWA Lublin, sierpień 1993, ss. nlb.3.

Twórczość religijna Adama Kossowskiego, "Akcent" 1993, nr 1-2 (51-52), s.233-239, il.

Fascynacje Zofii Kopel - Szulc, "Na Przykład" 1993, nr 8, s.15, il.
    Ten sam tekst - nieco zmieniony - przedrukowany pod tytułem:

    Rysunek i grafika Zofii Kopel - Szulc [wstęp w:] Zofia Kopel - Szulc. Kolumna niebios. Rysunki 1994-1997, Galeria Stara BWA, Lublin styczeń 1998, ss. nlb.3.

"Czytając" kolorowe linoryty Henryka Szulca [wstęp w:] Henryk Szulc 1935 - 1992. Linoryty ostatnie. Katalog wystawy, Galeria Stara BWA Lublin, styczeń-luty 1994. Tekst równolegle
w j.polskim i angielskim, ss. nlb.4.
    Ten sam tekst przedrukowany pod zmienionym tytułem: Linoryty Henryka Szulca,
    "Na Przykład" 1994, nr 9, s.14-15, il.

O malarstwie Henryka Szkutnika raz jeszcze [wstęp w:] Henryk Szkutnik - malarstwo. Katalog wystawy, BWA Zamość, luty 1994, ss. nlb. 3.

O grafice Andrzeja Widelskiego po raz pierwszy [wstęp w:] Andrzej Antoni Widelski. Rysografia. Katalog wystawy, Galeria TPSP, Lublin luty 1994, ss. nlb. 2.

Marian Makarski - czekanie,"Na Przykład" 1994, nr 12, s.10-11, il.

Zdzisława Beksińskiego fotografie z przyszłości, "Akcent" 1994, nr 1 (55), s.181-186, il.

Kolor i światło w obrazach Tomasza Zawadzkiego, "Akcent" 1994, nr 2 (56), s. 127-130, il.

Piętnaście lat póżniej. Malarstwo Jana Popka dzisiaj, [wstęp w:] Jan Popek ... piętnaście lat póżniej, malarstwo, grafika, rysunek. Katalog wystawy, Muzeum okręgowe w Zamościu, luty - marzec 1995, ss. nlb. 2.

W kręgu malarstwa Mariana Stelmasika, "Na Przykład" 1995, nr 23, s. 30-31, il.

W poszukiwaniu własnego ja. Malarstwo Marka Rzeźniaka, [wstęp w:] Marek Rzeźniak. Malarstwo. Katalog wystawy, BWA Zamość, kwiecień 1995, ss. nlb.3.

Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL. Magiczna siła kręgu, "Art & Business" 1995, nr 3-4,
s.48, il.

Zaczarowany świat Krystyny Rudzkiej-Przychody, "Akcent" 1995, nr 2 (60), s.206-207, il.

Ten sam tekst przedrukowany w: Krystyna Rudzka-Przychoda. Malarstwo.(Katalog wystawy),
15-19 may 1997 Konsulate General of the Republik of Poland in New York. Tekst równolegle
w języku polskim i angielskim, ss. nlb. 2.

Symfonia kolorów. Malarstwo Tomasza Zawadzkiego, [wstęp w:] Tomasz Zawadzki. Katalog, Lublin 1995, s. 5-7 (w języku polskim), s.8-10 (w języku niemieckim).

Wschodni Salon Sztuki ? po raz trzeci, "Na Przykład" 1995, nr 30, s.6-7, il.

Poznać i zrozumieć fenomen malarstwa Marka Terleckiego, "Akcent" 1996, nr 1 (63),
s.164-168, il.

Zerwane pęta. Malarstwo Oganesa Kazariana, [wstęp w:] Oganes Kazarian. Malarstwo,
(Katalog wystawy), Chełm, Galeria "Art", czerwiec 1996, ss.nlb.2.

Sensybilizm Kazimierza Głaza, "Akcent" 1996, nr 3 (65), s.180-187, il.
    Ten sam tekst przedrukowany w: Kazimir Glaz. Paintings 1977-1997, Published by the
    Toronto Center for contemporary Art,     Toronto 1997, ss. nlb. 8.

Triada w malarstwie Marka Sołowieja, [wstęp w:] Marek Sołowiej malarstwo. (Katalog wystawy), BWA Zamość, wrzesień-październik 1996, ss. nlb. 5

Ten sam tekst przedrukowany w: "Zamojski Kwartalnik Kulturalny" 1996, nr 4, s.56- 59.

Wschodni Salon Sztuki po raz czwarty, "Akcent" 1996, nr 4 (66), s.155-157.

Z koloru w kolor, "Akcent" 1997, nr 2 (68), s.171-173, il.

Magia sztuki Janusza Przybylskiego, "Akcent" 1997, nr 4 (70), s.141-145, il.

Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2013, godz. 11:24 - Ireneusz Marciszuk