II. Prace wykonane po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego

(kolokwium 18 marca  1998)

 

A. Publikacje naukowe:

 

I. Książki:


Stach z Warty Szukalski i Szczep Rogate Serce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007,  ss. 510, il. 287 + frontispis, bibl., streszczenie w j. ang.

    Recenzje:

    xxx, „Przegląd Uniwersytecki" (KUL) 2007, nr 4 (108) lipiec-sierpień,  s. 28.
       
    Jarosław Koziara, Książka, "Zoom" (Lubelski Informator Kulturalny), 2007, grudzień, s. 72.

    Wojciech Orliński, Stach Rogate Serce i mowa maci, „Gazeta Wyborcza" 2008, nr 27.5639
    (1 lutego), s. 17 (Kultura - strona ogólnopolska).

    Jan Wolski, Promocja książki Lechosława Lameńskiego, „Gazeta Uniwersytecka" (Rzeszów),
    2008, nr 1 [49] styczeń-luty, s.24.

    Paweł Zawadzki, Rogate Serce, czyli Atak Kraka, „Lampa" 2008, nr 4, s. 65.

    Łukasz Radwan, Polski dziadek DiCaprio, „Wprost" 2008, nr 17 (27 kwietnia), s. 100-102.

    Janusz Polaczek, Jak Szukalski Marszałkowi Smoczą Jamę szykował. O nowej książce
    Lechosława Lameńskiego i dziwnych przedstawieniach Marszałka
,
    „Przemyski Przegląd Kulturalny" 2008, nr 1 (8), s. 22-25.

    Grzegorz Józefczuk, Stach z Warty i jego biograf, „Akcent" 2008, nr 2 (112), s. 169-172.

    Anna Manicka, Co zrobić z Szukalskim?, „Nowe Książki" 2008, nr 6, s. 48-49.

    Maja Cybulska, Rogaty artysta, „Tydzień Polski" (Londyn) 2008, nr  22, s. 4 (w ramach
    rubryki: Ex Libris Mai Cybulskiej).

    Agnieszka Sabor, Wiedźmin z Dwudziestolecia, „Znak" 2008, nr 640 (9 - wrzesień), s. 141-145.

    Tomasz Szczepański, Szukalski i szukalszczycy, „Gazeta Polska" 2009, nr 1 (806), s. 24.


Moi artyści, moje galerie. Teksty o sztuce XIX i XX wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008,
    ss. 320, il.

Bibliografia historii sztuki dawnego województwa lubelskiego za lata 1965-2000, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium", Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym i Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Lublinie, Lublin 2008, ss. 144.


II. Prace redakcyjne:Życie artystyczne Lublina 1901-2001, Materiały z sesji pod red. Lechosława Lameńskiego,
Lublin 2002, ss.187, il.

Artyści lubelscy i ich galerie w XX wieku, Materiały z sesji pod red. Lechosława Lameńskiego,
Lublin 2004, ss.250, il., sum.

Figury i figuracje, Materiały LIV oólnopolskiej sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lublin, 20-22 pażdziernika 2005,
pod red. M. Kitowskiej-Łysiak, R. Kasperowicza, M. Lachowskiego, L. Lameńskiego, Warszawa 2006, ss.478, il.

Twórcy i dzieła. Studia z dziejów kultury artystycznej, pod red. M. Kitowskiej-Łysiak,
L. Lameńskiego, I. Rolskiej-Boruch, Lublin 2006, ss.452, il.

„Roczniki Humanistyczne" T. LV: 2007 (druk we wrzesniu 2008), z.4, ss.304, il., bibl.

 

Aleksandra Wachniewska. Malarka Roztocza, redakcja: Tomasz Grabowski, Lechosław Lameński, Zwierzyniec 2009, ss.167, il., bibl.

 

W kregu Augusta Zamoyskiego. Studia z historii sztuki w czterdziestą rocznicę śmierci artysty, pod red. Lechosława Lameńskiego i Elzbiety Błotnickiej-Mazur, Jabłoń 2011.

 

Polis – Urbs – Metropolis. Materiały LIX  Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzuyszenia Historyków Sztuki, Lublin, 25-26 listopada 2010,  pod red. Lechosława Lameńskiego i Elżbiety Błotnickiej-Mazur, Warszwa 2011.
III. Rozprawy i artykuły:Chrystus w grobie Tomasza Oskara Sosnowskiego, [w:] Człowiek - dzieło - sacrum, pod red. Stanisława Gajdy i Helmuta J. Sobeczko, Opole 1998, s.537-547, il.

O Wiktorze Brodzkim, jego rzymskich rzeźbach i latającym "wiktoriostacie", [w:] Los Polaków żyjących na obczyźnie i ich wkład w rozwój kultury i nauki krajów osiedlenia na przestrzeni wieków, Materiały III Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Rzym 25-26 września 1998, pod red. Agaty i Zbigniewa Judyckich, Lublin 1998, s.216-222.

Lubelscy koloryści, "Roczniki Humanistyczne", T. XLVII 1999 (druk we wrześniu 2000), z. 4,  s.241-258, il.

Polonika kopernikańskie w Rzymie, [w:] Ojczyzna i Wolność. Prace ofiarowane Profesorowi Janowi Ziółkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Anna Barańska, Witold Matwiejczyk, Ewa M. Ziółek, Lublin 2000, s.745-758, il.

Rzymskie wspomnienie Antoniego Madeyskiego. Przyczynek do twórczości artysty, [w:] Pro Fide, Rege et Grege. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Lileyce,"Roczniki Humanistyczne"
T. LXVII 1999, z. 4 (zeszyt specjalny), s.343-356, il.

Zatrzymane w kadrze - samotność malarstwa Mariana Makarskiego, [wstęp w:]
Marian Makarski (Album), Lublin 1999, s.5-7.

W cieniu Monachium. O malarstwie Władysława Czachórskiego [w:] Władysław Czachórski 1850-1911 w dziewięćdziesiątą rocznicę śmierci artysty, Katalog wystawy, Lublin 2001, s.7-18.

Kondycja malarstwa polskiego w XX wieku, [w:] Kultura w kręgu wartości (Materiały Lubelskiego Kongresu Kultury Polskiej 2000, Lublin, 11-14 listopada 2000), pod red. Leona Dyczewskiego OFMConv, Lublin 2001, s. 131-139.

Życie artystyczne Lublina w latach 1901-2001. Postulaty badawcze, [w:] Życie artystyczne Lublina 1901-2001, Materiały z sesji pod red. Lechosława Lameńskiego, Lublin 2002, s.9-16.

Czy można namalować dobry obraz kontemplacyjny?, [w:] Forum malarstwa polskiego,
Lesko 2001 (druk: 2002). Materiały, z.2 Malarstwo - sztuka kontemplacyjna, ss.nlb.6.

Franciszek Frączek - czy warto być wiernym swemu przeznaczeniu?, [w:] Franciszek Frączek, Słońcesław z Żołyni (Album), Rzeszów 2004, s.7-16, w j.polskim i nagielskim.

A me stesso - sobie samemu. Jacek Sempoliński i jego widzenie świata, "Saeculum Christianum", R.X 2003, nr 2, s.37-47 (druk w pażdzierniku 2004).

Miejsce Augusta Zamoyskiego w dziejach rzeźby polskiej. Próba spojrzenia, [w:]
Zamoyscy w Jabłoniu, Materiały z sesji popularno-naukowej zorganizowanej w dniu 28 maja 2004 roku
w ramach obchodów 500-lecia Jabłonia, Jabłoń 2004, s.51-64.

Z mroków nocy ku swiatłu życia. Antoni Michalak i jego malarstwo, [w:] Mistyczny świat Antoniego Michalaka. Katalog wystawy twórczości Antoniego Michalaka 1902-1975, Muzeum Nadwislańskie w Kazimierzu Dolnym, Kazimierz Dolny 2005, s. 44-57.
        Ten sam tekst został przedrukowany w: „Brulion Kazimierski" 2005, nr 6 (jesień-zima 2005), s.37-46.

Tadeusz Stryjeński - publicysta i kreator ludzkiej wyobraźni, [w:] Mowa i moc obrazów. Prace dedykowane Profesor Marii Poprzęckiej, Warszawa 2005, s.450-455.

Natura w malarstwie polskim XIX wieku, "Roztoczańskie Spotkania" T.IV (2002-2003), Zwierzyniec 2005, s.161-168.

Stanisław Szukalski - geniusz czy hochsztapler?, [w:] Biografia, historiografia dawniej i dziś. Biografia nowoczesna, nowoczesność biografii, pod red. R. Kasperowicza i E. Wolickiej,
Lublin 2005, s.309-328 (druk w lutym 2006).

Rzymskie ślady Władysława Oleszczyńskiego, czyli o kilku żródłach do poznania życia artysty, „Roczniki Humanistyczne", T.LII 2004, z. 4, Ksiega pamiątkowa ku czci prof.
Tadeusza Zagrodzkiego
, s.367-390 (druk w kwietniu 2006).

Romantyczny nagrobek Juliana Ursyna Niemcewicza i Karola Ottona Kniaziewicza
w Montmorency, dzieło Władysława Oleszczyńskiego
, [w:] Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej, red. M. Łukaszuk i M. Maciejewski, Lublin 2006, s. 233-248.

Antoni Michalak, Puławy i Matka Boska Dobrej Śmierci, czyli kilka uwag o powojennym malarstwie sakralnym artysty, [w:]Tradycja i sztuka. Materiały z sesji zorganizowanej z okazji 100-lecia nadania Puławom praw miejskich, Puławy, 23 września 2006 roku,
pod red. U. Ślusarczyk i P. Majewskiego, Puławy 2006, s.127-138.

Z dziejów restauracji kościoła św. Krzyża w Krakowie. Historia jednego konfliktu, [w:] Twórcy i dzieła. Studia z dziejów kultury artystycznej, prac. zb. pod red. M. Kitowskiej-Łysiak,
L. Lameńskiego,  I. Rolskiej-Boruch, Lublin [2006], s. 161-178.

Jadwiga i Jagiełło, zapomniany pomnik Tomasza Oskara Sosnowskiego w Wilnie, [w:]
Album Amicorum. Między Wilnem a Toruniem. Księga pamiątkowa dedykowana prof.
Józefowi Poklewskiemu
, Toruń 2008, s.169-180.

Tadeusz Stryjeński i konkurs na projekt schroniska dla osieroconych i zaniedbanych chłopców
z fundacji im. ks. Aleksandra Lubomirskiego w Krakowie w 1887 roku. Przyczynek do działalności konkursowej architekta
, „Roczniki Humanistyczne" T. LV: 2007, z. 4, s. 7-32, bibl., il.
(druk we wrześniu 2008).

Czy Lublin, Kraków i Lwów to miasta w których wybudowano idealne budynki teatralne
w ostatniej ćwierci XIX wieku?
[w:] Architektura miast. Materiały po konferencji: Siedziby teatrów, teatrzyków, oper, filharmonii - historia i architektura, Bydgoszcz 2008, s. 45-58.

 

Gmach Muzeum Techniczno-Przemyslowego w Krakowie i jego twórcy, [w:] Mit. Symbol. Mimesis. Studia z dziejów teorii i historii sztuki dedykowane Profesor Elżbiecie Wolickiej-Wolszleger, Lublin 2009, s. 269-290.

 

Czy Józef Jan Gosławski mógł być uczniem Stacha z Warty Szukalskiego? [w:] Józef Gosławski. Rzeźby, monety, medale, prac. zbior. pod red. Joanny Czarkowskiej [Warszawa 2009], s. 10-13.

 

Z dziejów XIX i XX wiecznej zabudowy ulicy Batorego w Krakowie. Realizacje Tadeusza Stryjeńskiego, [w:] Od kamienicy do apartamentowca. Wielorodzinne miejskie budownictwo mieszkaniowe. Architektura miast II. Materiały po konferencji, pod red. Agnieszki Wysockiej  Bydgoszcz 2009, s. 32-42.

 

O mistycyżmie w malarstwie polskim XIX i XX wieku, słów kilka, [w:] Wokół mistycyzmu w sztuce. W piątą rocznicę publicznej  prezentacji obrazu El Greca Ekstaza św. Franciszka [materiały z sesji] pod red. ks. Roberta Mirończuka, Siedlce 2010, s.97-114.

 

Słowo w twórczości Stanisława Szukalskiego, [w:]  Stanislaw Szukalski, Niemy Śpiewak/The Mute Singer, [Lublin 2010], s..13-33.

 

Motyw orła w twórczości Stanisława Szukalskiego, „Kresy Południowo-Wschodnie” R. II 2010, s.183-196.

 

Norbert Strassberg (1911-1941) – zapomniany malarzżydowski, [w:]  Architekturaznaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę urodzin i w 40-lecie pracy twórczej,Warszawa 2011, s. 548-559.

 

 Pomniki według Mariana Koniecznego,[w] Fides umaginem quaerens. Studia ofiarowane Ksiedzu Profesorowi Ryszardowi Knapińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin 2011, s.285-310.

 

Teatr im. Juliusza Osterwy, Lublin; Teatr im. Juliusza Slowackiego, Kraków; Teatr im. Wiliama Horzycy, Toruń, [w:] Beyond Everydayness. Theatre Architecture in Central Europe, prac. zb. pod red. Igora Kovačevića, [Prague 2010], s.188-193; 224-229; 248-253, tekst w j. angielskim. [druk w czerwcu 2011].

 

Architektura XX wieku w Polsce. Kilka uwag natury historycznej i postulaty badawcze, [w:] Twórczość? Użyteczność? Piekno? Architektura dwudziestego wieku w Polsce, prac. zb. pod red. Agnieszki Zabłockiej-kos,  [Wrocław 2011], s.11-20.

 

Czy August Zamoyski mógł stworzyć własną teorię sztuki? [w:]  W kręgu Augusta Zamoyskiego. Studia z hisatorii sztuki w czterdziestą rocznicę smierci artysty,  pod red. Lechosława Lameńskiego i Elżbiety Błotnickiej-Mazur, Jabłoń 2011, s. 27-38.

 

Bractwo św.Łukasza, a.r. i Szczep Rogate Serce, czyli trzy rózne wizje sztuki i sposoby jej urzeczywistnaania, [w:] Rodzina w świecie współczesnym, pod red. Magdaleny Howorus-Czajki, Katarzyny Kaczor i Aleksandry  Wieruckiej, Gdańsk 2011, s.15-29.

 

Od Lrenina do Jana Pawła II. Stan badań nad twórczością Mariana Koniecznego oraz kilka uwag o rzęzbach religijnych jego autorstwa, „Cacrum et Decorum”     R. III 2010, s. 44-57, w j. polskim i  j. angielskim [druk w pażdzierniku 2011].

 

Z dziejów jednej kartki pocztowej, [w:] Nie tylko o pocztówkach. Szkice dedykowane Profesorowi Pawłowi Banasiowi, Warszawa-Wrocław 2011, s.109-113.

 

W kręgu koloryzmu. Teofil Kosiorkiewicz i jego pejzaże, [w:] Teofil Wiktor Kosiorkiewicz artysta malarz, Dziennik życia, prac. zb. pod red. Al. L. Gzelli,  Lublin 2012, s.113-125.

 

Kolekcjoner i jego kolekcja. Kilka uwag natury ogolnej, [w:] Chris Sztyber.Mój drugi świat. Kolekcjamalsarstwa polskiego,[Kielce 2012], s. 14-19.

 

Ikonostas w cerkwi greckokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie. Przyczynek do dziejów zapomnianego edzieła Tadeusza Stryjeńskiego, [w:]  Ex voto. Studia dedykowane Ojcu Janowi Golonce osppe w 75. rocznicę urodzin i w 50. rocznicę święceń kapłańskich, Jasna Góra w Częstochowie 2012, s.549-560, il. 1-2 (s. 739-740).

IV. Recenzje, sprawozdania, bibliografie, przyczynki:

Tomasz Oskar Sosnowski, "Art  & Business" 1998, nr 12, s.42-45, il.

Atramentowe szkice Simchy Nornberga (rec. z książki: Simcha Nornberg, Księga ascezy i radości życia, Lublin-Kraków 1999), "Akcent" 2000, nr 1-2 (79-80), s.223-224.

Beksiński abstrakcjonista (rec. z wystawy:  Zdzisław Beksiński. Prace z lat 1957-1964. Galeria Grodzka i Galeria Labirynt 2 w Lublinie, kwiecień 2000), "Znak" 2000, nr 6 (czerwiec), s.157-160.

VI Międzynarodowe Triennale Sztuki Majdanek 2000. Historia i teraźniejszość, "Akcent" 2000, nr 3 (81), s.131-139, il.

Andrzej Dudziński, Komedia ludzka - Ego (rec. z wystawy w Galerii Sztuki Lubelskiej Szkoły Biznesu - Szkoły Wyższej w Lublinie), "Na Przykład" 2000, nr 3-4 (wrzesień-październik), s.16-17, il.

Zapomniana Niewska (rec. z wystawy: Olga Niewska, Rzeźby, Muzeum Chełmskie, czerwiec-grudzień 2000), "Znak" 2001, nr 2 (luty), s.142-145.

Zapomniane rzeźby Olgi Niewskiej w Chełmie, "Na Przykład" 2001, nr 1 (marzec-kwiecień), s.17-19.

Przestrzenie równoległe. Ewa i Roman Fleszarowie (rec. z wystawy w Galerii Sztuki Wirydaż, Lubelskiej Szkoły Biznesu - Szkoły Wyższej w Lublinie), "Na Przykład" 2001, nr 1 (marzec-kwiecień), s.36-37.

Obrazy impresjonistów i postimpresjonistów w Polsce (rec. z wystaw w MNW i TPSP
w Krakowie), "Akcent" 2001, nr 1-2 (83-84), s.285-289.

"Ostatnie stulecie Lubelszczyzny ziemiańskiej", Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 8-9 czerwca 2000 roku, "Biuletyn Historii Sztuki" R. LXII 2000 (druk  na wiosnę 2001 roku), nr 3-4, s.707-709.

Wydobyć z mroków niepamięci (rec. z książki Stanisław Hiszpański - malarz osobliwy,
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2000, ss.223), „Znak" 2001, nr 11 (listopad), s.134-137.

Sztuka polska z amerykańskiej kolekcji Toma Podla, „Akcent" 2002, nr 3 (89), s.255-257.

Kinga Araya - „Hybris - Odsłona I", „Akcent" 2002, nr 4 (90), s.233-236.

Ryszard Stryjec (1932-1997) Rysunek i grafika, „Akcent" 2003, nr 1-2 (91-92), s.241-243.

„Szkoła patrzenia" (rec. z książki Tadeusza Boruty, Szkoła patrzenia. Obrazowanie świąt kościelnych w dziełach wielkich mistrzów, Wyd. „Jedność", Kielce 2003, ss.304, il.), „Niedziela" 2004, nr 8 (z 22 lutego), s.28.

Laudacja na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Panu Profesorowi Krzysztofowi Zanussiemu [w:] Krzysztof Zanussi Doktor Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Luibelskiego, Lublin 2004, s.7-20.

O Eugeniuszu Zaku - dwa razy, „Biuletyn Historii Sztuki" R.LXVI 2004, nr 1-2, s.248-251.

Plakat - sztuka ulicy w Lublinie, „Akcent" 2005, nr 1 (99), s.136-143.

Konserwować czy restaurować, a może po prostu zburzyć wszystko?, „Polska Sztuka Ludowa Konteksty" R. LVIII 2004, nr 3-4, s.203-205 (druk w maju 2005).

Rec. z: École de Paris - prawda czy fałsz? Uwagi na marginesie lektury książki Anny Wierzbickiej „École de Paris. Pojęcie, środowisko, twórczość", Wydawnictwo Neriton, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2004, ss.380, il. 57, bibl., sum., [w:] „Biuletyn Historii Sztuki" R. LXVII 2005, nr 1-2, s.181-184.

Z wizytą w zamojskim BWA, „Akcent" 2006, nr 1 (103), s.163-166.

In Memoriam. Andrzej Ryszkiewicz (1922-2005), „Biuletyn Historii Sztuki" R. LXVIII 2006, nr 1, s. 131-143.

Bibliografia prac Tadeusza Chrzanowskiego, [w:] Twórcy i dzieła. Studia z dziejów kultury artystycznej, prac. zb. pod red. M. Kitowskiej-Łysiak,  L. Lameńskiego,  I. Rolskiej-Boruch, Lublin [2006], 23-54.

Niepokorni i sakralni. Artyści Galerii Sceny Plastycznej KUL, „Akcent" 2007, nr 1 (107), s.163-168.

Stach z Warty Szukalski i Szczep Rogate Serce (W dwudziestą rocznicę śmierci artysty), „Orońsko" R.LVIII 2007, nr 2 (67), s.54-57.

Nekrologia. Tadeusz Bonifacy Chrzanowski 14 V 1926 - 24 XII 2006, „Rocznik Krakowski"  T. LXXIII 2007, s.165-168.

Obecność ewangelików augsburskich w historii i kulturze Lublina, "Jednota" 2008, nr 3-4, s.21-22.

Wybudowałem pomnik twardszy niż ze spiżu?, „Akcent"  2008, nr 3 (113), s.112-116.

 

Roztocze Aleksandry Wachniewskiej, [w:] Tomasz Gajewski, Aleksandra Wachniewska. Malarka Roztocza, Zwierzyniec 2009, s.5-7 (wersja polska), s.8-10 (wersja angielska).

 

I międzynarodowe Biennale Wschodni Salon Sztuki – Lublin 2009,[Wstęp w:]  I Międzynarodowe Biennale Wschodni Salon Sztuki Lublin 2009, [Katalog wystawy pokonkursowej], Lublin 2009, s. 7-9.

 

O Zachęcie słów kilka, „Gazeta Wyborcza” [ dod. „Gazeta Wyborcza Lublin”] 2010, nr 3.6221 [wtorek, 5 stycznia 2010), s. 5.

 

Słów kilka o kondycji malarstwa polskiego lat 70. XX w. [w:] Przestrzenie sztuki: Dialog przestrzeni – Przestrzeń dialogu.  Biuro Wystaw Artystycznych w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Lublin 2009 [druk w kwietniu 2010], s. 135-139 (po polsku), s. 140-143 (po angielsku).

 

Józef Pankiewicz- ponownie w Kazimierzu, „Gazeta Wyborcza” [dod. „Gazeta Wyborcza Lublin”], 2010, nr 147.6965 [sobota-niedziela 26-27 czerwca 2010],    s. 6.

 

Ikona w sztuce XX wieku [rec. z: Renata Rogozińska, Ikona w sztuce XX wieku, WAM, Kraków 2009, ss. 452],  „Format”  2010, nr 58 (1-2), s. 123.

 

Rec. z: [Józef Pankiewicz. Z Patyża nad wisłę. Wystawa w 120-lecie pleneru artysty w Kazimierzu Dolnym oraz Kolonia artystyczna w Krzemieńcu  nad Ikwą, Muzeum Nadwiślańskie w Kazximierzu Dolnym, Kamienica Celejowska, 27czerwca – 15 września 2010 oraz Galeria Letnia, 21 lipca – 15 września 2010], „Biuletyn Historii Sztuki”  R. LXXII 2010, nr 4, s.501-512 [druk w sierpniu 2011].

 

Słowo wstępne, [w:] W kręgu Augusta Zamoyskiego. Studia z historii sztuki w czterdziesta rocznicę śmierci artysty, pod red. Lechosława Lameńskiego i Elżbiety Błotnickiej-Mazur, Jabłoń 2011, sa. 5-8.

 

Wielki zapomiany? „Niepokorny. Xawery Dunikowski”. Wystawa w Muzeum Rzeżby Współczesnej. Centrum Rzeżby Polskiej w Orońsku, 9 VII – 18 IX 2011, kurator Joanna Torchała,  „Quart” 2012, nr 1 (23), s. 101-105. 
V. Hasła do encyklopedii i słowników:

Szukalski Stanisław [w:] Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939, pod red.
Krzysztofa Dybciaka i Zdzisława Kudelskiego, T.1 Lublin 2000, s.429-433, il.

Sosnowski Tomasz Oskar [w:] Polski Słownik Biograficzny, T. XL 2001, z.167, s.598-601.

Lalewicz Marian  [w:] Encyklopedia Katolicka, T. 10, Wyd. TN KUL, Lublin 2004, szp.410.

Langman Zygmunt [w:] Tamże, szp.471-472.

Laszczka Konstanty [w:] Tamże, szp. 524-525.

Le Brun Piotr [w:] Tamże, szp.611-612.

Le Corbusier [w:] Tamże, szp.624-626.

Lipchitz Jacques [w:] Tamże, szp.1102-1103.

Makowski Tadeusz [w:] Encyklopedia Katolicka, T. 11, Wyd. TN KUL, Lublin 2006, szp. 886-887.

Malczewski Jacek [w:] Tamże, szp. 959-960.

Marconi Henryk [w:] Tamże, szp. 1255-1256.

Mehoffer Józef [w:] Encyklopedia Katolicka, T. 12, Wyd. TN KUL, Lublin 2008, szp. 454-455.

Michalak Antoni [w:] Tamże, szp. 792-794.

 

Nazareńczycy [w:] Encyklopedia Katolicka, T. 13, Wyd. TN KUL, Lublin 2009, szp. 860-861.

 

Noakowski Stanisław [w:] T. 13, Wyd. TN KUL, Lublin 2009, szp. 1339-1341.

 

Nolde Emil [w:] T. 13, Wyd. TN KUL, Lublin 2009, szp. 1356-1357.

Polska – sztuka religijna. E. klasycyzm; F. Wiek XIX, [w:] Encyklopedia Katolicka, T. 15, Wyd. TN KUL, Lublin 2011, szp.1219-1229.

 

Pryliński Tomasz [w:] Encyklopedia Katolicka, T. 16, Wyd. TN KUL, Lublin 2012, szp.575-576.


B. Krytyka artystyczna: 


Sny i marzenia Adama Styki o naturze, "Akcent" 1998, nr 1-2 (71-72), s.187-191, il.

As the dusk approaches, schadows of lizards disappear in the thicket of thorns. A few words
on the paintings of Jacek Wojciechowski
[wstęp w:] Jacek Wojciechowski (Katalog wystawy),
1112 Gallery, The society for Arts, Chicago, Illinois, May 22- July 4, 1998, ss. nlb.3.
    Ten sam tekst w j. polskim pt.: Gdy nadchodzi wieczorny zmrok, cienie jaszczurek umykają w gęstwinę cierni. O malarstwie Jacka Wojciechowskiego słów kilka, został przedrukowany w „Przeglądzie Polskim", tygodniowym dodatku literacko-społecznym „Nowego Dziennika" (Chicago) 1998, nr z 19 czerwca, s.8-9.

O pomnikach XIX-wiecznych, metalu  w  rzeźbie XX wieku i twórczości Jerzego Jarnuszkiewicza, "Akcent" 1998, nr 3 (73), s. 219-225, il. - zob. również s.31, poz.20.
    Ten sam tekst przedrukowany ponownie pod tym samym tytułem w: „Akcent" 2008, nr 3 (113), s.157-165.

Życiowa pasja. Twórczość rzeźbiarska Jolanty Słomianowskiej, "Akcent" 1999, nr 1 (75), s.150-154, il.

Ich twarze ciągle patrzą na nas, "Akcent" 1999, nr 2 (76), s.168-173, il.

Za co można pokochać Lublin?, "Art &  Business" 1999, nr 7-8, s.34-37, il.

Spoglądając w głąb światła i natury. Linoryty Stanisława Bałdygi, "Akcent" 2000, nr 1-2 (79-80), s.228-233, il.

Subtelne metamorfozy, "Art & Business" 2000, nr 6, s.72, il.

Spojrzenie w głąb ziemi. Fascynacje malarskie Krystyny Rudzkiej-Przychody, [wstęp w:]
Krystyna Rudzka-Przychoda. Geocykl, Katalog wystawy, Muzeum Przyrodnicze, Kazimierz Dolny,
czerwiec-sierpień 2000, ss. nlb. 4.

Ksawery Branicki i polonica na zamku w Montresor, "Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska" 2000, nr 8 (sierpień), s.22-24, il.

Świat według Marka Sołowieja, [wstęp w:] Marek Sołowiej. Malarstwo (Katalog wystawy), BWA w Kielcach, Galeria "Na Piętrze" październik-listopad 2000, s. nlb.2.
Tekst równolegle w j. polskim i angielskim.

Literackie grafiki Artura Popka, czyli co się dzieje o zmierzchu, gdy skrzydła aniołów łaskoczą nas po skroniach [wstęp w:] Artur Popek (Katalog wystawy) 1112 Gallery The Society for Arts, Chicago, November 2000, s. nlb.5. Tekst równolegle w j. polskim i angielskim.
    Fragmenty artykułu zostały opublikowane  pod tym samym tytułem w: "Przegląd Polski",
    tygodniowy dodatek literacko-społeczny "Nowego Dziennika" (New York) 2000, nr z 17 listopada, s.14.
    Ponadto artykuł został poszerzony i opublikowany pod zmienionym tytułem:
    Życie, miłość i poezja w rycinach Artura Popka, "Akcent" 2001, nr 1-2 (83-84), s.208-215.

Skandalista i wizjoner - Stach z Warty Szukalski, "News of Polonia" (Pasadena, California),
Vol. 6: 2000,  Nr 7 December, s. 18-19.

Świat według Maksymiliana Snocha [wstęp w:] Maksymilian Snoch. Grafika (Katalog wystawy), Salon Sztuki Współczesnej BWA - Bydgoszcz luty-marzec 2001, Bydgoszcz 2001, ss. nlb.1.

Jeszcze raz człowiek i sacrum, czyli słów kilka o malarstwie Tadeusza Kuduka, „Akcent" 2001,
nr 4 (86), s.169-178.

Obraz czy szkic - malarstwo Wiesława Jędruszczaka, „Akcent" 2002, nr 1-2 (87-88), s.241-251.

Malarskie pastele Ryszarda Miłka [wstęp w:] Ryszard Miłek. Pastele (Katalog wystawy), Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2002, ss.nlb.2.
    Ten sam tekst został następie opublikowany w j.angielskim jako: Ryszard Miłek´s artistic pastels [w:] Ryszard Miłek pastels (Katalog wystawy), Pil Gallery, Philadelphia, April 4-30 2003, s. nlb.

Wewnętrzne portrety Stanisława Andrzeja Winiarskiego [wstęp w:] Stanisław Andrzej Winiarski. Portrety (Katalog wystawy) Galeria CK - Osiedlowy Dom Kultury,
Łęczna, listopad 2002, Łęczna 2002, s.2-7.

Abstrakcyjne „układanki" Winicjusza Borowskiego [ wstęp w:] Winicjusz Borowski. Układanki, (Katalog), Zamość 2003.

Akty Stanisława Andrzeja Winiarskiego [wstep w:] Winiarski Stanisław Andrzej. Istnienie
i zmienność
. (Katalog wystawy) Galeria Kawiarni Artystycznej Hades, Lublin 2003.

Paweł Anaszkiewicz - polski rzeźbiarz w Meksyku , „Akcent"  2003, nr 1-2 (91-92), s.184-190.

„Rowerzyści" Stanisława Andrzeja Winiarskiego [wstęp w:] Winiarski. Rowerzyści. Malarstwo. [Katalog wystawy]. Galeria CK - Osiedlowy Dom Kultury, Łęczna, październik 2003,
Łęczna 2003.

Artur Popek´s Colorful Dreams on Canvas [wspęp w:] Popart exhibition of paintings by artur popek, 1112 Gallery The Society for Arts, Chicago, September-October 2003, s.nlb.

Jerzy Duda-Gracz - artysta osobny, "Akcent" 2003, nr 4 (94), s.191-200.

Zaczarowany świat malarstwa Krystyny Rudzkiej-Przychody, [w:] Krystyna Rudzka-Przychoda Uśmiech rośliny (Album), Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie, [Lublin 2003], s.71.

Krzysztof Szymanowicz, intrygujący grafik rodem z lubelskiego Kośminka, „Akcent" 2004, nr 1-2 (95-96), s.209-214.

Człowiek i koń w malarstwie Stanisława Andrzeja Winiarskiego, czyli lęki i obawy ludzkiego umysłu, [w:] Winiarski. Czlowiek i koń. Malarstwo (Katalog wystawy),  Muzeum Regionalne w Łęcznej, grudzień 2004, b.n.s.

Świat według Piotra Naliwajki. Szkic do portretu malarza, "Arteon" 2005, nr 1 (57), s.24-26.

Synteza czerni, bieli i światła w grafikach Barbary Sosnowskiej-Bałdygi, „Akcent" 2005, nr 2 (100), s.151-156.

Czlowiek w twórczości Adama Myjaka, "Akcent" 2006, nr 1 (103), s. 148-154.
    Ten sam tekst został również przedrukowany pod tym samym tytułem w: Adam Myjak
    (Katalog wystawy), Muzeum Rzeźby, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 30 czerwca-26 sierpnia 2007.
    Biuro Wystaw Artystycznych. Galeria Miejska w Tarnowie 19 pażdziernika-7 listopada 2007, Orońsko 2007, s. 5-7.

O hedonistycznym spojrzeniu na świat. Jerzy Tyburski - malarz i animator, „Akcent" 2006, nr 3 (105), s.162-169.

Z pracowni filozofa-artysty. Spojrzenie Grzegorza Sztabińskiego poza obraz, „Akcent" 2007, nr 1 (107), s. 144-151.

Czy warto oglądać obrazy Mariusza Drzewińskiego?, „Akcent" 2007, nr 2 (108), s.127-132.

Rzeżby krzyczące w  rozpaczy, „Przegląd" 2007, nr 31 (397), s. 66-67.

W zaczarowanym kręgu. Rysografie Andrzeja Antoniego Widelskiego [w:] Proch... dusza... pamięć... Andrzej A. Widelski, (Katalog wystawy w Centrum Edukacyjnym Państwowego Muzerum na Majdanku, 20.09.2007-1.03.2008), Lublin 2007, b.n.s.

Paryż, Paryż i jeszcze raz Paryż ..., „Akcent" 2008, nr 1 (111), s.139-149.

W 100-lecie urodzin Franciszka Frączka, „Przemyski Przegląd Kulturalny" 2008, nr 1 (8),
s. 50-51.

Tomek Kawiak - rzeżbiarz, performer, malarz, rysownik, showman?, "Akcent" 2008, nr 4 (114),
s. 151-160.

Magia rzeżb Zbigniewa Stanucha,[w:] Zbigniew Stanuch. Grafika (Katalog wystawy), Galeria ZPAP "Pod Podłogą", luty 2009, Lublin 2009, b.n.s.

Dotknięcie anioła. O malarstwie Urszuli Ślusarczyk słów kilka, „Akcent"  2009, nr 1 (115), s.143-149.

 

I międzynarodowe Biennale Wschodni Salon Sztuki – Lublin 2009, [Wstęp w:]  I Międzynarodowe Biennale Wschodni Salon Sztuki Lublin 2009, [Katalog wystawy pokonkursowej], Lublin 2009, s. 7-9.

 

Świat według Stacha z Warty Szukalskiego,[w:]  Stanisław Szukalski 1893-1987 [Katalog wystawy rzeźby, malarstwa i rysunku], Mościckie Centrum Kultury Tarnów – marzec 2009, [Tarnów 2009], s. 4-5.

 

Andrzeja Węcławskiego Alfabet znaków, „Aspiracje” 2009, wiosna, s.41-47.

 

Ten, co słońce sławi. Franciszek Frączek, „Sztuka pl” 2009, nr 4 (GA 157) kwiecień, s. 66-67.

 

Czarno-biały zapis emocji według Tadeusza Mysłowskiego, „Akcent” 2009, nr 3 (117), s.167-177.

 

Ekspresjonizm rzeżb Andrzeja Pityńskiego, [w:] Andrzej Pityński. Rzezba. Katalog wystawy jubieluszowej na 10-lecie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2009, s. 14-16.

 

Zwykłe – niezwykłe pejzaże Krzysztofa Grajczaka, „Akcent” 2010, nr 3 (121), s.155-162.

Trzydzieści cztery razy Tadeusz Kuduk, [w:] Tadeusz Kuduk malarstwo. [Katalog wystawy] Galeria ZPAP Pod Podłogą, październik 2010, [Lublin 2010], b.n.s.

 

Baśniowy świat malarstwa Grażyny Zofii Mosiądz, [w:] „Wokół  Gabrielle d´Estrées”. Wystawa malarstwa Zofii Mosiadz. [Katalog wystawy]. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, listopad-grudzień 2009, Lublin 2010, b.n.s., tekst po polsku i francusku.

 

Marek Rzeżniak  artysta poszukujący, [w:]  Veritatem in Caritate. Księga Jubileuszowa z okazji  70. urodzin Ksiedza Biskupa Profesora Jana Śrutwy, Lublin 2011, s.599-617.

Nieco skrocona wersja rtykułu zostala nastepnie przedrukowana jako: Marek Rzeźniak – Artysta poszukujący, [wstep w:]  Rzeźniak Marek [i]  Agnieszka. Olej na płótnie, [Katalog wystawy]. BWA Galeria Zamojska, styczeń-luty 2011, Zamość 2011, s. 9-20.

Fragment tego samego tekstu został opublikowany również  jako: … olej na płótrnie. Agneiszka Rzeżniak, Marek Rzeżniak,” Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2011, nr 1 (106), s. 77-80.

 

Świat odczytany na nowo przez Grzegorza Dobiesława Mazurka, [w:] Grzegorz Dobiesław Mazurek. Wystawa jubileuszowa 30 – lecie pracy twórczej. [Katalog wystawy] Galeria ZPAP „pod podłogą” - czerwiec 2011, Lublin 2011, b.n.s.

 

Czy warto być medalierem? O Jolancie Słomianowskiej i nie tylko, słów kilka, „Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne”  T. XVII: 2011, s. 169-182.

 

Świat według Jerzego Tyburskiego, [w:] Jerzy Tyburski. Wenus z głową w chmurach. Malarstwo [Katalog wystawy], Galeria Labirynt Kraków, Kraków 2011, s. 5-8 [w  j. polskim]; s. 9-11 [w j. angielskim].

 

Miasto i jego twórcy. 45 lat zamojskiego Biura Wystaw Artystycznych, [w:]  Letni przegląd plastyki zamojskiej 2012, Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska, Zamość 2012, b.n.s. [tekst po polsku i angielsku].

Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2013, godz. 11:40 - Ireneusz Marciszuk