Książki autorskie:

 

 • Zagadnienie czasu przedstawionego w obrazie na przykładzie niderlandzkiego malarstwa tablicowego XV wieku, Lublin 1986 (Praca doktorska opublikowana w formie książki; promotor: prof. Władysław Stróżewski, recenzenci: śp. prof. Maria Rzepińska, śp. prof. Jan Białostocki).
 • Motywy inspiracji w średniowiecznych wizerunkach Ewangelistów, Lublin 1992 (Książka habilitacyjna, recenzenci: śp. s. prof. Urszula Borkowska, śp. prof. Alicja Karłowska – Kamzowa, śp. prof. Aleksander Gieysztor).
 • Obraz Boga Ojca w kulturze, red. Mirosława Ołdakowska – Kuflowa, Urszula Małgorzata Mazurczak, Lublin 2000.
 • Obraz i kult. Materiały z Konferencji „Obraz i kult”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 6 – 8. 10. 1999, red. Małgorzata Urszula Mazurczak, Jowita Patyra, Lublin 2002.
 • Image and Cult. The Procedings of the Conference „Image and Cult”, Catholic University of Lublin, 6 – 8 October 1999, ed. by Małgorzata Urszula Mazurczak, Jowita Patyra, Lublin 2002.
 • Gdy Jezus narodził się w Betlejem. Ewangelia Dzieciństwa z komentarzem teologiczno – biblijnym i ikonograficznym. Część II: Komentarz ikonograficzny, Lublin 2004.
 • Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Zagrodzkiego, „Roczniki Humanistyczne”, 52 (2004), z. 4.
 • Obraz i przyroda. Materiały z Konferencji „Obraz i przyroda”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 6 – 8. 10. 2003, red. Małgorzata Urszula Mazurczak, Jowita Patyra, Małgorzata Żak, Lublin 2005.
 • Miasto w pejzażu malarskim XV wieku. Niderlandy, Lublin 2005 (ss. 294, il. 210, streszczenie ang. ).
 • Image and Nature. The Procedings of the Conference „Image and Nature”, Catholic University of Lublin, 6 – 8 October 2003, ed. by Małgorzata Urszula Mazurczak, Jowita Patyra, Małgorzata Żak, Lublin 2005.
 • Obraz i żywioły. Materiały z Konferencji „Obraz i żywioły”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 11 – 12. 10. 2006, red. Małgorzata Urszula Mazurczak, Małgorzata Żak, Lublin 2007.
 • Image and Element. The Procedings of the Conference „Image and Element”, The John Paul II Catholic University of Lublin, 11 – 12 October 2006, ed. by Małgorzata Urszula Mazurczak, Małgorzata Żak, Lublin 2007.
 • Cielesność człowieka w średniowiecznym malarstwie Italii. Tom I. Lublin. Wydawnictwo KUL Lublin. 2012 s. 367. Ilustracje barwne 110.

 

Książki w redakcji autorskiej:

 

 • Studia Antropologica. Pogranicza historii sztuki i kultury red. U. M. Mazurczak Lublin 2013. Studia Antropologica. The Borderlands of Art. History and Culture Editor U. M. Mazurczak Lublin 2013.
 • Suffering – Anger – Deformity – Ugliness. Problems of depicting internal states of man in the late Middle Ages on the basis of chosen examples of panel painting in Europe and in Poland (PartI) [w:] Studia Antropologica. Pogranicza historii sztuki i kultury T. I, red. U. M Mazurczak Lublin 2013. s. 371 – 391.
 • Sacra Conversazione (the Sacred Conversation) in the painting of the Greater Poland Region at the end of the 15th and the Beginning of 16th century. The Sacred Conversation – The beauty of suffering in Art [w:] Studia Antropologica. Pogranicza historii sztuki i kultury T. II,, red. U. M Mazurczak Lublin 2017.
 • Ziemia – Człowiek – Sztuka. Interdyscyplinarne studia nad ziemią – Archeologia – historia – kultura – sztuka. Lublin 2015 ISBN 978 – 83 – 8061 – 116 – 0 artykuł: Wyobrażenie ziemi na wybranych przykładach ilustracji do Księgi Rodzaju. Biblijne znaczenie ziemi w tekstach komentarzy i teologii św. Bonawentury. S. 99 – 139. Image of the Earth in chosen examples of illustrations to the Book of Gensesis. The biblical significance of the Earth in St. Bonaventure’s theology and commentaries s. 98 – 137.

 

Prace opublikowane w książkach zbiorowych i czasopismach naukowych.

(Wybrane pozycje z lat 1992 – 2012 z pominięciem recenzji, haseł encyklopedycznych oraz prac popularyzatorskich)

 

 • Rodzaje i funkcje retoryki w plastyce średniowiecznej, [w:] Obraz, słowo, gest i muzyka w kulturze średniowiecznej Europy, kom. red. Z. Zagórski i in. , („Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” nr 109 za rok 1991), Poznań 1992, s. 151 – 159.
 • O patronach muzyki, „Roczniki Humanistyczne”, 41 (1993), z. 4, s. 5 – 20.
 • Wizja przyrody w malarstwie Italii XIV wieku. Z kręgu badań nad przyrodą w średniowiecznym malarstwie, „Zeszyty Naukowe KUL”, 37 (1994), nr 3 – 4, s. 45 – 99.
 • Philippus Callimachus Experiens – Vir Doctissimus. W poszukiwaniu genezy portretu z epitafium Filippo Buonacorsi w kościele OO. Dominikanów w Krakowie, „Roczniki Humanistyczne” 42 (1994), z. 4 – Sztuka i Humanizm. Księga pamiątkowa ku czci profesora Antoniego Maślińskiego, s. 34 – 56.
 • Das Sechstagewerk in der Ikonographie des Mittelalters. Forschungsstand und Forschungsperspektiven, „Acta Mediaevalia”, 8 (1995), s. 139 – 173.
 • Problem czasu w najnowszych badaniach sztuk plastycznych. Stan i perspektywy badawcze, „Zeszyty Naukowe KUL”, 39 (1996) nr 3 – 4, s. 136 – 161.
 • Rzeczywistość i symbol bocznych tablic tryptyku „Pokłon Mędrców” Dirka Boutsa. (Monachium, Alte Pinakothek), „Roczniki Humanistyczne”, 44 (1996), z. 4.
 • Rozumienie przyrody w malarstwie okresu przełomu średniowiecza i renesansu na wybranych przykładach północnego i południowego kręgu sztuki, [w:] Sztuka około 1400. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, listopad 1995, red. Teresa Hrankowska, Warszawa 1996, s. 319 – 346.
 • Zur Problematik des Motivs des Gelehrten im Atelier. Am Beispiel des Porträts von Filippo Buonaccorsi auf dem Epitaphium in der Krakauer Dominikanerkirche, „Roczniki Humanistyczne”, 45 (1997), z. 4, s. 139 – 166.
 • Przyroda w dekoracjach freskowych pałacu papieskiego w Awinionie na tle nowego stosunku do przyrody w społeczeństwie Italii XIII – XIV wieku, „Roczniki Humanistyczne”, 45 (1997), z. 4, s. 63 – 85.
 • Człowiek wobec Boga w sztuce średniowiecznej, „Ethos”, 4 (40) 1997, s. 195 – 211.
 • Ekstaza świętej Teresy z Avila Gianlorenzo Berniniego na tle tradycji ikonograficznej świętych, [w:] Mistrzynie świętości i prawdy: Katarzyna ze Sieny, Teresa z Avila, red. Jerzy Misiurek, Antoni J. Nowak, Jarosław M. Popławski, Lublin 1997, s. 177 – 189.
 • Ikonografia Eucharystii w sztuce, [w:] Jezus eucharystyczny, red. Marian Rusecki, Mieczysława Cisło, Lublin 1997, s. 335 – 365.
 • konografia świętego Ambrożego w sztuce polskiej i europejskiej. Wybór i typologia przedstawień, „Vox Patrum”, 18 (1998), s. 257 – 272.
 • Obraz Matki Boskiej Licheńskiej na tle ikonografii maryjnej w Italii, [w:] Ikona liturgiczna. Ewangelizacyjne przesłanie ikonografii maryjnej, red. Kazimierz Pek, Warszawa 1999, s. 162 – 177.
 • Pomiędzy wzorem a szkicem. Refleksje o sposobach nauki malarstwa w średniowieczu, „Roczniki Humanistyczne”, 47 (1999), z. 4.
 • Z kręgu rozważań nad portretami uczonych humanistów w malarstwie renesansowym na przykładzie portretu Paracelsusa w Luwrze, „Roczniki Humanistyczne”, 47 (1999), z. 4 – Pro Fide, Rege et Grege. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Lileyce, s. 85 – 108.
 • Erazmiańska koncepcja odrodzenia człowieka w malarstwie niderlandzkim XVI wieku na przykładzie motywu „Świętej Rodziny w drodze do Egiptu”, [w:] Ojczyzna i wolność. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Ziółkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Anna Barańska, Witold Matwiejczyk, Ewa M. Ziółek, Lublin 2000, s. 263 – 277.
 • Aniołowie w obrazie pierwszego dnia stworzenia w Biblii Czerwińskiej. Z kręgu ikonografii Genesis w sztuce średniowiecznej, „Acta Mediaevalia”, 13 (2000), s. 53 – 74.
 • Ikonografia Wcielenia w sztuce wczesnoromańskiej i romańskiej na wybranych przykładach scen Bożego Narodzenia, „Vox Patrum” 20 (2000), s. 401 – 411.
 • Las w malarstwie średniowiecznym, [w:] Las w kulturze polskiej, T. I, Poznań 2000 s. 125 – 137.
 • Obrazy Boga – Stwórcy w średniowiecznej ikonografii siedmiu dni stworzenia. Stwórca jako Architekt, [w:] Obraz Boga Ojca w kulturze, red. Mirosława Ołdakowska – Kuflowa, Urszula Małgorzata Mazurczak, Lublin 2000, s. 341 – 363.
 • Miasto w pejzażu malarstwa niderlandzkiego. Topika i obrazowanie, „Roczniki Humanistyczne”, 48 – 49 (2000 – 2001), z. 4, s. 27 – 101.
 • Krajobrazy Ambroggia da Fossano zw. Bergognone. Znaczenie tradycji w obrębie nowych rozwiązań kompozycyjnych, „Roczniki Humanistyczne”, 50 (2002), z. 4 – Prace ofiarowane Jerzemu Paszendzie S J z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, s. 53 – 98.
 • City in the table Netherlandish painting of the XVth century. Perception of a city and its understanding, „Acta Mediaevalia”, 15 (2002), s. 187 – 215.
 • Between Faith and Reason. Pictures of the Virgin Mary at the Late Middle Ages and Early Renaissance, [w:] Obraz i kult. Materiały z Konferencji „Obraz i kult”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 6 – 8. 10. 1999, red. Małgorzata Urszula Mazurczak, Jowita Patyra, Lublin 2002, s. 284 – 317.
 • Widzenie Maryi. Sąd Ostateczny Michała Anioła pod znakiem Jonasza, [w:] Wokół „Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II, red. ks. Alfred Wierzbicki, Lublin 2003, s. 186 – 196.
 •  Widzenie Maryi. Sąd Ostateczny Michała Anioła pod znakiem Jonasza, „Ethos”, 1 – 2 (61 – 62) 2003, s. 186 – 196.
 • Wyobrażenie człowieka i przyrody w rzeźbie portalowej katedry NMP w Chartres w kontekście traktatów teologicznych Teodoryka z Chartres, „Acta Mediaevalia”, 17 (2004), s. 97 – 122.
 • Judasz w sztuce. W kręgu obrazowania zdrady w malarstwie europejskim, „Ethos”, 1 – 2 (65 – 66) 2004, s. 121 – 137.
 • Wyobrażenia stworzenia człowieka i przyrody w rzeźbie katedry NMP w Chartres. Związek doktryn filozoficzno – teologicznych szkoły katedralnej w Chartres ze sztuką, „Acta Mediaevalia”, 17 (2004), s. 97 – 122.
 • La nature – la ville dans la peinture a la charniere du moyen agę et de la renaissance sur les exemples choisis de Paris representations reclles et symboliques, „Roczniki Humanistyczne”, 52 (2004), z. 4 – Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Zagrodzkiego, s. 111 – 127.
 • Nature – city in the painting on the turn of the Middle Ages and Renaissance on some examples of Paris, [w:] Obraz i przyroda. Materiały z Konferencji „Obraz i przyroda”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 6 – 8. 10. 2003, red. Małgorzata Urszula Mazurczak, Jowita Patyra, Małgorzata Żak, Lublin 2005, s. 245 – 267.
 • Par caritas par meritum. Miłosierny Sędzia na tympanonach gotyckich katedr. Z kręgu wybranych problemów ikonografii Sądu Ostatecznego w kontekście teologii Hugona od św. Wiktora, „Acta Mediaevalia”, 18 (2005), s. 337 – 352.
 • Muzyka aniołów w dziejach malarstwa europejskiego, „Ethos”, 1 – 2 (73 – 74) 2006, s. 118 – 135.
 • Rola Kościoła w utrwalaniu i odradzaniu dziedzictwa kultury. Działalność prymasa Jana Łaskiego na wybranych przykładach sztuki. Materiały z Sympozjum Troska o dziedzictwo kulturowe Kościoła. 50 – lecie Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła. Wrzesień 25 września 2006, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 86 (2006), s. 40 – 54.
 • Dwie starożytne tradycje rozumienia ciała w sztuce średniowiecznej. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Remigiusza Popowskiego, „Roczniki Humanistyczne”, 54 – 55 (2006 – 2007), z. 3, s. 157 – 179, il 1 – 16.
 • Vincenzo Foppas (1442 – 1515). Mysterious portrait of a Child reading, [w:] Ecclesia Cultura Potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga pamiątkowa ofiarowana Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej OSU, red. Paweł Kras, Agnieszka Januszek, Agnieszka Nalewajek, Wojciech Polak, Kraków 2007, s. 815 – 826.
 • Skały i kamienie w niderlandzkich krajobrazach malarskich XV – XVI wieku. Figury symboliczne czy odwzorowania tego co realne?, [w:] Obraz i żywioły. Materiały z Konferencji „Obraz i żywioły”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 11 – 12. 10. 2006, red. Małgorzata Urszula Mazurczak, Małgorzata Żak, Lublin 2007, s. 197 – 214.
 • Literackie i geograficzne źródła obrazowania przyrody w sztuce. Krajobrazy malarstwa niderlandzkiego w świetle ich topograficznych uwarunkowań, [w:] Twórcy i dzieła. Studia z dziejów kultury artystycznej, red. M. Kitowska – Łysiak, Lublin 2007, s. 242 – 267.
 • Ciało i jego cień. Refleksje nad sposobami ukazywania ciała w malarstwie europejskim, „Ethos”, 2 – 3 (82 – 83) 2008, s. 1 – 21.
 • Przyroda w sztuce średniowiecznej – obraz ziemi jako naturalnego miejsca życia i wegetacji, [w:] Przyroda – Nauka – Kultura II w poszukiwaniu jedności nauki i sztuki, red. A. Zemanek, B. Zemanek, Kraków 2008, s. 167 – 189.
 • Representations of the human body in Romanesque Italian Painting. Realism or stylistic Ornamentation, [w:] Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Kobielusa, Warszawa 2010.
 • Metafory ciała. Głowa – twarz na wybranych przykładach malarstwa Duccia i Giotta, „Roczniki Humanistyczne” 58 (2010), z. 4.
 • Spes – Nadzieja pośród personifikacji cnót. Wokół Andrei Pisana drzwi południowych baptysterium we Florencji, „Ethos” 92 (2010).
 • Religijno – kulturowa funkcja relikwiarzy. Z kręgu genezy obrazowania ciała świętych w sztuce religijnej europejskiej i polskiej. Część I Relikwiarze antropomorficzne, ich związek z tradycją. Roczniki Kulturoznawstwa KUL. Lublin. Nr 2. 2011 s. 30 – 56.
 • Z kręgu zagadnień ciała i cielesności w cyklach obrazowych Genesis na wybranych przykładach sztuki średniowiecznej, Roczniki Humanistyczne KUL. Historia Sztuki. Z. 4. 2011.
 • Czas – Wieczność – Trwanie – Zmiany do Katalogu wystawy pt. „Czas – Wieczność „ Muzeum Narodowe, Kielce 26 październik 2012, s. 10.
 • Ikonografia Świętej Klary w sztuce europejskiej i polskiej. [w:]  Desperacja kobieca czy radykalizm duchowy. Materiały Konferencji międzynarodowej w zorganizowana w 800 lecie kanonizacji św. Klary w Asyżu Lublin 8 – 9 listopad 2011. Katedra Duchowości KUL. Wydawnictwo KUL. 2012 s. 134 – 165.
 • Representations of the human Body in Romanesque Italian Painting. Realism or Stylistic Ornamentation [w:] Homo Creator et Receptor Artium. Księga Pamiątkowa Księdzu Profesorowi Stanisławowi Kobielusowi ofiarowana. Warszawa 2010.
 • Ikonografia Dunsa Szkota w sztuce europejskiej Wizerunek uczonego w studiolo w Urbino. Błogosławiony Jan Duns Szkot 13008 – 2008. Materiały Międzynarodowego Sympozjum Jublileuszowego z okazji 700 – lecia śmierci bł. Jana Dunsa Szkota Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 8 – 10 kwietnia 2008,Lublin,2010,S. 801 – 845.
 • Patrystyczna geneza treści mozaik ‘Genesis” w narteksie kościoła św. Marka w Wenecji [w:]  Fructus est Caritatis. Księga Jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu. Red. Ks. M. Wysocki. Lublin 2011.
 • Wybrane zagadnienia ikonografii św. Klary w świetle przekazów hagiograficznych oraz religijności w Europie i w Polsce [w:] Deprecjacja kobieca. radykalizm duchowy. 800 – lecie powołania św. Klary z Asyżu red. T. Paszkowwska, R. Prejs OFMCap. Lublin 2012. S. 71 – 120.
 • Czas – Wieczność – Trwanie [w:] Czas – Wieczność – Trwanie Time – Eternity – Duration red. J. Mielcarek – Kaczmarek Kielce 2012. 91 – 99.
 • Geneza i rozumienie Votum w kulturze europejskiej i tradycji chrześcijańskiej. Miasto jako votum dla Maryi i Świętych patronów na wybranych przykładach malarstwa włoskiego [w:] Studium o Kościele św. Stanisława w Piotrawinie Lublin 2014.
 • Taniec dziewcząt na tle miasta. Symbolika tańca jako prawa i sprawiedliwości. Universitati serviens. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB red. ks. J. Walkusz, M. Krupa, Lublin 2014, s. 556 – 569.
 • Zmysłowa cielesność zła i piękno cierpienia. Obrazy cielesności w sztuce. Sensuous carnality of the evil and the beauty of suffering. Images of carnality in art. [w:] Sztuka i realizm. Art. and Reality. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL Profesora Henryka Kieresia. Lublin 2014 s. 160 – 179. ISBN 123 – 83 – 5634 – 914 – 9
 • Obecność Matki Bożej na Górze Chełmskiej. Historia ikony Matki Bożej Chełmskiej Icon of the Chelm Madonna. Historical Study. [w:] Teka Chełmska. Gdańsk 2015 S. 1 – 4
 • Ołtarzyk Klarysek w Muzeum Narodowym w Warszawie. Ukrzyżowanie i św. Oblicze w teologii św. Bonawentury s. 53 – 72 [w:] Studia z dziejów sztuki i kultury ofiarowane księdzu Doktorowi Janowi Niecieckiemu red. I. Rolskiej. Lublin 2015 s. 53 – 72.
 • Twarze – maski Refleksje o wyobrażaniu cielesności na przykładach malarstwa Quentina Metsy’sa [w:] Initium sapientiae humilitas. Studia ofiarowane Profesorowi Jakubowi Pokorze z okazji 70 rocznicy urodzin Warszawa 2015 s. 226 – 245.
 • Freski w kapitularzu oo Dominikanów we Florencji, obrazem jedności nauki i praktyki życia chrześcijańskiego [w:] Mądrość literatury. red, P. Panas. A. Tyszczyk, Lublin 2016 s. 271 – 301
 • Ubiór – szata świętych. Realna forma symboliczne przesłanie. Na wybranych przykładach malarstwa średniowiecznego. [w:] Święci w wierze, tradycji Literaturze i sztuce. Interpretacje do badań hagiologicznych. Red. Katarzyna Parzych – Błakiewicz. Olsztyn Wydział Teologii, s. 227 – 247.
 • „Piękna Pani“ – refleksje w roku jubileuszowym nad objawieniami Matki Bożej w Gietrzwałdzie i w Fatimie; Piękno Maryi – boskie Piękno. Z kręgu rozważań nad obrazem [w:] Matka Boża Gietrzwaładzka w wierze, pobożności teologii i w sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna. Redakcja Katarzyna Parzych – Blakiewicz Stanisław Kuprjaniuk Olsztyn 2018 s. 219 – 241.
 • Synteza wyobrażeń Koronacji Maryi na wybranych przykładach malarstwa średniowiecznego. [w:] Koronacje wizerunku Matki Bożej na przestrzeni dziejów. Red. Ewelina Dziekońska – Chudy, Marcin Trąbski, Częstochowa – Warszawa 2018, s. 31 – 46.
Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2019, godz. 10:46 - Ireneusz Marciszuk