Urodzony w Gdańsku 29 XI 1954 r. Matura: 1973 r., I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Studia na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1973-1978, zakończone nadaniem 19 X 1978 r. tytułu magistra filozofii na podstawie pracy pt. Zagadnienie konstytucji przestrzeni w Edmunda Husserla „Ideach czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii”.

W latach 1978-1982 studia doktoranckie na wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1979 r. stypendysta w Katolickim Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim, 3 miesiące. W latach 1981-1982 stypendysta w Katolickim Uniwersytecie w Leuven, Archiwum Husserla, 6 miesięcy. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych nadany 16 V 1984 r. uchwałą Rady Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na podstawie pracy pt. Intersubiektywność i czas. Przyczynek do dyskusji nad późną fazą poglądów Edmunda Husserla (promotor: prof. dr hab. A.B. Stępień; recenzenci: prof. dr hab. J. Czerkawski, prof. dr hab. A. Półtawski).

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii (teoria poznania) nadany 26 VI 1996 r. uchwałą Rady Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na podstawie ogólnego dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. Umysł i synteza. Argument przeciwko naturalistycznym teoriom umysłu (recenzenci: prof. dr hab. J. Perzanowski, prof. dr hab. A. Półtawski, prof. dr hab. A.B. Stępień); zatwierdzenie przez Centralną Komisję do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych: 28 IV 1997 r.

W roku akademickim 1996-1997 stypendium ‘Mellon Research Fellowship’ w Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (Holandia) (5 miesięcy).

Od 1. X 1983 r. zatrudniony na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Katedra Teorii Poznania, kierowana przez prof. dr hab. A.B. Stępnia), w latach 1983-1989 jako asystent i starszy asystent, od 1. X 1989 r. jako adiunkt.

Mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat w Katedrze Teorii Poznania na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1 VI 2000 r., a od 1 VI 2005 r. mianowanie na to stanowisko na czas nieokreślony.

Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych nadany decyzją Prezydenta RP z dnia 22 października 2007 r.; zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Teorii Poznania na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II od 30 maja 2008 r.

Udział we władzach uczelni

  • Dyrektor Instytutu Filozofii Teoretycznej na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II od 1.01. 2000 r. do 31.12. 2008 r.
  • Kierownik Katedry Teorii Poznania na Wydziale Filozofii KUL od 1. X. 2002 r.

Działalność w instytucjach, organizacjach i towarzystwach naukowych

  • Od 1985 r. członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Od 18. VI 1998 r. członek korespondent Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  • Od 2002 r. wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego.
  • Od 2000 r. do 2008 r. Redaktor Naczelny Roczników Filozoficznych, wydawanych przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Od 1. X 2010 r. zatrudniony w Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa) na stanowisku profesora zwyczajnego.

 

Autor: Stanisław Judycki
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2012, godz. 22:51 - Andrzej Zykubek