prof._grzywak_-_kaczyska_120

Prof. dr hab.Maria Grzywak-Kaczyńska

 

WIEK NIEWINNOŚCI
- ur.10 grudnia 1886 – zm. 1979 r.

O SOBIE SAMYM DO POTOMNOŚCI
-    uczyła studen¬tów nie tylko psychologii i solidnych, ścisłych badań, ale tak¬że entuzjazmu, aktywności i zaangażowania. Święty Paweł napisał w Liście do Rzymian (12,11): bądź¬cie płomiennego ducha. W moim odczuciu te słowa najle¬piej charakteryzują Marię Grzywak-Kaczyńską,
-    jej cechą dominującą był właśnie „płomienny duch" i zaangażowanie. Angażowała się w ruchy społeczne, angażo¬wała się we wprowadzanie zdobyczy psychologii do praktyki szkolnej, w nauczanie studentów i w życie uniwersytetu, w ruch higieny psychicznej i w sprawy osobiste swoich uczniów i przyjaciół. Była uczoną i działaczką. (ze wspomnień prof. Marii Braun-Gałkowskiej).

VIVANT PROFESSORES!
- na KUL-u pracowała w latach 1959 do 1971; wpłynęła na unowocześnienie studiów psychologicznych.
- w r.1961 habilitowała się na temat tworzenia pojęć u dzieci, ale habilitacja ta nie została nigdy zatwierdzona przez komunistyczne władze.
- kierowała Katedrą Psychologii Eksperymentalnej, zorganizowała Zakład Psychologii Stosowanej.

STĄD DO EUROPY
- studia odbyła w Szwajcarii (doktorat pod kierunkiem Clapareda).

NON OMNIS MORIAR
- po powrocie do kraju po studiach w Szwajcarii została pierwszym w Polsce psychologiem szkolnym, prowadziła badania nad zastosowaniem testów do organizowaniu pracy szkolnej, tworzyła testy inteligencji, zapoczątkowała badania dojrzałości szkolnej i wydała szereg prac na ten temat. W czasie okupacji niemieckiej wykładała w tajnej Szkole Higieny psychicznej i kontynuowała tą pracę, aż do zamknięcia Szkoły przez władze komunistyczne w r.1952.
- wprowadzała testy badania inteligencji, Rorschacha i inne.
- prowadziła wykłady, seminarium magisterskie (gdzie powstały liczne prace z dziedziny psychologii myślenia, zainteresowań, zastosowania niektórych testów, psychologii osobowości i klinicznej) oraz seminarium doktorskie, na którym gromadzili się prawie wszyscy pracownicy psychologii.
- problemy, jakimi zajmowała się to: pojęcie osobowości i dynamizmy rozwoju, teoria inteligencji, tworzenie pojęć, zagadnienie myślenia.
- najważniejsze książki: Testy i normy do użytku szkół powszechnych, Warszawa 1933, Nasza Księgarnia; O odraczaniu dzieciom obowiązku szkolnego, Warszawa 1933, Nasza Księgarnia; Powodzenie szkolne a inteligencja, Warszawa 1935, Nasza Księgarnia; Testy w szkole, Warszawa 1960, PZWS; Metoda Rorschacha, Warszawa 1967, PZWL; Psychologia dla każdego, Warszawa 1977; Pax; Trud rozwoju, Warszawa, 1988, Pax.

- więcej można przeczytać w artykułach: M. Braun-Gałkowska: Maria Grzywak-Kaczyńska – uczona i działaczka, Biuletyn Informacyjny KUL, Lublin 1973 nr.2, s.23-27: J.  Kostrzewski, Kronika życia i pracy naukowo-dydaktycznej doc. dr hab. Marii Grzywak-Kczyńskiej, Roczniki Filozoficzne, Lublin1971, zesz.4, s.7-22.

Zredagowane przez dr E.Talik i mgr A.Dobrowolską-Nowak w oparciu o informacje przygotowane przez prof. M.Braun-Gałkowską.
Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2009, godz. 10:35 - Radosław Bułtowicz