2018

 • "Lingua" Erazma z Rotterdamu a diatryba, w: Sława z dowcipu sama wiecznie stoi... Prace ofiarowane Pani Profesor Alinie Nowickiej-Jeżowej z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej, red. M. Hanusiewicz-Lavallee, W. Pawlak, Lublin 2018, s. 57-68.

 

2017

 • Dawny apoftegmat. Między historią, retoryką a filozofią, "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 60 (2017), nr 2, s. 43-54.

 

 • "Lingua" Erazma z Roterdamu między fizjologią, flozofą i flologią, "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka" 31 (2017), s. 129-146.

 

2016

 • Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej. Powszechność i narodowość katolicyzmu polskiego, red. nauk. J. Dąbkowska-Kujko, Warszawa 2016, s. 588.

 

 • Theatrum Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, w: Drogi duchowe katolicyzmu polskiego XVII wieku, red. nauk. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2016, s. 464-509.

 

 • Skarga o "zachowaniu z heretyki". Strategie retoryczne prozy polemicznej jezuity, w: Mądrość literatury, red. P. Panas, A. Tyszczyk, Lublin 20116, s. 81-101.

 

 • The Classical Apothegm and its Old Polish Application, "Europa Orientalis" 35 (2016), s. 267-285.

 

 • Polish Translations of Justus Lipsius’ Works in the 16th-18th Centuries, w: "Wschodni Rocznik Humanistyczny" 13 (2016), s. 9-18.

2015

 • Biernat z Lublina i humanizm chrześcijański. O liście do księgarza Szymona, [w:] Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. V: Stulecia XVI-XIX. Nowa perspektywa historycznoliteracka, red. P. Borek, M. Olma, Kraków 2015, s. 47-62.

 

 •  Jana Kochanowskiego refleksja o wojnie, w: Wiązanie sobótkowe. Studia o Janie Kochanowskim, red. E. Lasocińska, W. Pawlak, Warszawa 2015, s. 238-253.

 

 • Erazmianizm i lipsjanizm w Rzeczypospolitej, w: Wśród krajów Północy. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów germańskich, słowiańskich i naddunajskich: mapa spotkań, przestrzenie dialogu, red. nauk. M. Hanusiewicz-Lavallee, Warszawa 2015, s. 247-287.

 

 • Biernat z Lublina a literatura i kultura wczesnego renesansu w Polsce, red. J. Dąbkowska-Kujko, A. Nowicka-Struska, Lublin 2015, ss. 224 [Lubelska Biblioteka Staropolska. Monografie, t. II]. 

 

2013

 • "Amicitia haec, ut mundus, initium habuerit, non etiam finem". Lipsjusz i Polacy. O listach lowańskiego humanisty do Jana Zamoyskiego i Jana  Andrzeja Próchnickiego, [w:] Przyjaźń w kulturze staropolskiej, red. A. Czechowicz, M. Trębska, Lublin 2013, s. 127-138.

 

2011

 • Wojna w świetle pism Erazma z Rotterdamu i w polskiej adaptacji "Querela pacis..." Stanisława Łaskiego, [w:] Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej, red. W. Pawlak, M. Piskała, Lublin 2011, s. 55-68.

 

2010

 • Justus Lipsjusz i dawne przekłady jego dzieł na język polski, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL 2010, ss. 537.

 

 • Współred.: Staropolskie arkadie, pod red. [...] i J. Krauze-Karpińskiej, Warszawa 2010 („Studia Staropolskie. Series Nova”, t. XXIX (LXXXV), ss. 415.

 

 • Arkadia filozofów, w: Staropolskie arkadie, pod red. J. Dąbkowskiej-Kujko i J. Krauze-Karpińskiej, Warszawa 2010 („Studia Staropolskie. Series Nova”, t. XXIX (LXXXV),  s. 299-314.

 

 • Kategorie etyczne w myśli politycznej XVI i XVII wieku, w: Etos humanistyczny, red. P. Urbański, Warszawa 2010, s. 213-246.

 

2009

 • Justus Lipsjusz i początki europejskiego neostoicyzmu w zwierciadle polskiej prozy, w: Humanitas (paideia). Antropologia humanistyczna w kontekstach filozoficznych, red. A. Nowicka-Jeżowa, t. 1, Warszawa 2009/2010, s. 203-228.

 

 • Jezuicka paideia, w: Humanitas i christianitas w kulturze polskiej, red. M. Hanusiewicz-Lavallee, Warszawa 2009, s. 153-190. [pdf]

 

2008

 • Dawne przekłady dzieł Justusa Lipsjusa na język polski. Rekonesans, w: „Wszytko tu najdzie, co wy macie w głowie...”. Świat prozy staropolskiej, red. E. Lasocińska, A. Czechowicz, Warszawa,  Wydawnictwo IBL, Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria” 2008 („Studia Staropolskie. Series Nova”, t. XVIII (LXXIV), s. 169-181.

 

 • Rec. z: Miscellanea staropolskie, „Roczników Humanistycznych KUL” (56) 2008, z. 1.

 

2007

 • Polski lipsjanizm wobec tradycji Rejowej (casus Janusza Piotrowicza), w: Mikołaj Rej w pięćsetlecie urodzin. Studia literaturoznawcze, pod red. J. Sokolskiego, M. Cieńskiego, A. Kochan, Wrocław 2007, s. 108-122.

 

2006

 • Edycja kryt.: S. H. Lubomirski, Rozmowy Artaksesa i Ewandra, Warszawa Instytut Badań Literackich PAN, Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria” 2006 („Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, t. 32), ss. 668.

 

 • Wprowadzenie do lektury, w: S. H. Lubomirski, Rozmowy Artaksesa i Ewandra, Warszawa 2006, s. 5-21.

 

2005

 • Lipsjusz Piotrowicza. O przekładzie »De constantia«, w: Barok polski wobec Europy. Sztuka przekładu. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej w Warszawie 15-17 września 2003 roku, pod red. A. Nowickiej-Jeżowej i M. Prejsa, współpraca K. Wierzbicka, T. Wierzchowski, Warszawa 2005, s. 46-66.

 

2004

 • „Argucyje” mowy i działania. Estetyka bycia „człowieka politycznego” w „Rozmowach Artaksesa i Ewandra” S. H. Lubomirskiego, w: Stanisław Herakliusz Lubomirski – twórca i dzieła, pod red. A. Karpińskiego i E. Lasocińskiej, Warszawa 2004, s. 170-186.

 

 • Myśl polityczno-moralna w »Rozmowach Artaksesa i Ewandra« S. H. Lubomirskiego wobec tradycji oraz kierunków rodzimych i europejskich, w: Literatura i pamięć kultury. Studia ofiarowane Profesorowi Stefanowi Nieznanowskiemu w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, pod red. S. Baczewskiego, D. Chemperka, Lublin 2004, s. 233-255.

 

2003

 • Etyka i estetyka tworzenia w „Rozmowach Artaksesa i Ewandra” S. H. Lubomirskiego, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka” 2003, X/1 (19), s. 109-127.

 

 • Powaga, śmiech oraz śmieszność „niepotrzebnej” powagi w „Rozmowie VI” z „Rozmów Artaksesa i Ewandra” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, w: Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej, pod red. A. Karpińskiego, E. Lasocińskiej i M. Hanusiewicz, Warszawa 2003, s. 94-104

 

 • Motyw „obywatela świata” w dialogu Justusa Lipsjusza „O stałości”, „Teksty Drugie” 79 (2003), nr 1, s. 219-225.

 

 • O edycjach dzieł dawnych w serii „Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, „Teksty Drugie”  79 (2003), nr 1, s. 101-109.

 

2002

 • Współred.: Świt i zmierzch baroku, red. M. Hanusiewicz, [...], A. Karpiński, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 2002, ss. 518

 

 • Słowo wstępne, w: Świt i zmierzch baroku, pod red. M. Hanusiewicz, J. Dąbkowskiej i A. Karpińskiego, Lublin 2002, s. 5-7.

 

 • Rozmowy Artaksesa i Ewandra S. H. Lubomirskiego – dialog, esej, traktat... , w: Świt i zmierzch baroku, pod red. M. Hanusiewicz, J. Dąbkowskiej i A. Karpińskiego, Lublin 2002, s. 281-323.

 

 • Rec. z: Ignacy Krasicki i okruchy staropolskie„Roczników Humanistycznych KUL”  (50) 2002, z.1.

 

2000

 • Problem erudycji w „Rozmowach Artaksesa i Ewandra” S. H. Lubomirskiego, „Pamiętnik Literacki” 2000, nr 3, s. 83-94.

 

1999

 • Tradycja czarnoleska w „Wirydarzu” Stanisława Grochowskiego, „Zeszyty Naukowe KUL” 1999, nr 3-4.

 

1998

 • Wirydarz” Stanisława Grochowskiego – kręgi sakralnej tradycji, w: Literatura a liturgia. Księga referatów międzynarodowej sesji naukowej, Łódź, 14-17 maja 1996, red. J. Okoń, Łódź 1998, s. 202-223.

 

1997

 • Edycja krytyczna: Stanisław Grochowski, Wirydarz abo Kwiatki rymów duchownych..., Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN, Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria” 1997 („Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, t. 8), ss. 125.

 

 • Palimpsest Stanisława Grochowskiego, w:  Pułtuskie kolegium jezuickie. Ludzie i idee, red. J. Z. Lichański, Warszawa-Pułtusk 1997, s. 59-83.

 

 • Wprowadzenie do lektury, w: Stanisław Grochowski, Wirydarz abo Kwiatki rymów duchownych..., Warszawa 1997, s. 5-17.
Autor: Grzegorz Głąb
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2019, godz. 18:34 - Wiesław Pawlak