2008

 • Jezuicka paideia. Referat wygłoszony na konferencji naukowej Humanitas i christianitas w kulturze polskiej, zorganizowanej przez Katedrę Literatury Staropolskiej KUL, Lublin, 08-09. 10. 2008

 

 • Virtus, prudentia, oboedientia, officium. Splot neostoicyzmu i tacytyzmu w europejskiej myśli politycznej końca XVI i XVII stulecia. Referat wygłoszony na konferencji naukowej Etos humanistyczny, zorganizowanej przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z Książnicą Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Szczecin, 03-05.10 2008

 

 • Arkadia filozofów. Referat wygłoszony na konferencji naukowej Staropolskie arkadie (z cyklu „Kolokwia staropolskie”), zorganizowanej przez Katedrę Literatury Staropolskiej KUL oraz Pracownię Literatury Renesansu i Baroku IBL PAN w Warszawie, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 11-13. 10. 2008

 

 • Justus Lipsius i początki europejskiego neostoicyzmu w zwierciadle prozy polskiej. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji Humanitas – długie trwanie, przewartościowania, przemiany. (Antropologia humanistyczna w kontekstach ideowych i filozoficznych), zorganizowanej przez Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 20-21. 05. 2008

 

2006

 • Dawne przekłady dzieł Justusa Lipsjusza na język polski. Referat wygłoszony w Kazimierzu Dolnym podczas konferencji naukowej Proza staropolska znana i nieznana (z cyklu „Kolokwia staropolskie”), zorganizowanej przez Katedrę Literatury Staropolskiej KUL i Pracownię Literatury Renesansu i Baroku IBL PAN w Warszawie, 05-08 . 09. 2006

 

2005

 • Polski lipsjanizm wobec tradycji Rejowej. Referat wygłoszony we Wrocławiu podczas konferencji naukowej historyków literatury W pięćsetlecie urodzin Mikołaja Reja, zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i Komitet Nauk o Literaturze PAN, 11-13. 05. 2005

 

2003

 • Lipsjusz Piortowicza. O przekładzie „De constantia”. Referat wygłoszony podczas II międzynarodowej konferencji komparatystycznej z cyklu Barok polski wobec Europy Barokowy przekład literacki i artystyczny, zorganizowanej przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 15-17. 09. 2003

 

 • „Argucyje” mowy i działania. Estetyka bycia „człowieka politycznego” w „Rozmowach Artaksesa i Ewandra” S. H. Lubomirskiego. Referat wygłoszony podczas konferencji naukowej Koncept w kulturze staropolskiej, zorganizowanej przez Katedrę Literatury Staropolskiej KUL, Pracownię Literatury Renesansu i Baroku IBL PAN oraz Zakład Historii Dawnej Literatury Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-06. 09. 2003

 

 • Estetyka klasyczna w twórczości S. H. Lubomirskiego. Referat wygłoszony  podczas otwartego zebrania naukowego w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie, zorganizowanego przez Pracownię Literatury Renesansu i Baroku, marzec 2003

 

 

2002

 • Myśl etyczna w pismach politycznych Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Referat wygłoszony na konferencji naukowej Stanisław Herakliusz Lubomirski – twórca i dzieła (nowe materiały, nowe interpretacje), zorganizowanej przez Pracownię Renesansu i Baroku IBL PAN w Warszawie, 02-03. 12. 2002

 

2000

 • Rozmowy Artaksesa i Ewandra S.  H. Lubomirskiego. Rekonstrukcja tekstu: zasady i edytorskie decyzje. Referat wygłoszony na posiedzeniu Ośrodka Krytyki Tekstu i Edytorstwa Naukowego IBL PAN, Warszawa, 2000

 

1999

 • Problem erudycji S. H. Lubomirskiego w „Rozmowach Artaksesa i Ewandra”. Referat wygłoszony na sesji naukowej z cyklu „Kolokwia staropolskie” Zmierzch baroku. Od Potockiego do Konarskiego (cz. II), zorganizowanej przez Katedrę Literatury Staropolskiej KUL, Pracownię Literatury Renesansu i Baroku IBL PAN oraz Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”, Kazimierz Dolny nad Wisłą, wrzesień 1999

 

1998

 • Tradycja czarnoleska w Wirydarzu Stanisława Grochowskiego. Referat wygłoszony na sesji Między »Psałterzem Dawidów« (1579) a »Gofredem« (1618). Konteksty intelektualne (cz. II),  zorganizowanej przez Katedrę Literatury Staropolskiej KUL i Pracownię Literatury Renesansu i Baroku IBL PAN,  Kazimierz Dolny nad Wisłą, 14-16. 09. 1998

 

 • Problemy wydawania prozy staropolskiej. Odczyt podczas posiedzenia Ośrodka Krytyki Tekstu i Edytorstwa Naukowego IBL PAN w Warszawie, 15. 06. 1998

 

 

1996

 • „Wirydarz” Stanisława Grochowskiego – kręgi sakralnej tradycji. Referat wygłoszony na międzynarodowej sesji naukowej Literatura a liturgia, zorganizowanej przez Katedrę Literatury Staropolskiej Uniwersytetu Łódzkiego, 14-17. 05. 1996

 

 • Tradycja średniowieczna w „Wirydarzu” Stanisława Grochowskiego. Referat wygłoszony na konferencji naukowej Średniowiecze – barok – romantyzm. Kręgi tradycji literackiej, zorganizowanej przez Katedrę Literatury Staropolskiej KUL, Lublin, 1996

 

Autor: Grzegorz Głąb
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2012, godz. 11:44 - Jarosław Bedyniak