Ur. 13 lutego 1941 w Jaworniku Polskim.

 

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu 1958, magister filologii polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1964, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 1986, doktor habilitowany w zakresie językoznawstwa polskiego KUL 1996, prof. tytularny 2001.

 

Zatrudnienie: Katedra Języka Polskiego KUL - asystent 1964-1966, st. asystent 1966-1972, adiunkt 1977-1986, starszy wykładowca 1986-1996, adiunkt 1996-2000, prof. nadzwyczajny 2000-, kierownik Katedry Języka Polskiego KUL 1998-, nauczyciel języka polskiego jako obcego i koordynator do spraw naukowo-dydaktycznych w Studium Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców 1976-1978, 1987-2000, wykładowca języka polskiego w Zespole Kolegiów Nauczycielskich (sekcja Filologii Polskiej) w Zamościu 1995-, wykładowca języka polskiego i kierownik Zakładu Języka Polskiego w Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu 2005-.

 

Stypendia: Uniwersytet w Nijmegen, Holandia 1978, 1983, Fundacja Kościuszkowska, USA 1989, TEMPUS, Amsterdam, Holandia 1993, Namur Loeven, Belgia 1995.

 

Członek: Stowarzyszenia „Bristol" Krajowych i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego 1997-, czynny Towarzystwa Naukowego KUL 2002-, Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych. Oddział PAN w Lublinie 2001-, Zespołu do Spraw Nazewnictwa Miejskiego w Lublinie 2001-2002, Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego 2003-, korespondent Lubelskiego Towarzystwa Naukowego 2007 -.

 

Badania: glottodydaktyka, dialektologia, składnia, stosunki językowe polsko-ruskie oraz w dominującym stopniu onomastyka z różnymi jej działami: toponimią, hydronimią, antroponimią, patrocinią, onomastyką literacką, ze szczególnym uwzględnieniem metodologii badań nazewniczych, interferencji polsko-ukraińskich, nazw zagadkowych; współpraca w przygotowaniu Ogólnosłowiańskiego Atlasu Słowiańskiego (OLA) oraz Europejskiego Atlasu Lingwistycznego (ALE).

Publikacje:

4 książki - Nazwy miejscowości dawnej ziemi sanockiej Lublin 1986; Pogranicze polsko-ruskie do połowy wieku XIV. Studium językowo-etniczne, Lublin 1996; Nazwy miejscowości dawnej ziemi przemyskiej, Lublin 1999; Baw się z nami. Podręcznik do nauki języka polskiego do szkół polonijnych, cz. 1, Lublin 1999

oraz około 80 artykułów i recenzji. - m.in. Nazwy miejscowe kilku wsi z Pogórza Dynowskiego, „Roczniki Humanistyczne" XVI, z. 1, 1968, s. 135-160; Formy czasu przeszłego i ich osobliwe odpowiedniki w gwarze Jawornika Polskiego, „Roczniki Humanistyczne" XVII, z. 4,1969, s. 79-90; Teksty gwarowe (z Jawornika Polskiego), „Język Polski" XLIX, 1969, s. 215-219; O typach wypowiedzeń zestawionych (Z zagadnień budowy tekstu), „Roczniki Humanistyczne" XXIV, z. 1, 1976, s. 297-301; O nazwisku Wojtyła „Roczniki Humanistyczne" XXVII, z. 6, 1979, s. 15-23; W sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości w południowo-wschodniej Polsce, „Rocznik Przemyski" XXI, 1979(1982),
s. 257-272; Z metodologii badań toponomastycznych obszarów językowo mieszanych (na przykładzie toponimii historycznej ziemi sanockiej), „Roczniki Humanistyczne" XXVII, z. 6, 1979, s. 5-13, Wyraz skola i appellaiva jemu pokrewne „Roczniki Humanistyczne" XXXIX-XL, z. 6, 1991-1992, s. 155-165; O nazwie miejscowej Leżajsk, „Roczniki Humanistyczne" XXIX, z. 6, 1981(1983), s. 45-56; Jeszcze o Lachu - Lęchu - Lechu, „Roczniki Humanistyczne" XLI, z. 6, 1993, s. 43-51; Siemiginów, „Roczniki Humanistyczne" XLII, z. 6, 1994, s. 5-20; Z toponimii bojkowskiej: Butla i Butelka, „Slavia Orientalis" 1996; O klasyfikacji nazw własnych raz jeszcze „Roczniki Humanistyczne" XLVI, z. 6, 1997-1998, s. 39-50; Na szlakach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Przewodnik onomastyczny, „Rocznik Chełmski" IV, 1998, s. 215-235, V, 1999, s. 349-376; Przeworsk „Onomastica" XLIII, 1998, s. 81-100; Z toponimii bojkowskiej: Skole, „Slavia Orientalis" 1999, s. 255-267; Jeszcze o nazwie San, [w:] Język polski. Współczesność - historia, Lublin 2000, s. 193-210; Z toponimii karpackiej historycznego obszaru polsko-ukraińskiego: Hujsko i Wujskie, [w:] Toponimia i oronimia, Kraków 2001, s. 137-148; O nazwisku Mickiewicz, czyli o pochodzeniu naszego wieszcza po mieczu, [w:] Język polski. Współczesność  historia, Lublin 2002, s. 261-287; Łukcze, Bikcze, Rotcze i inne zagadkowe nazwy wodne na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, Poznań 2002, s. 55-64; Leśmian i Leszczyński - dwa bieguny antroponimicznej rodziny leśnej, „Roczniki Humanistyczne' XLIX, z. 6, 2001-2002, s. 261-277; Wieloznaczna nazwa Berlin. Spór o sposób jej interpretacji, [w:] Język polski. Współczesność - historia, Lublin 2003, s. 303-330; Adaptacja nazw własnych w tekstach i językach naturalnych, [w:] Międzynarodowe Czwarte Warsztaty Translatorskie, Lublin 2003, s.105-127; W poszukiwaniu starych rzeczownikowych apelatywów fizjograficznych i kulturowych w nazewnictwie miejscowym pogranicza polsko-ukraińskiego (na przykładzie toponimów dawnej ziemi przemyskiej), [w:] Język ukraiński. Współczesność - historia, Lublin 2003, s. 105-127; Z toponimii i hydronimii pogranicza polsko-ukraińskiego: Hulskie [w:] Diałehtołohični studii. Zbirnyk pamjati Jarosławy Zakrews'koj, L'wiw 2003, s. 83-94; Obraz onomastyczny jednej wsi na pograniczu polsko-ukraińskim, „Roczniki Humanistyczne" LI, z. 6, 2003, s. 101-131; Szkice językoznawczo-folklorystyczne Józefa Czechowicza oraz ich literackie konteksty, [w:] Od awangardy do nowoczesności, Lublin 2004, s. 323-326; Kocudza. Na tropie pewnego typu słowotwórczego, [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, Poznań 2004, s. 55-69; Wezwania maryjne kościołów w Polsce - rozpoznanie, [w:] Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2005; Onimiczny kształt Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II, „Język Polski" LXXXV, 2005, s. 161-170; Iwan Franko jako onomasta, „Drohobyc'kyj Krajeznawčyj Zbirnyk", 2005, s. 67-72; Rola mikrotoponimi i hydronimii w badaniach osadniczych (na przykładzie materiałów z pogranicza polsko-ruskiego), [w:] Mikrotoponimia na pograniczach językowo-kulturowych, Lublin 2005, s. 115-124; Skowronek. Rozważania etymologiczne, [w:] Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2006, s. 73-89; Antroponimia w rodach szlachty bełskiej w XV wieku, [w:] Spotkania polsko-ukraińskie. Język - kultura - literatura, Chełm 2006, s. 151-169; Leśne gniazdo toponimiczne, „Roczniki Humanistyczne" LIII, 2005, z. 6, s. 81-98; Nazwy najpopularniejszych drzew w Polsce jako baza toponimiczna „Rocznik Humanistyczne" LIV, 2006, z. 6, s. 57-100; Nazwy własne jako wyznacznik typu wypowiedzi, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. III, cz. 2, Katowice 2007, s. 38-46; Wezwania świątyń na Kresach wschodnich, [w:] Poznawanie sąsiadów. Z zagadnień religijnych w polskiej i ukraińskiej kulturze, Lublin 2007, s. 163-205.

 

Hobby: historia sztuki, turystyka, fotografia.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2008, godz. 09:21 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn