Prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek

Życiorys naukowy i zawodowy

pict0036_400

1986-11-10, Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji uzyskanystopień naukowy doktora nauk prawnych;
1994-04-13 Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania uzyskany tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu;
1980 – 1982 Ministerstwo Przemysłu Maszynowego;
1982 – 1983 Główny Urząd Statystyczny;
1983 – 1988 Instytut Administracji i Zarządzania;
1988 – 1993 Uniwersytet Warszawski;
1993 – 1997 Politechnika Białostocka, od 1995 na stanowisku profesora nadzwyczajnego; kierownik katedry (oraz Szkoła Główna Handlowa – II etat);
od 1997 – Katolicki Uniwersytet Lubelski; na stanowisku profesora nadzwyczajnego; Dyrektor Instytutu Administracji, kierownik Katedry Nauki Administracji;
od 1999 r. – Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu; na stanowisku profesora, do 2001 r. Prorektor ds. Nauki, od 2001 r. Rektor.

 

Zajęcia dydaktyczne

Wykłady

Prawo administracyjne - część ogólna

Seminarium doktoranckie
Prawo administracyjne

Seminarium

Prawo administracyjne ogólne

 

Wykaz publikacji

 1. Koordynacja terenowa - propozycje nowych rozwiązań, “Organizacja - Metody -Techniki” nr 5 z 1981 r.;
 2. Inwentarz archiwalny ruchu naturalnego ludności 1974 - 1978. Aneks do nr 11 “Statystyka w dokumencie archiwalnym”, GUS, Warszawa 1982 (współautorstwo);
 3. Inwentarz archiwalny statystyki rozwodów 1960 - 1979, seria: “Statystyka w dokumencie archiwalym” nr 15, GUS, Warszawa 1983;
 4. Współdziałanie terenowych organów władzy i administracji, (w:) Ustrój rad narodowych i administracji terenowej (red. K.Sobczak i K.Szajdakowska), Warszawa 1984;
 5. Tłumaczenie książki G.Kostadinov - Struktura terenowego aparatu państwowego w Bułgarii, IOZiDK, Warszawa 1984 r.;
 6. Problematyka jednolitości w aparacie administracyjnym, “Organizacja - Metody - Techniki” nr 6 z 1985 r.;
 7. Współdziałanie rad narodowych, “Rady Narodowe - Gospodarka - Administracja” nr 14-15 z 1985 r. (współautorstwo);
 8. Recenzja książki Janusz Homplewicz - Polskie prawo szkolne, “Organizacja - Metody - Techniki” nr 8-9 z 1985 r.;
 9. Podręcznik burmistrza, “Organizacja - Metody - Techniki” nr 3 z 1986 r.;
 10. Problematyka podziału kompetencji terenowych organow administracji państwowej w zakresie nadzoru budowlanego, “Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” nr 1 z 1986 r.;
 11. Recenzja książki Jan Pruszyński - Stopnie naukowe. Studium z prawa administracyjnego, “Organizacja i Kierowanie” nr 3-4 z 1984 r.;
 12. Podział kompetencji w zakresie nadzoru budowlanego, “Gospodarka - Administracja Państwowa” nr 12 z 1986 r.
 13. Kierowanie i nadzór w systemie terenowych organów administracji, (w:) Władza i administracja terenowa, cz. I (red. K.Sobczak i K.Szajdakowska), IOZiDK, seria: “Materiały i Studia” nr 56, Warszawa 1986r.;
 14. Podział kompetencji terenowych organów administracji państwowej na przykładzie nadzoru budowlanego, (w:) Podział kompetencji w terenowej administracji. Zagadnienia wybrane (red. B.Słotwiński), IAiZ, seria: “Materiały i Studia” nr 61, Warszawa 1987 r.;
 15. Kształtowanie modelu gminy, w której dominuje sektor uspołeczniony w rolnictwie, “Organizacja - Metody - Techniki” nr 4 z 1987 r.;
 16. Kontrola jako środek zapewniający jednolitość działania organów administracji państwowej, “Nauki o Zarządzaniu” nr 3-4 z 1986 r.;
 17. Koncepcja jednolitości działania administracji państwowej, “Administracja” nr 1 z 1987 r.;
 18. Recenzja książki Mirosław Wyrzykowski - Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, “Administracja” nr 2 z 1987 r.;
 19. Rola kontroli w stosunkach pomiędzy terenowymi organami administracji państwowej stopnia wojewódzkiego a stopnia podstawowego (w świetle badań przeprowadzonych w Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników Administracji Państwowej), “Administracja” nr 1 z 1988 r.;
 20. Czynniki wpływające na prawidłowe funkcjonowanie urzędów wojewódzkich w opinii pracowników tych urzędów (na tle wyników badań), “Organizacja - Metody - Techniki” nr 11-12 z 1988 r. (współautorstwo);
 21. Z problematyki działalności wydziałów urzędów wojewódzkich, “Organizacja - Metody - Techniki” nr 1 z 1989 r.;
 22. Analiza ekonomiczności w działaniu administracji państwowej szczebla terenowego, “Organizacja - Metody - Techniki” nr 3 z 1989 r. (współautorstwo);
 23. Wybrane aspekty prawne ochrony środowiska i przestrzeni, seria: “Terra et Vita” nr 5, KP-EPOŚ FUW w B-stoku, Białystok 1990;
 24. Propozycje rozwiązań prawno-organizacyjnych stymulujących oszczędną gospodarkę wodną przez administrację samorządową, (w:) Wybrane problemy wodooszczędności (red. B.Grygorczuk), Wyd. Polit. Białostockiej, Białystok 1991;
 25. Gospodarka przestrzenią a ochrona środowiska, “Kontrola Państwowa” nr z 1991 r.;
 26. Prawne i ekonomiczne instrumenty stymulujące ochronę środowiska w działalności przedsiębiorstw, (w:) Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Pierwsze doświadczenia i perspektywy (red. J.Szabłowski), Wyd. FUW w B-stoku, Białystok, wrzesień 1990r.;
 27. Koncepcja “zielonych płuc” Polski, “Aura” nr 2 z 1992 r.;
 28. Ochrona środowiska przyrodniczego a polityka przestrzenna. Uwarunkowania wynikające z podziału terytorialnego, “Ekonomia i Środowisko”, T. I z. 1 z 1992 r.;
 29. Formy organizacyjne jednostek gospodarczych i sposób ich powoływania, (w:) Działalność gospodarcza a ochrona środowiska przyrodniczego (red. B.Poskrobko), Białystok 1992;
 30. Problemy współzależności ochrony środowiska i gospodarowania przestrzenią (Studium z zakresu prawa administracyjnego i polityki administracyjnej), seria: “Terra et Vita” nr 6, KP-EPOŚ FUW w B-stoku, Białystok 1992;
 31. Gospodarowanie przestrzenią, (w:) Ochrona środowiska. Poradnik dla gmin (red. B.Poskrobko), Białystok 1992;
 32. Gospodarowanie przestrzenią, (w:) Rola polityki regionalnej i samorządu terytorialnego w ochronie środowiska naturalnego. Materiały konferencyjne (red. K.Górka), seria: Biblioteczka “Człowiek i Środowisko” nr 5, ESEŚiZN, Kraków 1992;
 33. Ochrona środowiska w gospodarowaniu przestrzenią - rola organów państwowych i samorządu terytorialnego, Białystok 1993;
 34. Ochrona środowiska w polityce administracyjnej, “Ekonomia i Środowisko”, T. I z. 2 z 1992;
 35. Współpraca banku ekologicznego z zarządami dorzeczy, (w:) Energooszczędność w procesach gospodarki wodnej i ściekowej (red. L.Dzienis), Białowieża, czerwiec 1993 (współautorstwo);
 36. Zadania władz terenowych w realizacji polityki ekologicznej, seria: “Terra et Vita” nr 9, KP-EPOŚ FUW w B-stoku, Białystok 1994;
 37. Ochrona prawna środowiska przyrodniczego i przestrzeni, (w:) Interdyscyplinarne podstawy ochrony środowiska przyrodniczego (red. B.Prandecka), Ossolineum 1994;
 38. System organów władzy i administracji w Polsce, Białystok 1994;
 39. Źródła prawa ochrony środowiska, Białystok 1994;
 40. Rola instrumentów administracyjnych w stymulowaniu redukcji gazów cieplarnianych, (w:) Prawno-ekonomiczne mechanizmy redukcji gazów cieplarnianych (red. B.Poskrobko), PB i IOŚ, Białystok - Warszawa 1994;
 41. Międzynarodowe źródła prawa ochrony środowiska, Białystok 1995 (współautorstwo);
 42. Przegląd literatury prawniczej dotyczacej sterowania ochroną środowiska na szczeblu gminy, “Ekonomia i Środowisko” nr 2 z 1994 r.;
 43. Wymogi prawno-administracyjne obowiązujące przy podejmowaniu inwestycji, (w:) Podejmowanie inwestycji proekologicznych i źródła ich finansowania (red. B.Poskrobko), Białystok 1995 (współautorstwo);
 44. Państwo - Gospodarka - Zasoby Naturalne. Problematyka prawna, Wyd. PB, Białystok 1996 (s. 290);
 45. Podział kompetencji między organami szczebla centralnego a organami szczebla regionalnego i lokalnego w zakresie kształtowania ładu przestrzennego i ochrony środowiska, (w:) Władza publiczna wobec przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia (red. K.Sobczak), seria: “Materiały i prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej” T. LXXII, IFGN SGH, Warszawa 1996;
 46. Wolność gospodarcza a ochrona zasobów naturalnych, (w:) Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Białystok 14 – 16 listopada 1996, T. 1 (red. S.Wrzosek), Wyd. PB, Białystok 1996
 47. Parki narodowe w Polsce, seria: “Studia i Materiały” nr 3, KEiZOŚ PB, Białystok 1996 (s. 37) - współautorstwo;
 48. Zmiany w prawie ochrony środowiska w okresie transformacji gospodarczej, (w:) Ekologiczne aspekty prywatyzacji (red. B.Poskrobko), Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996;
 49. Ochrona środowiska a wolność gospodarcza, IFGN SGH, Warszawa 1997 (s. 44) - współautorstwo;
 50. Prawno-organizacyjne możliwości wprowadzenia zasad polityki rolnej i polityki przestrzennej UE na obszarze Euroregionu Niemen, (w:) Wieś i rolnictwo w procesie integracji Polski z Unią Europejską (red. E.Kośmicki, H.Januszek, W.L.Janik), Wyd. AR w Poznaniu, Poznań 1998 (współautorstwo);
 51. Prawne uwarunkowania realizacji polskiej polityki ekologicznej wynikające z postanowień układu stowarzyszeniowego, “Ekonomia i Zarządzanie” z. 3, 1998 r. (współautorstwo);
 52. Zarządzanie środowiskiem przez administrację publiczną w Polsce, PB, Białystok 1999 (s.213);
 53. Kompetencje administracji rządowej i samorządowej w ochronie środowiska, (w:) Strategia zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie i gminie (red. R.Miłaszewski), PZIiTS w Poznaniu, Poznań – Białystok 1999;
 54. Uwarunkowania polityki ekologicznej w Euroregionie Niemen, (w:) Ekorozwój w polityce regionalnej, T. II: Ekorozwój w skali regionalnej i lokalnej (red. H.Sasinowski), Wyd. PB, Białystok 2000;
 55. Zasady współpracy transgranicznej w ramach Euroregionu Niemen, (w:) Euroregion Niemen. Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej części euroregionu (red. S.Wrzosek i G.Dobrzański), Wyd. PB, Białystok 2000;
 56. Podstawowe założenia i delimitacja Euroregionu Niemen, (w:) Euroregion Niemen. Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej części euroregionu (red. S.Wrzosek i G.Dobrzański), Wyd. PB, Białystok 2000;
 57. Prawnomiędzynarodowe źródła współpracy regionalnej Polski. Wybór dokumentów, Wyd. EiŚ, Białystok 2000 (współautorstwo) (s. 135);
 58. Prawno-ekonomiczne aspekty realizacji koncepcji ekorozwoju w Polsce, “Prawo – Administracja – Kościół” nr 1, 2000 r.;
 59. Recenzja książki Prawo wyznaniowe (red. H.Misztal), “Prawo – Administracja – Kościół” nr 4, 2000 r.;
 60. Prawne i organizacyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, (w) Divina et Humana (red. A.Dębiński, W.Bar, P.Stanisz), RW KUL, Lublin 2001;
 61. Interes ogólny a interes indywisualny w koncepcji rozwoju zrównoważonego, (w) Ekonomia a rozwój zrównoważony. T.:Teoria i kształcenie (red. F.Piontek) Wyd. FEŚiZN, Białystok 2001;
 62. Formy społecznej partycypacji w polskim prawie ochrony środowiska, “Prawo – Administracja – Kościół” nr 2/3, 2001 r. (współautorstwo);
 63. Ekorozwój w prawie polskim, “Ekonomia i Środowisko” nr 2, 2001 r.;
 64. Elementy nauki o administracji publicznej, Wyd. WSH w Radomiu, Radom 2002 (s. 170) – współautorstwo;
 65. Administracja publiczna. Wybór źródeł, Wyd. WSH w Radomiu, Radom 2002 (s. 216) – współautorstwo;
 66. Poszukiwanie koncepcji nauki o administracji publicznej, (w:) Ius et lex. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza (red. A.Dębiński, A.Grześkowiak, K.Wiak), Wyd. KUL, Lublin 2002;
 67. Przepływ informacji pomiędzy administracją publiczną a jej otoczeniem. Założenia i praktyka, (w:) System informacji strategicznej – kluczowy czynnik sukcesu firmy, WSH w Radomiu, Radom 2002 (współautorstwo);
 68. Dylematy nauki administracji, “Prawo – Administracja – Kościół” nr 4 z 2001;
 69. Międzynarodowa współpraca w dziedzinie kultury. Wybór wielostronnych umow zawartych przez Polskę, Wyd. WSH w Radomiu, Radom 2002 (s. 312) – współautorstwo;
 70. Prawnomiędzynarodowe źródła współpracy międzyregionalnej i transgranicznej Polski. Wybór dokumentów, Wyd. WSH w Radomiu, Radom 2002 (s. 120) – współautorstwo;
 71. Kształtowanie struktur współczesnej administracji na przykładzie administracji celnej (w:) Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Cisna 2 – 4 czerwca 2002 r. (red. J.Łukasiewicz), TNOiK Oddz. w Rzeszowie, Rzeszów 2002 (współautorstwo)
 72. Recenzja: Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw (red. K.Sobczak), PUG nr 5 z 2003 r.;
 73. Dilemmas of Administrative Science, “Review of Comparative Law”, Vol. 8, 2003;
 74. Finansowanie inwestycji proekologicznych w kontekście problemów sektora finansów publicznych w Polsce, (w:) Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego (red. S.Kozłowski), Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004;.Poszukiwanie koncepcji nauki administracji, (w:) Jakość administracji publicznej, Rzeszów 2004;
 75. Poszukiwanie koncepcji nauki administracji, (w:) Jakość administracji publicznej, Rzeszów 2004
 76. Praktyczne aspekty kształcenia administratywistów w zakresie public relations, (w:) Biurokracja (red. J.Łukasiewicz), Rzeszów 2006 (współautorstwo);
 77. Polityka administracyjna jako instrument realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, (w:) Uwarunkowania ochrony środowiska. Aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe, (red. E.Czech), Difin, Warszawa 2006;
 78. Wolność gospodarcza w nauczaniu Jana Pawła II, (w:) Ius et Fides. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Jana Świtki (red. T.Guz, M. Kuć), TN KULJPII, Lublin 2006;
 79. Dobra administracja – między prawem a zarządzaniem (w:) Dobra administracja. Teoria i praktyka (red. J.Łukasiewicz i S.Wrzosek), Wyd. WSH w Radomiu, Radom 2007;
 80. Urząd – spojrzenie z punktu widzenia nauki prawa administracyjnego i nauki administracji (w:) Historia Magistra Vitae (red. A.Dębiński, S.Wrzosek, K.Maćkowska, M.Kruszewska-Gagoś), Wyd. KUL, Lublin 2007;
 81. Geneza uregulowań prawnych dotyczących realizacji zrównoważonego rozwoju (w:) Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym – doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie (red. S.Kozłowski, A.Haładyj, Wyd. KUL, Lublin 2006;
 82. Wpływ ogólnej teorii systemów na koncepcję nauki administracji (w:) Ewolucja prawnych form administracji publicznej (red. L.Zacharko, A.Matan, G.Łaszczyca), Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008;
 83. Polityka administracyjna a ekonomiczność działania administracji publicznej (w:) Polityka administracyjna. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stryków 7 – 9 września 2008 r. (red. J. Łukasiewicz), TNOiK Oddz. w Rzeszowie, Rzeszów 2008;
 84. Współzależność nauk prawnych i nauk o zarządzaniu w zakresie ochrony środowiska (w:) Prawo ochrony środowiska i prawo karne (red. H. Lisicka), Wyd. Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław 2008;
 85. Administrative Law (w:) A Synthesis of Polish Law. Part 1 (red. T. Guz, J. Głuchowski, M. R. Pałubska, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2009;
 86. Prawo administracyjne (w:) Prawo polskie. Próba syntezy (red. T. Guz, J. Głuchowski, M. R. Pałubska, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2009;
 87. Uwarunkowania polityki administracyjnej w ochronie środowiska (w:) Gospodarcze prawo środowiska (red. J. Ciechanowicz-McLean, T. Bojar-Fijałkowski), Wyd. UG, Gdańsk 2009;
 88. Ujęcie  systemowe w badaniu administracji publicznej, Studia Prawnicze KUL 2009,  nr 1;
 89. Wpływ nauk o zarządzaniu na organizację funkcjonowania samorządu terytorialnego, (w:) Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce (red. H. Kisilowska, E. Malak), Oficyna Wyd. PW, Warszawa 2010;
 90. Wpływ nauki administracji na rozwój badań nad administracją publiczną, (w:) Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej (red. S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski), Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010;
 91. Achieving Common Good by Public Administration and the Principle of Equality, (w:) The Critique of Law. Independent Legal Studies vol. III Equality (red. W Hoff), Warszawa 2010 (współautorstwo);
 92. S. Wrzosek, M. Domagała, Bezpieczeństwo energetyczne Polski (w:) Bezpieczeństwo Polski. Historia i współczesność (red. L. Antonowicz, T.Guz, M. R. Pałubska) Wyd. KUL, Lublin 2010;
 93. Encyklopedia prawa administracyjnego, pod red. M. Domagały, Anny Haładyj, Stanisława Wrzoska, C.H. Beck, Warszawa 2010;
 94. S. Wrzosek, E. Czech, Kilka refleksji na temat szkód spowodowanych właścicielom ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska, (w:) Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, red. J. Bieluk, A. Doliwa, A. Malarewicz-Jakubów, T. Mróz, Wyd. Temida 2, Białystok 2012;

Kontakt:

stanislaw.wrzosek [at] kul.pl

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2015, godz. 10:59 - Magdalena Kisała