Professor Antoni Kość SVD, PhD

Supervisor in 1999-2011

ks.prof._Antoni_Kosc_1_.jpg

Curriculum vitae

01.06.1967 - High School Graduation in the High School No 1 named Stanislaus Konarski in Rzeszów, Poland.
20.05.1974 – Master of Arts in Theology in the Catholic University of Lublin in Lublin, Poland.
1974-1976 – Japanese Language Studies in Center for Japanese Studies in Kamakura, Japan.
1976-1978 - Law Studies in Sophia University in Tokyo, Japan.
1978-1982 - Law Studies in Freiburg University in Freiburg i. Br., German Federal Republic.
29.06.1982 - Doctor iuris utriusque (LL.D.) in Freiburg University in Freiburg i. Br., German Federal Republic.
1982-1983 - Anglo-American Law Studies in the University of Chicago, USA.
1983-1988 - Professor of Laws in the Law Department of Nanzan University in Nagoya, Japan.
1988-1989 - Canon Law Studies in Gregoriana University in Rome, Italy.
1989-1990 - Korean Language Course in Yonsei University in Seoul, Republic of Korea.
1991-1993 - Professor of Laws in Seoul National University and Sogang University in Seoul, Republic of Korea.
01.10.1994 – Research Assistant in the Faculty of Law, Canon Law and Administration of the Catholic University of Lublin, Poland.
01.10.1996 – Lecturer in the Faculty of Law, Canon Law and Administration of the Catholic University of Lublin, Poland.
18.06.1998 - Habilitation in Legal Sciences (Legal Philosophy) in the Faculty of Law, Canon Law and Administration of the Catholic University of Lublin.
01.01.1999 - Supervisor of the Department of Legal Philosophy of the Faculty of Law, Canon Law and Administration of the Catholic University of Lublin.
01.02.2000 - Associate Professor of Laws in the Faculty of Law, Canon Law and Administration of the Catholic University of Lublin.
2000-2004 - Vice Dean (II) of the Faculty of Law, Canon Law and Administration of the Catholic University of Lublin.
22.03.2002 - Titular Professor of Laws in the Faculty of Law, Canon Law and Administration of the Catholic University of Lublin.
15.02.2004 - Full Professor of Laws in the Faculty of Law, Canon Law and Administration of the Catholic University of Lublin.
2004-2008 - Vice Dean (I) of the Faculty of Law, Canon Law and Administration of the Catholic University of Lublin.
2005-2008 - Head of the Institute of General Legal Studies of the Faculty of Law, Canon Law and Administration of the John Paul II Catholic University of Lublin.

Lectures

 • Philosophy of Law
 • Introduction to Japanese Law
 • History of Legal Thought of Chinese Culture
 • Philosophical Foundations of Japanese Law
 • Philosophical Foundations of Chinese Law
 • Philosophy of Law - LLM Seminar
 • Philosophy of Law - LLD Seminar

 

Bibliography

I. Monographies

 1. Recht und Sittlichkeit im sozialistischen Staat, dargestellt am Beispiel Polens, Freiburg 1982, ss. VIII + 266.
 2. Porando ni okeru ho to dotoku (Contemporary Law and Morality in Poland), The University of Nagoya Press 1986, ss. X + 262.
 3. Historyczne modele relacji prawa, państwa i religii w niemieckiej filozofii prawa, Lublin 1995, ss. 219.
 4. Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin, Lublin 1998, ss. 247.
 5. Podstawy filozofii prawa (Grundlagen der Rechtsphilosophie), Lublin 1998, ss. 269.
 6. Filozoficzne podstawy prawa japońskiego w perspektywie historycznej (Philosophical Foundations of Japanese Law in Historic Approach), RW KUL, Lublin 2001, ss. 205.
 7. Podstawy filozofii prawa (Grundlagen der Rechtsphilosophie), wyd. 2, Lublin 2001, ss. 311.
 8. Filozofia prawa. Wybór tekstów źródłowych, Lublin 2002, ss. 265.
 9. Znaczenie idei prawa dla tworzenia dobrego prawa, Studia i Materiały Fundacji Naukowej im. Pawła Włodkowica (1), Lublin 2003, ss. 32.
 10. Podstawy filozofii prawa, wyd. 3, Lublin 2005, ss. 259.
 11. Filozofia prawa. Wybór tekstów źródłowych, wyd. 2, Lublin 2007, ss. 288.
 12. 50 lat Domu Słowa Bożego w Lublinie (1958-2008), Lublin 2008, ss. 56.
 13. (Editor) 50 lat Domu Słowa Bożego w Lublinie (1958-2008), Lublin 2008, ss. 272.

II. Articles

 1. Gendai Porando ni okeru seikyo bunri to kokka oyobi kyokai no kyodo katsudo (Trennung und Zusammenarbeit von Staat und Kirche in Polen der Gegenwart), „Nanzan Law Review” 1984, Vol. 8, No. 1, s. 23-34.
 2. Shakai shugi hoseika ni okeru ho oyobi dotoku to shakaiteki kyodo seikatsu no gensoku (Recht, Sittlichkeit und Grundsätze des gesellschaftlichen Zusammenlebens im sozialistischen Staat, dargestellt am Beispiel Polens), Ho no riron (4) Seibundo (1984), s. 123-174.
 3. Porando keiho no genri – hotetsugakuteki kosatsu (Prinzipien des polnischen Strafrechts – eine rechtsphilosophische Betrachtung), „Nanzan Law Review“ 1984, Vol. 8 No. 2, s. 53-65.
 4. Historische Modelle der Verhältnisbestimmung von Recht und Sittlichkeit (Thomas von Aquin, Pufendorf, Thomasius, Kant), „Nanzan Law Review“ 1984, Vol. 8, No. 3, s. 31-69.
 5. Recht und Sittlichkeit in der juristischen und moraltheologischen Diskussion der neueren Zeit (Gierke, Jellinek, Neuscholastik), „Nanzan Law Review“ 1984, Vol. 8, No. 4, s. 1-36.
 6. Gendai Doitsu Hogaku ni okeru shizenho mondai (Das Naturrechtsproblem in der heutigen deutschen Jurisprudenz), „Nanzan Law Review“ 1985, Vol. 9, No. 1, s. 209-220.
 7. Rinri kihan no hoteki seikaku (Rechtscharakter der ethischen Normen), „Nanzan Law Review“ 1985, Vol. 9, No. 2, s. 49-65.
 8. Justice and Moral Norms, “Nanzan Law Review” 1985, Vol. 9, No. 3, s. 1-21.
 9. Recht und Sittlichkeit in der Rechtstheorie H. L. A. Harts, „Nanzan Law Review“ 1985, Vol. 9, No. 4, s. 1-24.
 10. Schuld und Strafe in juristischer und ethischer Sicht, „Nanzan Law Review“ 1986, Vol. 10, No. 1, s. 1-36.
 11. Yoroppa jinken joykau ni okeru shinkyo no jiyu – sono riron to jissen (Das Grundrecht auf Religionsfreiheit in der Europäischen Menschenrechtskonvention – Theorie und Praxis), Ho no riron (7) Seibundo (1986), s. 81-109.
 12. Gendai Porando ni okeru ho to dotoku  (Recht und Sittlichkeit in Polen der Gegenwart), Soren-too gakkai nenpo, XIV (1986), s. 53-58.
 13. Recht – Staat – Religion bei Thomas von Aquin, „Nanzan Law Review“ 1986, Vol. 10, No. 4, s. 176-198.
 14. Seimei oyobi kenko no hosho – sono ho to dotoku (Schutz des Lebens und Gesundheit als juristische und ethische Aufgabe), „Nanzan Law Review“ 1987, Vol. 11, No. 1, s. 1-32.
 15. Recht – Staat – Religion bei Thomas Hobbes, „Naznan Law Review“ 1987, Vol. 11, No. 2, s. 1-43.
 16. Der Schutz des Lebens als juristische und ethische Aufgabe, „Nanzan Law Review“ 1987, Vol. 11, No. 3, s. 71-99.
 17. Thomas Aquinas ni okeru ho to dotoku (Recht und Sittlichkeit bei Thomas von Aquin), „Nanzan Law Review“ 1987, Vol. 11, No. 4, s. 1-21.
 18. Ho to dotoku – shizenhoron jo kara no ichi kosatsu (Recht und Sittlichkeit – eine naturrechtstheoretische Betrachtung), Shizenho – hansei to tenbo, Sobunsha 1987, s. 228-245.
 19. Gendai Porando ni okeru seimei oyobi kenko no hosho (Schutz des Lebens und der Gesundheit im polnischen Recht), NILA, Vol. 2 (1987), s. 49-65.
 20. Recht – Staat – Religion bei Kant, „Nanzan Law Review“ 1988, Vol. 12, No. 3, s. 1-24.
 21. Recht – Staat – Religion bei Fichte, „Nanzan Law Review“ 1988, Vol. 12, No. 4 , s. 1-26.
 22. Korea w dobie przemian (1). Historia, „Nurt SVD” XXVIII (1994), Nr 3 (66), s. 43-55.
 23. Korea w dobie przemian (2). Ustrój polityczny Republiki Korei (teoria i praktyka), „Nurt SVD” XXVIII (1994), Nr 4 (67), s. 29-43.
 24. Korea w dobie przemian (3), Północ - Południe, „Nurt SVD”, XXIX(1995), Nr 3 (70), s. 61-71.
 25. Wczesne źródła prawa i powstanie pierwszych zasad prawa chińskiego, w: A. Dębiński, G. Górski (red.), Historia et ius. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Henryka Karbownika, RW KUL, Lublin 1998, s. 235-251.
 26. Ontologiczno-antropologiczne uwarunkowania prawa w świetle encykliki Jana Pawła II Fides et ratio, w: G. Witaszek (red.), Wiara i rozum. Refleksje nad encykliką Jana Pawła II Fides et ratio, RW KUL, Lublin 1999, s. 61-70.
 27. Relacja prawa i wartości w społeczeństwie otwartym, „Roczniki Nauk Prawnych” 1998, t. VIII, s. 107-116.
 28. Problem mocy wiążącej prawa w świetle współczesnej filozofii prawa, „Roczniki Nauk Prawnych” 1999, t. IX, z. 1, s. 55-66.
 29. Wkład Jerzego Kalinowskiego do nauki filozofii prawa, w: A. Dębiński (red.), Prawo, kultura, uniwersytet. 80 lat ośrodka prawniczego KUL, RW KUL, Lublin 1999, s. 165-171.
 30. Problem relacji prawa i wartości w społeczeństwie otwartym, w: R. Kamiński (red.), W służbie wartościom. Księga pamiątkowa poświęcona ks. bp. prof. dr. hab. K. Ryczanowi z okazji 60-lecia urodzin, Kielce 1999, s. 255-262.
 31. Problem mocy wiążącej prawa w świetle współczesnej niemieckiej filozofii prawa, w: L. Leszczyński (red.), Zmiany społeczne a zmiany w prawie, Lublin 1999, s. 283-292.
 32. Rozwój prawa chińskiego w latach 1368-1911, „Czasy Nowożytne” 1999, t. VII, s. 15-31.
 33. Inkulturacja. Akomodacja czy inkulturacja na przykładzie Japonii, w: B. Wujek, E. Śliwka (red.), Inkulturacja chrześcijaństwa w świecie, Pieniężno 1999, s. 98-110.
 34. Codifications in the Far East in the 19 Century and the Evolution of Law in Europe, in: G. Górski (ed.), Evolution of the Judicial Law in XIXth  Century, Lublin 2000, p. 179-194.
 35. Porządek prawny jako społeczny porządek norm, „Roczniki Nauk Prawnych” 2000, t. X, z. 1, s. 41-52.
 36. Pojęcie „natury rzeczy” we współczesnej filozofii prawa, „Prawo – Administracja – Kościół” 2000, nr 2-3, s. 35-42.
 37. Rozwój prawa w czasie Republiki Chińskiej (1912-1949), „Czasy Nowożytne” 2000, t. IX (X), s. 127-135.
 38. Starożytne kodyfikacje prawa chińskiego a współczesna kultura prawna, w: A. Dębiński (red.), Starożytne kodyfikacje prawa, RW KUL, Lublin 2000, s. 75-116.
 39. Rodzaj schizofrenii?, w: M. Szyszkowska (red.), Nauka a polityka. Dziwne losy filozofii prawa w Polsce, Warszawa 2001, s. 134-143.
 40. Relacja prawa, państwa i religii w ogólnej teorii państwa, w: A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz (red.), Divina et Humana. Księga jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin księdza profesora Henryka Misztala, RW KUL, Lublin 2001, s. 89-106.
 41. Relacja prawa, państwa i religii u Tomasza z Akwinu, w: E. Śliwka (red.), Stałem się sługą Ewangelii, Pieniężno 2001, s. 143-156.
 42. Męczennicy Dalekiego Wschodu, „Ethos” 2001, R. 14, nr 1-2 (53-54), s. 202-210.
 43. Relacja prawa i moralności we współczesnej filozofii prawa, „Roczniki Nauk Prawnych” 2001, t. XI, z. 1, s. 25-36.
 44. The Binding Force of Law in the Light of the Contemporary Philosophy of Law, “Review of Comparative Law” 2002, Vol. VII, p. 67-78.
 45. Relacja prawa do polityki w demokratycznym państwie prawa, „Roczniki Nauk Prawnych” 2002, t. XII, z. 1, s. 5-17.
 46. Relacja prawa, państwa i religii u Hansa Kelsena, w: A. Dębiński (red.), Ius et Lex. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2002, s. 517-535.
 47. Relacja tradycyjnego prawa chińskiego do etyki konfucjańskiej, w: Z. Tobor (red.), Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa, Katowice 2002, s. 221-235.
 48. Państwo a religia w prawodawstwie japońskim, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2002, t. 5, s. 3-29.
 49. Typ i indywidualność w praktyce prawnej, „Roczniki Nauk Prawnych” 2003, t. XIII, z. 1, s. 5-16.
 50. Wkład Jerzego Kalinowskiego do nauki filozofii prawa w Polsce i Europie, w: J. Stelmach (red.), Filozofia prawa wobec globalizmu, Kraków 2003, s. 199-206.
 51. Relacja prawa, państwa i religii w ogólnej filozofii prawa, w: H. Cioch (red.), Iustitia civitatis fundamentum. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Wiesława Chrzanowskiego, Lublin 2003, s. 605-628.
 52. Relacja prawa i wartości w społeczeństwie otwartym, w: I. Bogucka, Z. Tobor (red.), Prawo a wartości. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, Katowice 2003, s. 135-147.
 53. Prawo a moralność w społeczeństwie otwartym, w: T. Barankiewicz, R. Biskup (red.), Etyka w działalności gospodarczej: Fikcja czy sukces?, Radom 2003, s. 83-88.
 54. Filozoficzne podstawy prawa koreańskiego, „Roczniki Nauk Prawnych” 2004, t. XIV, z. 1, s. 5-28.
 55. Współczesne rozumienie prawa naturalnego, w: A. Dębiński i in. (red.), Ecclesia et Status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, Lublin 2004, s. 151-161.
 56. Charakterystyka działalności naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego, w: A. Dębiński i in. (red.), Ecclesia et Status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, Lublin 2004, s. 23-40.
 57. Laudacja wygłoszona na cześć ks. prof. Józefa Krukowskiego, w: M. Sitarz (red.), Ecclesia et Status. Materiały konferencyjne, Lublin 2004, s. 61-68.
 58. Laudacja dla ks. prof. dra hab. Józefa Krukowskiego, „Prawo – Administracja – Kościół” 2004, nr 4 (49), s. 7-14.
 59. Filozoficzne podstawy państwa koreańskiego w perspektywie historycznej, „Roczniki Nauk Prawnych” 2005, t. XV, nr 1, s. 7-25.
 60. Relacja państwa i religii w prawie japońskim, Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Biuletyn Informacyjny, 10 (2005), s. 82-102.
 61. Rozumienie prawa we współczesnych teoriach pozytywizmu prawnego, w: L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Z. Hołda (red.), W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, s. 757-762.
 62. Zasady relacji prawa do polityki, w: A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon (red.), Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 26-28 października 2004), Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, s. 11-25.
 63. Jerzy Kalinowski (1916-2000), w: A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 115-123.
 64. Relacja prawa i moralności w społeczeństwie otwartym, w: A. Dębiński, M. Gałązka, R. G. Hałas, K. Wiak (red.), Hominum causa omne ius constitutum est. Księga jubileuszowa ku czci Profesor Alicji Grześkowiak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 557-564.
 65. Rozumienie prawa we współczesnych teoriach pozytywizmu prawnego, w: A. Dębiński, S. Wrzosek, K. Maćkowska, M. Kruszewska-Gagoś (red.), Historia magistra vitae, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 237-243.
 66. Antoni Szymański (1881-1942), w: A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Dziekani Wydziału Prawa, prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 199-205.
 67. Jerzy Kalinowski (1916-2000), w: A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wyd. 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 205-215.
 68. Historia Domu Słowa Bożego w Lublinie, w: A. Kość, A. Pietrzak, H. Zimoń (red.), 50 lat Domu Słowa Bożego w Lublinie (1958-2008), Lublin 2008, s. 9-46.
 69. 50 Years of the Mission House of the Socjety of the Divine Word in Lublin (1958-2008), w: A. Kość, A. Pietrzak, H. Zimoń (red.), 50 lat Domu Słowa Bożego w Lublinie (1958-2008), Lublin 2008, s. 47-83.
 70. Geneza państwa, w: B. Szmulik, S. Serafin (red.), Leksykon obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, s. (w druku).

III. Encyclopedic Articles

 1. Klauzula, w: Encyklopedia Katolicka, t. 9, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002, kol. 80-81.
 2. Klauzula sumienia, w: Encyklopedia Katolicka, t. 9, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002, kol. 83-84.
 3. Korea (I. Religie niechrześcijańskie, II. Chrześcijaństwo, III. Teologia), w: Encyklopedia Katolicka, t. 9, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002, kol. 839-843.
 4. Konfucjanizm, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 5, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2004, s. 785-789.
 5. Radbruch Gustaw, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 608-610.
 6. Ryffel Hans, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 860-861.

IV. Reviews

 1. Maria Szyszkowska, Europejska filozofia prawa, (podręczniki prawnicze), Warszawa: C. H. Beck/PWN 1993, ss. XIV + 153, „Roczniki Filozoficzne” (Filozofia moralności, Filozofia religii) 1994, t. XLII, z. 2, s. 168-174.
 2. Antoni Dębiński, Kościół i prawo rzymskie, Lublin 2007,Wydawnictwo KUL, s. 238, „Państwo i Prawo” 2008, nr 4, s. 129-131.

V. Popular Scientific Publications

 1. Nasza pani z Tsuwano, „Tygodnik Powszechny" 1977, nr 26, s. 2.
 2. Shintoizm na co dzień, „Tygodnik Powszechny" 1977, nr 35, s. 6.
 3. Kościół z japońskim obliczem, „Misjonarz" 1984, nr 6, s. 3-4.
 4. Wróciłem do Japonii, „Misjonarz" 1984, nr 2, s. 30-31.
 5. Znowu upłynął rok, „Misjonarz" 1985, nr 3, s. 31.
 6. Dlaczego zostałem misjonarzem, „Misjonarz" 1986, nr 3, s. 11.
 7. Pomyślny rok, „Misjonarz" 1986, nr 2, s. 29-30.
 8. Nowe religie w Japonii, „Misjonarz", 1987, nr 6, s. 14-15.
 9. Wśród niechrześcijan, „Misjonarz" 1987, nr 3, s. 10, 14-15.
 10. Dobra okazja, „Misjonarz" 1988, nr 3, s.29.
 11. Cho e kohyang (My Home Town), "World Tour" 1991, nr 12, s. 46-47.
 12. Między Chinami a USA (1), „Przegląd Katolicki" 1994, nr 4 (423), s. 5.
 13. Między Chinami a USA (2), „Przegląd Katolicki" 1994, nr 5 (424), s. 9.
 14. Kościół katolicki w Japonii w dobie przemian. Z doświadczeń własnych misjonarza, „Nurt SVD" XXVIII (1994), nr 2 (65), s. 31-44.
 15. Czy ten kwiat rozkwitnie? Kościół w Japonii, „Przegląd Katolicki" 1994, nr 17 (436), s. 6.
 16. Dialog odważny, ale roztropny. Kościół w Japonii, „Przegląd Katolicki" 1994, nr 18 (437), s. 6.
 17. Uniwersytet Nanzan, „Tygodnik Powszechny" 1994, nr 46, s. 15.
 18. Sesja misjologiczna z okazji 700-lecia spotkania europejsko-chińskiego, „Nurt SVD" XXVIII (1994), nr 4 (67), 93-101.
 19. Katolicki Uniwersytet Lubelski w Tomaszowie Lubelskim, „Komunikaty " 1996, nr 11, s. 192.
 20. Wśród niechrześcijan. Misja uniwersytetu katolickiego w społeczeństwie japońskim, „Papieskie Intencje Misyjne" XVI (1997), nr 89 (140), s. 24-26.

VI. Editorial Reviews

 1. G. Górski, Ustrój polskiego państwa podziemnego 1939-1944. Studium historyczno-prawne, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1995, ss. 346, Lublin, 17. 12. 1999.
 2. W. Kaczorowski, S. L. Stadniczeńko (red.), Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2, Lublin 21. 04. 2004.
 3. S. Kasprzak, Rodzina katolicka środowiskiem wychowania potomstwa do rozumienia małżeństwa w myśli współczesnych kanonistów (studium kanoniczno-psychologiczne), Lublin, 20. 02. 2005.
 4. J. Potrzeszcz, Idea prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Lublin, 15. 04. 2005.
 5. W. Kaczorowski, S. L. Stadniczeńko (red.), Opolskie Studia Administracyjno-Prawne III, Lublin, 05. 11. 2005.
 6. S. L. Stadniczeńko (red.), Prawno-psychologiczne uwarunkowania negocjacji i mediacji, Opole 2006, ss. 233, Lublin, 27. 05. 2006.
 7. S. Kasprzak, Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego. Powstanie, historia, urząd, Lublin, 01. 10. 2007.
 8. S. Tymosz (red.), Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, Lublin, 06. 11. 2007.
 9. K. Ostaszewski, J. Szczot (red.), Życie i twórczość Ignacego Czumy. Materiały z konferencji naukowej z dnia 29 października 2007 roku, Lublin, 05. 04. 2008.

Opinions

 1. Ocena dorobku naukowego dr. hab. G. Górskiego, prof. KUL w związku z wszczęciem postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych, Lublin, 22. 09. 2002.
 2. Opinia w sprawie wniosku o utworzenie kierunku prawa na Uniwersytecie Opolskim, Lublin, 30.06. 2003.
 3. Ocena dorobku naukowego prof. dr. hab. H. Ciocha w związku z wszczęciem postępowania o stanowisko profesora zwyczajnego KUL, Lublin, 15. 01. 2004.
 4. Ocena dorobku naukowego ks. dr. hab. S. Paździora, prof. KUL w związku z wszczęciem postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych, Lublin, 16. 05. 2005.
 5. Ocena dorobku naukowego ks. dr. hab. Leszka Adamowicza w związku z wszczęciem postępowania o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 15. 06. 2005.
 6. Ocena dorobku naukowego dr. hab. Stanisława Sagana, prof. UR w związku z wszczęciem postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych, Lublin, 01. 09. 2005.
 7. Ocena dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dr. Krzysztofa Motyki w związku z rozpoczęciem przewodu habilitacyjnego, Lublin 12. 12. 2005.
 8. Ocena dorobku naukowego dr. hab. Jana Łukasiewicza, prof. UR w związku z wszczęciem postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych, Lublin, 05. 06. 2006.
 9. Ocena dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dr. Marcina Trzebiatowskiego w związku z rozpoczęciem przewodu habilitacyjnego, Lublin, 07. 05. 2007.
 10. Ocena dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dr Małgorzaty Kuć w związku z rozpoczęciem przewodu habilitacyjnego, Lublin, 07. 07. 2007.
 11. Ocena dorobku naukowego ks. dr. hab. Antoniego Dębińskiego, prof. KUL, w związku z wszczęciem postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych, Lublin, 04. 12. 2007.
 12. Ocena dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dr. Jacka Patyka w związku z rozpoczęciem przewodu habilitacyjnego, Lublin, 05. 01. 2008.
 13. Ocena dorobku naukowego dr. hab. Stanisława Wrzoska, prof. KUL, w związku z wszczęciem postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych, Lublin, 31. 05. 2008.

Lectures

 1. Inkulturacja Ewangelii w Japonii. Inkulturacja czy akomodacja?, III Sympozjum: Dialog z religiami, Pieniężno, 20. 05. 1994.
 2. Prawo w społeczeństwie japońskim. Teoria i praktyka, Stowarzyszenie Prawników Miasta Rzeszowa, Rzeszów 30. 09. 1994.
 3. Japonia wczoraj i dziś, Koło Misyjne Studentów KUL, Lublin 25. 10. 1996.
 4. Prawo do urodzenia się w kulturze Dalekiego Wschodu, XIV Dni Praw Człowieka: Prawo do urodzenia się, KUL, Lublin, 10. 12. 1996.
 5. Relacja prawa i moralności w społeczeństwie otwartym, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Rzeszów 03. 04. 1997.
 6. Japonia i Korea, których nie znamy, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki, Lublin 03. 10. 1997.
 7. Problem mocy wiążącej prawa w świetle współczesnej niemieckiej filozofii prawa, XIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Sekcja Polska IVR, Kazimierz Dolny, 21-23. 09. 1998.
 8. Problem relacji prawa i wartości w społeczeństwie otwartym. Wykład z okazji 50-lecia MSD w Pieniężnie i uroczystej inauguracji roku akademickiego 1998/1999, Pieniężno, 26. 09. 1998.
 9. Ewangelizacja Japonii i Korei. Wykład w WSD O.O. Karmelitanów, Lublin, 28. 10. 1998.
 10. Wkład Jerzego Kalinowskiego do nauki filozofii prawa. Wykład z okazji sesji naukowej: Prawo w KUL w latach 1918-1952, Lublin, 04. 12. 1998.
 11. System prawny Japonii – teoria i praktyka. Wykład dla Lubelskiego Stowarzyszenia Prawników, Sąd Wojewódzki, Lublin, 29. 12. 1998.
 12. Ontologiczno-antropologiczne uwarunkowania prawa świetle encykliki Jana Pawła II Fides et ratio, KUL, 21. 01. 1999.
 13. Inkulturacja Ewangelii w Japonii i Korei. Wykład w KIK w Lublinie, 24. 03. 1999.
 14. Inkulturacja w kontekście japońskim. Wykład dla księży, Lublin, 17. 04. 1999.
 15. Inkulturacja w kontekście koreańskim. Wykład dla księży, Lublin, 24. 04. 1999.
 16. Jaka kara? Etyczny i prawny aspekt ustanowienia i wykonywania kary śmierci. Dyskusja panelowa, KUL, 29. 04. 1999.
 17. Inkulturacja w kontekście Japonii i Korei. Wykład dla Towarzystwa Przyjaciół Czterech Kontynentów, Warszawa, 15. 06. 1999.
 18. Codifications in the Far East in the XIXth Century and the Evolution of Law in Europe, Międzynarodowa Konferencja Historyków Prawa, Lublin, KUL, 17-18. 06. 1999.
 19. Relacja prawa i ideologii. Szkolenie nauczycieli, Puławy, 26. 06. 1999.
 20. Prawo czy moralność – rozważania filozoficzne. Szkolenie aplikantów notarialnych, Kraków, 2. 12. 1999.
 21. Starożytne kodyfikacje chińskie a współczesna kultura prawna. Sesja naukowa: Starożytne kodyfikacje prawa a współczesna kultura jurydyczna, KUL, Lublin 10. 12. 1999.
 22. Relacja prawa i wartości w społeczeństwie otwartym. Szkolenie nauczycieli, UMCS, Lublin, 11. 12. 1999.
 23. Relacja prawa i moralności w kulturze chińskiej, Filia UMCS, Rzeszów, 12. 01. 2000.
 24. Audycja dla Radia Wolna Europa na temat: Relacja państwa i religii, 30. 03. 2000.
 25. Prowadzenie i tłumaczenie wykładu: Prof. Dr Mark Bartchak, The Role of Laypersons in Parish Pastoral Councils and Parish Finance Councils, with Special Reference to the United States, KUL, Lublin, 30. 03. 2000.
 26. Relacja tradycyjnego prawa chińskiego do etyki konfucjańskiej, XIV Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Ustroń 20-23. 09. 2000.
 27. Audycja dla Radia Watykańskiego na temat: Kościół katolicki w Korei, 19. 03. 2001.
 28. Problem relacji prawa i wartości w społeczeństwie otwartym, Klub Myśli Politycznej, Wawel, Kraków, 1. 06. 2001.
 29. Relacja państwa do religii w prawodawstwie japońskim, Sympozjum: Problemy społeczno-religijne świata na progu trzeciego tysiąclecia, Krynica Morska, 4. 06. 2001.
 30. Bezpieczeństwo jako zadanie państwa i prawa w cywilizacji zachodniej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 7. 12. 2001.
 31. Relacja prawa do polityki w państwie prawa, TN KUL, Lublin, 6. 03. 2002.
 32. Wkład Jerzego Kalinowskiego do nauki filozofii prawa w Polsce i Europie, XV Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Kraków, 20-21. 09. 2002.
 33. Prawo a moralność w społeczeństwie otwartym, Konferencja: Etyka w działalności gospodarczej – fikcja czy sukces?, Wyższa Szkoła Handlowa, Radom, 13. 03. 2003.
 34. Zasady relacji prawa do polityki, Konferencja naukowa: Polityka wyznaniowa Polski Ludowej połączona z Ogólnopolskim Zjazdem Katedr Prawa Wyznaniowego, Kazimierz Dolny, 26. 10. 2004.
 35. Laudacja dla ks. prof. dra hab. Józefa Krukowskiego, Międzynarodowa Konferencja z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, 4. 11. 2004.
 36. Relacja państwa i religii w prawie japońskim, Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Lublin, 23. 11. 2004.
 37. Wolność religijna w prawie japońskim, XXV Dni Praw Człowieka: Religia a prawa człowieka, KUL, 4. 12. 2007.

Conferences

 1. Przygotowanie Międzynarodowej Konferencji na temat: Przemiany prawa sądowego w Europie i w świecie w XIX wieku razem z Katedrą Historii Prawa, KUL, Lublin, 17-18. 06. 1999.
 2. Przewodniczenie Międzynarodowej Konferencji na temat: Poland: Ten Years of Economic Transformation, Chicago-Kent-College of Law, 1. 10. 1999.
 3. Przewodniczenie Międzynarodowej Konferencji: Kultur und Recht. Medienfreiheit, KUL, Lublin, 18-20. 05. 2000.
 4. Przewodniczenie III Sesji: Kongres Kultury Chrześcijańskiej Sacrum i Kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości, KUL, Lublin, 15-17. 09. 2000.
 5.  Udział w Międzynarodowej Konferencji pt. Polska-Ruś-Ukraina – jedenaście wieków sąsiedztwa, Kazimierz Dolny, 5. 12. 2000.
 6. Udział w III Międzynarodowej Konferencji: Kultura i Prawo. Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, Sejm RP, Warszawa, 2-4. 09. 2002.
 7. Udział w III Międzynarodowej Konferencji: Kultura i Prawo. Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej, Lublin, 1-2. 09. 2003.
 8. Przewodniczenie II Sesji Międzynarodowej Konferencji: Stany Zjednoczone po 11 września 2001. Wartości europejskie a wartości amerykańskie, KUL, Lublin, 22. 04. 2004.
 9. Udział w XVI Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Gniezno, 26-29. 09. 2004.
 10. Przewodniczenie III Sesji Edukacja prawnicza w ujęciu komparatystycznym, Konferencja międzynarodowa Sprostać wyzwaniom przyszłości: Edukacja prawnicza i prawo w interesie publicznym w Polsce, Lublin, 08. 04. 2008.
 11. Udział w dyskusji panelowej: Kościół - Lewica - Dialog A.D.2008, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, 27. 04. 2008.
 12. Udział w dyskusji panelowej: Made in China - 100% cottonference. Prawa człowieka w Chinach, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, 08. 05. 2008.
 13. Udział w dyskusji panelowej na temat „Europa narodów czy europejskie superpaństwo”, Parlament Europejski, Strasburg, 21. 05. 2008.
 14. Udział w XVIII Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Dyskrecjonalność w prawie”, Warszawa, 22-24. 09. 2008.

Prices and Nominations

 1. Nagroda Rektora KUL za rozprawę habilitacyjną, Lublin 1998.
 2. Nagroda Rektora KUL II stopnia za działalność redakcyjną, Lublin 2001.
 3. Nagroda Rektora KUL I stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, Lublin 2003.
 4. American Biographical Institute, The Contemporary Who’s Who. Who’s Making a Difference, 5126 Bur Oak Circle, Raleigh, NC 27 612 USA, 2003.
 5. Who is Who. Verlag für Personenenzyklopädien AG, CH-6304 Zug 2003.
 6. American Biographical Institute, Member of the International Directory of Experts and Expertise, 5126 Bur Oak Circle, Raleigh, NC 27 612 USA, 2005.
 7. The International Biographical Centre, Cambridge, England, Leading Educators of the World, 2005.
 8. List gratulacyjny dla promotora w związku z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej dr Jadwigi Potrzeszcz w III Konkursie im. Prof. Zygmunta Ziembińskiego (edycja 2004/2005) w dziedzinie prac doktorskich, Poznań, 27. 04. 2007.

Editorial Work

 1. Roczniki Nauk Prawnych KUL, Sekretarz Redakcji (1998-2001).
 2. Roczniki Nauk Prawnych KUL, z. 1. Prawo, Redaktor Naczelny (2001-2005).
 3. Roczniki Nauk Prawnych KUL, Zastępca Redaktora Naczelnego (2006-)

Didactical Work

1. LLM:
 1. Catholic University of Nagoya, Japonia (1982-1988) – 18.
 2. Katolicki Uniwersytet Lubelski (1998-) – 71.
Masters Works (KUL):
 1. Artur Gut, Umowa społeczna jako model przejścia ze stanu natury do stanu państwowości w myśli T. Hobbesa, J. Locke’a i J.-J. Rousseau, Lublin 1998.
 2. Przemysław Sojka, Prawo naturalne źródłem praw człowieka w ujęciu Hanny Waśkiewicz, Lublin 1998.
 3. Jolanta Bucińska, Prawa człowieka w obywatelskim projekcie Konstytucji z 1994 roku, Lublin 1999.
 4. Tomasz Miszczuk, Cywilizacyjne uwarunkowania modeli relacji: prawo prywatne – prawo publiczne w ujęciu Feliksa Konecznego, Lublin 2000.
 5. Jadwiga Potrzeszcz, Filozoficzne podstawy praw człowieka w Konstytucji RP z 1997 roku, Lublin 2001.
 6. Zbigniew Chwiejczak, Prawo a etyka w ujęciu Feliksa Konecznego, Tomaszów Lubelski 2001.
 7. Janusz Grzeszata, Relacja prawa do moralności w nauce Tomasza z Akwinu, Tomaszów Lubelski 2001.
 8. Tomasz Misztura, Ochrona praw człowieka w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku i w prawie międzynarodowym, Tomaszów Lubelski 2001.
 9. Agnieszka Soluch, Interpretacja praw i wolności człowieka w Konstytucji z 2 kwietnia 1997, Tomaszów Lubelski 2001.
 10. Aneta Pakuła, Prawo pozytywne a moralność w filozoficznej koncepcji Immanuela Kanta, Tomaszów Lubelski 2001.
 11. Sylwia Dubińska, Wymiar sprawiedliwości w III Rzeczypospolitej, Tomaszów Lubelski 2001.
 12. Edyta Kostrubiec, Kara śmierci w polskim prawie karnym i etyce chrześcijańskiej, Tomaszów Lubelski 2001.
 13. ks. Józef Klim, Koncepcja prawa Pawła Włodkowica, Tomaszów Lubelski 2001.
 14. Rafał Patryn, Prawo naturalne a pozytywizm prawniczy, Lublin 2002.
 15. Anna Pawłowicz, Znaczenie międzynarodowej unifikacji prawa dla cywilizacji europejskiej, Lublin 2002.
 16. Joanna Zawadzka, Wpływ koncepcji polityki prawa Leona Petrażyckiego na powojenne teorie prawno-polityczne, Lublin 2002.
 17. Marzena Pudełko, Prawa człowieka w filozofii prawa Jana Pawła II, Tomaszów Lubelski 2002.
 18. s. Katarzyna Kasińska, Prawo naturalne w ujęciu Karola Wojtyły - Jana Pawła II, Lublin 2002.
 19. Magdalena Klucznik, Prawa człowieka trzeciej generacji, Lublin 2002.
 20. Grzegorz Kopaniarz, Społeczna gospodarka rynkowa w systemie prawnym RFN, Lublin 2002.
 21. Sylwia Krasoń, Aksjologia odchodzenia od kary śmierci, Lublin 2002.
 22. Ewelina Galant, Wpływ filozofii starożytnych myślicieli prawa na kształtowanie się praworządności w społeczeństwie, Tomaszów Lubelski 2002.
 23. Joanna Pasieczna, Problem relacji prawa, państwa i Kościoła u Tomasza z Akwinu, Tomaszów Lubelski 2002.
 24. Dorota Pyc, Relacja państwa i prawa w ujęciu Grzegorza L. Seidlera, Tomaszów Lubelski 2002.
 25. Elżbieta Rachańska, Koncepcja praw człowieka w filozofii prawa Marii Szyszkowskiej, Tomaszów Lubelski 2002.
 26. Andrzej Socha, Prawne i moralne aspekty kary śmierci w ujęciu Tadeusza Ślipko, Tomaszów Lubelski 2002.
 27.  Dorota Zasuwa, Analiza praw i wolności człowieka i obywatela w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997, Tomaszów Lubelski 2002.
 28. Konrad Walczuk, Wolność wypowiedzi i prawo do informacji jako wolność i prawo konstytucyjne w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej, Lublin 2002.
 29. Leszek Wiktorowicz, Moralny obowiązek czy ludzki nakaz? Rozważania na temat przestrzegania prawa w filozofii Immanuela Kanta, Lublin 2002.
 30. Katarzyna Bajner, Stosunek religii do władzy w protestantyzmie na przykładzie pism Marcina Lutra, Lublin 2002.
 31. Agnieszka Mitura, Etyczno-prawne aspekty kary śmierci w prawie polskim na tle porównawczym, Lublin 2002.
 32. Artur Maj, Krytyczna konfrontacja przedwojennych i powojennych koncepcji filozofii prawa Gustava Radbrucha, Lublin 2002.
 33. Marcin Walkowski, Pozycja prezydenta w Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Teoria i praktyka, Lublin 2002.
 34. Magdalena Dybek, Koncepcja praw człowieka w Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki, Lublin 2002.
 35. Eligiusz Gala, Sprawiedliwość społeczna i jej realizacja w systemie prawnym III RP, Lublin 2003.
 36. Anna Frąckiewicz, Suwerenność III RP wobec integracji z Unią Europejską, Lublin 2003.
 37. Sylwia Wróbel, Aksjologiczne podstawy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, Lublin 2003.
 38. Elżbieta Strycharz, Religia jako element rozbieżności pomiędzy państwem i społeczeństwem w ujęciu Leszka Kołakowskiego, Tomaszów Lubelski 2003.
 39. Bożena Miedziak, Ochrona życia i zdrowia w aspekcie prawnym i moralnym, Tomaszów Lubelski 2003.
 40. Agnieszka Wdowiak, Relacja prawa, państwa i religii we współczesnej teorii prawa polskiego, Tomaszów Lubelski 2003.
 41. Alina Dmitroca, Relacja państwa, prawa i moralności u Leona Petrażyckiego, Tomaszów Lubelski 2003.
 42. Artur Dudziński, Wpływ Arystotelesowskiej filozofii prawa na kształtowanie się prawa, państwa i filozofii, Tomaszów Lubelski 2003.
 43. Barbara Wybraniec, Koncepcja prawa według Czesława Znamierowskiego, Tomaszów Lubelski 2003.
 44. Iwona Król, Relacja prawa, państwa i religii u Thomasa Hobbesa, Tomaszów Lubelski 2003.
 45. Agnieszka Zub, Relacja państwa i prawa w ujęciu Georga Jellinka, Tomaszów Lubelski 2003.
 46. Edyta Wójtowicz, Relacje państwa, prawa i religii u Immanuela Kanta, Tomaszów Lubelski 2003.
 47. Artur Łazarz, Idea sprawiedliwości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego III RP, Lublin 2003.
 48. Marcin Winiarz, Wpływ nauki G. W.F. Hegla na rozwój niemieckiej filozofii prawa, Lublin 2003.
 49. Paweł Miklaszewski, Prawo naturalne stoików rzymskich i ich wpływ na państwo i prawo, Lublin 2003.
 50. Paweł Cichosz, Zrównoważony rozwój jako zasada prawa, Lublin 2003.
 51. Agata Gumieniak, Elementy filozofii prawa w nauczaniu społecznym Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Lublin 2004.
 52. Stanisław Kuczma, Filozofia prawa a filozofia polityki w ujęciu Marii Szyszkowskiej, Tomaszów Lubelski 2004.
 53. Łukasz Kluska, Kara śmierci jako fundament ładu społecznego, Lublin 2004.
 54. Sylwia Jarosz, Podstawowe problemy prawne a realia internetu w aspekcie filozoficzno-prawnym, Lublin 2004.
 55. Elżbieta Dudek, Praca ludzka w ujęciu historycznym i filozoficzno-prawnym, Tomaszów Lubelski 2004.
 56. Ewa Kurpisz, Relacja prawa, państwa i religii w niemieckiej filozofii prawa na przykładzie J. G. Fichtego, Tomaszów Lubelski 2004.
 57. Tomasz Saweczko, Prawo międzynarodowe w ujęciu Pawła Włodkowica, Tomaszów Lubelski 2004.
 58. Joanna Wajler, Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Tomaszów Lubelski 2004.
 59. Łukasz Pikuła, Prawo jako byt ducha obiektywnego w G. W. F. Hegla filozofii prawa, Lublin 2005.
 60. Tomasz Stanek, Ograniczenie zasady swobody umów w zobowiązaniowym stosunku prawnym, Lublin 2005.
 61. Mateusz Stachura, Porównanie granic odpowiedzialności deliktowej na przykładzie Polski i Stanów Zjednoczonych, Lublin 2005.
 62. Tomasz Skrok, Idea i drogi kształtowania sprawiedliwości przy pomocy prawa, Lublin 2005.
 63. Tomasz Barankiewicz SVD, Główne kierunki badań filozofii prawa w dobie intergacji europejskiej, Lublin 2005.
 64. Radosław Szot, Konstrukcja nadużycia prawa podmiotowego, Lublin 2006.
 65. Magdalena Skiba, Wartości w dylemacie słusznego prawa, Lublin 2006.
 66. Tomasz Barszcz, Przymus prawny i jego dopuszczalne granice, Lublin 2007.
 67. Katarzyna Bigos, Prawa jednostki ludzkiej w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Lublin 2007.
 68. Rafał Kamiński, Sprawiedliwość jako idea prawa, Lublin 2007.
 69. Komparatystyka wybranych zagadnień profesjonalnego świadczenia usług prawnych w Polsce i Wielkiej Brytanii, Lublin 2007.
 70. Karol Załęski, Państwo i prawo w nauczaniu papieża Leona XIII, Lublin 2008.
 71. Michał Wąsowski, Prawo jako instrument realizacji wartości na przykładzie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2008.
2. LLD:

 

 1. Robert Andrzejczuk, Prawa człowieka podstawą prawa narodów do samostanowienia, Lublin, 4. 04. 2000, rec.: prof. dr hab. Leszek Leszczyński (UMCS), ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (KUL).
 2. Tomasz Sienkiewicz, Prawo człowieka niepełnosprawnego do życia w środowisku ukształtowanym funkcjonalnie, Lublin, 19. 01. 2004, rec.: dr hab. Jan Łukasiewicz, prof. UR, dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL.
 3. Jadwiga Potrzeszcz, Rozumienie idei prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Lublin, 13. 06. 2005, rec.: dr hab. Jan Łukasiewicz, prof. UR, dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL.
 4. Jolanta Bucińska, Prawnomiędzynarodowe uwarunkowania regulacji społecznych praw człowieka w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Lublin, 26. 09. 2005, rec.: dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko, prof. UO, ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (KUL).
 5. Anna Frąckiewicz, Nowa retoryka Chaima Perelmana jako komunikacyjne ujęcie prawa, Lublin, 15. 10. 2007, rec.: dr hab. Jan Łukasiewicz, prof. UR, dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL.
 6. Hubert Kaczmarczyk, Rządy prawa a rządy za pomocą prawa w myśli filozoficznoprawnej Friedricha Augusta von Hayeka, Lublin, 5. 11. 2007, rec.: dr hab. Jan Łukasiewicz, prof. UR, dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL.
 7. Agata Gumieniak, Prawo jako integralny element porządku społecznego w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Lublin, 7. 04. 2008, rec.: ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. UKSW, ks. dr hab. Stanisław Tymosz (KUL).
3. LLM Reviews: 135.
4. LLD Reviews:
 1. Mirosław Kosek, Podatek kościelny w niemieckim systemie prawnym, Lublin, 10. 10. 2000 (KUL).
 2. Radosław Krajewski, Prawna ochrona życia człowieka. Studium porównawczoprawne z dziedziny prawa polskiego i kanonicznego, Lublin, 10. 08. 2002 (KUL).
 3. Grzegorz Łukawski OP, Wolność religijna w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin, 15. 03. 2004 (KUL).
 4. Jakub Piechota, Artykuły Konfederacji z 1781 roku i ich znaczenie dla rozwoju amerykańskiego konstytucjonalizmu, Lublin, 15. 06. 2004 (KUL).
 5. Przemysław Czarnek, Zasady państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej w praktyce ustrojowej III Rzeczypospolitej, Lublin, 28. 02. 2005 (KUL).
 6. Tomasz Bekrycht, Ontologia prawa w fenomenologii Adolfa Reinacha, Lublin, 05. 09. 2007 (UŁ).
 7. Krzysztof Dziub, Urząd wikariusza generalnego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Lublin, 15. 01. 2008 (KUL).
 8. Krzysztof Śniosek, Obowiązki i uprawnienia duchownych w uchwałach synodów diecezjalnych metropolii przemyskiej obrządku łacińskiego, Lublin, 05. 04. 2008 (KUL).
5. Professor’s Reviews:

Recenzja dorobku naukowego dr. hab. Tomasza Giaro, prof. Uniwersytetu Warszawskiego w postępowaniu w sprawie nadania mu tytułu naukowego profesora nauk prawnych, Lublin, 25. 08. 2008 (UW).

6. Doctor honoris causa Reviews:

Recenzja Doktoratu honoris causa Jego Eminencji Tarcisio Kardynała Bertone SDB, Sekretarza Stanu Jego Świątobliwości Benedykta XVI, Kamerlinga Świętego Kościoła Rzymskiego, Lublin, dnia 15. 02. 2008.

Scientific Associations

 1. IVR – Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (1984).
 2. TN KUL – Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1996).
  • TN KUL – Członek Zarządu (2001-2004).
  • TN KUL – Skarbnik (2004-2010).
 3. PAN – Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Komisja XIV Prawnicza (2003-).

Administration Work

 1. Faculty of Law, Canon Law and Administration; Vice Dean (II) (2000 - 2004).
 2. Faculty of Law, Canon Law and Administration; Vice Dean (I) (1. 10. 2004 - 31. 08. 2008).
 3. Head of the Institute of General Legal Studies (1. 10. 2005 - 31. 08. 2008).