Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli

 • Instytut Pedagogiki:
  • Katedra Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania
  • Katedra Psychopedagogiki i Pedagogiki Rodziny
  • Katedra Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Resocjalizacji
 • Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Oddział  w Tarnobrzegu
 • Redakcja kwartalnika „Społeczeństwo i Rodzina”
  Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

zapraszają na

Międzynarodową Konferencję Naukową

Profilaktyka i prewencja 

wobec zachowań ryzykownych młodzieży”

 która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2013 r.
na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli,
ul. Ofiar Katynia 6a (Aula im. Solidarności)

 

8:30-9:00 Rejestracja uczestników

 

9:00-9:15 Otwarcie Konferencji dr hab. Edmund Juśko, Prof. KUL WZNoS KUL w Stalowej Woli, Robert Pelewicz, Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu 

 

SESJA PLENARNA

Prowadzący : dr hab. Edmund Juśko, Profesor KUL WZNoS KUL w Stalowej Woli

 

9:15-10:15 dr hab. Mariusz Jędrzejko Profesor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 • „Etiologia współczesnych zaburzeń i zachowań ryzykownych w młodym pokoleniu”

10:15-10:45 dr hab. Renata Stojecka – Zuber Profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 • „Sponsoring jako nowa forma prostytucji”

10:45-11:00 Przerwa kawowa

 

Prowadzący: dr hab. Renata Stojecka – Zuber Profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

11:00- 11:30 prof. dr hab. Tadeusz Studziński, Rektor WSHP w Sandomierzu, dr Marta Czekirda, lek. med. Roman Chwedorowicz

 • „Neuronalne podstawy zwiększonej podatności na substancje uzależniające w adolescencji”

11:30-12:00 ks. dr hab. Adam Maj Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 • „Świat wartości – ryzyko czy szansa młodości”

12:00-12:30 prof. dr hab. Tamara Howorun WZNoS KUL w Stalowej Woli

 • „Ryzyka seksualnego zachowania młodzieży w ujęciu wyzwań pedagogicznych”

12:30-13:00 Robert Pelewicz, Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

 • Zadania sądowego kuratora zawodowego w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego wobec nieletnich sprawców przestępstw”

13:00-13:30 Nadkomisarz Alina Pieniążek Ekspert Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie

 • Skale zagrożenia przestępczością nieletnich w Województwie Podkarpackim w 2012 roku.”

13:30- 13:45 Dyskusja

 

13:45-14:45 Przerwa obiadowa

 

Sekcja I (Aula im Solidarności)

Prowadzący: dr Paweł Witek, WZNoS KUL

 

14:45-15:00 Ing. Phd. Jaroslava Kmecová,

 • Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Možnosti riešenia nepriaznivej situácie mládeže”

15:00- 15:15 dr Beata Zięba, dr hab. Profesor UR Marek Paluch Instytut Pedagogiki Uniwersytet Rzeszowski

 • „Pracownik socjalny wobec problemu zachowań ryzykownych młodzieży”

15:15-15:30 Aspirant Sztabowy z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli Andrzej Walczyna

 • „Działania profilaktyczne podejmowane przez Komendę Powiatową Policji w Stalowej Woli wobec dzieci i młodzieży”

15:30-15:45 ks. mgr Mychajło Prokopiw Dyrektor Oratorium oraz Placówki Interwencyjnej dla Dzieci i Młodzieży w Stalowej Woli

 • Metoda uprzedzająca Błogosławionego Bronisława Markiewicza w praktyce działania Oratorium w Stalowej Woli”

15:45- 16:00 mgr Przemysław Sodomir Psycholog – Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Tęcza przy MOPS

 • Po drugiej stronie tęczy- profilaktyka w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego w świetlicy Tęcza przy MOPS w Stalowej Woli”

16:00-16:15 mgr Radosław Edward Skakuj, doktorant KUL

 • Prezentowana przez podmiot hierarchia wartości jako źródło profilaktyki problemów wśród młodzieży”

16:15-16:30 mgr Natalia Żurecka – Gil, doktorantka KUL

 • Wybrane szkolne programy profilaktyczne”

16:30-16:45 mgr Magdalena Maria Kępa, doktorantka KUL

 • Działania profilaktyczne pedagoga szkolnego”

16:45-17:00 mgr Ewelina Nowak, doktorantka KUL

 • Profilaktyka anoreksji wobec współczesnych czynników ryzyka”

17:00-17:10 mgr Renata Matusiak, doktorantka KUL

 • Profilaktyka nowoczesnych zachowań ryzykownych młodzieży o potencjale kryminogennym”

17:10-17:20 dr Paweł Witek WZNoS KUL

 • Profilaktyka zjawiska wagarowania”

17:20-17:30 Aleksandra Piskorowska doktorantka KUL

 • "Wczesne macierzyństwo jako problem społeczny"

17:30-17:45 Podsumowanie Konferencji (Aula im Solidarności)

                                       

Sekcja II ( Sala nr 4..)

Prowadzący: dr Marzena Banaczyk WZNoS KUL

 

14:45-15:00 Piotr Walkowicz Zastępca Prokuratora Rejonowego w Stalowej Woli

 • Sposoby zapobiegania zachowaniom przestępczym

15:00- 15:15 mgr Adam Powęska Klub Trzeźwego Życia „Promyk” przy MOPS w Stalowej Woli

 • Alkohol, eksperymenty z alkoholem, picie ryzykowne, szkodliwe i uzależnienie od alkoholu”

15:15-15:30 mgr Anna Adamów Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli

 • Zachowanie ryzykowne jako mechanizm octing-out w procesie dojrzewania – psychodynamiczne rozumienie zagadnienia”

15:30-15:45 dr Anna Witkowska Paleń WZNoS KUL w Stalowej Woli, Emil Paleń asp. celny

 • „Rola i zadania Służby Celnej w przeciwdziałaniu narkomanii”

15:45- 16:00 mgr Michał Kieszkowski, doktorant KUL

Przeciwdziałanie agresji poprzez sport wśród dzieci i młodzieży”

16:00-16:15 mgr Anna Mazur, doktorantka KUL

 • Rola kuratora sądowego w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości nieletnich

16:15-16:30 mgr Ewa Gładysz Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi

 • Przestępczość młodzieży gimnazjalnej – wybrane uwarunkowania działań dysfunkcjonalnych”

16:30-16:45 mgr Agata Marzec, doktorantka KUL

 • Świadomość i poziom wiedzy uczniów z gimnazjum i liceum terenów wiejskich na temat zaburzeń żywieniowych

16:45-16:55 mgr Małgorzata Głąb, doktorantka KUL

 • Subkultury młodzieżowe jako jedna z form patologicznych postaw i zachowań młodzieży

16:55-17:10 Renata Nizioł- Gnyp, Studentka WZNoS KUL w Stalowej Woli

 • Ucieczka w autodestrukcję – zjawisko, profilaktyka, terapia

17:10-17:20 Rafał Podleśny, WZNoS KUL w Stalowej Woli

 • Edukacja w dobie rewolucji informatycznej - szanse i zagrożenia

17:20-17:30 dr Marzena Banaczyk WZNoS KUL

 • Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży w opinii studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli”

17:30-17:45 Podsumowanie Konferencji (Aula im Solidarności)

 

Sekcja III ( Sala nr 3.)

Prowadzący: dr Ewa Kopeć WZNoS KUL

 

14:45-15:00 Dominika Bebel, Studentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Magdalena Wawrzeńczyk, Studentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 • „Słodkie zagrożenie”

15:00- 15:15 dr Jan Mróz WZNoS KUL w Stalowej Woli

 • Społeczno kulturowe uwarunkowania seksoholizmu. Konteksty i oblicza zjawiska

15:15-15:30 dr Dorota Kołodziej WZNoS KUL w Stalowej Woli

 • Problemy suicydologiczne dzieci i młodzieży

                                                       

15:30- 15:45 dr Andrzej Gołębiowski Wyższa Szkoła Handlu w Radomiu

 • Świat wartości jako źródło inspiracji w wychowaniu młodzieży zagrożonej uzależnieniami

15:45-16:00 mgr Tomasz Kowal, doktorant KUL

 • Problem inicjacji narkotykowej wśród młodzieży oraz profilaktyka zjawiska

16:00-16:15 mgr Joanna Olko, doktorantka KUL

 • Bezrobocie młodzieży jako problem społeczny”

16:15-16:30 mgr Sebastian Stec, doktorant KUL

 • Psychomanipulacja w sektach w poglądach studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli”

16:30-16:45 mgr Magdalena Grabowska, doktorantka KUL

 • Bariery nauczania integracyjnego w edukacji wczesnoszkolnej w opinii rodziców i nauczycieli z wybranych placówek edukacyjnych w Stalowej Woli”

16:45-17:00 mgr  Justyna Gutka, doktorantka KUL

 • Myśli i zachowania samobójcze młodzieży”

17:00-17:15 mgr Aleksandra Małozięć, doktorantka KUL

 • Między wolnością a zagrożeniem. O potrzebie edukowania młodzieży na temat pozytywnych i negatywnych aspektów korzystania z Internetu”

17:15-17:30 dr Ewa Kopeć

 • Cyberprzemoc wśród młodzieży na podstawie badań w Tarnobrzegu”

17:30-17:45 Podsumowanie Konferencji (Aula im Solidarności)

 

PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI

Poseł na Sejm RP - Mirosław Pluta

Wojewoda Podkarpacki - Małgorzata Chomycz-Śmigielska

Marszałek Województwa Podkarpackiego - Mirosław Karapyta

Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu – SSO Robert Pelewicz

Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji - inspektor Zdzisław Stopczyk

Starosta Powiatu Stalowowolskiego - Robert Fila

Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego - Krzysztof Pitra

Starosta Powiatu Tarnowskiego - Roman Łucarz

Starosta Niżański - Gabriel Waliłko

Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli – Prezes Elżbieta Koźmala

Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - Krystyna Wróblewska

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli - Maria Brzezińska, Danuta Stanielewicz

 

PATRONAT NAUKOWY

SiR.PNG

 

PATRONAT MEDIALNY

 Tygodnik Nadwiślański

Echo Dnia

Telewizja STELLA

TVP 3 Rzeszów

Radio LELIWA

Tygodnik SZTAFETA

Tygodnik GOŚĆ NIEDZIELNY

Tygodnik NIEDZIELA

 

KOMITET NAUKOWY

Dr hab. Lilia Morska, prof. Termopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, (Ukraina)

Dr hab. Oleksandra Yankowycz, prof. Termopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, (Ukraina)

Prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. - Katolícka Univerzita v Ružomberku,  (Słowacja)

Ks. Prof. PhDr Pavol Dancák, PhD, University of Prešov (Słowacja)

Ks. Prof. dr hab. Marian Wolicki - WZNoS KUL w Stalowej Woli

Dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL  WZNoS KUL w Stalowej Woli

Dr hab. Zofia Szarota – prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Dr hab. Monika Szpringer –prof.  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr hab. RenataStojecka-Zuber – prof. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Dr hab. Mariusz Jędrzejko – prof. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Prof.  dr hab. Nella Nyczkało - WZNoS KUL w Stalowej Woli

Prof.  dr hab. Tamara Hovorun - WZNoS KUL w Stalowej Woli

Dr hab. Alina Rynio – prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Prof.  dr hab. Roman Pelczar - WZNoS KUL w Stalowej Woli

Ks. dr hab. Adam Maj – prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dr Barbara Wolny - WZNoS KUL w Stalowej Woli

Dr Dagmara Barbara Niziołek - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

Dr Edyta Laurman-Jarząbek - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr Barbara Grajdura- Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2013, godz. 08:33 - Rafał Podleśny