Specjalność stanowi ofertę dla osób ukierunkowanych na pracę w instytucjach pomocy społecznej, chcących podjąć pracę w innym zawodzie pomocowym lub poszerzyć swoje kompetencje o specjalistyczną wiedzę i umiejętności związane z profilaktyką społeczną i wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem.

 

Studenci pozyskują specjalistyczną wiedzę na temat patologii społecznych, zagrożeń i problemów, z jakimi borykają się jednostki nimi dotknięte, ich przyczyn i konsekwencji. Studenci uczą się diagnozować problemy oraz rozpoznawać potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem i oferować adekwatne, specjalistyczne i kompleksowe wsparcie. Zajęcia przygotują do analizy sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem i projektowania działań profilaktycznych.

 

Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje do pracy z osobami wymagającymi pomocy, m.in. problemem niepełnosprawności, ubóstwa, starzenia się, uzależnień, bezdomności,  bezrobocia, jak również z osobami opuszczającymi zakłady karne i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Będą kompleksowo przygotowani do podjęcia działań w zakresie profilaktyki społecznej. Studia przygotują ponadto do inicjowania działań aktywizacyjnych, integracyjnych wobec jednostek i rodzin narażonych na wykluczenie; do trafnego określania form pomocy, inicjowania działań profilaktycznych, w tym o charakterze innowacyjnym.

 

Przedmioty wiodące:

► Profilaktyka patologii społecznych

► Wsparcie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze

► Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie

► Praca socjalna z osobami uzależnionymi

► Aktywizacja zawodowa i rehabilitacja osób niepełnosprawnych

► Pomoc postpenitencjarna

► Praca socjalna z osobami bezdomnymi

► Podstawy socjoterapii

► Praca socjalna z osobami bezrobotnymi

 

Perspektywy zatrudnienia

► Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej/Rodzinie (MOPS/GOPS/MOPR)
► Asystent rodziny
► Placówki typu socjalizacyjnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze

► Domy pomocy społecznej

► Jednostki penitencjarne

► Fundacje i stowarzyszenia zajmujące się pomocą osobom bezdomnym, niepełnosprawnym, starszym, opuszczającym zakłady karne, bezrobotnym, uzależnionym
► Instytucje rządowe i samorządowe (np. departamenty spraw społecznych, związane z polityką społeczną i rodzinną)

 

 

 


* Liczba uruchamianych specjalności jest zależna od liczby studentów

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2019, godz. 14:59 - Tomasz Peciakowski