PROGRAM:

19 listopada

10.00
Otwarcie konferencji: prof. dr hab. Andrzej Sękowski, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
Przywitanie uczestników: ks. dr hab. Stanisław Fel, Dyrektor Instytutu Socjologii

10.15-11.40

prof. dr hab. Marek Żyromski (UAM), Zarys koncepcji wiedza-władza w ujęciu historycznym, socjologicznym i politologicznym
prof. dr hab. Jan Poleszczuk (UwB), typ wiedzy i relacje władzy
prof. dr hab. Lech Zacher (Akademia L. Koźmińskiego), Biowładza i biopolityka
dr Lech Nijakowski (UW), Biowładza w późnej nowoczesności

12.00-13.00
dr Michał Kaczmarczyk (UG), Paradoksy władzy w socjologii Talcotta Parsonsa
dr Krzysztof Piróg (KUL), Wiedza i władza w ujęciu Michela Foucaulta
mgr Cezary Hunkiewicz (KUL), Strategie przezwyciężania sporu naturalizm-antynaturalizm

13.00-13.30 Dyskusja

15.00-16.30
prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn (UJ), Usłużna socjologia, czyli o socjologii na usługach polityki
dr Joanna Bielecka-Prus (WSPA), Społeczne role socjologów w PRL
dr Paweł Ćwikła (UŚ), Szkodliwa wiedza albo władza ignorancji
 
16.50-18.40

dr Marcin Gacek (UŚ), Współczesna kampania wyborcza - między wiedzą a emocjami
mgr Tomasz Peciakowski (KUL), Walka o władzę nad dyskursem publicznym w Polsce na przykładzie sporu o "Okrągły Stół"
mgr Michał Dybaczewski (KUL), O (nie)wiedzy w polskiej polityce w świetle doniesień prasowych
mgr Piotr Kulas (WSzB, Dąbrowa Górnicza), Wiedza, pamięć i tożsamość. Kilka uwag o etosie obywatelskim w Polsce
dr Tadeusz Kowalewski (PB), Dystans do władzy w polskim szkolnictwie

18.40-19.00 Dyskusja

20 listopada

9.00-10.50
prof. dr hab. Kazimierz Kondrat (UwB), Dylematy wiedzy i władzy w praktyce menedżerów i ludzi biznesu
dr hab. Paweł Kawalec, prof KUL, Idea sapiencjalnego kierowania nauką
dr hab. Włodzimierz Osadczy (Eropejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów) i mgr Wieczesław Kryształ (Instytut Badań Kościelnych, Łuck), Wiedza-władza w stosunkach polsko-ukraińskich na przykładzie działalności Europejskich Kolegiów Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów
mgr Tomasz Adamski (UJ), Wykorzystanie wiedzy lokalnej w praktyce działań samorządu - przypadek gminy Nowy Targ
mgr Małgorzata Głowania (UW), Mechanizmy władzy i jej dystynkcje w kontekstach delegalizowanych migracji

11.10-12.40
prof. dr hab. Stanisław Wójcik (KUL), Imperialne państwo rynkowe
prof. dr hab. Sergiej Trojan i prof. dr hab. Alla Kyrydom (Uniwersytet Kijowski), Metoda systemowa jako środek budowy dynamicznej perspektywy modeli polityki zagranicznej
dr Henryk Raszkiewicz (SGGW), Wyzwalanie się spod władzy heteronomii
mgr Jan Kruszyński (UAM), Wiedza (ideologia?) w służbie idei. Studium przypadku
mgr Barbara Zaremba-Żółtek (PWSZ, Jarosław), Media źródłem wiedzy czy władzy w Polsce

12.40-13.20 Dyskusja

 

plakat

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2009, godz. 22:36 - Monika Maj-Golianek