Rodzaje zajęć dydaktycznych


Ćwiczenia - zajęcia, które przygotowują do złożenia egzaminu z określonego przedmiotu, ich charakter jest ściśle związany z tytułową problematyką, kończą się oceną zarówno po pierwszym, jak i drugim semestrze na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, kolokwiów lub sprawdzianów cząstkowych oraz (w wypadku ćwiczeń o charakterze literaturoznawczym) pracą pisemną.

Konwersatorium - zajęcia fakultatywne o charakterze dyskusyjnym; kończą się oceną wpisywaną na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach lub przedstawianej pracy pisemnej czy ustnej; konwersatoria są zalecane dla studentów lat starszych (III-V).

Proseminarium - zajęcia obligatoryjne dla studentów III roku; kończą się przygotowaniem rozprawy analitycznej z wybranej dziedziny filologicznej: historii literatury, teorii literatury, językoznawstwa, edytorstwa, teatrologii.

Seminarium magisterskie - zajęcia obligatoryjne dla studentów IV i V roku; kończą się przygotowaniem i obroną pracy magisterskiej z wybranej dziedziny filologicznej: historii literatury, teorii literatury, językoznawstwa, edytorstwa, teatrologii.

Wykład monograficzny - zajęcia, które student wybiera począwszy od I roku zgodnie ze swoimi zainteresowaniami lub potrzebą zdania egzaminów; kończą się zaliczeniem (tzw. wpisem bez oceny) na podstawie uczestnictwa w wykładzie.

Zajęcia fakultatywne - zajęcia wybierane w ramach odpowiedniej puli punktów, która pozostaje po zaliczeniu wszystkich zajęć obowiązkowych (obligatoryjnych) , by uzupełnić pulę punktów ECTS do 60 rocznie. Zajęcia fakultatywne dzielą się na konwersatoria i wykłady monograficzne. Student dokonuje wyboru, kierując się własnymi zainteresowaniami, wymogami programu studiów (konieczność zdania określonych egzaminów w wyznaczonym terminie) oraz zaleceniami kierownika proseminarium lub seminarium.

Zajęcia obligatoryjne (obowiązkowe) - zajęcia, które stanowią polonistyczne minimum programowe, poszerzone o podstawowe przedmioty kierunkowe i zajęcia ogólnouniwersyteckie. Student ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty z tej grupy.

Zajęcia ogólnouniwersyteckie - zajęcia obowiązkowe dla wszystkich studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Zajęcia specjalizacyjne - zajęcia znajdujące się w zakresie programu danej specjalizacji.
Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2009, godz. 09:25 - Paweł Jarosz