logoRC.JPG

 nowy_tydzien_w_lublinie_-_nowe_logo_kopia.jpg

 

 

TWORZENIE ILUZJI SPOŁECZNYCH – WIEDZA W SFERZE PUBLICZNEJ

 

Lublin, 1-2 grudnia 2011 r.

 

Miejsce obrad: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14

 

ORGANIZATORZY:

KATEDRA SOCJOLOGII WIEDZY I EDUKACJI KUL

KATEDRA FILOZOFII SPOŁECZNEJ KUL

KATEDRA SOCJOLOGII MAKROSTRUKTUR I RUCHÓW SPOŁECZNYCH KUL

ZOBACZ PLAKAT!

 

PROGRAM KONFERENCJI

CZWARTEK,  1 grudnia 2011

9.30-10.00 Otwarcie konferencji:

Dziekan WNS KUL – Prof. dr hab. Marek Pawlak

Dyrektor Instytutu Socjologii KUL  -  Ks. Prof. dr hab. Stanisław Fel

W imieniu organizatorów - Prof. dr hab. Mariusz Zemło

 

10.00-12.00  I SESJA PLENARNA (Collegium Jana Pawła II – sala 1031)

Przewodniczy Ks. Prof. dr hab. Janusz Mariański

 • Ks. Prof. Stanisław Kowalczyk, KUL, Iluzje i zagrożenia nauki

 • Prof.  dr hab. Alina Rynio, KUL, Współczesne iluzje w reformowaniu edukacji w Polsce

 • Prof. Alla Kyrydon, Prof. Sergiej Trojan, Kijowski Uniwersytet Slawistyczny, Europa Środkowa w poszukiwaniu tożsamości: iluzja czy rzeczywistość?

 • Prof. dr hab. Lech Zacher, Akademia im. Leona Koźmińskiego, Twórcy
  i odbiorcy obrazu świata, czyli obecne i przyszłe konteksty iluzoryczności

 

11.30 -12.00 Dyskusja

12.30-14.00 Równoległe obrady w grupach tematycznych

 

GRUPA I (Collegium Jana Pawła II – sala 304)

 

Państwo i ustrój: orędownik czy adwersarz iluzji?

Przewodniczy Prof. dr hab.  Adam Szafrański

 • Dr Dobroniega Trawkowska, UŚ, Działania pozorne jako źródło tworzenia
  i legitymizacji iluzji społecznych w pomocy społecznej

 • Dr Monika Torczyńska, UMCS, O prawdzie, iluzjach i mitach w kontekście standardów demokratycznego państwa prawnego

 • Mgr Monika Dobrogowska, KUL, Edmunda Wnuka-Lipińskiego paradoksy
  i iluzje zmiany ustrojowej w Polsce
 • Mgr Edyta Lichomska, KUL, Demokracja jako użyteczna fikcja?

13.30 -14.00 Dyskusja

 

GRUPA II (Collegium Jana Pawła II – sala 306)

 

Dyskurs polityczny w III RP

Przewodniczy Dr Edward Balawajder

 • Dr Oleg Gorbaniuk, KUL, Wizerunek jako iluzja społeczna na przykładzie postrzegania polityków, partii politycznych i ich elektoratów

 • Mgr Maciej Gurtowski, UMK, Czy Polska to dziki kraj? O problemach
  z zastosowaniem modelu pryncypała-agenta do konceptualizowania
  i zwalczania zjawisk korupcyjnych w III RP

 • Mgr Jan Waszewski, UMK, Pod nadzorem. Elektroniczne środki kontroli społecznej i ich miejsce w świadomości społecznej

 • Dr Marek Butrym, UWM, Wyborcze iluzje młodzieży

 • Mgr Piotr Hołyś, KUL, Faszyzm w polskiej debacie publicznej – między prawdą a kreacją. Na przykładzie rozmów o Marszu Niepodległości

13.30-14.00 Dyskusja

 

GRUPA III (Collegium Jana Pawła II – sala 318)

Edukacja:  poszukiwanie prawdy czy tworzenie iluzji?

Przewodniczy Dr Dariusz Wadowski

 • Ks. Dr Mariusz Sztaba, KUL, Wiedza w pedagogice a iluzje społeczne. Problemy tworzenia wiedzy naukowej wolnej od iluzji

 • Dr Kamila Biały, UŁ,  Kilka uwag na temat charakteru i sposobu tworzenia iluzji wokół strategii tworzenia edukacji

 • Dr Leszek Krusiński, UMCS, Wiedza i iluzja w sferze społecznej - przypadek interpretacji myśli politycznej Arystotelsa i Cycerona

 • Mgr Adam Trawiński, KUL, Niekonwencjonalne kierunki kształcenia – między fikcją a rzeczywistością. Analiza porównawcza na przykładzie publicznych szkół wyższych miasta Lublin

13.30-14.00 Dyskusja

 

GRUPA IV (Collegium Jana Pawła II – sala 321)

 

Nauka i literatura: iluzja rzeczywistości czy rzeczywistość iluzji?

Przewodniczy Prof. dr hab. Piotr Kochanek

 

 • Dr Ewa Krawczak, UMCS, Powołanie do sztuki. Wyobrażenia i iluzje o artyście

 • Dr Monika Adamczyk, KUL, Modele interakcji tożsamościowej w prozie Witolda Gombrowicza jako przykłady tworzenia iluzji społecznej

 • Mgr Krzysztof Świrek, UW, Konieczne złudzenia – Fredrica Jamesona koncepcja ideologii

 • Mgr Helena Jędrzejczak, Centrum Nauki Kopernik, Dyskurs dominujący na przykładzie Deutsche Sonderweg w twórczości Dietricha Bonhoeffera

13.30-14.00 Dyskusja

14.00-15.30 Obiad (Barek – Gmach Główny)

15.30-18.00 Równoległe obrady w grupach tematycznych

 

GRUPA I (Collegium Jana Pawła II – sala 304)

Autorytet: ekspert czy funkcjonariusz?

Przewodniczy Prof. dr hab. Adam Szafrański

 • Dr Wojciech Misztal, UMCS, Obszar: iluzje społeczne a teatr życia  politycznego. Kondycja polskiej sfery publicznej

 • Dr Piotr Kulas, WSB Dąbrowa Górnicza, Bezstronność intelektualistów. Pomiędzy iluzją a ideałem

 • Dr Paweł Ćwikła, UŚ, Iluzje rewolucji, czyli: Niech zginą króle, a świat będzie wolny!

 • Mgr Tomasz Peciakowski, KUL, Nieusatysfakcjonowani – intelektualiści między powabem iluzji a brzydotą rzeczywistości

 

16.45 -17.30

 • Dr Piotr Sieradzki, WSP Łódź, Działalność ekspertów – źródło prawdy czy  iluzji?  Koncepcje  U. Becka, G. Schulze i  A. Giddensa a aktualne spory
  w wybranych dziedzinach życia publicznego

 • Dr Tomasz Paklepa, UMCS, Wrogowie, apologeci, kreatorzy – postawy uczonych wobec iluzji społecznych

 

        17.30-18.00 Dyskusja

 

GRUPA  II (Collegium Jana Pawła II – sala 306)

 

Iluzja miejsca – miejsce iluzji

Przewodniczy Dr Dariusz Wadowski

 • Dr Joanna Bielecka-Prus, UMCS, Iluzoryczny świat życia codziennego w podręcznikach do nauki języka angielskiego

 • Dr Anna Zalewska, UMCS, Między autentycznością a iluzją pamięci (1831-2011)- przypadek (miejsca) bitwy pod Olszynką Grochowską

 • Dr Janina Zabielska, KUL, Miasto iluzji – iluzja w mieście

              16.45-17.30

 • Beata Siemieniako, UW, Prawdy w Zatoce nie było

 • Mgr Anna Nadolska, UMCS, Kreowanie iluzji ‘wielkości narodowej Polaków’ poprzez infosferę Sanktuarium Maryjnego w Licheniu

 • Mgr Bogna Kietlińska, ISNS UW, Miasto rzeczywiste – miasto wyobrażone

        17.30-18.00 Dyskusja

 

        GRUPA III (Collegium Jana Pawła II – sala 318)

 

Badania społeczne - informacja czy dezinformacja?

Przewodniczy Dr Edward Balawajder

 • Dr Grzegorz Adamczyk, KUL, Badania opinii publicznej między iluzją
  a rzeczywistością.

 • Dr Henryk Raszkiewicz, SGGW, Iluzje społeczne kreowane w badaniach jakościowych

 • Docent Nataliia Komykh, Narodowy Uniwersytet w Dniepropietrowsku, Badania opinii społecznej: wyświetlenie rzeczywistej sytuacji
  w społeczeństwie czy mechanizm tworzenia iluzji społecznych?
              

               16.45-17.30

 • Kandydat socjologii Natalya Udris, Kijowski Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuki, Obraz jako narzędzie do tworzenia iluzji społecznych     

 • Dr Mariusz Kwiatkowski, UZ, „Merit system” czy „system powiązań”? Podręcznikowa a potoczna wiedza na temat reguł doboru kadr

 • Mgr Marina Drako, Mgr Wiktor Razmus, Wiedza o kulturze organizacyjnej a wizerunek organizacji z perspektywy potencjalnych pracowników

 17.30-18.00 Dyskusja

 

GRUPA IV  (Collegium Jana Pawła II – sala 321)

 

Dyskurs politycznej (nie)poprawności

Przewodniczy Prof. dr hab. Piotr   Kochanek

 • Dr Piotr Bartula, UJ, Przypływy i odpływy utopii

 • Dr Paweł Binek, UP Kraków, Imputacja nauk w poprawności politycznej

 • Mgr Anna Stężycka, ISNS UW, Ideologia i resentyment. Złudzenie poprawności politycznej

 

                16.45-17.30

 • Dr Piotr Birski, WSZP Warszawa, Między sferami prywatną a publiczną. Rola przekazów medialnych w kształtowaniu wiedzy o świecie polityki

 • Dr Marcin Gacek, UŚ, Wybory – casting polityczny w „państwie –spektaklu”. Wpływ przemian społecznych na mechanizmy rekrutacji polityków

 • Mgr Karolina Wojtasik, UŚ, Słońce Ludzkości i Umiłowany Przywódca. Deifikacja Kim Il Sunga i Kim Dzong Ila

 • Mgr Katarzyna Stępkowska, UKSW, Rozwody - rzeczywistość a iluzja

 

17.30-18.00 Dyskusja

              19.00 Bankiet (ul. Grodzka 15, Restauracja „Browar”)

 

PIĄTEK, 2 grudnia 2011

 

10.00-12.00 Równoległe obrady w grupach tematycznych


GRUPA I (Collegium Jana Pawła II – sala 304)

 

Społeczeństwo konsumpcyjne: determinanty i przejawy

Przewodniczy Ks. Dr Maciej Hułas

 • Dr Krzysztof Piróg, URz, Tworzenie iluzji społecznych w społeczeństwie konsumpcyjnym

 • Mgr Julia Syusel, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny w Kijowie, Świat iluzji współczesnego konsumenta

        11. 00-11.30

 • Mgr Łukasz Kiszkiel, UwB, Złudzenia współczesnego konsumpcjonizmu, czyli jak użyteczność symboliczna produktu kreowana przez reklamę wpływa na wiedzę i decyzje podejmowane przez konsumentów

 • Mgr Martyna Moskaluk, UJ, Taylor: sfera publiczna i współczesne imaginaria społeczne

11.30-12.00 Dyskusja

 

GRUPA II (Collegium Jana Pawła II – sala 306)

 

Media między tworzeniem a odtwarzaniem iluzji

Przewodniczy Ks. Dr Leon Smyczek

 • Dr Piotr Szulich, PWSZ Tarnobrzeg, Iluzja tożsamości w hybrydzie współczesnej kultury wizualnej

 • Mgr Agnieszka Łaszczyńska, KUL, Iluzoryczna pozycja kobiety we współczesnym świecie

 • Mgr Ewa Łaskarzewska, UMCS, Zabawy z wirtualną tożsamością- chronienie prywatności czy budowanie nowego wizerunku?

       11. 00-11.30

 • Mgr Agnieszka Garcarek, UŁ,  Gate-keeping -  o iluzji w radiowych serwisach informacyjnych

 • Dr Paweł Ciołkiewicz, WSP Łódź , Iluzje obiektywizmu i neutralności w dyskursach dziennikarskich. Analiza kontrowersji wokół programów Tomasza Lisa i Jana Pospieszalskiego

11.30-12.00 Dyskusja

 

GRUPA III(Collegium Jana Pawła II – sala 318)

 

Zjawiska społeczne w polskiej debacie początku XXI wieku

Przewodniczy  Dr Dorota Gizicka

 • Dr Magdalena Gajewska, UG, Poród projekt czy protensja? Proces wytwarzania iluzji w obszarze współczesnej medycyny położniczej

 • Mgr Agnieszka Borowiec, Mgr Izabella Lignowska, UKSW, Kontrola jednostki nad własnym zdrowiem jako obszar iluzji społecznej

       11. 00-11.30

 • Mgr Adam Krasnosielski, APS Warszawa, Modyfikacja hierarchii wartości wobec wymogów sytuacyjnych

 • Mgr Anna Borkowska, KUL, Samodzielność zachowań i poglądów jednostki – prawda czy iluzja?

 • Dr Lucyna Ratkowska-Widlarz, WSZOP Katowice, Mass media i społeczne iluzje dotyczące ciała chorego i niepełnosprawnego

11.30-12.00 Dyskusja

 

GRUPA  IV (Collegium Jana Pawła II – sala 321)

Wiedza: prawda – iluzja – użyteczność.

Przewodniczy Ks. Dr Tomasz Adamczyk

 • Mgr Karolina Kizińska, UAM, Czy w świecie muzyki klasycznej rzeczywiście nie było kobiet? – Hierarchizacje społeczne i kanon muzyczny jako przyczyny iluzji społecznej

 • Dr Barbara Trybulec, UMCS, Nauka na scenie życia społecznego – iluzja prawdy

 • Dr Iwona Butmanowicz-Dębicka, PK, Wiedza irracjonalna jako iluzja społeczna

        11.00-11.30

 • Dr Piotr Pawliszak, UG, Konieczność i względna użyteczność iluzji
  w społeczeństwie ryzyka na przykładzie dyskursu o biotechnologii rolniczej w Polsce

 • Dr Jerzy Szymołon, KUL, Narcyzm kulturowy jako źródło iluzji społecznych

 • Mgr Agnieszka Jaraczewska, KUL, Rola autorytetu w nauce – czy kreowanie
  iluzji?
 • Mgr Ewa Szyfman, KUL, Wiedza ekspercka – iluzja czy rzeczywistość?

11.30-12.00 Dyskusja

 

12.30-14.00 II SESJA PLENARNA (Collegium Jana Pawła II – sala 1031)

Przewodniczy Prof. dr hab. Krzysztof Motyka

 • Prof. dr hab. Jan Poleszczuk, UwB, Iluzja niezależności (źródła i konsekwencje „ślepoty epistemologicznej”)

 • Prof. dr hab. Piotr Kochanek, KUL, Iluzja schematów choro- i topograficznych jako baza mnemotechnicznej portolany w starożytności

 • Dr Agnieszka Kolasa-Nowak, UMCS, Tworzenie czy demaskowanie iluzji społecznych? Dyskusja nad modernizacją i kierunkami rozwoju społecznego w polskiej socjologii

14.00 -15.00 Obiad (Barek – Gmach Główny)

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2011, godz. 10:59 - Tomasz Peciakowski