Nazwa przedmiotu Semestr

I

II

liczba godz.

w sem.

forma zal.

liczba godz.

w sem.

forma zal.

wykłady obowiązkowe
Edytorstwo dzieł starożytnych  - - 15 Zbo
Historia Polski 30 E - -
Etyka 30 E - -
Sztuka edytorska 30 Zbo 30 E
wykłady monograficzne
Wykład monograficzny
wskazany przez promotora
 -  -  30  Zbo
ćwiczenia obowiązkowe
Podstawy krytyki tekstu  - - 30   Z
Retoryka  30  Z    

Historia literatury
(od romantyzmu do

modernizmu)
 30  Zbo  30  Z
Poetyka z elementami
teorii literatury
 30  Zbo  30  Z
konwersatoria obowiązkowe
Adiustacja i korekta  30  Zbo 30 Z

Edytorstwo naukowe wobec

literaturoznawstwa
 - - 30 Z
Prawo autorskie i prasowe  15  Zbo 15 Z

Podstawy formatowania

tekstu i obróbki graficznej
 30  Zbo  30 Z

Ile tekstów? Wybrane problemy
literatury współczesnej

 30  Zbo  30 Z
seminarium

Seminarium licencjackie

- - 30 Zbo
lektoraty

Język obcy nowożytny

30 Z 30 Z
egzaminy

Historia literatury (od romantyzmu do

modernizmu)

 -  - - E

Język obcy nowożytny

 - -  - E

 

Objaśnienia:

Zbo  - zaliczenie bez oceny

Z     - zaliczenie na ocenę

E     - egzamin

Autor: Artur Truszkowski
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2013, godz. 18:27 - Artur Truszkowski