Milion dwieście sześcdziesiąt tysięcy złotych pozyskały wspólnie KUL oraz UMCS na komercjalizację wiedzy w ramach programu „Inkubator Innowacyjności” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt w ramach tego programu będzie realizowany do stycznia 2019 r. W jego ramach wybrane w procedurze konkursowej trzy przedsięwzięcia wdrożeniowe, kierowane przez naukowców KUL, otrzymają środki m.in. na zakup sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego,  wycenę praw własności przemysłowej czy przygotowanie strategii komercjalizacji opracowywanych rozwiązań.

 

„Inkubator Innowacyjności” to pierwszy w historii KUL projekt dotyczący komercjalizacji wiedzy o tak szerokim zakresie, skierowany do pracowników naukowych naszego Uniwersytetu. Celem projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Wybrane, gospodarczo użyteczne wyniki badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na KUL oraz UMCS zostaną objęte szczególnym wsparciem w postaci możliwości sfinansowania prac przedwdrożeniowych, ochrony patentowej, a także działań promocyjno–informacyjnych.

W ramach projektu 3 wybrane w procedurze konkursowej przedsięwzięcia wdrożeniowe, kierowane przez naukowców KUL otrzymają łączną kwotę ponad 370 tys. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego, zakup analiz rynku, wycenę praw własności przemysłowej, opracowanie strategii komercjalizacji opracowywanych rozwiązań, a także udział w krajowych i zagranicznych targach branżowych oraz dodatkowe wynagrodzenia dla zespołów naukowców. Planowane jest również dokonanie jednego zgłoszenia patentowego.

„Inkubator innowacyjności” obejmuje również cykl spotkań ludzi nauki z przedsiębiorcami reprezentującymi różne branże, poświęconych tematyce badawczej oraz posiadanym technologiom. Pracownicy naukowi będą mieli możliwość przedstawienia swojej oferty, a przedstawiciele firm, organizacji i różnych instytucji - określenia swoich potrzeb.

W celu monitorowania i ewaluacji działań realizowanych w projekcie oraz prowadzenia wewnętrznych konkursów na objęcie wsparciem wyników badań zostanie powołana Rada Inwestycyjna. Większość jej składu będą stanowić przedstawiciele środowisk biznesowych oraz funduszy inwestycyjnych. Rada będzie m. in. prowadzić wewnętrzną procedurę konkursową i wyłaniać zgłoszone do objęcia wsparciem projekty.

Spośród pracowników jednostek uniwersyteckich zostaną powołane profesjonalne zespoły Brokerów Innowacji, którzy poprzez dodatkowe szkolenia, udział w wizytach studyjnych w innych ośrodkach krajowych nabędą dodatkowych umiejętności i doświadczenia w przygotowaniu i realizacji komercjalizacji badań naukowych. Brokerzy Innowacji będą pełnić rolę pośredników odpowiedzialnych za nawiązywanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co przyczyni się do faktycznego zastosowania wyników badań w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.

Projekt jest efektem współpracy Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS oraz nowo utworzonej na KUL Sekcji Komercjalizacji Wiedzy i Technologii. Rekrutacja pracowników naukowych do projektu rozpocznie się wkrótce.

Autor: Radosław Krajewski
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2017, godz. 15:10 - Radosław Krajewski