Projekty

 •  „Udział glikacji i szlaku kinureninowego w modulowaniu środowiska nowotworowego”.
  Grant NCN OPUS13 , nr 2017/25/B/NZ4/01198. Projekt realizowany w latach 2018-2021. Kierownik projektu: dr hab. Magdalena Staniszewska.

 • „Ocena możliwości zastosowania woltamperometrii w analizie metabolitów tryptofanu (kinurenin)”
  Projekt finansowany ze środków NCN Miniatura 2, realizowany w latach 2018–2019; kierownik: dr Ilona Sadok.

 • „Analiza i ewaluacja zmian rozwojowych w błonie śluzowej jelita cienkiego u prosiąt z wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrostu przy zastosowaniu technik skaningowej mikroskopii elektronowej”
  Projekt finansowany ze środków NCN Miniatura 1, realizowany w latach 2017–2018; kierownik: dr Tomasz Skrzypek.

 • „Ocena możliwości oznaczania metodą LC-MS/MS mykotoksyn obok pozostałości pestycydów w wysokopigmentowych owocach miękkich”
  Projekt NCN Miniatura 1 realizowany w latach 2017–2018; kierownik: dr Anna Stachniuk.

 • „Analiza mechanizmów wzrostu warstw tlenkowych o strukturze spinelu otrzymanych za pomocą rozpylania magnetronowego”
  Projekt finansowany ze środków NCN Miniatura 1, realizowany w latach 2017–2018; kierownik: dr Piotr Sagan.

 • "Projektowanie, wytwarzanie, testowanie i zastosowanie metalicznych kapilar rentgenowskich, jako elementu optycznego do zastosowania w aparaturze naukowo-badawczej"
  Prace przedwdrożeniowe realizowane w okresie od 1 września 2017 r. do 25 czerwca 2018 r. w ramach pozyskanego przez Sekcję ds. Komercjalizacji Wiedzy i Technologii projektu „Inkubator Innowacyjności” współfinansowanego ze środków MNiSW. Wykonawcy: dr Robert Mroczka, dr Rafał Łopucki, mgr Grzegorz Żukociński

 • „Interakcje pomiędzy symbiotycznymi bakteriami nicieni entomopatogenicznych i bakteriami tworzącymi naturalną florę jelitową larw żukowatych (Scarabaeidae)”.
  Projekt OPUS realizowany w latach 2017–2018 w konsorcjum z UMCS, wykonawcy: dr Anna Kreft, dr Marcin Skowronek.

 • Development of an innovative combination of microanalytical techniques dedicated to unravelling internal structure of fine aerosol particles”.
  Projekt w ramach doktoratu w systemie cotutelle, finansowany przez Rząd Francuski BGF – Bourse Gouvernment Francais oraz przez Laboratoire Spectrochimie Infrarouge et Raman w Villeneuve d'Ascq. Okres realizacji: od kwietnia 2015 r. do marca 2018 r. Kierownik projektu: mgr Damian Siepka, nadzór merytoryczny: dr hab. Elżbieta Anna Stefaniak, prof. KUL.

 • Metoda wytwarzania ultragładkiej powierzchni refleksyjnej dla potrzeb optyki twardego promieniowania rentgenowskiego”.
  Projekt w ramach wspólnego przedsięwzięcia NCN i NCBiR: TANGO, wniosek nr 267102, realizowany w okresie od 15 maja 2015 r. do 15 czerwca 2016 r., kierownik projektu: dr Robert Mroczka, wykonawca: dr hab. Elżbieta Anna Stefaniak, prof. KUL.

 • „European network on the factors affecting the gastro-intestinal microbial balance and the impact on the health status of pigs (PiGutNet)”.
  Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej, nr oc-2013-2-16276. Lider projektu: prof. Paolo Trevisi (Università di Bologna), wykonawca: dr Tomasz Skrzypek.

 • Program Działań Zintegrowanych POLONIUM 2014–2015.
  Program w ramach Umowy między Rządem RP a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy naukowej i technologicznej podpisanej w Warszawie dnia 28 maja 2008 roku. Temat wspólnych badań realizowanych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.: „Innowacyjne połączenie technik mikroskopowych i mikrospektroskopowych do oceny mechanizmów kontaminacji roślin przez metale” („Innovative combination of microscopy and micro-spectroscopy to study mechanisms involved in plant contamination with metals”). Partnerami programu są: LASIR UMR CNRS 8516, Université de Lille 1, ECOLAB INP-ENSAT Toulouse, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli KUL, ICBN KUL. Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Kuczumow; wykonawcy: dr hab. Elżbieta Anna Stefaniak, prof. KUL, dr Jakub Nowak.

 • „Występowanie, detekcja oraz charakterystyka molekularna i metaboliczna toksynotwórczych grzybów termoopornych (Neosartorya fischeri i Byssochlamys fulva)”.
  Projekt SONATA realizowany w latach 2013–2016. Kierownik projektu: dr hab. Magdalena Frąc, prof. nadzwyczajny (Instytut Agrofizyki PAN). Badania mykotoksyn wykonywane są przez zespół z Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN.

 • "Opracowanie i walidacja metody analitycznej  z zastosowaniem LC/MS/MS do identyfikacji i oznaczania pestycydów i mykotoksyn w żywności"
  Projekt finansowany z badań statutowych (dotacja dla młodych), realizowany w latach 2013-2014 i zakończony uzyskaniem stopnia naukowego doktora. Kierownik projektu: dr Anna Stachniuk, nadzór merytoryczny: dr hab. Emilia Fornal.

 • „Kompleksy metalokarbonylowe immobilizowane na nanocząstkach magnetycznych – makrocząsteczki zdolne do uwalniania tlenku węgla”.
  Zrealizowany w okresie od sierpnia 2012 do sierpnia 2015 r. projekt badawczy z zakresu badań podstawowych – OPUS, którego kierownikiem była dr hab. Bogna Rudolf, prof. nadzw. (Uniwersytet Łódzki), a wykonawcą dr hab. Emilia Fornal.

 • „Lacquer-metallic and metallic single bounce capillaries for X-ray optics”.
  Międzynarodowy projekt badawczy nr I-20110881 EC zrealizowany w okresie od października 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. Kierownik projektu: dr Robert Mroczka.

 • „Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej”.
  Projekt rozwojowy NCBiR, nr N R11 0073 10, zrealizowany w okresie od 1 grudnia 2010 r. do 30 listopada 2013 r., koordynowany przez Politechnikę Lubelską. Wykonawcy: prof. dr hab. Andrzej Kuczumow, dr Jakub Nowak.

 • „Otrzymywanie ultragładkich powierzchni refleksyjnych dla rentgenowskiej optyki kapilarnej”.
  Projekt zrealizowany w okresie od 8 kwietnia 2008 r. do 8 października 2010 r. Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Kuczumow, wykonawca: dr Robert Mroczka.

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona