Projekt interdyscyplinarny "Trudne tematy w edukacji"

 

Czas realizacji: listopad 2017 - listopad 2019.

 

Założenia:

Nowy model kształcenia przyszłych nauczycieli, ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w styczniu 2018 roku, zakłada, że nauczyciel polonista ma być nie tylko profesjonalistą w zakresie nauczanego przedmiotu, ale również ekspertem od rozwoju ucznia. Oznacza to, że podczas realizacji programu specjalizacji nauczycielskiej student powinien zostać wyposażony w taką wiedzę psychopedagogiczną, która umożliwi mu całościowe ujęcie funkcjonowania podopiecznych w szkole, z uwzględnieniem ich predyspozycji przedmiotowych, możliwości, zdolności oraz deficytów. Wskazany dokument akcentuje ponadto wzajemną użyteczność i służebność takich dyscyplin naukowych, jak: dydaktyka, pedagogika i psychologia. Jego twórcy podkreślają fakt doświadczenia przez przyszłych nauczycieli naturalnych oraz koniecznych związków programowych i zagadnieniowych między tymi obszarami wiedzy. Takie podejście umożliwi jednoczesny rozwój kompetencji nie tylko przedmiotowych, merytorycznych, ale też psychologiczno-pedagogicznych absolwentów specjalizacji.

Projekt, wychodząc naprzeciw potrzebom przyszłych nauczycieli, prezentuje formy współdziałania (naukowego i dydaktycznego) polonisty-dydaktyka, psychologa oraz badaczy literatury, uwidaczniające istotne związki tematyczne między literaturoznawstwem, dydaktyką oraz psychologią.

 

Cel ogólny: Podnoszenie dydaktyczno-psychologicznych kompetencji przyszłych nauczycieli humanistów.

 

Cele szczegółowe: 

  1. Refleksja nad tematami trudnymi (np. agresja, manipulacja, dorosłość, uzależnienia, śmierć, asertywność, nauczanie zindywidualizowane, kłamstwo, strach, przemoc, stres, seksualność, dorosłość).
  2. Uzupełnienie programu specjalizacji nauczycielskiej o aktualne problemy dydaktyczno-psychologiczne (np. uzależnienia od komputera i Internetu).
  3. Ukazanie wspólnych płaszczyzn tematycznych literaturoznawstwa, pedagogiki, dydaktyki oraz psychologii.
  4. Aktywizowanie przyszłych nauczycieli do uczestnictwa w różnych formach dokształcania się (np. warsztaty, seminaria, pokazy filmowe, spotkania naukowo-dydaktyczne, wykłady, konferencje).
  5. Zapewnienie przyszłym pedagogom kontaktu z pracownikami naukowymi, badaczami, psychologami, praktykującymi nauczycielami, dzielącymi się swoją wiedzą i doświadczeniem.
  6. Przekazywanie przyszłym nauczycielom dodatkowej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych w kontaktach z różnymi uczniami (np. agresywnymi, manipulantami, uzależnionymi).
  7. Poznanie warunków pracy nauczycieli (w tym polonistów) szkoły dla osadzonych (Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim) oraz szkoły stosującej zindywidualizowany system kształcenia (Prywatne Katolickie Liceum Ogólnokształcące
    im. bł. ks. K. Gostyńskiego w Lublinie).

 

Kalendarium wydarzeń:

 

Lp.

Zagadnienie

Wydarzenie

Termin

Realizacja

1.

Agresja

Warsztaty
dla nauczycieli szkolnych
i akademickich
oraz metodyków

 

 

 

 

 

 

 

Publikacja artykułów
w czasopiśmie oświatowym
„Uczyć lepiej”

24.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 3 – 2017/2018

Zastosowanie metod i technik wymagających zaangażowania uczestników (analiza przypadków szkolnych i klasowych, dyskusja, debata). Poszukiwanie sposobów radzenia sobie z antywartościami przy okazji realizacji przez nauczycieli różnych zadań dydaktycznych i wychowawczych.

 

M. Marzec-Jóźwicka, Agresja w refleksji polonistycznej, s. 10-11.

T. Korczyński, Agresja. Jak reagować i skutecznie bronić się?, s. 12-13.

 

 

 

2.

Manipulacja

Warsztaty
dla studentów specjalizacji nauczycielskiej
na kierunku Filologia Polska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kpt. Korczyński: powody ulegania manipulacji (odwołanie do doświadczeń prowadzonych przez etologa, M. W. Foxa) oraz tzw. utrwalonych wzorców reakcji; szczegółowe przedstawienie mechanizmów wpływu społecznego oraz wskazanie sposobów skutecznej obrony przed manipulacją; uświadomienie znaczenia problemu manipulacji we współczesnym świecie.

Dr Marzec-Jóźwicka: przedstawienie problematyki manipulacji w codziennej pracy nauczyciela, zwrócenie uwagi na jego relacje z uczniami, rodzicami, współpracownikami oraz przełożonymi.

 

 

 

3.

Uzależnienie
od alkoholu
i środków
odurzających

I Interdyscyplinarne seminarium naukowe „Młodzież i uzależnienia”
dla studentów specjalizacji nauczycielskiej WNH KUL oraz pracowników naukowych

24.05.2018

Poruszanie zagadnień literaturoznawczych, psychologicznych oraz dydaktycznych, związanych z problematyką uzależnień (m.in. profilaktyką, przyczynami powstawania, funkcjonowaniem tematu uzależnień w literaturze młodzieżowej i dziecięcej, szeroko pojętą edukacją antyuzależnieniową).

Prelegenci: dr Daria Jekiel, absolwentka Akademii Jana Długosza w Częstochowie, freelancerka, badaczka literatury dziecięcej i młodzieżowej (Polska literatura dla dzieci i młodzieży wobec problemu uzależnień); kpt. Tomasz Korczyński (Uzależnienia: problem człowieka, problem społeczeństwa); dr Magdalena Marzec-Jóźwicka (Tematyka uzależnień w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela polonisty).

 

 

 

4.

Manipulacja w literaturze, języku, mediach i codziennym życiu

Warsztaty
dla uczniów szkół średnich w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki

20.09.2018

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu „Jak radzić sobie z tymi, którzy chcą wykorzystać nasze słabości? O manipulacji w literaturze, mediach i codziennym życiu” w ramach LFN.

 

 

5.

Współpraca dydaktyka
i psychologa

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole.

Między schematem a kreatywnością”

 

 

 

8-9 listopada 2018

Warszawa, UW

dr Marzec-Jóźwicka, kpt. Korczyński: Przygotowanie i wygłoszenie referatu „Współpraca polonisty z psychologiem jako istotny element propozycji nowego modelu kształcenia przyszłych nauczycieli.  Wybrane przykłady inicjatyw”.

 

 

6.

Warunki pracy dydaktyczno-wychowawczej
w szkole dla osadzonych

Wyjazd chętnych
studentów specjalizacji nauczycielskiej
do szkoły dla osadzonych przy Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim

21 listopada 2018,

Zakład Karny w Opolu Lubelskim

Rozmowa z dyrektorką szkoły. Poznanie specyfiki szkoły, koncepcji kształcenia, metod i technik uczenia wykorzystywanych w pracy z osadzonymi.

Udział w debacie z osadzonymi.

 

 

7.

Co to znaczy dziś być dorosłym?

Spotkanie dydaktyczne

28 listopada 2018, KUL

Pokaz filmu „Mały Książę”.

Wykład na temat dorosłości (mgr J. Majewska-Zarychta).

Dyskusja.

 

 

 

8.

Uzależnienie
od komputera
i Internetu

II Interdyscyplinarne seminarium naukowe „Młodzież i uzależnienia” dla studentów specjalizacji nauczycielskiej WNH oraz studentów Humanistyki Cyfrowej

 

5 grudnia 2018,

KUL

Poruszanie zagadnień literaturoznawczych, psychologicznych oraz dydaktycznych, związanych z problematyką uzależnienia od komputera i Internetu (np. powody i objawy uzależnienia się, wpływ tego rodzaju uzależnienia na funkcjonowanie szkolne i pozaszkolne młodych ludzi, kompetencje nauczyciela w pracy z uczniami generacji always on, wykorzystanie Internetu i komputera w pracy z uczniami).

Prelegenci: mgr W. Gigilewicz (KUL), dr hab. L. Giemza (IFP KUL), dr I. Ulfik-Jaworska (IP KUL), dr M. Marzec-Jóźwicka (IFP KUL)

 

 

 

9.

Rola lektury szkolnej w rozwoju ucznia warsztaty dla studentów filologii polskiej, realizujących program specjalizacji nauczycielskiej oraz pracowników IFP 27 lutego 2019, KUL

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się, jak wywoływać zaciekawienie lekturą, motywować do czytania oraz wykorzystywać naturalną potrzebę ruchu w celu pobudzenia rozwoju poznawczego uczniów. 

Zajęcia prowadziła p. Małgorzata Małyska, prezes Fundacji dla Edukacji „Polis”, współautorka podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, trenerka pedagogiki twórczości, autorka książek do nauki języka polskiego oraz ponad 200 programów kursów doskonalących i kwalifikacyjnych z zakresu kształcenia polonistycznego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, specjalistka ds. nauczania na odległość.

 

10. 

Asertywność - jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi ludźmi? interdyscyplinarne seminarium naukowe dla studentów i pracowników WNH  20 marca 2019, KUL

Poruszanie zagadnień literaturoznawczych, psychologicznych oraz dydaktycznych, związanych z problematyką asertywności (definicja asertywności, asertywność w komunikacji werbalnej, asertywność w szkole z perspektywy młodego nauczyciela, bajki terapeutyczne jako sposób uczenia asertywności). 

Prelegenci: mgr Maria Miedzwiecka, mgr Joanna Majewska-Zarychta, kpt. mgr Tomasz Korczyński, dr Magdalena Marzec-Jóźwicka

 

11.

Warsztaty przygotowujące do ustnej matury z języka polskiego warsztaty dla uczniów osadzonych, słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim 24 kwietnia 2019, Opole Lubelskie

Przygotowanie zajęć dla osadzonych, służących przygotowaniu ich do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Warsztaty te współprowadziły studentki filologii polskiej (studiów I i II stopnia). 

12.

"Oblicza przemocy. Diagnoza - charakterystyka - profilaktyka? Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa 16 maja 2019 roku, KUL

Na konferencji została poruszona problematyka szeroko rozumianej przemocy (fizycznej, psychicznej, werbalnej, edukacyjnej, medialnej, rodzinnej). Prelegenci reprezentowali różne ośrodki naukowe (m.in. KUL, UKSW, Seminarium Duchowne w Kielcach, UJ, AJD w Częstochowie) oraz różne dziedziny nauki: literaturoznawstwo, językoznawstwo, dydaktykę, pedagogikę, psychologię oraz socjologię.

13.

Jak postępować z ludźmi,
 którzy uprzykrzają nam życie?

O asertywności na co dzień
wykład dla słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 28.10.2019

Na wykładzie zostały omówione tzw. toksyczne typy ludzi. Przedstawiono skutki ich oddziaływania  wskazano na sposoby komunikowania się z nimi.

Autor: Magdalena Marzec-Jóźwicka
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2020, godz. 11:13 - Magdalena Marzec-Jóźwicka