Informacja o realizacji projektu

„Wpływ telenoweli na preferowane modele i strukturę rodziny u młodzieży na różnych etapach przygotowywania się do życia małżeńskiego" (N102 021 32/4289). Kierownik projektu - dr Julia Gorbaniuk. Termin realizacji: 8 V 2007 - 7 VIII 2008 r.

W związku z przemianami kulturowymi i rozwojem mediów, które w dużej mierze zastępują alternatywne środki komunikacji i źródła wiedzy o życiu, o społeczeństwie, o rodzinie i małżeństwie, młodzież intensywnie uczestniczy w kreowanym świecie medialnym.

Celem przeprowadzonych badań była diagnoza stopnia oddziaływania popularnych seriali telewizyjnych na preferowane modele i strukturę małżeństwa i rodziny wśród młodzieży oraz wyznawanego przez nich systemu wartości.

W okresie realizacji projektu badawczego (2007-2008) zostały wykonane zaplanowane działania. Opracowano na podstawie literatury przedmiotu twierdzenia służące do skonstruowania dwóch metod badawczych (KPMMiR, KPSMiR) oraz ankiety mającej na celu określenie częstotliwości i stażu oglądanych seriali telewizyjnych. Następnie powielono materiały badawcze i przygotowano je w formie zbioru arkuszy umieszczonych w kopercie formatu A4, która zapewniała respondentowi anonimowy udział w badaniu. Koperty z materiałami zostały zaopatrzone w znaczek pocztowy i adres instytucji prowadzącej badania. Umożliwiło to zwrot rozdanych kwestionariuszy. Kolejnym działaniem było przeprowadzenie badania pilotażowego na grupie 30 osób - uczniów szkoły średniej (I klasy) oraz ich rodziców. Przeprowadzony pilotaż pozwolił udoskonalić kwestionariusze badawcze oraz odrzucić kategorie, które nie miały wartości diagnostycznej. Po dyskusjach w gronie specjalistów została zatwierdzona ostateczna wersja narzędzi badawczych. Następnie przeprowadzono badania zasadnicze. Łączna liczba zbadanych uczniów wyniosła 150 osób oraz 112 narzeczonych. Ostatecznie analizy statystycznej poddano wyniki badań 130 uczniów, 92 narzeczonych oraz 96 rodziców. Odrzucone zestawy były niekompletnie wypełnione przez badanych lub stwierdzono w nich celowe wprowadzenie badaczy w błąd, poprzez tendencyjne wypełnianie poszczególnych kwestionariuszy ankietowych. Zebrany materiał badawczy został zakodowany i poddany analizie statystycznej, której wynikiem było 1200 stron obliczeń. Na ich podstawie sporządzono wykresy i tabele, w formie pozwalającej na opis, analizę ilościową i jakościową uzyskanych wyników badań. Następnie wyniki były prezentowane na Światowym Zjeździe Psychologów w Berlinie w dniach 20-25 VII 2008 r. w formie komunikatu z badań. Ostatnim działaniem w ramach zrealizowanego projektu było przygotowanie raportu z badań.

Uzyskane wyniki pozwoliły udzielić szczegółowych odpowiedzi na postawione pytania badawcze oraz sformułować ogólne wniosków z badań. Wyniki te będą przydatne w procesie kształcenia studentów, przyszłych nauczycieli, do pracy z młodzieżą szkolną oraz narzeczonymi jako ważny element edukacji medialnej. Znajomość wielkości i kierunku oddziaływania telenoweli na system wartości i celów życiowych młodych ludzi będzie pomocna w pracy z małżonkami i ich dziećmi w poradniach rodzinnych. Wskaże ona również alternatywne drogi dotarcia do nowego pokolenia rodzin, których telenowela jest „szkołą życia" w oddziaływaniu duszpasterskim i pastoralnym.

Ze względu na społeczny charakter zjawiska oraz wyraźne braki badań nad oddziaływaniem treści telenoweli na jej „widzów fanów" w Polsce wyniki badań wypełniają w dużej mierzy lukę poznawczą w tej dziedzinie oraz dostarczają wiedzy empirycznej na ten temat, jak również stanowią cenne źródło do stawiania kolejnych pytań badawczych.

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2009, godz. 11:41 - Stanisław Sarek