1. "Edukacja dla integracji - Partnerstwo na rzecz Uchodźców", IW EQUAL, Temat I: Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób ubiegających się o status uchodźcy.
 2. "Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Per linguas mundi ad laborem (Przez języki świata do pracy)”
 3. "Bliżej klienta – Public Relation w instytucji rynku pracy”
 4. "Zarządzanie projektami społecznymi"
 5. "MIGRALINK: Integration of migrants in the enlarged Europe and policies for the return of productive intellect" (Integracja migrantów w poszerzonej Europie i polityka na rzecz powrotu umysłów twórczych)
 6. "MIGRAVALUE: Steering Economic and Social Cohesion in the CADSES Space: Valuing Migration as a Development Tool" (Sterowanie wzrostem spójności ekonomiczno-społecznej w obszarze CADSES – waloryzacja migracji jako instrument rozwoju)
 7. "Współpraca Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów – lubelskiego i lwowskiego"
 8. "Language Bridges (LABS)" – Multilingual and multicultural character of borderline areas (Wielojęzyczność i wielokulturowość w europejskich regionach przygranicznych)
 9. "Szkolenia z języka angielskiego i niemieckiego dla osób pracujących"
 10. "Konsultant innowacji – program stażowy"
 11. "Szkolenia informatyczne  podnoszące kwalifikacje osób pracujących z regionu lubelskiego"
 12. "Szkolenia z prawa podatkowego dla osób pracujących"
 13. "Zarządzanie informacją i komunikacją public relations w administracji samorządowej", PO KL, Priorytet V, Poddziałanie 5.2.1
 14. "Zarządzanie systemem B + R w instytucjach naukowych" PO KL, priorytet IV, Działanie 4.2
 15. „Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych”, PO KL, priorytet III, Poddziałanie 3.3.2
 16. "Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej", PO KL, priorytet VII, Poddziałanie 7.2.2
 17. "Turystyka szansą na pracę w obliczu EURO 2012", PO KL, priorytet VI, Poddziałanie 6.1.1
 18. Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki; PO KL, Priorytet IV, Działanie 4.2
 19. "Adaptacja reemigrantek  na regionalnym rynku pracy-badania, analizy i upowszechnianie", PO KL, priorytet VI, Poddziałanie 6.1.1
 20. "Zostań swoim szefem", PO KL, priorytet VIII, Poddziałnie 8.2.1
 21. "Eko-Roztocze", PO KL, priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1
 22. "Przez ludzi dla ludzi", PO KL, priorytet VIII, Poddziałanie  8.1.1
 23. "Akademia przedsiębiorczości", PO KL, priorytet VIII, Poddziałnie 8.2.1
 24. "Nowoczesne technologie informacyjno - komunikacyjne w administracji samorządowej", PO KL, priorytet V, Poddziałanie 5.2.1
 25. „Transfer wiedzy i technologii szansą na gospodarczy rozwój Polski”, PO KL, priorytet IV, Działanie 4.2
 26. Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy” , PO KL, Priorytet IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4. „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”
 27. „Wykwalifikowana kadra szansą na lepsze jutro-studia podyplomowe i kursy dokształcające", Priorytet IV "szkolnictwo wyższe i nauka", Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni", okres realizacji od 02.01.2011 do 31.12.2012, budżet 1 661 756,00 zł
 28. "Kompetentne wsparcie kursy doskonalące dla pracowników oświaty" , PO KL, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, okres realizacji od 01.01.2012 r. - 31.12.2012, budżet 425 577,08 zł.
 29. „KUL BIKE & BREAKFAST - innowacyjna oferta turystyczna w obszarze Nałęczów – Puławy - Kazimierz Dolny”.
 30. "LUK - Lubelski Uniwersytet Kompetencji".
 31. "Energia kompetencji"
 32. "PWP – Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy".
 33. "Integracja lokalna czy medialna? Badanie wizerunku medialnego Obywateli Państw Trzecich w mediach ogólnopolskich i lokalnych".
 34. „Migracje powrotowe – nauka i praktyka”.
 35. "Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy".
 36. "Najlepsze praktyki" w strategicznej transformacji KUL.
 37. "LUK II - Lubelski Uniwersytet Kompetencji"
 38. "Otwarta Integracja"
 39. "Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL"
 40. "Wysokiej Jakości Staże startem do kariery studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe KUL"
 41. "Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa"
 42. "Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy"
 43. Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II
 44. Kuźnia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej
 45. Aktywny student - aktywny absolwent
 46. Kuźnia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej
 47. Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II
 48. Europejski Doradca
 49. Wysokiej Jakości Staże Kluczem do kariery studentów WNH KUL - II edycja
 50. Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy. II edycja
 51. Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa II edycja
 52. Dziennikarz na stażu - Wysokiej Jakości Staże dla kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna KUL
 53. Otwarci na sukces
Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2021, godz. 12:39 - Agnieszka Głąb