1. "Edukacja dla integracji - Partnerstwo na rzecz Uchodźców", IW EQUAL, Temat I: Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób ubiegających się o status uchodźcy.

 

2. "Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Per linguas mundi ad laborem (Przez języki świata do pracy)”

 

3. "Bliżej klienta – Public Relation w instytucji rynku pracy”

 

4. "Zarządzanie projektami społecznymi"

 

5. "MIGRALINK: Integration of migrants in the enlarged Europe and policies for the return of productive intellect" (Integracja migrantów w poszerzonej Europie i polityka na rzecz powrotu umysłów twórczych)

 

6. "MIGRAVALUE: Steering Economic and Social Cohesion in the CADSES Space: Valuing Migration as a Development Tool" (Sterowanie wzrostem spójności ekonomiczno-społecznej w obszarze CADSES – waloryzacja migracji jako instrument rozwoju)

 

7. "Współpraca Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów – lubelskiego i lwowskiego"

 

8. "Language Bridges (LABS)" – Multilingual and multicultural character of borderline areas (Wielojęzyczność i wielokulturowość w europejskich regionach przygranicznych)

 

9. "Szkolenia z języka angielskiego i niemieckiego dla osób pracujących"

 

10. "Konsultant innowacji – program stażowy"

 

11. "Szkolenia informatyczne  podnoszące kwalifikacje osób pracujących z regionu lubelskiego"

 

12. "Szkolenia z prawa podatkowego dla osób pracujących"

 

13. "Zarządzanie informacją i komunikacją public relations w administracji samorządowej", PO KL, Priorytet V, Poddziałanie 5.2.1

 

14. "Zarządzanie systemem B + R w instytucjach naukowych" PO KL, priorytet IV, Działanie 4.2

 

15. „Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych”, PO KL, priorytet III, Poddziałanie 3.3.2

 

16. "Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej", PO KL, priorytet VII, Poddziałanie 7.2.2

 

17. "Turystyka szansą na pracę w obliczu EURO 2012", PO KL, priorytet VI, Poddziałanie 6.1.1

 

18. Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki; PO KL, Priorytet IV, Działanie 4.2

 

19. "Adaptacja reemigrantek  na regionalnym rynku pracy-badania, analizy i upowszechnianie", PO KL, priorytet VI, Poddziałanie 6.1.1

 

20. "Zostań swoim szefem", PO KL, priorytet VIII, Poddziałnie 8.2.1

 

21. "Eko-Roztocze", PO KL, priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1

 

22. "Przez ludzi dla ludzi", PO KL, priorytet VIII, Poddziałanie  8.1.1

 

23. "Akademia przedsiębiorczości", PO KL, priorytet VIII, Poddziałnie 8.2.1

 

24. "Nowoczesne technologie informacyjno - komunikacyjne w administracji samorządowej", PO KL, priorytet V, Poddziałanie 5.2.1

 

25. „Transfer wiedzy i technologii szansą na gospodarczy rozwój Polski”, PO KL, priorytet IV, Działanie 4.2

 

26. Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy” , PO KL, Priorytet IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4. „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”

 

27. „Wykwalifikowana kadra szansą na lepsze jutro-studia podyplomowe i kursy dokształcające", Priorytet IV "szkolnictwo wyższe i nauka", Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni", okres realizacji od 02.01.2011 do 31.12.2012, budżet 1 661 756,00 zł

 

28. "Kompetentne wsparcie kursy doskonalące dla pracowników oświaty" , PO KL, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, okres realizacji od 01.01.2012 r. - 31.12.2012, budżet 425 577,08 zł.

 

29. „KUL BIKE & BREAKFAST - innowacyjna oferta turystyczna w obszarze Nałęczów – Puławy - Kazimierz Dolny”.

 

30. "LUK - Lubelski Uniwersytet Kompetencji".

 

31. "Energia kompetencji"

 

32. "PWP – Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy".

 

33. "Integracja lokalna czy medialna? Badanie wizerunku medialnego Obywateli Państw Trzecich w mediach ogólnopolskich i lokalnych".

 

34. „Migracje powrotowe – nauka i praktyka”.

 

35. "Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy".

 

36. "Najlepsze praktyki" w strategicznej transformacji KUL.

 

37. "LUK II - Lubelski Uniwersytet Kompetencji"

 

38. "Otwarta Integracja"

 

39. "Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL"

 

40. "Wysokiej Jakości Staże startem do kariery studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe KUL"

 

41. "Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa"

 

42. "Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy"

 

43. Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II

 

44. Kuźnia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej

 

45. Aktywny student - aktywny absolwent

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 19.08.2020, godz. 13:41 - Piotr Siemaszko