Promocje prac doktorskich


 1. E. Porada, Problematyka eklezjalna i eklezjologiczna na łamach miesięcznika "Więź" (1958-1998), Lublin 2001 (Lublin - 25.05.2001); rec. O. prof. St. C. Napiórkowski; o. prof. Z. Kijas [fragmenty autoreferatu i recenzji: „Teologia w Polsce", 19(2001) nr 65, s. 40-45].
 2. M. Hołuj, Misterium unitatis Christi w pismach Wincentego Granata, Lublin 2002 (Lublin - 17. 05. 2002); rec. ks. prof. Cz. St. Bartnik; ks. abp prof. A. Nossol.
 3. T. Jaklewicz, Formuła Marcina Lutra simul iustus et peccator jako problem teologiczny w kontekście ekumenicznym, Lublin 2003 (Lublin - 15.12.2003); rec. o. prof. St.C. Napiórkowski; ks. prof. P. Jaskóła [fragmenty autoreferatu i recenzji: „Teologia w Polsce" 23(2004) nr 75, s. 24-34].
 4. M. Drążyk, Chrystologia relacyjna w ujęciu Helmuta Richarda Niebuhra, Lublin 2004 (Lublin - 16.12.2004 - 10.01.2005); rec. ks. prof. L. Górka; o. prof. Z. Kijas. [fragmenty autoreferatu i recenzji: „Teologia w Polsce" 23(2005) nr 79, s. 11-14].
 5. K. Solecka, Katedra na pustkowiu Kategoria praeparatio evangelica w świetle twórczości Zbigniewa Herberta, Lublin 2005 (Lublin - 28.04.2005 - 17.05.2005); rec. prof. K. Klauza; ks. prof. T. Węcławski [fragmenty autoreferatu i recenzji: „Teologia w Polsce" 23(2005) nr 80, s. 33-37].
 6. K. Szwarc, Jezus Chrystus jako Universale Concretum w ujęciu Romano Guardiniego, Lublin 2006 (Lublin - 13.03.2006 - 14.03.2006); rec. ks. prof..K. Góźdź, ks. prof. W. Hanc.
 7. Ł. Szendzielorz, Teologia agapé jako metoda. Agapetologiczne struktura dzieła teologicznego Josefa Zvĕřiny, Katowice 2006 (Katowice - 28.03.2006 - 09.05.2006); rec. ks. prof. J. Budniak, ks. prof. T. Węcławski.
 8. E. Łakoma OP, Chrystologia życia konsekrowanego w nauczaniu Kościoła od Lumen gentium do Ripartire da Cristo (1962-2002), Lublin 2006 (Lublin, 08.05.2006 - 23.05.2006); rec. ks. prof. A. Czaja, ks. prof. P. Liszka [fragmenty autoreferatu i recenzji: „Teologia w Polsce" 24(2006) nr 85-86, s. 39-45].
 9. M. Pyka, Pneumatologiczny wymiar genezy ekonomii sakramentalnej w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 2006 (Lublin, 08.05.2006 - 23.05.2006); rec. ks. prof. A. Czaja, ks. prof. P. Jaskóła [fragmenty autoreferatu i recenzji: „Teologia w Polsce" 24(2006) nr 84, s. 29-33].
 10. K. Najman, C Model chrystologii proegzystencjalnej w polskiej teologii posoborowej, Lublin 2006 (Lublin, 22.05.2006 - 02.06.2006); rec. ks. prof. K. Góźdź, ks. prof. Z. Glaeser [fragmenty autoreferatu i recenzji: „Teologia w Polsce" 24(2006) nr 85-86, s. 46-52].
 11. M. Sztajner, Człowiek jako locus theologicus w świetle polskiej teologii posoborowej, Lublin 2006 (Lublin, 22.05.2006 - 02.06.2006); rec. ks. prof. K. Góźdź, ks. prof. Z. Glaeser [fragmenty autoreferatu i recenzji: „Teologia w Polsce" 24(2006) nr 85-86, s. 53-59].
 12. A.E. Dudek Mysterium Christi jako klucz do tajemnicy Bożego Miłosierdzia w posoborowym nauczaniu Kościoła, Lublin 2006 (Lublin, 01.06.2006 - 21.06.2006); rec. ks. prof. K. Guzowski, ks. prof. B. Ferdek.
 13. J. Maślanka, Realitas complexa. Obrazy i modele Kościoła w eklezjologii Yves Congara, Lublin 2006 (Lublin, 01.06.2006 - 21.06.2006); rec. ks. prof. K. Guzowski, ks. prof. B. Ferdek.
 14. J. Chyła, Chrystologia jako klucz hermeneutyczny do misterium istnienia i zbawienia. Studium teologicznodogmatyczne encyklik Jana Pawła II, Katowice 2007 (Katowice, 24.04.2007 r. - 15.05.2007), rec. ks. prof. J. Cuda, ks. prof. K. Góźdź.
 15. K. Kalemba, Misterium paschalne jako objawienie Trójjedynego Boga. Studium na podstawie polskiej teologii posoborowej, Lublin 2007 (Lublin, 08.05.2007 - 29.05.2007), rec. ks. prof. A. Czaja, ks. prof. M. Kowalczyk.
 16. M. Konarska, Miejsce wyobraźni w teologii współczesnej. Studium metodologiczne w świetle twórczości Czesława Miłosza, Lublin 2007 (Lublin, 08.05.2007 - 29.05.2007), rec. ks. prof. K. Guzowski, ks. prof. W. Wołyniec.
 17. D. Zielonka, Charakter sakramentalny w ujęciu teologii okresu Vaticanum II, Lublin 2007 (Lublin, 28.05.2007 - 11.06.2007), rec. ks. prof. K. Góźdź, ks. prof. B. Ferdek.
 18. F. Kowalski, Soteriologia literacka w wielkich powieściach Fiodora Michajłowicza Dostojewskiego, Lublin 2007 (Lublin, 28.05.2007 - 11.06.2007), rec. prof. K. Klauza, ks. prof. M. Pyc.

RECENZJE PRAC DOKTORSKICH 1. T. Kosiek, Posługa uzdrawiania w Kościele w świetle dokumentów dialogu katolicko-pentekostalnego (1972-19820. Studium teologiczno-ekumeniczne, Lublin 1997 (Lublin - 20 01 98); prom. o. St. C. Napiórkowski.
 2. G. Kucza, Zmartwychwstanie człowieka jako rzeczywistość zbawcza. Interpretacja wiary o zmartwychwstaniu ciał w polskiej teologii kerygmatycznej XX wieku, ATK, Warszawa 1998 (Warszawa - 25.05.98) prom ks. prof. L. Balter.
 3. K. C. Kaucha, Agapetologiczna wiarygodność chrześcijaństwa według Battisty Mondina, KUL, Lublin 1998 (Lublin - 22.05.98) prom. ks. prof. M. Rusecki [druk rec.: „Abyście się wzajemnie miłowali" (J 15, 12). Agapetologiczny motyw wiarygodności chrześcijaństwa, „Ethos" 15(2002) nr 3-4(59-60), s. 427-430].
 4. K. Krzemiński, Historiozbawcze posłannictwo Ducha Świętego według Heriberta Mühlena, KUL, Lublin 1999 (Lublin 22.04.99); prom. o. prof. St. C. Napiórkowski OFMConv. [druk fragm.: "Teologia w Polsce", 17(1999) nr 59, s. 19-21; całość rec: „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego" 8(2002) nr 2(16), s. 169-170].
 5. K. Pek MIC, Implikacje mariologiczne pneumatologii Yves Congara, KUL, Lublin 1999 (Lublin 26.05.99); prom. o. prof. St. C. Napiórkowski OFMConv. [druk fragm.: "Teologia w Polsce", 17(1999) w 59, s. 26-27; całość rec.: Maryja: dzieło Tchnienia i Słowa, „Salvatoris Mater", 3(2001) nr 2(10), s. 337-340].
 6. V. Alekseev, Eschatologiczny sens kultury w świetle pism rosyjskich myślicieli religijnych XIX - XX w., KUL, Lublin 1999 (Lublin 23.06.99); prom. o. prof. W. Hryniewicz OMI.
 7. H. Szymiczek SVD, Problem eklezjalnej świadomości wspólnot podstawowych w Kościele lokalnym na przykładzie Ekwadoru, KUL, Lublin 1999 (Lublin 4. 11. 99); prom. o. prof. St. C. Napiórkowski OFMConv.
 8. G. Dziewulski, Świadectwo chrześcijańskie jako argument wiarygodności Kościoła, KUL, Lublin 1999 (Lublin 20. 12. 99); prom. ks. prof. M. Rusecki.
 9. M. Kozak MIC, Kościół jako communio według Gérarda Philipsa, KUL, Lublin 1999 (Lublin 27.03.2000); prom. o. prof. St. C. Napiórkowski OFM Conv [druk: „Roczniki Teologiczne" 52(2005) z. 2, s. 261-263].
 10. P. Kiejkowski, Kapłaństwo w pismach błogosławionego Józefa Sebastiana Pelczara (1842-1924). Studium historyczno-dogmatyczne, Uniwersytet Kardynała Stanisława Wyszyńskiego, Warszawa 1999 (Warszawa 02.06.2000); prom. o. prof. J. Salij OP.
 11. K. Ternka, Maryja w dramatycznej teologii Hansa Ursa von Balthasara, KUL, Lublin 2000 (Lublin, 15.05.2000); prom. o. prof. St. C. Napiórkowski OFM Conv.
 12. F. Jędrak, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia doroczne w Dekanacie Gorzowskim (Diecezja Opolska), KUL, Lublin 2000 (Lublin, 14.06.2000); prom. ks. prof. dr hab. H. Zimoń SVD.
 13. J. Dunin-Borkowski, Teologiczna wizja człowieka i wszechświata Clive'a Staplesa Lewisa, KUL, Lublin 2000 (Lublin, 20.06.2000); prom. ks. prof. dr hab. Cz.St. Bartnik.
 14. Jeż, Christus Communicator. Próba zbudowania modelu chrystologicznego w oparciu o teorie komunikacji personalnej; Kraków 2001 (Kraków, 11.03.2002); prom. ks. prof. dr hab. St. Budzik.
 15. J. Nowak, Problem śmierci jako ostatecznej decyzji personalnej we współczesnej niemieckiej literaturze teologicznej, Opole 2002 (Opole, 19.04.2002); prom. ks. abp. prof. dr hab.. A. Nossol.
 16. B. Lewandowska, Między nihilizmem a katolicyzmem. Stanisława Brzozowkiego poszukiwania idei uniwersalistycznej, Warszawa 2002 (Warszawa, 16.05.2002); prom. o. prof. dr hab. J. Salij.
 17. K. Marcyński, Świat elektronicznych mediów w świetle teorii Marshalla McLuhana a przepowiadanie Słowa Bożego, Lublin 2002 (Lublin, 27.05.2002); prom. ks. prof. Dr hab. T. Zasępa.
 18. J. Brodňanský, Náboženské programy v slovenských masmédiách v rokoch 1990-2000 (Programy religijne w słowackich mediach w latach 1990-2000), Lublin 2002 (Lublin, 15.06.2002); prom. ks. prof. dr hab. T. Zasępa.
 19. J. Klak, Rola metafory w języku religijnym w świetle współczesnej literatury filozoficzno-religijnej, Opole 2003 (Opole, 20.03.2003); prom. ks. prof. dr hab. K. Wolsza.
 20. K. Staniek, Teologia kazań wygłoszonych w czasie koronacji obrazów i figur Matki Bożej w Polsce w II połowie XX wieku, Lublin 2003 (Lublin, 07.04.2003); prom. o. prof. dr hab. C. Napiórkowski [druk fragm.: „Teologia w Polsce" 21(2003) nr 72, s. 12-13].
 21. H. Rzega, Uniwersalny charakter wartości religijno-moralnych w twórczości Josepha von Eichendorffa, Opole 2003 (Opole, 16.06.2003); prom. ks. prof. dr hab. A. Marcol.
 22. J. Sprutta, Ikonologiczne aspekty sensum fidelium, Lublin 2003 (Lublin, 16.12.2003); prom. prof. dr hab. K. Klauza.
 23. D. Klejnowski-Różycki, Oliviera Clément reinterpretacja teologii. Studium dogmatyczno-ekumeniczne, Opole 2005 (Opole, 08.06.2005); prom. ks. prof. dr hab. P. Jaskóła.
 24. L. Szczawińska, Wobec Boga. Kształtowanie postaw i umiejętności argumentacji w lekcyjnych dyskusjach o wybranychwierszach współczesnych poetów, Katowice 2005 (Katowice, 14.10.2005.); prom. prof. dr hab. A. Opacka.
 25. D. Hrynyszyn, Lęk jako paradygmat teologicznej antropologii Eugena Drewermanna, Opole 2005 (Opole 19.12.2005); prom. ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser.
 26. J. Rowicka, Nauka Jana Pawłą II o Chrystusie Słudze i jej znaczenie dla interpretacji charyzmatu zgromadzenia Sług Jezusa, Lublin 2006 (Lublin, 13.03.2006); prom. o. prof. dr hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski [„Teologia w Polsce" 24(2006) nr 83, s. 21].
 27. J. Dziewulski, Tajemnica Boga Trójjedynego w publikacjach teologicznych po Soborze Watykańskim II, Wrocław 2006 (Wrocław, 14.11.2006), prom. ks. prof. dr hab. Piotr Liszka CMF.
 28. N.M. Białek CSFN, Soteriologiczny wymiar Trójcy Świętej w nauczaniu Jana Pawła II w okresie przygotowania i przeżywanai Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Kraków 2006 (Kraków, 09.06.2006), prom. o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv.
 29. E.E. Grzybowska, Kairos - Kyrios. Człowiek i jego czas w eseistyce Janusza Stanisława Pasierba, Warszawa 2006 (Warszawa, 19.06.2006), prom. ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak.
 30. J. Międzybrodzki, Duchowość kapłana w nauczniu Jana Pawła II, Katowice 2006 (Katowice, 23.01.2007), prom. ks. dr hab. Jan Słomka.
 31. R. Skowronek, Komplementarność ideałów moralnych w utworach dramatycznych i nauczaniu Karola Wojtyły, Katowice 2007 (Katowice, 15.05.2007), prom. ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż.
Autor: Krzysztof Góźdź
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2008, godz. 16:07 - Krzysztof Góźdź