Protokół propozycji zmian w Statucie postulowanych przez Zarząd
        
1/ W art. 1 § 1 Statutu poprawia się oczywisty błąd literowy z „Lublisensis" na „Lublinensis".
 
2/ W art. 1 Statutu dodaje się § 1a  w brzmieniu:
„§ 1a  Przez absolwentów Wydziału Prawa rozumie się osoby, które ukończyły studia w zakresie nauk prawnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim."
 
3/ Przepis art. 3 § 1 statutu otrzymuje następujące brzmienie :
                „ § 1. Celami Stowarzyszenia są :
                         a/ integrowanie i promowanie absolwentów Wydziału Prawa KUL,
                          b/ wszechstronne wspieranie macierzystego Wydziału Prawa KUL,
                          c/ cele edukacyjne, naukowe, informacyjne i popularyzacyjne,
                           w szczególności  rozwój i upowszechnianie nauki prawa i kultury 
                           prawniczej, zgodnie z zasadą Deo et Patriae", m.in. poprzez
                           organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju szkoleń, wykładów,
                           odczytów, konferencji i kursów".

 4/ W art. 3 § 2 lit. a) i b) statutu otrzymują następujące brzmienie:
a) wspieranie kontaktów między absolwentami Wydziału Prawa KUL.
b) współpracę z rektorem KUL i dziekanem Wydziału Prawa KUL.

             5/  W art. 3 § 2 po lit. g dodaje się lit. h, i, j w brzmieniu :
                  „ h.  współpracę z  uczelniami wyższymi oraz innymi partnerami na
                         poziomie międzyregionalnym oraz  regionalnym,
                     i.  prowadzenia wydawnictwa i publikacji,
                     j.  reprezentowanie środowiska prawniczego i opiniowanie aktów
                         prawnych".   
 
6/  Przepis art. 5.§1. otrzymuje następujące brzmienie:
„Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które ukończyły studia w zakresie nauk prawnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim."
 
7/ W art. 5.§ 2 dotychczasowe sformułowanie „Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo i obowiązek:" zastępuje się sformułowaniem: „Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma następujące prawa i obowiązki:"

8/ W art. 5 zmienia się §4 i dodaje §5, które otrzymują następujące brzmienie:
„§ 4. Utrata praw członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje na skutek oświadczenia zainteresowanego złożonego na piśmie lub przez skreślenie z listy członków przez Zarząd za działalność sprzeczną ze Statutem.
§ 5. Od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie składane w terminie 30 dni od powiadomienia o decyzji Zarządu. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zebranie."

             9/  w art. 9 statutu po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
                   „ Walne zebranie jest ważne, jeśli bierze w nich udział co najmniej 50 %
                     członków. W przypadku braku kworum Walne Zebranie odbywa się w tym
                     samym dniu, w drugim terminie bez względu na kworum".
 
10/ Przepis Art. 17. §1. otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 1. Rada ds. Ekonomicznych składa się z co najmniej pięciu członków."

Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2006, godz. 16:44 - Tomasz Sieniow