Praktyki będą realizowane w ścisłej współpracy z partnerami zagranicznymi. Nadzór i monitoring będzie prowadzony przez koordynatora/opiekuna praktyk i SOWM na KUL-u  oraz mentora/osobę kontaktową z instytucji przyjmującej.
Studenci KUL będą mieli zapewnioną pomoc SOWM w sprawie formalności i spraw praktycznych wyjazdu. Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków, uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne oraz wykupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.
W innych praktycznych kwestiach pomoc będzie udzielana przez instytucję przyjmującą, głównie przez mentora/osobę kontaktową, która  będzie pomagać studentom w integracji w przedsiębiorstwie i monitorowaniu przebiegu praktyk. Instytucja przyjmująca udzieli w szczególności pomocy w znalezieniu zakwaterowania, a w razie możliwości sama je zapewni.

Studenci KUL przed wyjazdem będą zobowiązani ustalić program praktyk (Training Agreement), który będzie zatwierdzany przez koordynatora/opiekuna praktyk z naszej uczelni i mentora z instytucji przyjmującej,  podpisać z uczelnią umowę (Placement contract) oraz uregulować swoje sprawy na uczelni.

Pod koniec pobytu w instytucji przyjmującej student otrzymuje zaświadczenie o pobycie w tej instytucji wraz z uzyskaną oceną, wystawianą przez opiekuna praktyki. Odbycie praktyki zostanie także wpisane przez uczelnię indeksu a następnie do Suplementu do Dyplomu.

Na czas wyjazdu student nie może ubiegać się o jakikolwiek urlop w KUL w ramach kierunku studiów, z którego wyjeżdża. Wyjazd odbywa się w ramach indywidualnej organizacji studiów (IOS), co jest regulowane w podaniu do Koordynatora Wydziałowego programu Erasmus, które każdy student zobowiązany jest złożyć w swoim dziekanacie przed wyjazdem na praktykę.