Z UWAGI NA PRZEDŁUŻENIE OBOSTRZEŃ, OBIEKTY SPORTOWE KUL POZOSTAJĄ ZAMKNIĘTE DO 31.01.2021 (Z DOTYCHCZASOWYMI WYJĄTKAMI).

...................................................................................................................................

Szanowni Państwo,

przypominamy, że w okresie od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. wszystkie obiekty sportowe KUL będą niedostępne dla kontrahentów, z wyjątkami przewidzianymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 2316).

Dotyczą one:

  • sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014, str.1, z późn. zm.) lub
  • zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub
  • zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub
  • dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni Polski Związek Sportowy.

 

Dany Klub winien przedstawić stosowną dokumentację, o której mowa w par. 10, ust. 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 2316). 

Autor: Beata Rawska
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2021, godz. 15:06 - Beata Rawska