informuje, że istnieje jeszcze możliwość zapisu na: 

Podyplomowe Studia Organizacja Pomocy Społecznej 

Studia te przeznaczone są dla osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu pomocy społecznej, nie tylko kadry kierowniczej i menedżerów zarządzających instytucjami i placówkami opieki społecznej (Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze, Domy Pomocy Społecznej, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zawodowej itd), oraz sprawującymi nad nimi nadzór, ale także pracowników socjalnych, liderów organizacji pozarządowych, terapeutów, opiekunów jednostek pomocy społecznej.

Kandydaci musza posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych wyposażony będzie w wiedzę teoretyczną dotyczącą organizowania i funkcjonowania pomocy społecznej, co pozwoli słuchaczowi na kierowanie instytucjami i organizacjami świadczącymi pomoc społeczną, tworzenie programów pomocy socjalnej dla różnych grup podmiotów, postępowanie z osobami objętymi pomocą społeczną i rozwiązywania ich problemów oraz dochodzenie do standardów Unii Europejskiej w pomocy społecznej. Absolwent uzyskuje kwalifikacje z zakresu organizacji pomocy społecznej określone Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004

 

Studia trwają tylko dwa semestry.

Opłata wynosi 2500 zł za całość (płatne w dwóch ratach: za pierwszy semestr -1300 zł, za drugi semestr – 1200 zł)

Planowany termin październik 2009 rok

 

Rekrutacja została przedłużona do 10 października

W Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego

Collegium Jana Pawła II pokój C 1035

Al. Racławickie 14/C-1035; 20-950 Lublin

Tel. (081) 445-39-96, fax  (081) 445-39-97

Email: centrumsp@kul.lublin.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest elektroniczna rejestracja kandydata (http://rekrut.kul.lublin.pl/rktreg.html) oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe w wysokości 30 zł za kierunek.

 

Program studiów podyplomowych obejmuje:

 1. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej
 2. Prawo w pomocy społecznej (wybrane zagadnienia prawne z zakresu prawa rodzinnego, prawa karnego penitencjarnego, prawa administracyjnego, prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, systemu prawnego pomocy społecznej, praw człowieka)
 3. Wybrane elementy socjologii oraz teorii organizacji i zarządzania
 4. Pomoc społeczna jako instytucja – zasady finansowania pomocy społecznej
 5. Kierowanie i zarządzanie superwizyjne w pomocy społecznej
 6. Etyka pracy socjalnej
 7. Podmioty realizujące cele pomocy społecznej z uwzględnieniem organizacji pozarządowych
 8. Zadania samorządu terytorialnego w pomocy społecznej
 9. Świadczeniobiorcy pomocy społecznej
 10. Metody i techniki pracy socjalnej
 11. Metody statystyczne w pomocy społecznej
 12. Obszary interwencji funduszy pomocowych – praktyczne umiejętności realizacji projektów.

 

Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli oraz praktyków z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej.

 

Zaprasza kierownik Podyplomowych Studiów Organizacji Pomocy Społecznej – Dr Justyna Maciaszek ( email: achaja13@tlen.pl)

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2009, godz. 23:46 - Mirosław Rewera