PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTÓW


Ustawa z dnia 13 września 2002 roku o zmianie Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wprowadziła nowe regulacje prawne, które umożliwiają studentom-ochotnikom odbycie służby wojskowej (uregulowanie stosunku do służby wojskowej) w trakcie studiów.

Studenci i studentki, którzy rozpoczęli studia 1 października 2004 roku i zaliczyli I rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich) lub jednolitych studiów magisterskich mogą odbyć na swój wniosek przysposobienie obronne w drugim roku studiów, tj. w roku akademickim 2005/2006:
  • studenci studiów pierwszego stopnia - w semestrze zimowym,
  • studenci jednolitych studiów magisterskich - w semestrze letnim.
Wnioski o zakwalifikowanie do odbycia przysposobienia obronnego studentów należy złożyć w Studium Przysposobienia Obronnego (C-542) w terminie:
  • do 31 października 2005 roku - studenci studiów pierwszego stopnia,
  • do 31 marca 2006 roku - studenci jednolitych studiów magisterskich (wnioski w Studium).
Przysposobienie obronne jest nieobowiązkowym programem nauki objętym planem studiów, prowadzone jest w formie wykładu prowadzonego przez majora Zbigniewa Jakubczaka. Przysposobienie obronne kończy się egzaminem w formie testu. Egzamin przeprowadzony będzie:
  • dla studentów studiów pierwszego stopnia - do 31 marca 2006,
  • dla studentów jednolitych studiów magisterskich - do 30 września 2006

Nieprzystąpienie lub niezdanie egzaminu z przysposobienia obronnego nie ma wpływu na zaliczenie semestru (roku studiów).

Autor: Alicja Gajda
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2006, godz. 10:38 - Alicja Gajda