Psychologia działań celowych seminarium magisterskie SWPS w Warszawie

Prowadzący: dr Mariola Łaguna
Tytuł seminarium:  Psychologia działań celowych
Tematyka i przykładowe pytania badawcze: Tematyka seminarium koncentruje się wokół następujących zagadnień: ustanawianie celów życiowych, działania intencjonalne, motywacyjna funkcja celów, uwarunkowania i konsekwencje sukcesu w realizacji celów, uwarunkowania i konsekwencje niepowodzeń w realizacji celów, rezygnacja z realizacji celów życiowych. Badania dotyczące zachowań celowych mogą być odnosić się do różnych sfer działalności człowieka: edukacji, przedsiębiorczości, sportu, promowania zdrowia, funkcjonowania społecznego. Uwarunkowania i konsekwencje aktywności celowej mogą dotyczyć zarówno osobowości (np. przekonań na temat Ja), jak i sfery relacji interpersonalnych, szerszego otoczenia społecznego oraz interakcji pomiędzy tymi czynnikami. Tematyka realizowanych projektów badawczych odzwierciedla indywidualne zainteresowania uczestników różnymi obszarami działalności celowej.

Wymagania wobec uczestników seminarium: Podstawowa znajomość metodologii psychologii oraz statystyki, umiejętność czytania tekstów w języku angielskim. Mile widziane twórcze pomysły i ciekawość badawcza wynikająca z własnych zainteresowań psychologicznych.

Wstępny harmonogram pracy i warunki zaliczenia:

I semestr: Sformułowanie problemu badawczego, zapoznanie się z literaturą przedmiotu.Warunek zaliczenia - zredagowanie zarysu części teoretycznej pracy.

II semestr: Sformułowanie szczegółowych hipotez badawczych, wybór lub opracowanie metod badań, kryteriów doboru próby, wykonanie badań.Warunek zaliczenia - zredagowanie części metodologicznej pracy, zgromadzenie wyników badań.

III semestr: Analiza statystyczna wyników badań, ich opis i próby interpretacji.Warunek zaliczenia - zredagowanie opisu wyników badań oraz zarysu ich interpretacji.

IV semestr: Interpretacja uzyskanych wyników badań w odniesieniu do teorii, określenie ograniczeń badań, wniosków dla praktyki.Warunek zaliczenia - ostateczne zredagowanie tekstu całej pracy.

Podstawowa literatura do zajęć:

Literatura dotycząca sposobu pisania pracy:

Brzeziński, J. (2003). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. (1994). Warszawa: Komitet Etyki w Nauce przy prezydium PAN.Hornowska, E. (2005). Testy psychologiczne: teoria i praktyka. Warszawa: Scholar.

Nęcka, E., Stocki, R. (1991). Jak pisać prace naukowe z psychologii. Kraków: Universitas.

Oleś, P. (2003). Co doktorant może i powinien wiedzieć. Roczniki Psychologiczne, 6, 181-185.

Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M., Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Academica.

Literatura podstawowa dotycząca psychologii osobowości i zachowań celowych:

Oleś, P.K. (2003). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Scholar.

Pervin, L.A., (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk: GWP.Pervin, L.A., John O.P.  (2002). Osobowość: teoria i badania. Kraków: Wyd. UJ.

Zaleski, Z. (1991). Psychologia zachowań celowych. Warszawa: PWN.

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2009, godz. 12:58 - Mariola Łaguna