Psychologia szkoleń

1. Nazwa przedmiotu: Psychologia szkoleń, wykład dla studentów IV roku psychologii, 15 godzin

 

2. Opis treści zajęć:

Potrzeba szkoleń, ich rodzaje - przyczyny rosnącej potrzeby szkoleń, czym różnią się szkolenia od innych działań, trzy zasadnicze rodzaje szkoleń: zamknięte, otwarte, realizowane w ramach projektów społecznych, przebieg cyklu szkoleniowego w przypadku każdego z rodzajów szkoleń

Specyfika nauczania osób dorosłych - idea kontynuowania edukacji przez całe życie, różnice między uczeniem się dorosłych a uczeniem się dzieci wg M.Knowlesa, koncepcja uczenia się przez doświadczenie D.Kolba

Analiza potrzeb jako element przygotowania szkolenia - dlaczego jest potrzebna i czemu służy analiza potrzeb, etapy analizy potrzeb w szkoleniach zamkniętych, badania rynku w szkoleniach otwartych, analiza potrzeb społecznych w przygotowywaniu projektów społecznych

Projektowanie szkoleń - elementy projektu szkolenia, definiowanie celów szkoleniowych, dobór treści, wybór metod, dobór trenerów, decyzja co do miejsca szkolenia, projektowanie działań promocyjnych, planowanie metod oceny i działań poszkoleniowych

Metody nauczania - metody pracy z grupą: wykład, dyskusja, analiza przypadku, odrywanie ról, gry i symulacje; metody uczenia się na stanowisku pracy: uczenie się indywidualne, coaching, mentoring, active learnin; metody e-learningowe

Praca z grupą - tworzenie klimatu pracy grupowej, dynamika grupy, praca z grupą i podgrupami, aranżacja przestrzeni dla pracy grupowej, problemy etyczne w pracy trenera

Ocena efektów i jakości szkolenia - model oceny szkoleń D.L.Kirkpatricka, schematy realizacji oceny efektywności szkoleń, działania po szkoleniu, kalkulacja kosztów i zysków ze szkolenia

 

3. Założenia i cele przedmiotu: Celem wykładu jest zapoznanie z przebiegiem procesu projektowania i realizacji szkoleń. Po zakończeniu wykładu studenci będą: znali przebieg cyklu szkoleniowego, orientowali się na czym polega specyfika nauczenia osób dorosłych, znali zasady prowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych, wiedzieli jakie decyzje należy podjąć na etapie projektowania szkolenia, znali podstawowe metody szkoleniowe, wiedzieli na czym polega specyfika pracy z grupą osób dorosłych, orientowali się w metodach oceny szkoleń.

 

4. Literatura:

Lektury obowiązkowe:

Łaguna M. (2004). Szkolenia. Gdańsk: GWP.

Łaguna M. i Fortuna P. (2009). Przygotowanie szkolenia. Gdańsk: GWP. Rozdz. 3, 5, 6.

Lektury uzupełniające:

Boydell T. i Leary M. (2001). Identyfikacja potrzeb szkoleniowych. Kraków: OE, ABC.Bramley P. (2001). Ocena efektywności szkoleń. Kraków: OE, ABC.

Kossowska M. i  Sołtysińska I. (2002). Szkolenia pracowników a rozwój organizacji. Kraków: OE.

Mayo A. (2002). Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników. Kraków: OE.

Parsloe E. i Wray M. (2002). Trener i mentor. Kraków: OE.

Rae L. (1999). Planowanie i projektowanie szkoleń. Kraków: ABC.

 

5. Metody dydaktyczne: Wykład z prezentacją Power Point

 

6. Forma i warunki zaliczenia zajęć: Egzamin pisemny w formie pytań problemowych. Wymagana znajomość zagadnień objętych wykładem i lektur obowiązkowych.

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2014, godz. 12:32 - Mariola Łaguna