List of publications:

 • A. Kuś i T. Sieniow (red.), Układ z Schengen - szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy, Lublin 2007.
 • Acquis Schengen - uwagi ogólne [w:]Układ z Schengen - szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy, pod red. A.Kusia i T. Sieniowa, Lublin 2007, s. 11-20.
 • T. Sieniow, W. Włodarczyk, Własność Intelektualna w społeczeńśtwie informacyjnym,Informator, Lublin 2007.
 • Reforma Unii Europejskiej - wybrane aspekty instytucjonalne, Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL, Lublin 2007, s. 27-37.
 • Rozkład ciężaru dowodu w sprawach importu równoległego, Europejski Przegląd Sądowy, nr 7/2006, s. 19-23.
 • A. Rycak, T. Sieniow, Arbitraż i mediacja w prawie pracy. Doświadczenia amerykańskie i polskie. Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej, Roczniki Nauk Prawnych, Tom XV, nr 2/2005, s. 163-168.
 • Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (red. R. Skubisz), C.H. Beck, Warszawa 2003. (Autor tłumaczenia kilkunastu zamieszczonych w zbiorze wyroków ETS).
 • Wyczerpanie praw własności intelektualnej w państwach rozwiniętych (Stany Zjednoczone, Japonia i Szwajcaria), [w:] Wyczerpanie praw własności intelektualnej, Konferencja Naukowa (Ministerstwo Gospodarki, Polska Izba Rzeczników Patentowych), Warszawa 2002, s. 79-94.
 • Wyczerpanie patentu. Praktyka sądowa w wybranych systemach prawnych, Przegląd Prawa Handlowego, nr 8/2002, s. 15-23.
 • 1999-2001 Activities of the Center for American Law at the Catholic University of Lublin, Review of Comparative Law, vol. 7/2002, s. 227-230.
 • Wyczerpanie patentu w prawie Unii Europejskiej i innych organizacji integracji regionalnej, Kwartalnik Prawa Prywatnego, nr 2/2002, s. 397-429.
 • Wyczerpanie patentu w Stanach Zjednoczonych, Państwo i Prawo, nr 8/2001, s. 76-88.
 • Studia w Chicago-Kent, Prawo i Życie, nr 12/2000, s. 53-58.
 • A. Rzepliński, T. Sieniow & R. Dziewulski, Access to Information [w:] International Helsinki Federation for Human Rights, Freedom of Expression and Access to Information in Southeastern and Central Europe, International Helsinki Federation for Human Rights, Vienna 2001. Dostępny na stronie: www.ihf-hr.org/reports/FreedomExpression/PolandJFed.pdf .
 • A. Anderson, R. Karim & T. Sieniow, International Commission of Jurists trial observers mission to Moscow, Report on the trial of Aju Mariam in the Gagarinski Inter-Municipal Court in Moscow, ICJ REPORT, December 1997.