W imieniu Katedry Prawa Unii Europejskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II mamy zaszczyt zaprosić Państwa do przyłączenia się do grona Autorów przygotowywanej monografii naukowej pod roboczym tytułem:

 

Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy.

10 lat Polski w Unii Europejskiej i 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej.

 

Inspiracją do przygotowania publikacji jest zbliżająca się 10 rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej i związane z tym przeświadczenie o potrzebie analizy wpływu prawa unijnego, w tym acquis Schengen, na zmiany i obecny kształt prawa polskiego. Najważniejsze wydarzenia, które miały wpływ na reformy prawne w Polsce wynikają z akcesji do Unii Europejskiej, a w następstwie tego również do strefy Schengen. Włączenie acquis Schengen do prawa UE na mocy Traktatu amsterdamskiego w 1999 r. zapoczątkowało ukształtowanie nowego wymiaru Przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zmieniło nie tylko jej pozycję na arenie międzynarodowej, ale także rozpoczęło proces znacznych zmian prawnych w prawie krajowym. Rok 2014 jest datą rocznicową najważniejszych wydarzeń, które stały się kluczowe dla rozszerzenia znaczenia swobód europejskich na rynku wewnętrznym UE oraz wyznaczyły pozycję Polski w zintegrowanej Europie.

 

Autorom, wywodzącym się z różnych ośrodków akademickich oraz praktykom, pragniemy zaproponować podzielenie się spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz podjęcie refleksji naukowej nad problemami związanymi z konsekwencjami członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla różnych obszarów krajowego systemu prawa. Diagnoza problemów powinna łączyć się w naturalny sposób z uwagami de lege ferenda, o które prosimy Autorów.


Publikacja będzie recenzowana i zostanie zaprezentowana na konferencji naukowej (jednodniowej), która odbędzie się w KUL dnia 31 marca 2014 r. (zaproszenie ze szczegółowym programem zostanie przesłane osobnym listem po zakończeniu procesu zgłaszania uczestników). Konferencja i publikacja zostaną objęte patronatem honorowym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Gotowość partycypacji w publikacji i/lub konferencji prosimy zgłaszać przesyłając abstrakt nie dłuższy niż 300 słów do dnia 10 listopada 2013 r. na adres mailowy Pani dr Anny Szachoń-Pszenny (Katedra Prawa Unii Europejskiej): szanna@kul.pl

 

Artykuły przygotowane w ich ostatecznym kształcie, zważywszy na wymogi procesu wydawniczego, prosimy przesyłać na wskazany adres mailowy do 15 grudnia 2013 r.


Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że zarówno udział w publikacji, jak i w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają poczęstunek kawowy oraz lunch, jednak nie zapewniają Uczestnikom sfinansowania kosztów ewentualnego noclegu oraz dojazdu.

 

Zob.: wytyczne do publikacji

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2014, godz. 14:31 - Paweł Wojtasik