Książki:
1.Duma, poprzedniczka ballady, Toruń 1949, ss. 308, 4nlb., TN w Toruniu.

2.O sztuce poetyckiej Mickiewicza, Warszawa 1976, ss. 418, 2nlb., PIW.

3.Od Oświecenia ku Romantyzmowi i współczesności. Szkice historyczno-literackie, Kraków 1978, ss. 371, 1nlb., Wydawnictwo Literackie.

4.Liryka w pełni romantyczna. Studia i szkice o wierszach Słowackiego, Warszawa 1981, ss. 263, 1nlb., PIW.

5.Zarysy i szkice literackie, Warszawa 1988, ss. 269, PIW.

6.Mickiewicziana w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu. Wiersze w Albumie Moszyńskiego. (współaut.: M. Danilewicz-Zielińska, M. Dernałowicz, J. Odrowąż-Pieniążek, [...]), red. naukowy J. Odrowąż-Pieniążek. Warszawa 1993, ss. 330, 1 nlb., Arkady.

7.Obserwacje, Warszawa 1993, ss. 353, 2 nlb., PWN.

8.„W Tobie jest światłość". Szkice o liryce religijnej Oświecenia i Romantyzmu, Lublin 1993, ss. 122, 1nlb., RW KUL.

Prace edytorskie i redakcyjne:
1.W. Borowy, O poezji Adama Mickiewicza, przed. K. Górski, przygot. do druku W. Grabowski, A. Paluchowski, [...], t. 1-2, Lublin 1958, ss. LII, 311, 1nlb.; 238, 2nlb., TN KUL.

2.K. Brodziński, Poezje, t. 1-2, oprac. i wstęp [...], Wrocław 1959, Zakład Narodowy im. Ossolińskich- Wydawnictwo:
  t. 1: Utwory wydane za życia poety, XLI, ss.579, 1nlb.
  t. 2: Utwory nie wydane za życia poety, ss.550, 2nlb.

3.Ballada polska [Antologia], oprac. i wstęp [...], przy współudziale I. Opackiego, Wrocław 1962, Zakład Narodowy im. Ossolińskich- Wydawnictwo, ss. LXXXV, 844, 2nlb. Biblioteka Narodowa. Seria I. Nr 177.

4.A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, pod red. K. Górskiego, t. I: Wiersze [cz. 1-4], oprac. [...], Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich- Wydawnictwo:
  Cz. I: Wiersze 1817-1824, 1971, ss. XCVIII, 422, 4nlb.
  Cz. II: Wiersze 1825 -1829, 1972, ss. XXV, 363, 6nlb.
  Cz. III: Wiersze 1829-1855, 1981, ss. XVIII, 386, 2nlb.
Cz. IV: Wiersze, uzupełnienia i materiały. Poezje Mickiewicza w kompozycjach muzycznych, oprac. K. Michałowski, 1986, ss. VII, 288.

5.Archiwum filomatów, t. I: Na zesłaniu, pod red.[...], Wrocław 1974, ss. 268, 2nlb., Zakład Narodowy im. Ossolińskich- Wydawnictwo.

6.Adam Mickiewicz, Wybór poezyj, tom I, oprac. [...], Wrocław 1986, ss. LXXXVIII, 246, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Biblioteka Narodowa. Seria I. Nr 6; tom II, oprac. [...], Wrocław 1986, ss. CXXVIII, 364, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa. Seria I. Nr 66.

7.Adam Mickiewicz, Dzieła. Wydanie Rocznicowe 1798-1998, t. I :Wiersze, oprac. [...] Warszawa 1993, ss.717, 2nlb., Czytelnik; Tow. Lit. im. A. Mickiewicza.

8.Adam Mickiewicz, Dzieła. Wydanie Rocznicowe 1798-1998, t. II: Poematy, oprac. W. Floryan, przy współpracy K. Górskiego i [...], Warszawa 1994, ss. 349, 3nlb., Czytelnik; Tow. Lit. im. A. Mickiewicza.

9.Adam Mickiewicz, Dzieła. Wydanie Rocznicowe 1798-1998, t. VI: Pisma filomackie. Pisma polityczne z lat 1832-1834, oprac. M. Witkowski i [...], Warszawa 2000, ss. 497, Czytelnik; Tow. Lit. im. A. Mickiewicza.

Artykuły, szkice, hasła autorskie:
1.Benisławskiej rozmowa z Bogiem, „Roczniki Humanistyczne KUL" 1976, z. l, s.213-218.

2.Rzym, [Kiedy pierwsze kury Panu śpiewają...], [w:] Juliusza Słowackiego rym błyskawicowy. Analizy i interpretacje, pod red. S. Makowskiego, Warszawa 1980, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, s. 26-30; 159-162.

3.Liryka w tzw. okresie mistycznym Słowackiego, [w:] Słowacki mistyczny, pod red. M. Janion i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1981, PIW, s.63-70.

4.Historycznoliterackie perspektywy genologii w badaniach nad liryką, [w:] Genologia polska, wybór tekstów, oprac. i wstęp E. Miodońska- Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1983, PWN, s. 116-134.

5.„W Tobie jest światłość, siła mego łona..." O liryce religijnej Słowackiego, [w:] Polska liryka religijna, pod red. S. Sawickiego i P. Nowaczyńskiego, Lublin 1983 TN KUL, s.185-210.

6.Elementy „muzyczności" w poezji lirycznej, [w:] Prace z historii i teorii literatury. Prace ofiarowane Henrykowi Markiewiczowi, Kraków 1984, Wydawnictwo Literackie, s. 7-23.

7.Mickiewiczowska liryka marzeń, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" 1985, s. 137-142.

8.Dzieje psalmu „Super flumina Babylonis" w poezji polskiej XIX wieku. Szkic historycznoliteracki, [w:] Biblia a literatura, pod red. S. Sawickiego i J Gotfryda, Lublin 1986, TN KUL, s.309-330.

9.W strefie liryczności „Pana Tadeusza", „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza" 1987, s.35-49.

10.Gdy czuwa tylko zgryzota i skrucha" (Powaga etyczna w postawie twórczej Mickiewicza), „Ethos" 1991, nr 1/2, s. 112-125.

11.Liryka romantyczna, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 1991, s.473-480.

 

Autor: Małgorzata Cwenk
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2019, godz. 10:33 - Leszek Wojtowicz