BADANIA PODSTAWOWE

 

Percepcja osobowości ludzi

 • Gorbaniuk, O., Korczak, A., Toruj, N., Czarnejko, A., Macheta, K., Jałoszewska, M., Charęzińska-Nowocień, M., Karpiński, R., Garwoliński, Ł., Misiuro, T., Zygnerska, M., Bojan, I., Rykowska, K., Wawrzaszek, P., Jeliński, J., Hawryluk, M. (2019). Comprehensive Psycholexical Classification of Polish Person-Descriptive Terms. Current Issues in Personality Psychology, 7(12), 142-154. DOI: doi.org/10.5114/cipp.2019.82792
 • Куц, O., Горбанюк, O. (2019). Психолексична таксономія лексикону особистості: Перспективи досліджень української мови. Психологічний Часопис5(8), 44-64. [Kuts, O., Gorbaniuk, O. (2019). Psycholexical taxonomy of the personality lexicon: prospects for ukrainian language studies. Psychological Journal5(8), 44-64. DOI: doi.org/10.31108/1.2019.5.8.3
 • Gorbaniuk, O., Ivanova, A. (2018). Język jako źródło wiedzy o różnicach indywidualnych. Nauka, 4, 7-26.
 • Ivanova, A., Gorbaniuk, O., Blėkaitytė, D., Dovydaitytė, E., Čepulienė, A. A., Mastauskaitė, G., Ramanauskas, R., Jurgelytė, U., Slapšinskaitė, R. (2018). Do adjectives exhaust the personality lexicon? A psycholexical study of the Lithuanian language. Current Issues in Personality Psychology, 6(3), 171–180. DOI: doi.org/10.5114/cipp.2018.73987
 • Gorbaniuk, O., Mirowich, A., Leoszko, W., Gorbaniuk, J., Kordon, A., Świderska, M., Kuts, O., Korczak, A. (2018). A Psycholexical Classification of Ukrainian Descriptors of Individual Differences. Current Problems of Psychiatry, 19(2), 1-8. DOI: 10.2478/cpp-2018-0007.
 • Gorbaniuk, O., Włodarska, E. (2015). Markery Wielkiej Szóstki polskiego leksykonu osobowości w badaniach samoopisowych. Psychologia Społeczna, 10(3), 266–282. DOI: 10.7366/1896180020153402
 • Gorbaniuk, O., Szczepańska, N., Suchomska, M., Ivanova, A., Zygnerska, M. (2014). Adjective markers of Polish indigenous lexical personality factors: A peer-rating study. Annals of Psychology, 17(2), 307-324.
 • Gorbaniuk, O., Kulewicz, P., Gorbaniuk, J., Kordon, A., Leoszko, W., Ivanova, A., Suchomska, M. (2014). Taksonomia psycholeksykalna języka białoruskiego. Current Problems of Psychiatry, 15(2), 89-95.
 • Gorbaniuk, O., Budzińska, A., Owczarek, M., Bożek, E., Juros, K. (2013). The factor structure of Polish personality-descriptive adjectives: An alternative psycho-lexical study. European Journal of Personality, 27(3), 304-318.
 • Gorbaniuk, O., Czarnecka, E., Chmurzyńska, M. (2011). Taxonomy of Person-Descriptive Terms in Polish: A Psycho-Lexical Study. Current Problems of Psychiatry, 12(1), 100-106.

 

Percepcja osobowości zwierząt

 • Gorbaniuk, O., Kiełb, M. (2010). Taksonomia i struktura cech osobowości przypisywanych zwierzętom domowym. Psychologia, Etologia, Genetyka, 21(1), 27-54.

 


 

BADANIA APLIKACYJNE

 

 

 Wizerunek marek

 • Gorbaniuk, O. (2011). Personifikacja marki: perspektywa psychologiczna i marketingowa. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Gorbaniuk, O., Wilczewski, M. (2017). In search of ecological norms in brand personality diagnostics. Management and Business Administration. Central Europe, 25(1), 2-15.
 • Gorbaniuk, O., Sokolowski, T., Markowska, E., Czajka, K., & Mielczarek, A. (2015). Brand Personality and Consumer-Based Brand Equity: A Study among Polish Consumers. In: D.Sharma (Ed.), Cultural Perspectives in a Global Marketplace (pp. 88-93). Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-18696-2_37. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-18696-2_37
 • Razmus, W., Gorbaniuk, O. (2011). Skojarzenia z kategorią produktu jako podstawa personifikacji marki. Marketing i Rynek, 18(7), 23-33.
 • Gorbaniuk, O., Razmus, W. (2009). Структура ассоциаций с брендами среди украинских потребителей [Struktura skojarzeń z markami wśród ukraińskich konsumentów]. Маркетинговые исследования в Украине [Badania marketingowe na Ukrainie], 32(1), 76-87 (w języku rosyjskim).
 • Gorbaniuk, O., Kowal, H., Razmus, W. (2009). Лексикальна таксономія і факторна структура рис особистості, асоційованих з брендами [Taksonomia i struktura cech osobowości kojarzonych z markami: badanie ukraińskich konsumentów] Соціальна психологія [Psychologia Społeczna], 3, 24-39 oraz Соціальна психологія [Psychologia Społeczna], 4, 41-54 (w języku ukraińskim).

 

Wizerunek firm

 • Gorbaniuk, O., Razmus, W., Firlej, K. Lebiedowicz, A., Leszczyński, M. (2017). Measuring corporate personality: A critical review and new insights. Journal of Brand Management, doi:10.1057/s41262-017-0042-8
 • Gorbaniuk, O., Lebiedowicz, A. (2010). Taksonomia leksykalna i struktura cech osobowości przypisywanych przedsiębiorstwom. Czasopismo Psychologiczne, 16(2), 237-251.
 • Gorbaniuk, O. (2010). Wizerunek i reputacja przedsiębiorstwa – przegląd pojęć i metod pomiaru. W: A.M.Zawadzka (red.), Psychologia zarządzania w organizacji (s.199-230). Warszawa: PWN.

 

Wizerunek konsumentów

 • Gorbaniuk, O., Kolańska, M., Wilczewski, M., Ivanova, A. (2017). A Lexical Study of Comparisons with Typical Brand Users of Goods. Applied Linguistics, 22(2), 29-44.
 • Gorbaniuk, O., Dudek, M. (2016). Właściwości psychometryczne kwestionariusza do pomiaru wizerunku konsumenta. Psychologiczne Zeszyty Naukowe, 1(1), 1-16.
 • Gorbaniuk, O., Toczyńska, M., Osiak, A., Szostak, A. (2012). Taksonomia leksykalna skojarzeń i struktura postrzegania konsumentów marek. (W:) M. Górnik-Durose, M. Zawadzka (red.), W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia (s.159-186). Warszawa: Difin.

 

Wizerunek krajów

 • Gorbaniuk, O. (2009). Wizerunek Niemiec i Niemców wśród Polaków: perspektywa psychologiczna i marketingowa/Das Bild Deutschlands und der Deutschen unter Polen: Die psychologische und Marketing Perspektive. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Glińska, E., Gorbaniuk, O. (2016). Restrictions on the use of the Aaker model in the measurement of city brand personality: The sender’s perspective. Place Branding and Public Diplomacy, 12(1), 46-58. DOI:10.1057/pb.2015.20
 • Gorbaniuk, O. (2013). Korelaty dyspozycyjnych wizerunków krajów: analiza danych zagregowanych. Psychologia Społeczna, 8(24), 80-95.
 • Gorbaniuk, O., Omiotek, M. (2011). Taksonomia leksykalna skojarzeń i struktura dyspozycji przypisywanych krajom. Psychologia Społeczna, 6(4), 330-350.
 • Gorbaniuk, O., Radman, D. (2011). Struktura wizerunku kraju i jej pomiar. Studia Socjologiczne, 4(203), 75-94.
 • Bogusz, M., Gorbaniuk, O. (2009). Cechy charakteru państwa niemieckiego w percepcji Polaków na tle innych krajów świata. W: O. Gorbaniuk, B. Jóźwik (red.), Społeczno-gospodarcze aspekty współpracy polsko-niemieckiej (s. 229-248). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Wizerunek polityków

 • Gorbaniuk, O., Razmus, W., Slobodianyk, A., Mykhailych, O., Troyanowskyj, O., Kashchuk, M., Drako, M., Dioba, A., & Кolisnyk, L. (2017). Searching for a Common Methodological Ground for the Study of Politicians' Perceived Personality Traits: A Multilevel Psycholexical Approach. Journal of Research in Personality, 70(4), 27-44. DOI: 10.1016/j.jrp.2017.05.004
 • Gorbaniuk, О.S., Razmus, W.T., Kawa, K.S., Mykhaylych, O.V. (2015). The methodological basis of the assessment of politicians’ perceived personality traits. Marketing and Management of Innovations, 2, 36-47 [Горбанюк О.С., Размус В.Т., Кава К.С., Михайлич О.В. (2015). Методичне забезпечення оцінювання іміджу особистості політиків. Маркетинг і менеджмент інновацій, 2, 36-47]. http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/en/journals/2015/2/36-47 (IF=0,567)
 • Gorbaniuk, O., Markiewicz, K., Bąkowicz, M., Ratajewska, A. (2010). Taksonomia leksykalna skojarzeń osobowych z polskimi politykami. Current Problems of Psychiatry, 11(1), 53-59.

 

Wizerunek partii

 • Gorbaniuk, O., Ivanova, A., Blėkaitytė, D., Budraitytė, G., Pakalnytė, E. S. (2017). Lietuvos politinių partijų įvaizdžio vertinimo klausimyno adaptavimas jį modifikuojant [Adaptacja z jednoczesną modyfikacją kwestionariusza do pomiaru wizerunku partii politycznych na Litwie]. Psichologija, 55, 22-40 (w języku litewskim).
 • Gorbaniuk, O., Kusak, K., Kogut, A., Kustos, M. (2015). Dimensions of political party „personality” perception. Journal of Political Marketing, 14(1), 35-63. DOI:10.1080/15377857.2014.990840
 • Горбанюк, O., Бевз, Г., Паскевська, Ю., Куц, О. (2016). Структура іміджy політичних партій в Україні і її вимірювання. Проблеми політичної психології: збірник наукових, 4(18), 11-18.
 • Krzyszycha, G., Gorbaniuk, O. (2011). Zbieżność percepcji siebie i „osobowości” partii politycznej a preferencje polityczne wśród studentów. W: I. Hofman (red.), Marketing polityczny. Teoria i praktyka (s. 9-18). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Gorbaniuk, O., Krzyszycha, G., Holewa, A. (2010). Struktura cech osobowości przypisywanych partiom politycznym. Studia Psychologiczne, 48(3), 19-34.
 • Gorbaniuk, O. (2010). The Impact of the Smolensk Air Crash on the Attribution of Personality Traits to Political Parties. Current Problems of Psychiatry, 11(2), 112-118.
 • Holewa A., Gorbaniuk O. (2009). Taksonomia wolnych skojarzeń z partiami politycznymi w czasie wyborów parlamentarnych w 2007 roku: badania studentów lubelskich uczelni. W: A. Oleszkowicz, P. Zdybek (red.), Psychologia ilości, psychologia jakości. Uzupełniające się spojrzenia (s. 71-85). Wrocław: Atut.
Autor: Ana Ivanova
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2019, godz. 20:22 - Ana Ivanova