Wykaz publikacji:


1) Szachoń A., Porozumienia z Schengen i ich inkorporacja do prawa Unii Europejskiej, [w:] Aktualne problemy praw człowieka, systemów prawnych i państwa. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Prawa, Lwów 2005, s. 179-181.

2) Szachoń A., Współpraca Służby Celnej i Straży Granicznej na przykładzie granicy wschodniej, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 8/2005, s. 338-341.

3) Szachoń A., Zagrożenia związane z przeniesieniem kontroli na granice zewnętrzne Unii Europejskiej, [w:] Otwarcie granic rynku a perspektywa być i mieć człowieka oraz narodu, A. Kuś, P. Witkowski (red.), Lublin 2006, s. 141-153.

4) Szachoń A., FRONTEX - praktyczna realizacja zasad dorobku prawnego Schengen w zakresie kontroli i ochrony zewnętrznych granic UE, [w:] Układ z Schengen: Szanse i zagrożenia dla współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy, A. Kuś, T. Sieniow (red.), Lublin 2007, s. 72-83.

5) Szachoń A., Prawo do swobodnego przemieszczania się a kontrola przekraczania granic UE, (w:) W. Gizicki, A. Podraza (red.), Granica Polski i Ukrainy: bariera czy szansa współpracy?, Lublin 2008, s. 21-30.

6) Hasła w Leksykonie Obywatela, S. Serafin, B. Szmulik (red.), C.H. Beck, Warszawa 2008: Rozdział XVIII Unia Europejska – 6 haseł:Europol (s.1075); ogólne zasady prawa wspólnotowego ( s. 1079-1080); zasada lojalności (s. 1103); zasada proporcjonalności (s. 1103);  zasada subsydiarności ( s. 1105); zasada ściślejszej współpracy( s. 1105- 1106).

7) Szachoń A., Źródła prawa Unii Europejskiej; Tworzenie prawa Unii Europejskiej, w: Kuś A. (red.), Gilowski P., Krzysztofik E., Sieniow T., Szachoń A., Wojtasik P., Zarys prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL 2009, s. 155-196 – współautor podręcznika akademickiego.

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2009, godz. 18:24 - Paweł Wojtasik