Książki:

1.O wyobraźni lirycznej Adama Mickiewicza, Warszawa 1996, ss.133, 2nlb., IBL PAN.
 Przedruk fragmentów: O wyobraźni lirycznej Mickiewicza [w:] Liryki lozańskie Adama Mickiewicza. Strona Lemanu. Antologia, oprac. M. Stala, Kraków 1998, Universitas, s. 397-414.

2.„...Jak tam zaszedłeś...?". Mickiewicz w szkole klasycznej, Lublin 1997, ss.143, RW KUL.

3.Słowacki nie-mistyczny, Lublin 2001, ss. 218, 1nlb., RW KUL.

Studia i szkice:

1.„Ruiny" i „groby" w Sonetach krymskich, [w:] Reli­gijne tradycje literatury polskiej, pod red. S. Sawickiego, t. 7: Religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu, pod red. D. Zamącińskiej i M. Maciejewskiego, Lublin 1995, TN KUL, s. 167-205.

2.Wieczna młodość klasycyzmu, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" 1996, nr 3-4, s. 3-20.

3.Metoda genologiczna na manowcach. Adama Mickiewicza «Hymn na dzień Zwiastowania N. P. Maryi», [w:] Interpretacje aksjologiczne, pod red. W. Panasa i A. Tyszczyka, Lublin 1997, RW KUL, s. 23-38.

4.Czesław Zgorzelski jako badacz Mickiewicza, „Roczniki Humanistyczne" 1998, z. 1, s. 175-184.
Przedruk: [w:] Czesław Zgorzelski. Uczony i Wychowawca, Lublin 2002, pod red. D. Paluchowskiej i M. Maciejewskiego, Lublin 2002, RW KUL, s. 43-53.

5.Kretyn a sprawa polska, czyli złe zabawy, [w:] Rozmowy o Dziadach, pod red. B. Kuczery-Chachulskiej i M. Prussak, Warszawa 2005, Wydawnictwo UKSW, s. 94-124.

6.O poezji mistycznej, [w:] Mickiewicz mistyczny, pod red. A. Fabianowskiego i E. Hoffmann-Piotrowskiej, Warszawa 2005, Wydawnictwa UW, s. 87-103.

7.O literacko-muzycznych romantycznych powinowactwach z wyboru, [w:] Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej, pod red. M. Łukaszuk, M. Maciejewskiego, Lublin 2006, TN KUL JP II, s. 293-303.

8.„[...] Duch pokory [...] na niebios błękicie". O Mickiewiczu rzymsko-drezdeńskim, [w:] Wschód i Zachód. W poszukiwaniu Europy duchowej, pod red. M. Ołdakowskiej-Kuflowej, M. Steblera, Lublin 2006, TN KUL JP II, s. 39-58.

9.Czwarte Królestwo, czyli Parnicki wobec romantycznej tradycji, [w:] Literatura współczesna wobec romantyzmu, pod red. M. Łukaszuk i [...], Lublin 2007, TN KUL JP II, s. 287-296.

Autor: Małgorzata Cwenk
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2019, godz. 10:34 - Leszek Wojtowicz