Juliusz Słowacki i sztuki plastyczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1997, ss. 338, il.,
 [Wydanie książkowe doktoratu].

 

Artykuły w książkach zbiorowych:

1. Jaki artysta być powinien - według Adama Mickiewicza. (Na podstawie rozprawki "O nowoczesnym malarstwie religijnym niemieckim."), [w:] Wizerunek artysty. Studia z dziejów sztuki XIX i XX wieku, pod red. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Piotra Kosiewskiego, Lublin 1996, s. 25-56.

2. Polska szkoła malarska według Słowackiego a witraże wawelskie, [w:] Stanisław Wyspiański. Studium artysty. Materiały z sesji naukowej teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod red. Ewy Miodońskiej-Brookes, Kraków 1996, s. 151-168. 

3. Słowacki, Veroneze i czas przeszły, "Prace polonistyczne. Łódzkie Towarzystwo Naukowe" ("Studia i szkice o Słowackim" - materiały z sesji naukowej polonistyki Uniwersytetu Łódzkiego), seria LII (1997), s. 99-122.

4. Herling - Grudziński a sztuka, [w:] Herling - Grudziński i krytycy. Antologia tekstów, pod red. Zdzisława Kudelskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997, s. 162-171.

5. Autoportret Mieczysława Szczuki – pożegnanie z płótnem, [w:] Człowiek i rzecz. O problemach reifikacji w literaturze, filozofii i sztuce, pod red. Seweryny Wysłouch i Bogusławy Kaniewskiej, Wydawnictwo Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Literacka, Poznań 1999, s. 359–369, il.
 
6. Żywot Diego Baldassara i tradycja pisania o artystach, [w:] Gustaw Herlinga-Grudziński, Z biografii Diego Baldassara, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, ss. 7 (nlb.), [Posłowie].
 
7. Pocztówkowy Słowacki (rekonesans), [w:] Ostrożnie z literaturą! (Przykłady, wykłady oraz inne rady), pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Boleckiego, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2000, s. 59–71, il.

8.  Matejko, Wyspiański i Słowacki – oś historii, [w:] Słowacki współczesnych i potomnych. W 150 rocznicę śmierci poety,  pod red. Jerzego Borowczyka i Zbigniewa Przychodniaka, Wydawnictwo Poznańskich Studiów Polonistycznych. Poznań 2000, s. 235–253, il.

9. Karton w sztuce, [hasło w:]  Encyklopedia Katolicka, t. VIII, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, s. 914.

10. Kanada – sztuka, tamże, s. 535–542.

11. Wiek XIX w malarskim dwudziestoleciu. Tradycje odrzucone i ukryte [w:] Na początku wieku. Rozważania o tradycji, pod. red. Zofii Trojanowiczowej i Krzysztofa Trybusia, Wydawnictwo Poznańskiego TPN, Poznań 2002, s. 277-290. 
 
12. Malczewski i pejzaż – poezja natury [w:]  Prawda natury – prawda sztuki. Studia nad znaczeniem reprezentacji natury, pod red. Elżbiety Wolickiej i Ryszarda Kasperowicza, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002, s. 41–60.


13. Portrety Jacka Malczewskiego i sztuka dawna, [w:] Portret – Akt – Martwa Natura. W życiu codziennym, w kulturze, języku, w sztuce i literaturze.  Tom specjalny „Studia Literaria Polono – Slavica” (7), 2002, s. 75–90.


14. Jacek Malczewski i Czartoryscy [w:] Czartoryscy – Polska – Europa. Historia i współczesność, pod red. Zbigniewa Barana, DjaF, Kraków 2003, s. 245-255.


15. Renesans i sztuka włoska w listach, zapiskach i szkicach Jacka Malczewskiego [w:]  Recepcja renesansu w XIX i XX wieku. Materiały z Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, pod red. Małgorzaty Wróblewskiej – Markiewicz, SHS, Łódź, 2002, s. 199–220.


16. Piotr Stachiewicz –[ hasło w:] Polski Słownik Biograficzny, komitet red. pod przewodnictwem Henryka Markiewicza, tom XLI/2, z. 169, Instytut Historii PAN,  Warszawa – Kraków 2002, s. 305-308.


17. Wlastimil Hofman, [w:] Obrazy Wlastimila Hofmana z kolekcji polskich i czeskich [wstęp do katalogu wystawy], red. Aneta Sikora Firszt, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2003, s. 9–17.

18. Czasy Fałata w Akademii – strona mniej znana [w:] Wobec przyszłości. Materiały nadesłane i wygłoszone na sesji naukowej z okazji 185 – lecia działalności Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pod red. Ewy Herniczek, Agnieszki Jankowskiej – Marzec, Janusza Krupińskiego i in., Wydawnictwo ASP w Krakowie, Kraków 2004, s. 393 – 415.

19. Lepsza i gorsza biografia – rozważania nad celami i metodami pisania „życiorysu” artysty [w:] Biografia, historiografia dawniej i dziś. Biografia nowoczesna, nowoczesność biografii, pod red. Ryszarda Kasperowicza i Elżbiety Wolickiej, TN KUL, Lublin 2005, s. 248-273, [tom poświęcony Elżbiecie Grabskiej-Wallis]. 

20. „Anhelli” i Jacek Malczewski – przyczynek do historii recepcji poematu i obrazów, [w:] Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej, red. Małgorzata Łukaszuk, Marian Maciejewski, TN KUL, Lublin 2006, s. 249-279.

21. Jacek Malczewski wśród uczniów i profesorów ASP [w:] Twórcy i dzieła. Studia z dziejów kultury artystycznej, red. Małgorzata Kitowska-Łysiak, Lechosław Lameński, Irena Rolska-Boruch, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 329 – 344, [tom poświęcony  prof. Tadeuszowi Chrzanowskiemu].

22. „Krytyka krytyki i literatury”, czyli Hogarth Polakiem [w:] Tradycja i sztuka. Materiały z sesji zorganizowanej z okazji 100-lecia nadania Puławom praw miejskich, Puławy 23 września 2006 roku, red. Urszula Ślusarczyk, Piotr Majewski, Towarzystwo Przyjaciół Puław, Puławy 2006, s. 53-72, il.


Artykuły w czasopismach:

1. Juliusz Słowacki i bracia Oleszczyńscy, "Ikonoteka. Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego" 1996, nr 11, s. 111-136.

2. Zapomniane przyjemności z "roztropnych zabaw" płynące, "Kresy. Kwartalnik Literacki" 1997, nr 3, s.189-195. [Rec. książki Małgorzaty Komzy Żywe obrazy. Między sceną, obrazem i książką, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995).

3. Co czytać zanim powstanie monografia twórczości Stanisława Wyspiańskiego "Kresy. Kwartalnik Literacki" 1998, s.197-203, [Rec. książek: Ewy Miodońskiej-Brookes, "Mam ten dar bowiem: patrzę się inaczej". Studia o twórczości Stanisław Wyspiańskiego, Kraków 1997 i Franciszka Ziejki, "Wesele". W kręgu mitów polskich , Kraków 1997].

4. „Otkrytka” czeka na odkrycie, „Kresy. Kwartalnik Literacki” 1997, nr 31, s. 216–220.

5. Artystyczny Rzym Słowackiego ,"Roczniki Humanistyczne" T. XLVI: 1998 z. 1, s. 363–385 [Zeszyt specjalny dedykowany prof. Stefanowi Sawickiemu].

6. W Kazimierzu o miejscach rzeczywistych i wyobrażonych, „Roczniki Humanistyczne” T. XLVII: 1999 z. 4, s.327–330.
 
7. Listy Jacka Malczewskiego do ojca, oprac. Dorota Kudelska, „Kresy” 2001, nr 48, s. 213 - 240.

Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2014, godz. 13:08 - Ireneusz Marciszuk